Skip to main content

Full text of "Caroli Linnaei medic. & botan. prof. Upsal ... Fauna Svecica, sistens animalia Sveciae regni : quadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes, distributa per classes & ordines, genera & species, cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus incolarum, locis habitationum, descriptionibus insectorum"

See other formats


fp * ^. y£.^. A/..£. 

From Ihs Library df J ^r^rr l\\'\%t€ 
Caroli Linn^ei 

KfiBie. & BOTAN. PROF. UPSAL; HORTi AcADEMtCt Pr/EFECT; ACAD. IMPER!AC: 

Monspfliens: Stockholm: Upsal: Soc; Hujus^ue Secretai* 

FAUNA 

SYECICA 

Sxs tenS 

Animalia SVECIM Regni: 

QVADRUPEDIA, AVES, AMPHIBlA, 
PISCES, INSECTA,VERMES, 

DlSTRIBUTA 
Vm 

CLASSES & ORDINES, 
GENERA & SPECIES. 

CuM 
DtFFERENTlIS SPECIERtfM, 

Synonymis Avtorum, 
nominibus incolarum, 
Locis Habitationum, 
Descripiionibus In$ector'VM. LUGDUNI BATAVORUM 
f CONRADUM WlSHOFF 1 Apud 1 GEORG. JAC. WISHOFF, f I74<J 
[ Fii-. Gonsi, J <%u<e Prafenti Opufculo defunt fuppleat j£tas$ 
Non enim dijferendum eft tyrocinium in Senetluiem* 
Nam quotidie crefcit metus, 

Majusque fit femper quod aufuri fumut 5 
' Ei dum deliberamus 5 quando incipiendum^ 

Incipere jam ferum fit^ 
^uare Fruclum ftudiorum viridem 

Et adhuc dulcem promi decet 5 
• ( Dum ei Veriia 5 

Et fpes eft , 
Et paratus favor^ 
Et audere non dedecet. 

Quintilianus. NOBILISSTMO & GENEROSISSIMO 
DOMINO 

CAROLO HARLEMAN 

SUPREMO i£DIFICIORUM & HORTORUM 
REGG. PRiEFECTO. 

NOBILISSIMO AtQUE GENEROSISSIMO 
D OM I N O 

NICOLAO PALMSTIERNA 

CHILIARCHyE. 

ILLUSTRISSIMO COMITI 
D O M I N O 

CLAUDIO EKEBLAD, 

CONSILIARIO CANCELLARLE S.R.MAJ:Tis 
REGNIQUE SUECIyE. 

GENEROSISSIMO DOMINO* 
LlB. B ARONI 

ANDREM von HdPKEN, 

CUBICULARIO & SECRETARIO 
REGIO. Q Uidqtiid in Suecia vivit& 
movetur extiltat vobis fifti, 

Viri D E D I C A T I O. 

Virl lUuftres, qui felicitatem pa- 
triae, literas, ingenuasque pro- 
movetis artes. 

Jam per tria luftra incubui la- 
bori liuic , feilum & oneri fere 
fuccumbentem fublevavit veftra 
gratia, fenfi novas vires novum- 
que ardorem, cum me seternitati 
pingere intellexi ex numifma- 
te , quo immerentem donare 
voluiftis* 

Ad finem perdudum opus 
gratiflimique erga vos animi te- 
ftem efle optavi 

ILLUSTRISS. NOMINUM VESTRORltM Cultor devotifiimus 

GAROLUS LINNiEUS. PR&FATI0. 

Nter omnia, numquam fatis pradicanda, Or- 
bis Terraquei Miracula , ipfo HOMINE, ni- 
hil bmnino illuftrius, potius nihil eft. 

Univerfum REGNUM LAPIDEUMcon- 
ftituunt corpora, quorum particutefortuituvel con- 
crctx vel fegregatse funt, & quorum rudem maflam 
artificiofius non inftruxit natura. 

Minutiffimum PLAMTJE femcn , mafife cui- 
dam Lapidei Regni immiftum , rudiora corpora illa 
fibi aflimilata fic inftruit , ut nobiliora evadant ; ita- 
que Plantx plus artificii arguunt quam Lapides. 

Ovum ANIMALCULI cujusdam, forteinter 
plantas exclufum, easdem corrumpit, aflimilat &ma~ 
jori adhuc artificio inftruit; Ut adeo cradas parti- 
culs terreftres Regni Lapidei in Regno Vegetabili 
prius inftruendae fint , quam in Regno Animali no- 
bilioris artificii capaces evadant ; itaque Animalia 
plantis fant exceilentiora. 

Sin autem Animalia invicem contuleris , diver- 
fbs perf eciionis gradus in illis itidem deprehendes ; 
in cenfiim heicveniunt Vermes, Inlefta,ri(ces, Am- 
phibia, AvesJQu^drupedia^ut rem pauck expediam. 
Aranea zftoQiipes, totidemquc inftrufta oculis,cum 
non nifi binos & pedes & oculos habeat Gallina , 
verumtamen hae& illa nobilior eft. Etenim perfe- 
£tius judicandum quod paucioribus inftrumentis 
iriulta efficere poifit, quam quod majori apparatu vix 
tantumdem peragere valeat. Sic adftrui nullo nego- 
tio poterit Hirudini vermi Papilionem Infe&um , 
Papilioni Salmonem Pifcem, Salmoni Aquilam Avem, 
Aquike demum B$vem aut Leonem aritecellere ; ita 

)( 3 qui- I y R JEV ATl 0. 

quidem ut Quadrupedia cunctis animalibus reliquis 
multo exiiftant perfe&iora; fed vero non eft quod 
indemonftranda re, perfeclara, multi fimus. 

Quod inter Animalia Quadrupedia Hominem 
referre aufim , jure mihi nemd fiiccenfebit ; nimirum 
Homo neque Lapis, neque Planta eft, fed Animal; 
namque eum in modurn vivit & movetur; jam vero 
non eft Vermis , fic enim Pede unico contentus fo- 
ref. Nee hife&um , ftc enim Antqrmas habiturus 
eftet, Nec Pifcis eft, quod careat Pinnis. Nec vero 
Avis , qtiod Pennis careat Immo Quadrupes eft , gau- 
det ore, ftmiliter conftituto ut in reliquis quadrti- 
pedibus, denique quatuor pedihus, quamvis duobus 
ingrediatur > duobus obvia prehendat ; & certe fi 
vera fatehor, qua Hiftoricus Naturalis ex fqientias 
principiis, nullum charaflterem ha~£tenus eruere po^ 
tui, unde Homo a Simia internofcatur; dantur enim 
alicubi terrarum Simias minus, quam Homo pilofe, 
erefto corpore, binis asque ac ille pedibus inceden- 
|es, & pedum & mantium minifterio hurnanam re^ 
ferentes fpeciem, prorfiis ut easdem pro Hominum 
quopiam genere venditarint- peregrinatortmi rudior 
res. Loquela quidem Hominem a reliquis anima- 
lihus diftinguere videtur \ verum enim vero haeq 
quaedam eft potentia vel certe effe£his , non autem 
nota chara&eriftica a numero figura proportione 
aut fitu defumta; ut res adeo (?t perqtiam ardua* in- 
daginis, propriam tradere hominis differentiam fpe* 
cifieam. Aft in nohis quidquam ineft, quod vifuni 
non fubit, unde noftri ipforum cognitio pendet, ut- 
pote nobiiiffima Ratia, qua Homo cunftis anima- 
libus immane quantum praecellit. 

Qtramobrem nemo facile iturus eft inficias,Hon 

mi« P R JEV ATIO. 

minem effie Animal & illud quidem primx Claffis 
atque ordinis, quippe quod ceteris omnibas lon- 
ge perfe£tius eft ; etiamfi enim haut munitus fit 
homo vel rabidis dentibus, vel horrendis Corni- 
bus,vel aduncisUnguibus, vel venenofis Acu3eis&c. 
Ipfe tamen delere atque profternere valet feviffimos 
Leones, peftilentiffimos Angues, voraciffimos Cro- 
codi Jos . robuftiffimos Elephantes , vaftiffimos Cetos, 
f erniciffimos Sciuros; immo vero, quidquid Avinm 
fupremum peragrat aerem , quidquid Pifcium ma- 
ris abyffiim tenet: ut nihil adeo eorum, quae corpo- 
re gaudent animato, fatis ipfi refiftere queat. Inor- 
bem terraqueum prodiitHomo nudus omnino atqud 
inermis , cum reliqua Animalia vel Pellibus , vel Plu- 
mis, vel fquamis , vel loricis, vel teftis, vel fpinis 
Creator providus donaverit; aliis ceflerunt Al<? quds 
in fiiblime fe attollant ; aliis Pinm quibus in profun- 
do natent; aliis plurimi Pedes quorum ope alacrius 
curfitent ; Hominem vero nuduni,cun£tis hifce pra- 
fidiis deftitutum , nec nifi duobus infiftentem pedi- 
bus, quibus reliquaQuadrupedia vix ac ne vix ince- 
dere pofiunt j prae ceteris unica proprietate ornavit 
Deus,putaRatione; qua dexterrime ufiim hocAni- 
mal , tot tantaque conficiat opera \ quot alia Ani- 
mantia nulla, immo de firi ipfius Au£tore & Creato- 
re judicare non diffidat; proprietas ifthxc ? in oculo-* 
rum adfpe£tum noncadens, utoriginis, ita indoliseft 
divin^. Itaque omnium , quos- produxit Deus , urii- 
verfi orbis incolarum , hoc eft , omnium omnino 
animalium prseftantiffimus eftHomo, cuiproinde, 
fingulari vereque paterno moderamine, praefie-, & 
quam optime profpicere vohiit Beneficenti/fimus ilie 
Natura Au£tor, 

Animali huic fcrmofiffimo, ut omniiim lapien- 

)( 4 ife- VRJETATIO. 

tiffimo, ita conftituto orbis terrarum Kegi & Domi* 
no, iplendidiffimam fedem iiiapte manu paratam , 
Beus qttribuit, Paradifiim loquor five Hortum E- 
den, maxima omnium eorum, queis opus erat, af- 
jiuentia ipeftabilem. Heiq omnia Animalia, Plantae 
omnesfuere; adeoque maxima varietas, maxima 
voluptas, Eceeprimum verecfue primarium Horttml 
Botmucum^ primi Hominis jam integri fiimmeque 
beati Hoipititim ; Ecce primas Hominis curas t 
^licias primas, Ariiwcdw ScPlautas. 

Primse Hominis actiones, qtias in Paradifb ex« 
ercuit , duas fiimmarias fcientire partes complex^ 
funt ; hx erant: Infpectio Creaturarum & Impo- 
fitio nominum: ut nomina, ( Verut. dug % Scient. 25.) 
animalibtis a fe irnpofita, retineret ipfe, oportuitha* 
bere diftin&os characieres £ notas qtiibus fpecies 
cliftinguerentur, quos ut obdneret, acctiraciori fin- 
gulorum examine , adeoque Zoologto cultura fuit 
opus ; nimirum tefte S:a S:a & communi expenem 
tia, concefliim eft homini in animalia cetera impe- 
rium , cum Hominis caufla videatur cun^Ja alia ge- 
nuifie natura ( Plin. VII: i, ). H^c animalia in pler um, 
que ufum fuum converteret; ufiim non innatse idevr, 
fed experientia fbla fuggeffit. Experimenta vix cum 
^liiscommunicaripoflent, nifi per nomina; nec nomi« 
na absque chara£tere 5 immoMagifter ipfe, qui nomi- 
na impofiierat, quamvis propria & a fe ipfb confecta, 
retinereipfe jiequiverat absque chara&ere&differen? 
tia fpeeifica, Primus enim gradus fapientia: eft & crat 
res ipfas nofle; nomirm fiperierant,perierat&rcrum 
fcQgtiitio ; itaque primi hominis cura 111 ftatu felicis* 
flmo, ciim impofitione nominum, eratZoologiae ftu- 
Mw& adeoque hoc ftudium maxime naturale. 

Pofc P RrfF ATI 0, 

Pofteaquam Animalia & Plantas per terrarum 
orbem longe iateque difteminari cceperunt, ncc in- 
tra ar&iini Hortum omnia obcinehant Protoplafti , 
liumanum genus adflixit iemper penuria quorun- 
dam , qax dominio foo primitus fubje&a fuerunt , 
hic dies aliam vitam, alios mores poftulabat. Jam 
tum defierat mira opportunitas Naturalem excolen- 
di fcientiam 5 ac fpecies generum, in animali regno 
cccurrentium ? invieemcomparandi. Ut vita^ foften- 
tanda? necefiaria parencur, omnis lapis, omnisgle- 
ba movenda, oportebat modica deinScientia conten- 
tos efle mortales. Sic niiferum in modum novata 
rerum facie, hautquaquam mirum eft , omnia non 
tam pedetentim inclinafle y quam confeftim ruiffe 
in deterius. 

Longa denique experientia edofti mortales , 
plus cceperunt fapere, His , qui tenuiori fbrte preffi, 
colendo quotannis agello foo omne ftudium addixe- 
re , vix aliud quidquam curare integrum fuit 5 quam 
foi foorumque foftentationem. Qui vero pauci vi- 
tam his curis vacuamagere potuerunt, in id maximo 
incubuerenifo, ut illuftriori ftudio illi , quod una 
cum feliciffima vita Paradifiaca & ccepk & fere de- 
fiit , novam quantum in fe fuit, fenerarentur lucem, 

In dignofcendis Lapidibus & terrse (peciebus 
diverfis inofFenfb gradu longius proceffit Hominum 
induftria : etenim ifta nobis ubicunque degimus^ to~ 
to die font obvia. Seculorum etiam progreflii mi» 
re fuccrevit Plantarum cognitio, quod neque illa^ 
e confpe&u noftro diffugiant, quin potius in eodem 
xegionis tractu plerumque commorentur ; prcefer- 
tim ex quo tempore inftituendis Hortis Botanicis, 
ceu minoribus Paradifis , ubi plantae mutuo iqter fe 
conferri Doffint. diligentior navata eftopera* 

X i Cur P RJEP ATIO. 

Cuf autem in Zoologia, inde ab Adami xtztc 

hucusque progrefliis omnium minimos fecerimus, 

inpromtu caufiaeft: quippe Sylvis fe obfcondunt 

Quadrupedia, avolant -4-zw , abyfliim petunt Pifces, 

latebras quaerunt Serpentes , lnjeffa denique curfii, 

faltu, volatu, noftris fefe fubtrahunt oculis ; verbo: 

hominis adfpe&um refugit omne Animal, nec Lapi- 

dum inftar & Plantarum , fixis haeret fedibus. Haec 

jam diu fuit atque etiamnum eft caufia, curfcien- 

tiarum operum nobiliffima confideret , naturce vel 

maxime confentanea, & innoxfc voluptatis plenifli- 

ma merito judicabimr, ad hxc ufque temporarudis, 

incondita atque indigefta permanferit;prorfiis ut hac 

ex parte Barbari fimus , quantumcunque in aliis ver- 

iati literis, Roganti quibus ufibus vel Lapis vel Plan-. 

ta qusedam inferviat, plurimi, dano refponfb, faci- 

ent fatis. Si quis autem percontatus fuerit, cui bono 

fit InfeStorum aiiquod? perinde ac fi indi&um foret 

filentium, preflb ore obmutefcent omnes,aut certe,fi 

guidomninoregerendumeft,dc ftupendo omnipoten- 

tis Creatoris opere non verebuntur regerere, quod 

nullius fit ufiis: Poftea vero,quum Animalia (hautfi- 

ne praegravi fiimtu, fi in vivis eflent alenda) Mn- 

fcis fiiis Vivariorum fupplentibus vicem , adfervare 

cceperunt curiofi, fperamus olim fore tempus, quo 

nobiliflima hxc Hiftorise naturalis pars ad optatum 

denique culmen perducatur; fic fortafle feris Nepo- 

tibus concedatur luce meridiana clarioribus facibus 

eos peryeftigare Naturae mseandres , in quibus ho- 

die, tenebricofa caligine circumdati, palpandoviam 

inquirimus. Studii / 

F R /EV ATIO. 

Scudii hujus amor , quem initio, ante hos quin- 
decim annos, modicum iane nec fatrs fervidum in 
me perfenfi, paullatim animum meum ufque adeo 
cepit, ut nihil fupra. Saepius quidem ipfe mihi di- 
cturn putabam illud Poetse : 

Studium quid inutile quseris? 
neque alitermedehortabantur amici. Adhxc inimi- 
ci, me ftudiumque meum habentes defpicatui, fub- 
ridebant, nec iine faftu & faftidio; fed ut ipfis qui- 
dem videbatiir, non fine fale tamen, identidem og- 
gerebant: mufcos & mufcas curet, cui, quodagat, 
nihil aliud eft reliquum, Verum tamen ifta omnia re- 
frenandae ftudii hujus cupidini avidiffimseneutiquam 
fatit erant; quin me quotidieDo£HffimiRaji &fapien- 
tiffimi Davidis effata in hoc ftudium exftimulabant. 

Quod DEI opera fint , in quibus contemplan- 
dis meinet exerceo. 

Quod Divina artis & potentias fint effefta, qui- 
bus inquirendis fiicceffivas horas addico. 

Quod ille me in hunc mundum introduxerit, 
tam inexplebili rerum varietate inftruQxim & orna- 
tum. 

Quod oculis , quos mihi contulit ea videnda , 
animo & qonfideranda objecerit. 

In Dei ergo qontumeliam redundat , quod h#c 
quse Eum c-reafle negare non audes, fupervacanea 
& inutilia efle affirmes. 

Mundum hunc fublunarem, omniaque qusein 
ea fiint, Hominis caufla condita fuifle, receptaTheo- 
logorum fententic) eft; ergo & ipfa Infe£ta. 

Q^am autem potiorem Hominibus ufum prx- 
'«ftent, quam ut ea Qontemplentur, divinaeque artis 
veftigia in iis efformandis obfervent & mirentur. 

Quod P RJ! FJTIO. 

Quod C\ omnia ad corpus referas, omniaquc 
ei vcl paicendo, veltegendo, vel ornando vel me- 
dendo comparata efle contendas , fuiim etiam in his 
ufum habent hacc gencra, ut facile eflet omnia per- 
currendo oftendere. 

Si majora dices & magis neceflaria ftudia efle, 
quae hominem, utihodie vivitur, totum requirunt; 
fcias me tantum hifce ftudiis & inquifitionibus me 
recreare & obkctare: Quod alii venationibus , Con- 
fabulationibus, Tefleris, Chartis, Lufibus, Com- 
potationibus infiimunt , illud ergo inie£tis indagan- 
dis f colendis, contemplandis impendo. 

Recreat & refocillat animum , quamvis Jabo- 
riofiim fit , illud quocunque oble£tatur. 

Ne itaque humanis rationibus divina opera eu* 
f iofius excutiamus , fed ex operibus manudu£ti ad- 
miremur artificem, 

Meditabor ergo in omnibus Operibus Tuis 
Domine. 

Dele£tafti enimme Deus in fafturatua, & in 
operibus manuum tuarum exfultabo. 

Docuifti me Deus a juventute mea , & ufque 
nunc pronunciabo mirabilia tua. 

Dedifti mihi Domine artem, mercedem meam y 
& in illa laudabo nomen Tuum. 

Narrabo omnia Mirabilia tua Domine & vir- 
tutem terribilium tuorum dicant generationes. 

Terribilia funt opera tua Domine, in multitu- 
dine virtutis Tu^, Temetientur inimici Tui. 

O Jehova quam ampla funt opera Tua, 
cjuam ea fapienter fecifti , 
quam plena eftterrapoffeffioneTua? 

In P R JE F ATIO. 

In magnis corporibus facilior officina fequaei 

materiafuit; in Infeffis vero tam parvis atque tam 

nullis, qu# ratio? quanta vis ? quam extricabi- 

bilis perfe£Ho? Turrigeros Elephantorum mira- 

mur Kumeros, Taurorumque colla & truces in 

fublime ja&us , Tigriumque rapinas , Leonumque 

jubas, cum tamen rerum natura numquam magis 

quam in minimis tota fit. Quapropter qusefbnehaee 

legentes, quoniam in his fpernunt multa , etiam re- 

lata faftidio damnent, cum in contemplatione 

Naturae nil poffit videri fupervacar 

neum. Plln, 
RATIO 
RATIO OPERIS. Uum ad patriam Academiam Upfalienfem 
1729 degerem, conquirendis INSECTIS 
primam dedi operam, nec prius deftiti, 
quam vifendse mihi effent 1735 exterae Regiones. 

Eorum, quse reperi, Catalogum, a me exhibi- 
tum , Regia Scientiarum Societas ^Ojpfalienfis A- 
<Stis fiiis pro anno 1736 inferuit. 

AVIUM indigenarum icones eximi2e,quasRUD- 
BECKIUS filius, Praedeceflbr meus, adornavit, mi- 
hi plurimas fubminiftrarunt Species , a me ipfo no*i 
animadverfas. 

ARTEDI, mei ad AcademiamUpfalienfem com- 
tailitonis, amiciiTimi, indefefla in Ichthyologicis 
opera, Catalogum 'Pifcium facilem mihi & expeditum 
reddidit. 

Cubicularius Regius CAROLUS DE GEER, 
Dominus in Lofftad, Upfalise commorabatur 1741, 
qUando iilic mihi fixa feaes obtingereL Solidiorem 
magisque fundamentalem infeitorum cognitionem in 
alio nemine hucusque deprehenderam. Excellebat 
fane Nobiliflimus Vir in examinandis Infe&oruni 
moribus & oeconomia , in charaiteribus eorum in- 
dagandis, deniquc fpecierum difFerentiis rite confti- 
tuendis. Ea iniuper erat indole vere nobili & ge- 
nerofa, quam in mortalium plerisque defiderabis,ut 
ab omni invidia alienus , omnium ,quse noverat , co- 
piam ultro faceret curiofo , nec foli fibi fapere prse- 
optaret. Quam ob rem Ei uni plus , quam alii cui- 
quam, acceptum refero. Datos a nie Infedorum 

cara- RATIO OPERIS. 

chara&eres examinans , dubia fua proponebat , quo 
.fadam, ut, in editione tertia & quarta fyftematis 
naturas, generum quasdam mutatio admifia fit, im- 
mo novageneracompluraemerferint, qualia Thrips, 
Coccus , Chermes , Tenthredo , Podura &c. et fa- 
ne familiariorconfiietudo, qu^e cum viro Nobiliffimo 
mihi interceffit, priftino meo in hoc ftudii genusar- 
dori noh modicum addidit cumulum. 

JOH.LECHE M.D.fa&am in Scania, per annos 
complures, plus quam 5:00 Infe£forum colledtionem, 
una cum variarum Avium iconibus , mihi fponte 
obtulit, & meum hunc catalogum infigni augmento 
ditavit. 

Denique ut hasc colle&anea noftra in publicum 
ufiim converterem , atque ut ftudiofi in Botanicis 
excurfionibus, una eademque operaduplumlucraren- 
tur, non Plantarum modo,fed & Quadmpedum, A- 
vium, Amphibionim, Pikium, Infedtorum, Ver- 
miumque notitiam fibi paraturi, hujusque tra<3;atus 
confignandi typisque vulgandi confilium cepi. 

Etiamfi vero haud fine voltiptate quadam fiibit a- 
nimum, quod Infedtorum Genera & Charad:eres 
primus conftituerim ; attamen jam nunc prxvidere 
mihi videor pofteram astatem, mancos hac ex partc 
iabores non injuria mihi olim exprobraturam. 0[ 
fortunatos , qui aliquot interjedtis feculis , fcientiam 
hanc ad faftigium iuum addu&am adfpe&uri f bea- 
tiorem vivent vitam. 

NOMINA SPECIFiCA , qua aliunde defumerc 
maluiflem , tantilper a colore lsepius mutuatus fiim , 
unice habita ratione in,fe<9:Qruin, quas inter patria 
mihi nofle datum eft. SY- RATIO OPERIS. 

SYNONYMAnon parum mihi negotii dederunt; 
Quam facile heic error potuerit adnlitti , iatis no- 
verit quisquis Phalaenas & Papiliones , cetera fimil- 
limos , diverfiffimis Larvis indutos vidit* Quippc 
in hac fcientia tantum adhuc deeft , quantum qui* 
dem Pinace ftu> prssftitit C. Bauhinus. 

LOC A NATALI A paucorum infe&orum , V, e> 
*Plantas , in quibus naicuntur, certo dcfinirepotui, 
tttpote cui temporis defuit fpatium atque opportUni- 
ta$ fingularurn metamorphofin attentioribus oculis 
perfeqtiendL 

MINUTISSIMAS Species ThaUnarum, Mu- 
/carum, Culicum Scc. multas fciens prastermifi, 
quippe quarum difFerentiam Ipecificam eruere iion 
dum licuit. Itaque ego has, haud fecus ac olim 
minutiffimos fiios Muicos Botanici , tantiipef inta- 
dtas relinquo & curispofterioribusrefervd. Infe&o- 
rum enim cogtiitio , noftro adhuc feoilo , ad iiibli- 
miorem gradum non eve&a eft , quam quidem Ge- 
fneri jam #tate, ipfaBotanice. 

AVIUM fepe variat colof pro anni tempeftate, 
setate* fexu denique diverfo. Neque aliter InfeEla 
pro diverfitate fexus , colore fepe numero 8c ma- 
gnitudine inter fe differunt. Unde novas fpecies fa- 
cile quivis effingat* 

LARVAS infe&otum pliirimas Vidi, qtta* lafvis 
extttas nec reperi , nec novi. Itaque et ifta omifi , a* 
bunde mihi fatisfadtum ratus^ fi vel dimidiam. infe* 
&orum Sueciae partem enumeravero. 

Varietates plurim&s ftudio omifi , uti albo colore 
igcftabilt* Mures , Vulj>es> Hirnndtnes >Tetfao* 

Hes § RATIO OPERIS. 

nes s Cornices , ^Pafferes ; inter has eminet SCIU- 
RUS NIVEUS , oculis dentibusque rubris , cauda 
minus plana quem amabilis fexus ornamentum, 
Conjux celfiflimi Comitis & Senatoris Jac. Cron- 
Jiedt , in propria aula nuper educavit. 

OCCIDUI MARIS littora nunquam luftravi, fi 
exceperis hujus portiuncuiam , quae Finmarkiam 
Norvegicam (lub elevat: gr. yz) iuperius alluit. 

Qui SYNONYMA pluracx Reaumurii, Raji, 
Frijchii &c fcriptis mihi communicaverit , rem fa- 
ciet multo mihi acceptiffiniaiiL 

Si quis Infe&orum , apud nos non occurrentiuni , 
femina , connotatis plantarum unde vidtitant nomi- 
nibus , ab exoticis oris ad me transmittenda cura- 
verit , huic alia id genus animalcuia * noftris regio» 
nibus obvia , lubentiffimus reddam, 

Qui infedorum naturas , metamorphofes * oeco- 
nomiam, anatomiam&c.fcire velit, adeat Svammer- 
damium , Reaumurtum , Frifchium , Jujfiteum , 
Trembleyum, Leyonettum ^ *De Gereum, alios; ego 
ut compendium noftrorum animalium exhiberem , 
fola nomina commemoravi. 

Dabam UPSALIiE Carolus Linnaus 

ex Horto Jcademico 
i746Februar. l.f )**( AU- AUCTORES. 

Zoologi. 

ANONYMUS. 

Defcription of 300 Animales. 

Lond. 1730. Off.jp. ziz. c. figurk, 
BRADLEY Richard. 

Philofophical account of works of natur, 
Lond. 172.1. Quart. p. 1^4. /.2.8. 
PETIVER Jacobus. 

Centurias Mufei Petivcrianh 

Lond. i6of. OB.p.96. t.z. 
Gazaphyiacii Naturae & Artis Decadcs. 
Lond. .1701* OcJ. 
MERRET ChrifL 

Pinax rerum naturalium Britarmicarum, 
Lond. 166 f. Ocl.p.zzz. 
CHARLETON Gualtcr. 
Onomafticon Zooie'un% 
Lond. 166%. Sjhfart. 
BAUHINUS Johannes. 

Hiitoria fontis Bollenfis^ 

Mdntifb.tf0. Quart. p.zzz, 
WAGNERUS Joh. Jac. 

Hiftoria naturalis Helvetix^ 
Tigur. 1(380. Duod.p. 390. 
SCOTTUS P> GafpJ 

Phyfica curiofa f. Mirabilia naturas & artis. 
Herbip. 166 z. §)uart> p. 15*83^ 
KLEYNIUS Jac. Theodor. 

Clafiis Qiiadrupedium & Amphibiorum* 
Gedan. 1743. Quart. 
WORMIUS Olaus. 

Mufeum Wormianum^ 
Haffn. i6ff. Folio. . 
OLEARIUS Adamus. 

Gottorffifche Kunft - Kammer, 
Sleswig. 1666. quart. Obl, p.%S. 

SEBA SEBA Albcrtus. 

Thefauri rerum naturalium. 
Amfteh 1734- <&A Vol. I> 
Amftel. 1735% ^ /^/♦i* 
LINN^EUS Carol. 
Animalia Sueciae. 

jffiP. »#/#/. 1735. 2%zr/. Qvarf. 

QUADRUPEDIA, 

iELIANUS Claud. 

Hiiloria Animalium. 
Colon. 1616. Ocl. 
GESNERUS Conrad. 

Hiitoria Animalium de Quadrupedibus. 

tfigur. iffi. i^/. 
Gefnerus redivivus au&us &: emendatus* 

Francf 1669. FoL germ. Vol^. per Chriftium* 
JONSTONUS. 

Hiftoria naturalis de Quadrupedibus. 
Francf. 16 fz. Fol. 
RAJUS Johannes. 

Synoplis animalium Quadrupedum 6t fei^pentum. 
Lond.1695. Ocl. />. 336* 

* #- # 

PAULLINUS Chrift. Franc, 
Lagographia euriofa, 

Aug. ?vind.i69i+ Ocl. 
Lycographia* 

Francf 1694* Q$> 
Cynographia, 

Norib. 1685*. Qaart. 
De Afino. 

Francf. 1695. O^* 
Talpa. 

Francf. 1689,. 
GRABA Joh. Andr. 

Elaphographia f. Defcriptio CeryL 

7«^ x^8 # Off. 

)**( 1 AGRI- AGRICOLA Joh, Georg. 

Cervi natura 8c proprietates. 

Amberg. \6\j. ^uart. german. p.ZAZ. 
LEOPOLD J. F. 

Diff. Acad, de Alce. 
Bafel. 1700. ghiart. 
SCHROECKIUS Lucas/ 
Hiftoria Mofchi. 
Aug* wind. 1682,, §uart. 
CAJUS Joharincs, 

Libellus de Canibus Britannicis* 

]Sforib. i<S8f. &uart. cum Paullini cynogr, 
CASTELLUS Petrus. 
Hyania odorifera. 

Francf. 1608. Ocl. p. 80. t.f, 
WALDUNGIUS Wolffg. 
Lagographia. 

Amberg. 1619+ £>uart+ 
MARIUS Johannes, 

Caftrologia. 1 

Aug. wind. \6%f. 
WORMIUS Olaus. 

Hiftoria Animalis e Norvegia. 

Haffn. 16 f 5, <H*uart. t. 1. eft Mus. z6+ 

AVES, 

BELLONIUS Petrus. 

Portraits de Herbes, Oyfeaux, Serpens. 
Paris \6 18 & iffj. §uart. 
GESNERUS Conradus. 

Hiftoria Animalium de Avium natura, 
Francf. if8o*. Fol. ^.806. 
ALDROVANDUS Ulyffes. 
Ornithologia. 

Francf. 16 10. Fol. Vol+ 3, 
JONSTONUS Johannes. 

Hiftoria naturalis de Avibus, 
• Ffancf i6fo. Fol. p. zzj. f.Gl, 
WILLUGBY Francifcus. 

Ornithologia reformata a J. Rajo, 

Lond. 16*76% Fol. p.$oj. t.jj. /• 3f4* RA- RAJUS Johanncs f 

Synopfis metbodica Avium. 

Lond. 171 3* (M\ p. 198. /. 2. /.24. 
ALBIN Eleazar* Pictor,. notis Derhamii. 
Natural Hiilory of Birds. 

Lond. 1738. 6)uart*voL i.p.96. t.ioi^ 
1738» Ghiart. vol. 2. p. 92. /.103. 
1740. g[udrtiwL$i p.9f+ t.101. 
MARSILIUS Comes. 

Danubius Pannonico- Myflus. Volumen V. 
Amfterd. 1724. Fol. ■ 

A M P H I B I A. 

HAST Bart. Rudolf. Prscfide LINNvEO. 
Amphibia Gyilenborgiana* Diff, Acad. 
Upf 174^. Shtart. p. 34.. 
WURFFBAINIUS Joh. Paulus. 
Salamandrologia. 

Noriberg . 1683. §uart . 
PAULLINUS fehrift, Franc. 
Bufo curiofus. 
Noriberg. \6§6. 

P I S C E S. 

BELLONIUS Petrus, 

Libri duo de Aquatilibus, 

Paris [ 1 f f 3 . Ocl- oblong . p . 448 . 
RONDELETIUS Guilielm. 

Libri duo de Pifcibus marinis* 
Lugdb, iff4- FoL p. ^83. 
GESNERUS 'Conradus. 

Hiiioria AnimaU de Pifcibus & Aquatilibus. 
Francf. 1604. Fol. 
Francf. 1610. Fol. acuiior. 
Francf. ifp8. Fol germanice. 
ALDROVANDUS Ulyffes, 
Libri V de Pifcibus, 

Eonon. 1738. Fol. ^.732. 
JONSTONUS Johannes. 

Hiiloria naturalis de Pifcibus, 

)**( 5 • Tramf. Francf 1649. Fol. 
Amfterd. 1657* Fol. 

Amfterd. 17 16. Fol. "Theatmm Animalium. 
SCHONEVELDE Stephanus. 
Ichthyologia. 

Hamburg. 16*14. ^uart». 
WILLUGBY Francifcus\ 
Hifioria Pifcium. 

Lond. 1686. FoL p. 242. 
RAJUS Johannes. 

Synopfis methodica Pifcium. 

Lond. 1713. Qel. p.\66. i> Z* 

PAULLINUS Chrift. Francifc, 
Anguilla. 

Francf. i<58p f 
ARTEDIA Petrus,- 
Ichthyologia. 

Lugdb. 173S. OcJ. 

I N S E C T A. 

RAJUS Johannes. 

Hiftoria Infectorum. 

Lond. 17 10, ®Htart. p ¥ 308, 
FRISCH Johan Lenoh/ 

Befchreibung von Infe&en in Teutfchland. 
Berolin. 17 lq. ^uart, VoL 13 ftngirfo /.3. 
di666. Mart.19. Sult%bach+w "743* Mart. %u 
REAUMUR, 

Hiflorie des Infccles. 

Parif. 1734» &ct FoL f. §uart^ 
AmfteL 1737» iSc, Vol. f. Octavv. 
D£ GEER Carolus. 

Varia: Cicada. Podura, Phyfapus, Curculio, 
Atlk Siockholm. £5? Upfal. 1740 &c. 
SWAMMERDAM Johannes. 
Hiiloria Infedtorum. 

VltrajeU. 1603, §>uart< Lafine. 
Ultrajecl. x68f. ghiart. Gallice. 
. Ultrajetl. 1669. ghtart, Belgiee* 
Biblia Natuvie, 

Lugdb. 1738. ,M MER- MERIANA Maria Sibylla. 

Erucarum Ortus &: paradoxa Metamorphofis» 
Norib. i6j9. g)uarto. 
Francf. 1683* Qiiarto. 
Amfterd. 1730. ®hiarto. 
Metamorphofis Infeclorum Surinamenfiuiru 
Amfterd. 17'of. FoL p.6o. t.6o. 
COEDART Johannes, Pi&or Medioburgenfis. 
Metamorphofis naturalis C de Infectis,. 

Middelb. + , . . OtJ. belg. Vol. 3, /,80. f 1. 24. 
Lond, 168 <$. OcJ.Latine. p. z$6. per Lifterum* 
ALBINUS Eleazar. 

Hiftoria naturalis Infectorum Anglicanorum. 
Lond. 17 10. quart. t\ 100. 
Lond. 173 1. quart. latine- y notis Derhami. 
BLANCARD Stcphanus. 

Schou-burg der Rupfen, Wormen, Maden. 
Amftercl 1688. Ocl. 1. Belg. p.z8z. t.ij. 
Lipfite 1690. O&. ■ germanice>. 
HOEFNAGEL Johannes Pitfor. 
Icones Infectorum volatilium. ' 
.... 1630. qziart. obi. t. 16. 
Francft 1691. ouart. obl.vol,^. finguh t<\z. 
ROBERT Nicolaus. Pifior. 

Species Florum varisd asrieii tabulis, 
Parif. .... Fol. t.xo. 
MOUFFETUS Tliomas. 
Theatrum Infectorum, 

Lond. 1534. Folio. p. zz6. fig: fparfis. 
LISTER Martm. 

Hifloria Animalium Ahglise. 

Lond. 1678. quart. p. 1 « 100. 1. 1. de Arancis. 
Appendix ad hiftoriam animalium Anglise. 

Lond. i68f. O&.z.z. muta cum Goedartio^ 
Appendix de Scarabseis Britannicis* 

Lond. 17 10. fuart, cum Raj. kift. infcffi. 
fUNGIUS Joachim. 
Hiftoria Vennium, 

Hamburg 1691 .ght&rt* AL- ALDROVANDUS Ulyflbs. 

Libri VII de animalibus Infecbis, 
Bonon. 1638. Fol. p. ~]6~j+ 
JONSTONUS Johannes! 

Libri III hiftoriae naturalis dc Infc&is. 
Francf i6)$, i6f$. Folio. 
REDUS Francifc. 

Experimenta circa generationem infcctorunx 

Amfterd. 1671. 1680", 171 2, Duod, 
Animalia in animalibus vivis, 
Florent. 1684. Quart. 
BONANNUS 

Micrographia f. Animalia viva in vivis. 
Rornte 1691. &uart. 
VALISNERIUS Antonius, 

Obfervationes & Experim, circaHift.nat, Scmedic, 
Patav. 172.6. §uart. 
JOBLOT, w 

Defcriptions &Ufages dcs pluiieurs microfcopes, 
Paris 1718, §uart. 
LEWENHOEK Anton. 
Arcana natura% 

Delph. 169 f, Quart. latine vol. 4, CLUTIUS Theodorus. 
Van de Byen, 

Leicl. if97. Oclavo. 
BUTTERUS Carolus. 

Monarchia femina f. Hiftoria Apum, 
Lond, 1^73. 
TRIEWALD Martinus. 
Traftat om Bij. 

Stockholm 1718, OcJ. 
ANONYMUS. 

Hiftoric naturelle des Abeilles, 

Paris. 1744. Duodec. iconibus Reaumuri. 
CLUTIUS Augetius, 

Opufculnm dc Hcmerobio & Verme majali 
Jmfterd, 1634. Quart. /uoj. SWAM SWAMiMERDAM Johanncs. 

Vita Ephernene. 

Amftcrd. 1674, Ocl. belgice. 
WILLICHIUS Johannes. 
Dialogus de Locuftis, 
- - - ij*44« Ottavo. 
RAPPOLT Carolus Henricus. 

An Damnum per Locuftas compenfetur? 
Berolin. 1730. §uart. 
REMBOLDUS. 

Tractatus de Locuftis. 
Berol. 173 i» Oclavo. 
BARTHIUS Johan Matth. 
DifTertatio de Culice. 

Ralifi 1737. Fol. p. g. ti z 4 
MOSCHETTL 
De Pulice, 
1^44. OcJavo. 
RANGO Corn. Tiburt. 
De Curculionibus. 

Beroiin. 166$. Duod. german. p. 94, 
SACHS Phil Jacob. 
Gammarologia* 

Franckf. 166 f+ # 

BREYNIUS J. Phil. 

Hiftoria naturalis Cocci radicum tincTrc-rii, 

Norib. 1733. ** ^PP- '$* ^ C' tom " 3* 
Gedani 1739. Quart. eum prodromo. append. 

VERMES. 

BONANNUS. 

Recreatio mentis & oculi. 

Rom. i68u ghiart. Italice. 

Rom. 1684. ghiart. latine. figuris 5*40. 
LISTER Martinus, 

Hiftoria Conchyliorum. 

Lond. 168 f. Folio. 
Hiftorix Animalium Anglias pars pofterior. 

Lond. 1678. Quart. latinc. p. 100 - 2fo. t. 8, 
Exercitato anatomica de.Cochleis, 

Lond. 1694. Qtt- • ) ( f ^ xcr Exercitatio anatomica de Buccinis* 
Lond. 169 f„ Oclav. 
jRUMPHIUS Georg. Euphard. 

Amboiniffce rariticten Kammar* 
Amfterd. 1700. folio belgice. 
ANONYMUS f. Argenwille. 

Hiftoire naturelle la lithologie & conchyliologie. 
Paris 1741. Folio p. 491. t, XX. 
LANGIUS Carolus, 

Methodus teftacea marina, 
Lucern. 172.2* Qvart. p. tozl 
COLUMNA Fabius, 

Obfervationes aquatilium & terreftrium animalium. 
Romte. 16 10. Quarto. 
HARDERUS Johan. Ifac, 

Examen Cochlese terreftr, domiportse tab* 

Bafil. *674* Sfuart. 
Epiftola de partibus genitalibus cochlearum* 
Aug* ivind. 1684, gtuart. 
MAJOR Joh. Dan. 

Columna de purpura cum methodo Teftaceorum* 
Kilon: i6jj. gfuart. 
HEBENSTREIT Erneft. 

Diff acad, de ordinibus Conchyliorum methodicc. 
Lipf. 1728. Quart. 
ALDROVANDUS Ulyffes, 
Libri IV de Exanguibus* 
Bonan. 1642» FoL p. 5*9?. 
PAULLINUS Chrift. Francif. 

Schediafma de Lumbrico terreftrL 
Francf. 1703, 
LINCKIUS Joh. Henric. 
Liber de ftellis Marinis» 

L*pf* *7J3- Fol. 
STOB.E,US Kihan. 

Diff epiftol. de Nummulo Brattensburgenfi. 
Lund. 1732. §)uart. p. zz, t. 1. 
FOUGT Henricus. Pncfide C. LlNN^EO. 
Diff Acad. Corallia Balthica, 

UpfaL 174 j\ ^uart. p, 40, /. i f fig> zj. 

TER- TERMINI ARTIS. 

QVADRUPEDIA. 

Manus pcdcs anteriores. 

Palma pedes poiteriores, 

Elongata caiida qux longitudinem corporis attingit, 

Abrupta C Zruncata cauda 5 quse corpore longe brcviof, 

AVES» 

Cera ttinica nuda frontis bafin roftri cingens. 
Urrhopygium loctis inter dorfum Sc caudam^ 
Re&rices Pennse majores caudam conitituentes, 
Remiges Pennas majores in ala quibus volitat avis, 
Primarice remiges a flexura alse ad apicem fitas, 
Secundaria remiges inter flexuram alse 6c corpus difpofitse,, 
Teclrices pennx qua; alas tcgunt, 
Papilhfa facies nuda papillis te£fca* 
Artus funt ake ? cauda, pedes. 
Palmati Pedes digitis membrana intertextis* 
Lobati Pedes digitis utrinque membrana auctis* 
Tridaclyli , Tetradaclyli digitis 3,4 &c, 

- AMPHIBIA. 

Scuta Abdominis fingula feu fquamss latce Abdomeu 

fubtus transverfim cingentes, 
Verticillata cauda ex fquamis in annulos^difpofitis. 
Anceps cauda utrinque acie inftru&a, 

PISCES. 

Dorfalis pinna in dorfo collocata. 

Peclorales pinnse ad iatera corporis juxta caput> 

Ventrales pinnse in abbomine fitsc. 

Ani pinna pone exitum excrementoritm inferta. 

Cauda? pinna corpus pifcis terminans, 

Monopterygius , Dipterygius: pinna unica 5 gemina, 

Eranchioftega membrana operculo branchiarum adnexa 5 
radiis initructa, qua: in confpe£fcum prodit dum 
opercuU elevantur. jjt TERMINI ARTIS. 

INSECTA, 

Larva^ Eruca. Vcrmiculus e femine infe&i enatus , antc- 

quam fubierit metamorphofin. 
Propolis , Puppa^ Chryfalis 5 Aurelia eft Larva quum pri- 

mam metamorphofm fubierit , antequam in perfe- 

ctum itatum pervenerit. 
Coleoptera infecta quorum alx elytris tcch, funt. 
Hemiptera infecla quorum alas non ex toto , fcd partc 

tecla funt elytris, 
Gymnoptera infecta elytris deftituta. 
Elytron eil ala fuperior cornea f, cruftacea, quce alasin- 

feriores tenuiores tegit^ 
Scutellum efb crufta parva inter elytrorum aut alarum 

paria ad balin collocata, quaii thoracis ape& a 

tergo. 
Sutura elytrorum eft rima qua coeunt vel cum thorate 

vel inter fe invicem, 
Antenn£ funt cornua mobilia infeftorum. 

a. figura clavatx, pe&inicornes , prifmicornes, 
fubulatas. 
Halteres capitella petiolata fub alis Dipteroruiru 
Elinguis, os nullum , unde infectum edere nequit. 
Spirilinguis , os lingua fpirali fimplici vel duplici. 
Tctrapus Pedes 4 unguiculati, licet fa?pe duo alii abs- 

que unguibus* 
Alx Primores in papilionibus funt majores feuanteriores, 

fecundaria m iisdem alse pofteriores* GlaJ- Pag, i 
Ctafts I. 

Q.UADRUPEDIA 

I. ANTHROPOMORPHA. 

Homo. 

I.HOMINES inhabitantes Sueciam funt vel 

#, Qothi corpore proceriore , capillis albidis re» 
■ ctis , oculorum iridibus cinereo- caerulefcentibus» 

/3 Fennones corpore torofo , capillis flavis prd- 
lixis , oculorum iridibus fufcis. 

y Lapppones corpore parvo macro, capillis nigris 
re&is brevibus, oculorum iridibus nigricantibus. 

$ Varii Sc mixti ex pra:cedentibus a. &. & aliis, 
qui fedem in Suecias regno fixerunt > prout alios 
ubique per Europam videre eft. 
Habitant per totam Sueciam , fic tamen ut Hos (2) 
prsefertim in urbibus reperias $ Gothos in remo- 
tiffimis provinciis ab Holmia $ Fennones ab 
orientali plaga finus Bothnici j Lappones fere 
folos intra Lapponias fylvas per hyemes , & 
inter alpes per seftates , femper cafas & ten- 
toria inhabitantes , nec domibus & palatiis 

fraudentes j Hi (y) moribus, vi&u, amictu, 
mgua &c. ex eadem cum Samojedis fe pro- 
gnatos effe gente , aperte teflantur. 

II. FERjE. 

Urfus. 

x. URSUS cauda abrupta. Syft. nat. jf . 
Gefn. quadr. 14. Urfus. 
Aldrov. digit. 117. Urfus. 
Scott.phyfiopi. / f yo, Urfus. 

A Jonft. * QUADRUPEDIA. FERjE. 

Jonft. quadr. izf. /. ff. Urfus. 

Charl. onom. 13. Urfus. 

Gall. adopt, 6j. t. 6j. Urfus. 

Raj. quadr. 171. Urfus. 

Suecis Biorn, 

Habkat in fylvis vaftiffimis denfiffimisque borealis 

Suecia^ 
Fila e tendinibus conficiunt Lappones rhangiferinis pra- 

ftantiora. 

Felis. 

3 . FELIS cauda elongata> auribus asqualibus, Syft. nat *}5\ 
Gefn. quadr. p£. Felis vulgo Catus. 
Aldrov. digit. $64.. Felis* 
Jonft. quadr. 180. t.jz. Felis domeftica. 
Charh onom.zo. Felis. 
Raj. quadr. p8* Felis vulgo Catus. 
Suecis Katta, 
Habitat in domibus cicurata 5 exoticas originis. 

4. FELIS cauda truncataj corpore rufefcente maculato» 
Syffi. nat. zf. 
Gefn. quadr. iff. Lupus cervarius. 
Aldrov. digit. po„ Lynx* 
Jonffi. quadr. t.j\. Lynx» 
Charl. onom. 13. Lynx. 
Raj. quadr. 166. Lynx, 
Suecis Warglo, 
Habitat in fylvis denfls , arbores fcandens. 

f.FELIS cauda truncata$ corpore albo maculato, Syft. 

nat. 2f. 
Abl.upf. 1756: p.z. n.t. Lynx colore albo* macu- 

lis nigris j cauda truncata, 
Suecis Kattlo* 
Habitat rarius in vaftiflimis fylvis, arbores fcandens?. 

Muftela, 

£. MUSTELA rufo-fufcaj medio dorfi nigro, 

OK Magn. Gulo. Cbarh m QUADRUPEDIA. FERA, 3 

CharL onom, 14» Gulo* 
Scheff. Iapp.219. Gulo> 
Rzacz.pcloft.z18, Gulo» 
Suecis Jarf, Filfrafs. 

Habitat in alpibus Lapponicls , Datekarlicis j fyl* 
visque vaitiflimis* 

7. MUSTELA fulvo - nigricans , gula pallida* 
Gefn. quadr. ifi. Martes. 
Jonft, quadr, t, 64, Martes* 
Charl. cnom, tp. Martes* 
*SW/, phyf 1068. £ 46. /. j, Maftes* 
Raj. quadr. 2,00. Martes aliis Foyna^ 
Suecis Mard. 
Habitat in fylvis fagetinis abietiiiisque. 

DESCR. Duplex datut vatietas Fagofum & Abietum. 

Aures breues. Nafus prominens. Maxilla fuperiof bbtiifa. Dehites flipe- 

riores incifotes (>, paralleli , parvi , obtufo^acuti ; canini 2, maximi, 

fpatio remoti : Mo]aves 5 , quotum tres ahteriores fimplices minores j fe- 

hqui duo fpatio remoti. Inferiores incifofes 6,quofum duornedii fetufi^ 

minimi, obtufi. Canini duo maximi, cum inciforiis paf alleli : Molafes 

uti fupetiores. Lingua longa > lsevis , tecla papillis acutis , mollibus * re~ 

tro-fpe&antibus. 

Pedes 5. da&yli, digitis fubsequalibus , undique villofi » femirJalmipes 

des, pollice paulo breviote. 

Cauda magna , longitudine corporis ad collum ufque, 

Color totius fufcus * eollo fubtus pallide albo. Myxtaces ut in fele* 

8*MUSTELA flavefcente - nigricans , orealbo,» collari 
flavefcente. 
Gefn, quadr. j6j. Putorius\ 
Aldr, quadr, 330. Putoriiis* 
Jonft, quadr, iff, t.6^. Putbrius» 
Merr, pin, \6^, Putorius* 
Raj. quadr* ipp. Putorius* 
Scanis Illei\. 
Habitare fertur ift Scaiiia catnpeftri» 

p. MUSTELA cauds apice atro» 
Gefn. quadr. 140* Muilela, 
Aldr. quadr, 307, Muflela vulgaris, 
Jonft. quadr, t. 74. Muftela vulgaris* • 
Rajt quadr* ipf. Muiiela vulgaris» 

A % Charl. 4 QUADRUPEDIA. FERiE. 

Charl. onom.19. Muftela fylveftris» 
Smolandis Wefla, 
/3 Raj. auadr. ip8. Muftela candida f„ animal Er- 
mineum recentiorum, 
Charh onom, 10, Hermellanus» 
IVagn. helv. 180. Muftela alpina candida. 
Suecis Hermelin , Lekatt. 

Habitat in fylvis, prsefertim Lapponiasj nec non 
paffim ad domos. 

Lutra. 

10.LUTRA digitis omnibus sequalibus. Syft.nat.i6. 
Belh aquat. ji. t : .$z. Lutra. 
Gefn. ichth. fif. Lutra. 
Aldr. quadr. Z94.. Lutra„ 
Jonft. quadr. 104. Lutra. 
Schonev. ichth. 46". Lutra* 
Charl. onom. 17. Lutra, 
Scott. phyf 1063* /♦ 4f . Lutra, 
Galh adopt. 147. ./. 147* Lutra. 
Raj. quadr. 187. Lutra* 
Suecis Utter. 
Habitat in fluviis, ftagnis, pifcinis paffim. 

Phoca* 

n.PHOCA dentibus caninis teetis. Syft. nat, $6. 
Gefn. aqu. 702. Phoca f. vitulus marinus^ 
Aldr. pifc. jzz. Phoca f. vitulus, 
Jonft. ichth. t. 44. Phoca vulgaris, 
Rond.pifc. u p. 4f 3. Vitulus marinus, 
Gall. adopt. ■ ipi. /. 191. Veau marin. 
Raj. quadr. 189. Phoca f # vitulus rnarinus* 
Ephem. N. C. 1. p. 9. t. 1. Phoca. 
Suecis SiaL 
Habitat^in mari Bothnico & Baltico frequens, 

DESCR. Varietas duplex numeratur Gra Sinl & Wikare Sial : hie 

£arit Februario , ille Januario ; hic folitarius incedit , ille gregarius; 
ic niger «it, illc canus. 

Canis QUADRUPEDIA, FER.E. f 

Canis. 

12.CANIS cauda rccurva. Syft. nat. 36, 

Aldr. quadr. 482. Canis. j 

G?//z. gwfl^r. pi. Canis focius Sc fidelis, 

Jonft. quadr. \zz. Canis. 

Raj. quadr. i77,Canisoicurus 5 domefticus f. focius, 

Charl. onom.zx. Canis villaticus. 

Suecis Hund. 
ct CharL onom. 23. Canix fagax, 

Suecis Jagt-hund, 
Q Raj. quadr. 176. Canis venaticus grajus* C gnccus , 
nonnullis fcoticus. 

Suecis Wint-hund. 
y Raj. quadr. 176. Canis mallivus. 

Gefn. quadr. 91. Canis fanguinarius. 

Suecis Blod-hund. 
$ Raj. quadr. 177. Canis aquaticus ayiarius/ 

Suecis Engelfk Dogg«. 
t Raj. quadr. 177. Canis melitseus. 

Suecis Knahund. 
? Vulgi Canis nudus xthiopicus. 

Suecis Naken-hund. 

Habitat in domibus , exotic^ originis, freqiren- 
tiiTimus, 

1 3 . CANIS cauda incurva. 

Syft. nat.2,6. Canis cauda recta , eorpore breviore. 
Gefn. aquat. \fi. Lupus. 
Aldr. quadr. 144» Lupus # 
Jonft. quadr. 89. Lupus. 
Charl. onom. 14, Lupus vulgaris, 
Raj. quadr. 173. Lupus. 
' Suecis Warg, Ulf. 

Habitat hodie vulgaris in fylvis , ante 16. antios 
rarius animal in Suecia. 

14. CANIS cauda ereclia, 

Syft. nat. 36» Canis eauda refta longitudine corporis. 

A 3 Gefn. 6 QUADRUPEDIA. FER^ 

Gefn. quadr. ff. Vulpes. 

Aldr. quadr. 19 j% Vulpes. 

Jonft, quadr. t. f6. Vulpes* 

Charl. onom* 14. Vulpes» 

Raj. quadr. 177. Vulpes. 

Suecis Ra£ 

Habitat ubique in fylvis, 

Varietates plurimae dantur in noftra Suecia: 
<* pulvus^ qualis nofter communis eft, 
@ Albus , Fiall Racka, in alpibus Lapponicis omnibuSi 

pedibus fere leporinis, an diitin&a fpecies? 
y C^erulefcens^ Blaraf. 
J Cruciatus , KorfTrafi 
g FerrugineuSy Brandraf, 

JVkles* 

\f. MELES unguibus anticis longifEmis, Syft. nat. 37« 
Gefkr quadr. 686. Meles„ 
Aldr. quadr. 2.64. Taxus* 
Jonft. quadr. t. 64* Taxus* 
Charl: onom. 17* Taxus 6c Daxus* 
Raj. quadr. i8f Taxus f. Meles. 
Merr. pin. 168. Taxus fuillus, Meles„ 
Suecis Graf-fvin. 
Habitat in fylvis umbrofls depreffis. lapidofis minus 

frequens, 
DESCR. Corpu? fupra alhum,. fubtus nigrum, contra ae k teHquis pte* 
risq&fi animalibus., Eri Tinaceus* 

t<£, ERINACEUS fpinofus auriculaais. Syfi. nat, j/. 
Gefn. quadr. 368. Echinus terrertris. 
Aldr. quadr. \f9* Eehinus terreftris,. 
Jojnft.. qu&dr. \\9* t- 6:8. Erinaceus, 
CharK owm. 19* E.rinaceus* 
Raj.. quadr^ 231». Echinus f. Erinaceus terreftns. 
Seb. thef i 4 p. 78« t. <\$ % f. 1. %. Erinaeeus par* 
vus, noitras* QUADRUPEDIA, FERiE. 7 

It. gotl. jul, 10. Erinaceus. 
Suecis Igelkott. 

Habitat in Gotlandia & Gothia frequens^ in Suecia 
rarior* in Norlandia vix ullibi. 

DESCR. Corpus fpinis undique coopertum; fpinis fubcinerei9 vel albi- 
dis Zonis fufcis variis. Capnt (excepto vertice) & corporis pars fupina pi- 
lis, non fpinis, te&a, fubcinerea. Auricula rctundaj. Octili parvi, ni- 

fri. Nafus acutus: naritun foramina exteriore latere appendiculo mem- 
nmaceo - carnofo crifpo inftru&a. Manus urfi pentadaayli & palma o- 
mnino funiles, e quibus fecundus longior reliquis. Praputium propenden^ 

Talpa. 

17, TALPA caudata. Syft. nat. 37« 
Gefn. quadr. pji. Talpa* 
Aldr. quadr. 45-1^ Talpa* 
Jonft. quadr. 118. Talpa. 
Charl. exerc. Zf. Talpa. 

Raj. quadr. z$6. Talpa, 

Seb. thef \* p. fi. t. 32* /. z. Talpa virginianus 
niger„ 
* Seh Thef \.p. 6*8. /.41./. I. Talpa alba noftras, 
-# Seb. Thef 1. p. 68. t. 41./ 4. Talpa maculataoft-. 
frifica. 
Suecis Mullvad. Smolandis Surck. 
Habitat fub terra in agris, pratis, hortis* 

Vefpertilio. 

18, VESPERTILIO caudatus , nafo oreque fimplici,. 

Syft. nat. 37* 
Bell. av. 147«. Vefpertilio, 
Gefp. av. 694, Vefpertilio, 
Aldr. orn. \. p. fji. Vefpertilio* 
Jonft. av. 34. Vefpertilio, 
Charl. Excerc. 80, Vefpertilio, 
Raj. quadr. 243. Vefpertilio* 
Dal. pharm. 45*1, Vefpertilio, 
Alb. orn. 3. p. $>f. t. \o\. Vefpertilio* 
Suecis Laderlapp , Fladermus. Smolandis Nattblacka* 
Habitat in cavis arborum & murorum rimis, noctu 

volitat, phalaenis vi&itat* 

DESCR. 8 QUADRUPEDIA. GLIRES. 

DBSCR. Dentes primores fuperioresS, acuti, diftantes. 
inferiores 5. acuti contigui. 
Caninj fuperiores 2. anteriore majore., 

inferioresj. antico maximo. 
Molaresittrinque*3. tricufj idati. 
Manus pentada&ylas palmato-alatas maxims. 
I J almaa pentadacly.se iirTac parvas. 
Maxiiia infenor prominet extra fuperiorem. 

Gbf. Urfus , Meles 5 Erinaceus , 2a-lpa , Vefpertilio per 
hyemes dormlunt abftemii. 

IILGLIRES. 

Lepus. 

ip t LEPUS cauda abrupta^ pupillis atris. Syft* nat, $8» 

Gefn. <padr t 69. Lepus. 

Aidr. quadr. 2,47» Lepus. 

Jonft. quadr. t. 6f. Lepus. 

Charl. omm. 20. Lepus. 

Raj. quadr. Z04, Lepus. 

Suecis Hare. 

Habitat ubique in fylvis, apud nos seftatc cinercus, 
hyeme femper albus. 

E 3ana alba Leporis conficitur acu pannus (Filtdi- 
£tus) retia potius dicas pulicum, in quibus puli- 
ces bmnes congregantur corporis totius Dalekar- 
lorum experimentOj corpori mtra indufium fcilicet 
admotus. 

20. LEPUS caudabreviflima} pupillis rubris, Syft. nat. 38, 
Qefn, quadr. 72. Cuniculus» 
Aldr.quadr. 382» Cuniculus. 
ffonft. quadr. i. 6f. Cuniculus. 
Charl. onom.zx. Cuniculus* 
Raj. quadr. zof. Cuniculus. 
Suecis Kanin. 
Habitat in domibus aliunde adve&us. 

Sciurus, 

zuSCIURUS palmis folis faliens. Syft. nat. 38* 

Gefn. QUADRUPEDIA. GLIRES. s> 

Qefn. quadr. 13. Sciurus. 
Jonft. quadr^ t. 66. Sciurus. 
Raj. quadr. Z14. Sciurus vulgaris. 
Suecis Ikorn. Oftrobotbnienfibus Grafldn. 
Habitat in arboribus frequens, jeftate ruber , hyemc 
incanus, Grawerck dictus. 

2.1. SCIURUS hypochondriis prolixis volitans. Syft. nah 
38. 
Seb. thef. i. p. 67. t. 41. /. 3, Sciurus volans* 
Acl. petrop, 
Habitat in Finlandia & Lapponia, licetrarius» 

Caftor. 

13. CASTOR cauda ovata plana, Syft. nat. 3P. 
JElian. anim. 3fp. Kaftor, 
Hildeg. phyf 1 1 f . Biber. 
Bellon. aquat. 2P. t. 30, Fiber, 
Gefn. ichth. i8j\ Caftor, 
Jonft. ichth. t. 6%. Caftor, 
Rond. ichth. 136. Caftor, 
Charl. onom. 17. Caftor. 
Gall. adopt. 131, t. 131. Caftor, 
Scott. phyf P7P. % 33. Caftor f. Biber„ 
Scbonev. ichth. 34. Fiber f. Caftor, 
Raj. quadr. 109. Caftor C Fiber. 
It. lapp. maj. 18. . 
Suecis Bafwer. 

Habitat in lacubus & fluviis 5 praefertim Lapponise, 
vi&itans corticibus Populi , Sorbi &c„ 

Z4. CASTOR cauda longa lanceolata plana. 
Cluf exot. 37^ . Mus aquaticus exoticus, 
IVorm. muf Mus aquaticus. 
Raj. quadr., 2.17. Mus aquaticus exoticus. 
Suecis Daefman. 
Habitat in ftagnis vadofis, vifus ut ferturin Suecia, 
fed non nobis •, inRuflia frequens. 

^ P ^f • IO QUADRUPEDIA. GLIRES. 

ij\CASTOR cauda lineari tereti, Syft. nat. 29. 

Raj. quadr. zij. Mus major aquaticus \. Rattus a- 

quaticus* 
Habitat in foflls , paludibus 8c ad aquas lutofas rarius. 

Mus. 

z6. MUS caudabrevi 5 corpore fulvo nigroque variegato* 
Scheff. lapp. 346. Mus montanus. 
Oh Magni fept. h 18. c. zo. Lemmus. 
Worm. muf 312,. /, 32,5^ Mus norwagicus vulg® 
Lemming* 
monogr. 6. Mus norwagicus, 
Qlear* muj. zi. t. iz. f. 6* Leming. 
Raj. quadr. zzj. Mus norwagicus vulgo Leming,. 
Charl. onom. zz. Mus norwegicus. 
Ac~l. ftockh. 1740. p. 2z6. t. 6 f 4. f . Mus cau- 

da abrupta > corpore fulvo nigro maculato. 
£W/YFiallmus , Sabelmus. Lappis Luiumick. 
Habitat in alpibus Lapponicis omni anno, defcendit 

gregatim in adjacentes Provineias incertis tempo- 

ribus & annis. 

Z7 + MUS caudabrevi, corpore nigro - fufco , abdomine 
cinerafcentc 
Raj. quadr. 2,18. Mus agreftis, capite grandi, bra- 

chyuros. 
Habitat in agris frequens fub mefFe. 

zt. MUS cauda longa fubn#da 5 corpore fufco-cinera- 

fcente, 
Gefn. quadr. 109» Mus domeflicus major. 
Jonft. t. 66. Glires. 

Raf quadr. Mus domefticus major C Rattus, 
Suecis Rotta. 
Habitat ubique in Sueck , excepta Lapponia, in do- 

mibus tsediofus, 

zp. MUS cauda longa pilofa j auribus fubrotundis velle- 
re brevioribus* Ha~ QUADRUPEDIA. JUMENTA, u 

HabitatcircaUpfaliamplerumque fub terra & in a- 
qua. hortis admodumnoxius. 

DESCR. Magnirudo & facies ferme praecedentis .; at cauda minime glabra, 
& , nuda, fed pilofa uti cprpus, nec eft ejusdem longitudinis ac in Ratto, 
cum in hoc vix dimidiam corporis iongitudinem adtingit. Dorfiim 
fufcum f. nigrum. Abdomen cinereo-fufcum. Aures parvae , pilof©, uti re« 
liquum corporis. Padzs fifli. Dmus fuperiores buxei coloris. 

p.MUScaudalonga, corpore nigro-flavefcente 3 abdo- 
mine albo* 
Raj. quadr. 218. Mus domefucus medius. 
Habitat in domibus & fylvis. 

juMUScaudalonganudiufculas corpore cinereo- fufco 5 

abdomine fubalbefcente.. 
Raf quadr. 218. Mus domeflicus vulgaris f, minor, 
Jonft. quadr. i. 66. Mures* 
Suecis Mus^ 
Habitat ubique in domibus 6c fylvis glandiferis no- 

xium animalculum rebus efculentis/ 

32. MUS cauda longa pilofaj corpore rufo, gula albi-» 
cante. 
Raj. quadr. 220. Mus avellanarum minor, 
Habitat in fylvis , & hortis fxpe infeilus, 

IV. JUMENTA. 

Sorex* 

J3.SOREX. 

Gefn. quadr, 747. Mus araneus. 
Aldr. quadr. 441, Mus araneus. 
Jonft. quadr. t. 66. Mus araneus* 
Charl. onom. 25% Mus araneus, 
Schwenckf. quadr, 114. Mus araneus^ 
Dal. pharm. 45*0. Mus araneus* 
Raj. quadr. 239, Mus araneus. 
Suecis Nabbmus* 
Habitat paflim in fodinis , fylvis* 

DESCR, Corpus cinereo-nigricans, magnitudine muris rnmoris. Cauda ex- 

a&e iz QUADRUPEDIA. JUMENTA. 

a&e muris, longa. Aures breves, amplai. Roftnnn fuillo magis promi- 
'feens, apice naribus inftrudto, longiflimo, undique vibrizis obvallato. 
Labium inferius | minus fuperiori. Pedes nudi 5-5. fiffi. 
Maxillce inferioris molares 4. acuti , quadrifidi. Incifores s.recli, ferrati. 
fuperioris molares 4. bifidi.Canini 4. minimi. Incifores 1. bifidi, 
incurvi. t 

Equus. 

34,EQUUS cauda undique fetofa, Syft. nat. 40, 

Gefn, quadr. 112. Equus , Caballus, Equa, 

Aldr. quadr. \z. Equus, 

Jonft. quadr. 1. t m 1, 23. 4, Equus* 

Charl. onom. z. Equus, 

Raj. quadr. 6z. Equus, 

Suecis Hall, 

Habitat interdum fponte in Scania & Gotlandia, 
communiter cicur, Oelandi , ex gothici maris in^ 
■fula, totius orbis minimi, Jonft. quadr. zo, 

Hippomanes theophrafti Corpus linguiforme, iacie 
lieni% in os pullorum dum excluditur, frequens ob- 
fervatur, de quo veteres multa y magicum & antepi- 
kpticum &c, 

jf. EQUUS cauda extremo fetofa, Syft. nat. 40, 
Gefh. quadr. 40. Afinus, 
Aldr. quadr. zpy. Afinus, 
Jonft. quadr. iz. t. 6. Afinus. 
Raj. quadr. 63. Afinus, 
Charl. onom. 2. Afmus domefticus. 
Suecis Afna 
# Raj. quadr. 64. Mulus. 
Suecis Mulafna, 

Habitat in Magnatum prcediis rarius, aliunde adve* 
ctum animal, 

Sus. 

j6\SUS dorfo antice fetofo* cauda pilofa. Syft. nat. 41. 
Gefn. quadr. 146. Aper, 
Aldr. bifulc* 1013. Aper. 

Charl. QUADRUPEDIA. PECORA. ij 

Charl. onom. n. Aper. 
Jonft. quadr. 74. Aper. 
Raj. quadr. 96. Sus agreftis C Aper, 
Suecis Will-Swin. 
j8 Cbarl, onom. n, Sus. 
Aldr, bifulc* 91 j. Sus. 
Jonft.quadr. 47, Scrofa. 
G<?/k quadr. 872, Sus, 
i?<z/V $tW?\ pz. Sus C Porcus domefticus, 
«y^ix Swin. 
Habitat in Oelandia a Rege noftro Potentiflimo 

Friederico 1. ibidem introdu&us 3 at varietas |3 

ubique ab ceconomis alitur. 
Obf. pafftm reperiuntur Sues monungultef.ungutts folidis 

nec bifidis. 

V. PECORA. 

Cervus. 

37.CERVUS cornibus acaulibus palmatis, Syft.nat, 42. 
Gejn. quadr. 29. Alces, 
Aldr. bifulc. 83^ Alce. 
Jonft. quadr. 6f. t. 30, Alce* 
Charl. onom. 9. Alce, 
Scott. phyf. 901. t. 24, Alce, 
Gatt. adopt. 169. t. 169. Alce, 
-Raj. quadr. 29. Alce. 
Olear. muf 12. /. p, /„ z. Alcis cornu. 
Suecis -^Elg, 
Habitat in fylvis rarius obvius hodie, quam olim, 

jS.CERVUS cornibus ramofts teretibus incurvatis, 

Syft. nat. 41. 
Gefn. quadr. 79. Cervus, Cerva, Hinnulus» 
Jonft. quadr. t. 31. Cervus, 
CharL onom. 8. Cervus. 
Raj, quadr, 84, Cervus, 

Sue- 14 QUADRUPEDIA. PECORA. 

Suecis Hiort, Kronhiort* 

Habitat in fylvis rarius, in vivariis Regis frequens,, 

jp,CERVUS cornibus ramofis teretibus: fummitati- 
bus palmatis, Syfi. nat. 42,. 
Gefn. quadr. 130^ Rangifer, 
Aldr. bifulc. 8fp. Tarandus* 
Jonft. quadr. t> 37. Cervus palmatus. 

t. 36, Cervus mirabilis. fig. bon> 
/.34, Tragelaphus. 
/.34. Hippelaphus* 
Okar. muf. 16. t. 10. f. 3 Rhangifer. 
Raj. quadr. 88 Ceruus rangifer + (fig. fona) 
Charl. onom, p,Rangifer 6c Tarandus. 
Suecis Rhen^ 

Habitat inalpibus Lapponicis plane fpontanei ? licet 
& cicures pecora fint unice Lapponum, 

Hujus femina seque ac mas corntita eft*quamuis comua minora; reli* 
qufc fpecies fsrninis inermibus gaudent. Ruminat aque ac alias fpecies 
iui generis ; vi&itat prajfertim Lichenibus per hyemem. 

■40» CERVUS cornibus ramofis compreflis : fummitati- 

bus palmatis. Syfi> nat. 42,» 
Belh itin: clufi fj. Dama^ 
Gefn. quadr. 84. Dama vulgaris platyceros* 
Aldr.bifulc. 741, Dama, 
Jonft, belg. /.31. Dama, 
Raj. quadr. 8f . Cervus platyceros. 
Suecis Dof j Dofhiort. 
Habitat in vivariis Regis & Magnatum , nec non in* 

terdum in fylvis» 

4t.CERVUS cornibus ramofis teretibus ere&is, Syft> 
nai. 4.1. 
Gefn. quadr. 64. Capra 5 Capreolus f # Dorcas« 
jfldr. quadr. 738. Caprea plinii, Capreolus. 
Jonft. quadr. £♦ 33. Capreolus marinus. 

*♦ 33. Capriolus* 
Charl. onom. p. Dorcas. 
Raj. quadr, 8p, Caprea Plinii 5 Capreolus vulgo. 

Sue* QUADRUPEDIA. PECORA, Vf 

Suecis Radiur„ 

Habitat in fylvis rarior hodie, quam olim. 

Capra. 

4Z t C APRA cornibus carinatis arcuatis, Syft. nat. 42« 
Gefn, quadr. 57. Capra, 
Aldr. bifulc. 619* Caper, 
Jonft. quadr. 2,7. Hircus. 
Charl, onom. 7. Hircus domefticus. 
Raj. quadr. jj. Capra domeftica t 
Suecis Get, 

Habitat culta frequens, vi&itans tenellis ramulis 
fruticum. 

Ovis. 

4J,OVlS cornibus compreffis lunatis. Syft, nat. 4}. 
Aldr. bifulc. 370. Ovis t 
Gefn. quadr. 128, Ovis t 
Jonft.quadr. 38. Ovis. 
Raj. quadr. 73. Ovis domeftica t 
Charl. onom. 6 t Ovis. 
Suecis Far, 

Habitat ubique cultaj yivit pnefertim in aridis fte* 
riliflimis, 

Bos. 

44. BOS cornibus teretibus rlexis, Syft. nat, 4J t 
Charl. onom. f . Bos domefticus t 
Aldr. bifulc. 13. Bos 
Gefn. quadr. zf. Bos. 
Raj. quadr. 70, Bos domefticus t 
Suecis Ko^ Not. 

Habitat ubique culta* nullibi apud nos Urus fylve* 
ftris eftV vi&itat pr^fertim plantis paludolis t 

CkffiS 16 AVES. ACCIPITRES. 

Clajfis 11 

A V E S. 

I. ACCIPITRES 

Strix. 

4j%STRIX capite auritoj corpore rufo. 
Gefn. av. 234. Bubo primus* 
Bell. av. zf . a. Bubo* 
JVillugb. orn. 6z. n. it. Bubo primus* 
Alb. orn. u $. 9. t. p. Bubo # 
Suecis Uf. 

Habitatin petris fylvaticis praeruptis, arcibus actur* 
ribus praealtis , ruderatis , vi&itans leporibus, mu* 
ribus. 

DESCR. Magnitudo circiteranferis doraeftic». Q>^r teftaceo-rufurri !{• 
neolis omnibus transverfis undulatis nigris & majoribus longitudinalibus 
itidem nigris. Cauda alis longior falciis fordidis. Al<e maculis nigris ad- 
fperfae. Tibia & pedes crafTo vellere, leporis inftar , vtftitx. Rojtrum nigrum 
bafi letis loco feraj veftitum. 

46VSTRIX capite auritOj corpore albido. 
Rudb. picl. Bubo fcandianus. 
Habitat in alpibus Lapponicis* 

DESCR. Magnitudo Meleagridis; corpus totum album nigris maculis ad- 
fperfum. Similis No&use 54. ni iupercilia aurita adeflent in hoc Bu- 
bone. 

47, STRIX capite aurito pennis fex. 
Bett. icon. Zf. 6. Afio, Otus„ 
IVilK ornith. 64. f iz. Otus C No£tua aurita. 
Raj. av. zf. n. z. Otus f. Nodua aurita, Afio la* 

tinis. 
Alb. orn. z. p. 10, t, 10, Otus C Afio* 
Suecis Horn-uggla. 

Habitat in fylvis, cavis arboribus & domibus defer* 
tis. 

48. AVES. ACCIPITRES. 17 

48.STRIX capite \xvi> corpore fcrrugineoj oculorum 
iridibus atrisj remigibus primonbus ferratis. 
Gefn.. ai>, 773. Ulula. 
Aidr. orn. 8, (l 6\ Ulula. 
Will. ornith. 68. t. 11. Ulula aldrovandV 
Raj. av. 16. »4 4* Ulula latinis. 
ft, oel. 69. Noclua. 
Habitat in cavis arborum. 

DESCR. Magnitudo fcre Gallina ; Cohr dorfi, caudae, alarura grifeus. 
Caput e griieo albo nigroqvc maculatum. pone aures circuli fegmentum 
nigrum^e pannis fingularis ftructurse. Maarta albse ad latera dorfi. & inte- 
getibus alartfm. ^Rtmtges i. 2. 3. fenfim breviores., & exteriori margine 
lcrratae; omnes I-24 grifea; fafciis latis fufcis : Recirices fubgrifete fafciis 
5. fubfufcis, excentis duabus intermediis. Abdo?nen albicans, maculis ob- 
longis grifeis nigrisque. Pedes albidi puncliis nigricantibus. 

40. STRIX capite ■ lxvi $ corpore luteo* 
Rudb. jpicl. Strix tota flammca» 
Habitat Upfalise rarius. 

yo. STRIX capite kevi* corpofe fufcoj iridibus ocu- 
lorum fuivis. 
Rudb. picl. No£hia major , oculorum iridibus crpceis, 
Habitat in SueciaboreahV 

DESCR. Magiytudo Cuculi. 

f i.STRIX capite lasvi; corpore fufco> iridibus oculo* 
rum flavis. 
Rudb. picJ. Noftua major ? oculorum iridibus palli* 
de luteis. 

DESCR. Antecedenti fimilis, fed paulo majpr. Mfignitndo corvi, Corpm 
totum fupra fordido -cinercum maculis pififormibus albis. ' Cfljfwttutrinque. 
annulo fordido-nigricante cin&um; intra annulos fingulos color fufco- 
albicans ; infra circulos albidum eft caput cum tin£tnra e fordidofufca.- 
Iris oculorum pallide lutea. Rofirnm albidura ; ungnes nigri. 

fi. STRIX capite kevi$ corpore fupra fufco : albo ma- 
culato; rectricibus omnibus fafciis albidis. 
Habitat inter Pithoam & Luloam urbes Weflro- 
botriix. 

DESCR. Multa habet cum antecedenti '"communia, ut forte vet fexuvel 
atate fola diffctat. Corpus fupra fufcum maculis albrs majufculis adfper- 
fum; fubtus tota aviscmereo-alba.lihjcis transverfis fubundulatis fufcis, 
ita ut fingula penna fafciis $ vi\6 fufcts picla fit. Ala fufcs maculis raris 
. albis . quum remigesfufcae a lateribus inaculi9 fubrotundis albis notentur. 
OftWfl pcdafis fere. angufta, fufca, lafiiis^. vei 12. albidrs cinfta. Caput 

U ci- x8 AVES. ACCIPITRES. 

cinereum pun&is f. undutisconglobatisregitur. Regio temperum cinere*» 
alba. Cantliusoculi uterqve niger. a regione aurium macula nigra oblon- 
ga defcendit usque ad maxillam inferiorem, feniim angultata, quamor- 
cipit macula eblonga cinerea undulk raris nigris, dein & alia nigra pri- 
mse fimillima, quje bafi Cum prima coit. Mentum f. gula macula parva 
nigra tegitur. Tibia plumofac cinereac lineis pallidis tecl:*, ungues acu- 
tiftimi pallido- nigricantes. Magnitudo avis corvi eft. 

j^.STRIX capite laevij corpore fufcoj remigibus al- 
bis maculis quinque ordinum, 
Gefn. av. 6to. No6tua» 
Ald?\ orn. I. %. c. j. No&ua. 
Will. orn. 69 . K 13. No&ua minor Sc minima, 
Raj. av. z6. n. 6* Noctua minima* 
Alb. orn. z. p. iz. t. iz„ Nochia minima„ 
Habitat in cavis arboruiru 

DESCR. Magnitudo .Merula. Corpus totum fupra fufco- cinereum jaunctis 
albicantibus , infra vero totum. albicans cum maculis longitudinalibus fu» 
fcis. Ala fubtus maculis albis per 5. ordines difpqfitis, quarum extimas 
minores iunt. tefirices alarum tam fupra quam mfra albae. extus in alis 
puncta albida per 5. ve) 6. ordines difpofita. Cauda iineis 4 albis transverfis. 
Caput punclis numcrons albis ; tempora alba. Roftrum luteum vibrims 
" nigris. Pedes albidi iubtus lutei, unguibusnigris, 

£4, STRIX capite lasvi> corpore albido* 

Rudb. pift. Noctua fcandiana maxima ex albo & ci- 

nereo variegata» 
Suecis Harfang. 

• v Habitantem reperi Arofi<e in prsedio illuftriflimi comi- 

tis Cronftedtii Regis Regnique Senatoris, Fulleroa„ 

DESCR. Gallo duplo major ; Corpus totum fere niveum ; Peftus & abdo- 
men lineis undulatis transverfis fufcis , uti & te&rices alariim eodem mo- 
do pi&«. Remiges expanfae niveae fecundum longitudinem alarum diiplice 
ordme macularum parvarum , fubrotimdarum , cinerearum , quibus & in~ 
terdum tertius macularum ordo accedit. Caput fere album , ut & cauda* 
quje tamen nigris minimis punclis aut maculis temere notantnr. 

ff.STRIX capite la^vi> corpore ferrugineoi remige 
tertia longiore. 
' Aldr. orn. f6i. t. f6$. Strix, 
WilL orn. 6f. Strix,- 
Raj. av. Zfs n. z. Strix* 
Habitat in fylvis frequens per Sueciam* 

Falco. 

f6\FALCO ceraluteaj pedibus lanatisj corpore rufo, 

Gefn t AVES. ACCIPITRES. ij> 

Gefn. av. i68, Aquila germana. 

Jonft. av. t. u Aquila gefneri C Cfrryfaetos aquila, 

tVilh orn. 27. t. i .Chryfaetos* 

Raj. av. 6. n. i, Chryfaetos, 

Suecis Orn. 

Habitat in petris altis & praruptis. 

DESCR.Magnitudo anferem fuperat ; Corpns teftaceum , anterius magis ra- 
feicens, pofterius magis nigricans. Cauda rufa, maculis rarisalbidis fpar- 
fis. Tfi-ftflanatsdigitis luteis; ungvibus longitudine digitorum. Roftrum 
breve, apice adunco, nigro, myxtaces fetis conftru£taj, fupra quas cera 
lutea, in qua nares transveria?. Ova 4. 

57. FAi-CO pedibus cernque cseruleisj corpore fupra 

fufco ; capite albo, 
Gefn. av. 74. Falco, cui pedes caerulel , Cyanopoda, 
Aldr. orn. 1. 1. c. 3* Halisetus* 

/. 1. c.y. Morphnos, 
Will, orn, 37. t. 6. Balbufardus. 
Raj. av. 16. n. \. Balbufardus ahglorum, 
SuecisBlMot, Filk-Snu 
Habitat humi inter arundines juxta aqvas ; Ova 4, al- 

ba, elliptica, magna, Victitat pifcibus. 

DESCR. Cera csrulefcens. Iris ftava. Nares oblongg. Pedes csrule- 
fcentes , digitns extimus retrerium quafi verfatilis : corporis color fupra fu- 
fcus , excepto capite albo. Corpus Jubtut totum album ; unguet fubtus te- 
retiufeuli. 

f8,FALCOcera flava* re&ricibus albis 5 verfusapicesni- 

gris. 
Bell. icon. if. Pygargus. 
Gefn. av. 20 f. Pygargus. 
tVUL orn,$i, PygargusX Albicilla, quibusdam Hh> 

nularia, 
Raj. av. j. n, f . Pygargus* 
Habitat paffim in fylvis, 

DESCR. Corpus teftaceum ; penns capitis & colli acut*; pennarum mar- 
go albicat f. pallefcit. Abdomen brunnenm. Remiges nigree, quarum majo- 
res introrfum albae, harum duodecim verlus apicem albse, extrorftim ve- 
ro nigrs. Tibias, roftrum<& cera lutea, magnitu4p anferis, Famina ai- 
bidior eft. 

fP t FALCO cera flava* cauda forgipata, cprpore ferru- 
gineoj capite albidiore, 

B z Gefn, ■io AVES, ACCtPITRES. 

Gefn. m\ 6 10. Miivus, 
. Alch\ orn. 4<>8. /, 1. Milvus, 
" Will. orn. 41 ♦ t.:6. Milvuv 

Raj. av. 17. n. 6. Milvus. . 

Albin* orn. 1 . p. 4, /, 4» Milvus. 

^SWii Gladav- ; 

Habitat ubique 3 vulgaris, 

DESCR. Corpus fupra & infra ferrugineum, pennis a tergo 8c (upra a>» 
las in medionig^a. macula s verfus baiin/ albis* ifi capite pennasaibae acu- 
miriats rachi nigra apicibusque albidis. _peftus & femora longis pennis fer- 
rugineis rachi nigra veftita funt. Reiuiges primores 10 quarum i- j.fupra 
nigrse , at 6- 10. nigro-ferruginese , fubmsomnes i - loponeaibent; remi- 
ge-s feamdaria ii-io fupra nigj-icantes apicibiT?:ferruginyiis, ii.1btj.1s:. cine- 
rese , fafciis nigricantibus. CYwJrTion^a, forcipata , ruta, remige I. fu- 
pra margine exteriore nigricante. Fedes flavi, ungues nigri: Rojtrnm ni~ 
grum , csra frava, . . . 

6o,FALCO pedibus„flavis \ corpore cinereo 5 rnaculis fu- 
fcis> cauda Fafciis quatuor/ 
Will. orn^ 46, Falco gentilis i/e\ nob,iIis diftus. 

4f • k f. Falco montanus, 
Raj. av. I .j^Falcp, gentilis i, e t nobilis dictus. 

Faico inontanus, 
Suecis Falclv. , 

Habitat in- alpibus Dalekarlicis copiofe 5 ubi quot- 
annis capitlirrGenmnis: ■• d 

DESCR. Magnitudo GallinaeautCQrvi. Fedes, Cera, Iris oculorum flava. 
Cwms tot-iim cinerenm macuiis tufcis : Cauda cincrea fafciis quatuor trans- 
.... .; -vei-fi.s fufeis. Cap itis 'perin'*' nigrse lateribus ferrugineis. Collum, dorfuni 
&alse fupra fufcs: apicibus pennarum ferrugineis; fubtus flavefcens ma- 
culis raris oblongis fuicis fub gula, collo, pe£tore, abdomine; adhuc 
«no-uftioribus in femoribus. Remiges fufcfe a latere nudb , at interiori la- 
ter? albid« cum pun&is cineraicentibus t% fafciis fufcis 5 vel6. Rettrice: 
■ €xtra& fubtus .omne3 fuicx\, faiciis lati» 5 yel 6- nigricantibus, «qualibus» 
apice obfoletis.: teclrlces fubtus albido- flavefcentes lineolis long-imdina- 
libus raris fufcis. 

6i t FALCO pedibus roflroque ca:ruleis, maculis albis 

mgrisque longitudinalibus, 

Gefn. av. 76. Lanarius. 

Jldr. om.Lj+c. ;io. Lanarius gallorum. _ 

Wilh orn. 40» Lanarius cujus mas^Tertiarius* 

Raj. av, if.n. 13. Lanarius. 

klb. orn. '2. f:jW; 7. Lanarius, 

Habittt in fylvis. ^ AVES. ACCIPITRES. 21 

DESCR. Dorfum &Alfefcrruginex; Caput & corpus totum fubfus cine- 
reo-alba maculis nigris longitudinalibus. Cauda longa maculis oppofitis 
albidis. Tibioe ultra medium veftitie. Pedes caerulei. Roftrum caeruleicens. 
Hinc dfftin&iffifnus a Lanario Italico. 

62 t FALCOroflronigro > pedibus luteis 5 corpore fupra 
fufco, fubtus albido-cinereo maculis transverfis, 
Rudb. picl. Falco albo-cinereus viridis 3 pedibus iuteis, 
JVill. orn. 44. Gyrfalco. 
Raj, av. it, n. 3. Gyrfalco. 
Habitat rarius apud nos, 

DESCR. Dorfum nigro -cinereum , Venter albo-cincreus maculis tran*- 
verfis. Pedes Iutei. mognitudo Galli. 

63»FALCO cera luteo-viridi > pedibus luteisj corpore 
ferrugineo, yertice fulvo. 
Will. orn. 41» t. 7. Milvus seruginofus. 
Raj. av. 17. n, 4, Milvus Eerugmofus^ 
Aib. orn. i.p. 3. t. 3, Milvus asruginofus. 
Suecis Hons-tjuf. 
Habitat in fylvis. 

DESCR. Corpus teftaceum maculis capitis „ colli , pecloris nigris longi- 
tudinalibus. Alarum remiges ni^rs , reftrices ferrugincse. Cauda teftacea. 
Femora teftacea maculis nigris irregularibus. Tibia plumis tectae maculis 
longitudinaiibus variegatas ; digiti cornei. Roftrum nigro-cteruleum. Rndb. 

64. FALCO pedibus cerapalpebrisque flavis, capite fu* 
fco , nucha alba , abdomine albicante maculis ob* 
iongis. 

A!b. orn. i.p, 6. t, 6\Subbuteo«. 

Rudb. picl. Dendro - Falco, 

Habitat in Scania + J. Leche. 

DESCR. Fscmina. Roftrum cajrukum ; cera flava. palpebrce lute«; rraru- 
bra. Capttt nigro-fufcum, nucha albicante ; gula & latera capitis albida» 
Abdomen albicans cum macula oblonga in fingula penna. Femora ierru°-i- 
rea. Canda fubtus albicante ferruginea. Alce cauda longiores. 
Remiges nigro cinereoque cacrulefcentes , exceptis primoribus nigris apicis 
margine albicante. Remiges i-aomaculis 5 ad 16 albidis a latere interi- 
cre , exccpto 21. 

Cauda acuminata remigibus fubtus maculatis, exceptis intermediis dua- 
, bus longioribus & immaculatis; in fmgula remige maculae 9. pallide fer- 
ruginese, praefertim in latere interiore confpicus. 
Pedes nudi , lutei. penns omnes totius corporis verfus bafm cinereo- ca> 
rulefcentes. 

rfj%FALCO cera pedibusque luteis,dorfo fufco, pe&o* 
re paiiido maculis longitudinalibus fufcis. 

B J Gefn. zz AVES. ACCIPITREl 

Gefn ¥ av, 46% Buteo. 

Wilh orn. 38. t+6* Buteo vulgaris 

Raj. av. 16, n, z, Buteo vulgaris f> Tridrchis^ 

Uplandis Quidfogel. 

Habitat paffim frequens , Upfali* ad Gottfunda. Pul* 
li medio Julii menfis fepibus noitris infident r con- 
tinuo ejulatu, unde Uplandis Quidfogel dicitur. 

&ESCR. Magnitudo Gallinae. Roftrum unguesque nigra , cera pedesque fla- 
vi. Tota avis capite, collo fujpra fufca ; pennarum marginibus terrugi- 
neis; fubtus tota avis ex albido ttavefcens , maculis longitudinalibus fufcis, 
quarum pofteriores fere cordatse. Iris exalbida, membrana ni&itanscse- 
rulefcens. Remiges nigricantes , latere interioti inferne alb« , harum i, 2, 
3 , 4 absque , reliquas cum fafciis 5. vel 6. magis obfcuris iatere interio- 
re cxterne & interne pinguntur. Rectrices nigro- cinereas , aequales, fafci- 
isplurimis obfcurioribus praefertim fupra confpicuis, apiceoofoletcferru- 
gine?e ; bafin verius fubtus albae funt re&rices. 
Ova alba maculis majufculis lubrufis paucis, 

66* FALCO pedibus feminudis flavisj cera nigra; capite 
cinereo 3 caudae fafcia cinerea , apice albo, 
Will. orn* 38. t. 3, Buteo apivorus i. vefpivorus 
Raj. av, 16. n. 1. Buteo apivorus f. vefpivorus. 
Alb. orn. z. p. $. t. 8. Accipiter palumbarius. 
Suecis Slaghok» 
Habitat in fylvis. Ova cinerea maculis obfcuris. 

DESCR. Rofirum nigrum : cera nigra rugoia. iris oculorum crocea. Caput 
cinereum. Dorfum ferrugineo - fufcum. Caudae rectrices apice albae, tum 
linea transverfa nigra, dein fafcia lata cinerea. Petfur & abdomen alba 
maculis nigricantibus. Pedes flavi. 

(J7,FALCO pedibus ceraque flavis j dorfo rufefcente* 
pe&ore maculis longitudinalibus fufcis 5 cauda 
rotundata 4 Gefn. av. 5*4. Tinnun- 
culus accipiter. Suecis Kyrkio-falck* Aldr. om. I. f ♦ c+ 6. Tinnun* 

culus C Cenchris* 
Will. orn. fo. t.f . Tinnun- 

culus f. Cenchris. 
Raj. av. io\ #♦ 16. Tinnun» 

culus. 
Alb. orn. I. p. 7. U 7»Tin- 

nunculus» 

Habi- AVES. ACCIPITRES, Habitat in turribus Sc muris prsealtis, Ova 4 albi- 
da maculis rubentibus crebris. 

MARIS caput canum fibris tenuiflimis nigvis ftriatum , conftantibus ex 

rachi fingula: pennae nigra. Roftrmn breve, curvum, caeruleo- atrum ; cu- 

jus maxilla iuperior utrinqve denticule , uti inferior finu , notata. cenifla- 

va, uti & regio nuda circum ocuios flava. Gula albida. 

Dorfum & tedrices alarum rufae f. ferrugineae , iingula pluma verfus api- 

cem macula nigra acuta notata. 

Petfns , venter & fomora dilutius rufa f. ferruginea , maculis longitudi- 

nalibus nigris linearibus in pe&ore , ovatis in abdomine , miliaribus ra- 

rioribus in femore. 

Sub cauda regio pallida immaculata. regio a dorfo ad caudam cana. 

Tibite maxima ex~parte nudae lute*. 

Remiget 22. quorum fecundalongiflima , reliquae dein gradu breviores; e*» 

mnes iufcae fupra, fubtus canse, antice immaculatse, (exceptis fecundariis 

parum ferrugineis ) pone finubus feu maculis albidis feptem vel o£to. 

Reftrices longae , laterales breviores, omnes canae, verfus apicem fafcia la- 

ta nigra notatu; omnes antice immaculatae, at pone f. introrfum lineis 

o&o nigris latiufculis notatae , exceptis pennis 2 intermediis , qvte his ma- 

culis deftituumur & totae canae funt , excepta fafcia ad apicem, utin rs- 

liquis nigra. 

Tettrkes alarum fubtus albae maculis pirvis nigris. 

FJEMINA. Magnitudo Columbaj. omnia ut ln mare, fed caudc color 

praecipue diverfus eft. 

Rettrices 12. ferrugineae, apicae maoula magna nigra terminatffi, & fin- 

gula 9 vei 10 iineis transveriis ni<ms notatae. harum 6. 6. feu interme- 

dise fummo apice non albent, uti reliquse l, 2. 3. 4. 5. 

(58. FALCO cera viridi > pedibus flavis > pe&ore albo un- 
dulis transverfis fufcis > cauda fufca fafciis nigri- 
cantibus. Albin. orn. $,p. 4, /.4. 

Accipiter fringillari- 

us, 
Gefn. av. f t^Falco frin- 

gillarius* 
Aldr.orn.Lf. r,2.Ac- 

cipiter Fringillarius, 
Bell. k. 10. 6. Accipi- 

ter Fringillarius, 
Wilh orn. fi.t.f. Ac- 

cipiter Fringillarius 

f. recentiorum Nifus 

St Sparverius, 
Raj. av. i8 t n. z. Frin- 

gillarius accipiter,re- 

£ 4 Alb. orn. i.p. f. t. j\ Acci- 

piter fringillarius, 
Gejn. av. fz. Accipiter mi- 

nor mas, quem vulgo Ni- 

fum f. Sparverium appel- 

lant. 
Aldr. orn. 34^ Mofchetus, cen- *4 AVES. VLCJE, 

centioruin Nifus &: 
Sparverius, 
Suecis Sparfhofc; 
, Habitat in antiquis turribus &: alibi paffim. 

DESCR. CWflfufcafafciis nigrisquinque. Peclus, abdomen, collum fulb- 
tus alba undulis transverfis fufcis. Dorfum & corpus fupra fufcum. Pedes 
flavi. cw4 vividis. 

ii. picm. 

Corvus. 

6p,CORVUS ater, dorfo cxrulefcentc. 

Gefn. av. 334. Corvus* 

Jonft. orn. 38. t. i6\ Corvus. 

Aldr. orn. h 12.. c. 1. Corvus* 

Will. orn. 82. t. 18. Corvus* 

Raj. av. 39. n. 1. Corvus. 

Alb. orn. 1. p. 19. /♦2,0. Corvusi 

Suecis Korp. 

Habitat in denfis fylvis 5 fuper arborum 5 praefertina 
abietum ramis nidificat 5 mira fagacitate cadavera 
fubolfacit, licet remotiffima : Sancla avis a noftris 
habetur, nec facile ab ullo occiditur. In Smolandia 
& auftralibus provinciis ccelo fereno alte volitat & 
fingutarem clangorem feu tonum ( clong ) remotis- 
fime fonantem excitat. 

DESCR. Magnitudo Galli. Corpus totum atrum , dorfo parum caerule- 
fcens, rsmiges 20; quarum duaj primae paulo breviores : xettrices aequales. 

70-. CORVUS ater. 

Aldr. Arn< l. 12. c. 3.Cornixfrugilega,, 
: l With om ¥ 84, t. 1 8, Cornix frugivora Sc frugilega, 
Raj. av. 7,9. n. 3+ Cornix frugiiega* 
Alb. orn. z.p. z\. t* 2,2,. Cornix frugilega» 
Oelandis Roka. 

Habitat in Oelandia, Scania &: auftralibus mariti- 
mis provinciis ? nidifieat in arboribus 5 fatse fegeti 
noxia avis, 

71. CORVUS capite gula alis caudaque nigris, tiunco 
cinerafc ente, Akr. AVES. VICJE. zf 

Aldr. ern. I. i. hfc* Cornix cinerea frugilega. 

JVill. om. 84. t\ 77. Cornix cinerea frugilcga, 

Raj. av. 29. n. 4. Cornix cinerea frugiiega. 

Alb. orn, z. p. zz. & zz. Cornix cinerea. 

Suecis Kraka, 

Habitat in nemoribus •, communiter in alnis 5 parit 
quatuor ova. edit infefta ec varia cadavera, volat 
gregatim , erucas depafcitur , . hine purgant pafcua 
&: prata a vermibus, qui fcenum confumunt^ futu- 
rse tempeflatis 6c venti mmciain maritimisj edit et- 
iam Conchas £c Ranarum capita. 

DESCR. Caput,gula, ala?, eauda, pedes, roftrum nigra funt. Reliqua o- 
mnia cinerea. agulaad medium collum fubtus nigra. ova 4 parit. 

72.CORVUS fronte nigra-, occipite incanos cprpore 
fufco 3 alis caudaque nigris, 
Witl. om. 8f. /. 10. Monedula C Lupus, 
Raj. av. 40. n. f. Moncdula C Lupus. 
Alb. om. i.p. .14. fc 14. Monedula. 
Suecis Kaja. 

DESCR. Nigra roftrum , f rons , ©;nla , alse ,. cauda , pedes. 
civ.erea caput pone, collura. 
nwea Iris o.culorum, 
nigricani dorilim. 
obicure cinzrmm pe&us , abdomen. i 

73. CORVUS dorfo fanguineoj remigibus nigri&j rc* 

cTrricibus viridibus, 
Gefn. av. 335-. Cornix cserulea. 
Aldr.om.l. iz. c. 18. Garrulus argentoratenfis, 

/. iz. c. y. Cornix cxrulea. 
Will. orn. 8f.t. 2,0* Cornix cserulea. 
Worm. muf. 206. Cornix caerulea. 
Raj. av. 41. n. 3. Garrulus argentoraten fis-. 
Suecis Spanfk Kraka. Smolandis Blakraka. Scani$ 

AHekraka, 
Habitat in Smolandia, o^cania &c. 

DESCR. Avis inter noftrates omnium fplendidiflima & pulcherrima: dor» 
fmn rubro-fan^uineum eft; remiges nigra; ; rdhices virides ; alatum te£trici- 
bus obveftientium bafis cerslea, difcus vero viridis eft. 

74,COR¥US variegatus, te&ricibus alarum casruleis: li* 
neis t;ansvciiis albis nigrisque. Gefn. 20 AVES. PICE, 

Gcfn. orn. 700. Pica glandaria 1 . Garrulus avis, 

Aldr.om.U 12,. c* 14, Pica glandaria. 

Wilh orn. 88. t. 19. Piea glandaria. 

Raj. av. 41. n m zz. Pica glandaria. 

Albin. orn. i.p. \6.t, 16. Pica glandaria. 

Suecis Notfkrika. 

Habitat in Quercubus cornmuniter,. 

DESCR. Caput grifeo- ferrugineum. Scapularum regio , pe&us & abde- 
men feiruginea.F*ww ferrugineo-albicans macuiis longitudinalibus nigris. 
macula fub oculis, pone roftrum, nigra. Gula in quibusdam albida. remi» 
ges nigrae , at i - 7 margine exreriore maxima ex parte albidse ; 8-10, a 
bafi, fupra medium,exteriori latere nivcas ; reliqua; omnes remigesnigrae, 
quarum 5 reliquis longiores. Tettrices al* exteriori latere csruleae hnei» 
transverfis nigris. Cattda nigra tectricibus albis. Rofirum nigrum; vibri- 
zae utrinque ex 5. f. 6. fetis nigris. Lingua membranacea, binda. 

75% CORVUS cinereus, cauda alisque nigris^ 
Gefth &v. Z4f* Caryocatactes,. 
Will. orn. po. /. 20» Caryocata&es gefneri & tur* 

ncri. 
Raj. av. 42«. n. f ; Caryocataclres,, 
Suecis Notwecka, Notkraka. 
Habitat in Smolandia, rarior alibi. 

76, CORVUS cauda cuneiformi. 

Gefn. av. 6<>f. Pica. 

Lonic. hift. 14.1. a. Pica, 

Jonft. orn. 44. t. 17. Pica. 

Will. orn. 87* t. ip„ Pica varia f. caudata. 

Raj.av. 41, 0, 1, Pica varia C caudata. 

Albin. orn. \. p. \f+t ¥ \f. Pica varia caudata. 

Suecis Skata. 

Habitat in arboribus juxta domos vulgatiftima per 
totum Suecias regnum, excepta fola Lapponia, 
Nidos artificiofe ftruit ovis fepius 7, Coracias haec 
a Corvis genere diftingui non debet. 

Caput, collum , dorfum, uropygium, anus, femora, roftrum , pedes atra. 
peitus, latera, te&rices bafeos alarum alba. Remiges i - 10 exteriori late- 
te nigra, interiori albaj. Reliquse nigrae extrorfum fericeo-cserulefcentes. 
Cauda cuneiformis, longitudine corporis, complicats pennae omnes fu- 
pra vifibiles fericeo-vir&entes. 

* Cu- AVES, PICjE, 27 

Cuculus. 

77. CUCULUS re&ricibus nigricantibus pun&is albis« 
Gefn.av. $63. Cu^ulus. 
Aldr. orn. t. f. c. 107. Cuculus. 
Bett. ic. iu 6. Cuculus, 
Will. orn. 62. t. 77. Cuculus. 
Raj. av. 1$. Cuculus^ 
Alb. orn. 1, p. 8, t. 8. Cuculus, 
Suecis Gjok, Lappis Geecka. 

Habitat frequens per Sueciam , cducatur communi- 
ter a Moticilla alba, 

DESCR. Variant Cuculi colore, fed utrum hoc fexu , setate vel fpecie, ad« 
huc haerco. fic defcripfi 

1732. V: 16. Caput obfcure canura, ut &co//«tm, & totum dorfum t pennis 
hic inde grifeis interlucentibus. collum fubtus coloris cinerei _ undulati 
luteo mixti. urrhopygwm ejusdem eoloriscuin dorfo, fed dilatioris. venter 
albefcens , lineis transverfis fufco nigrefcentibus ; fimiliter pennae fub cau- 
da albicantes , fed adhuc magis albidse. Cauda refpeclu corporis fat lon- 
ga, re&ricibus 10 : nigreicentibus apicibus albis, ab altero latere , & in 
medio, albo maculata: funt. Alalon^ fuperne fufco-nigrefcentes, fubtus 
obfcure canse lineolis albis transverus ; reiniges nigricantes. roftrum pa- 
rum incurvatum, maxilla fuperior longior mgra, inferior pallidior fuV* 
virefcens. Nares patuiae promincntes nudee. Tibia anterius quoad par« 
f em tectae , una cum pedibus flavse. Lingua fagittata plana : digiti duo an* 
tici; totidemque poitici. E/EMTNA erat, in qua duo ova magnidudine 
feminis pifi majoris. venter erucis pilofis plenus. 
1733- VI; 2. & IX. 16. MAS fimilis prscedenti in omnibus, at differebat 
roftroad angulum oris membrana lutea laxa molli, utinpullis paflTerini 
generis. (An itaque hoc anno pullus? ) Caput cinereum f canum absque ullis 
grifeis maculis , uti & dorfum* quod tamen certo litu pofitum verfus lucem 
iplendebat. Collum totum, etiam fubtus, absque maculis canum; venter ob- 
lcurior quam in pracedente ; fub cauda flavefcens : pedes ftavi. 
1734. VII; 7. Caput, dorfum, & totum corpus fupra canum. penna fingu- 
la cinereo - nigra apice lineola alba terminata, difco unica afterave faicia 
teftacea pi&o. Remiges cinereo .- nigra? , maculis leptem pluribusve albis: 
gula nigricans : collum & pe&us fubtus albicantia lineis transverfis cinereo- 
albis. Venter albus. Retirices nigrae maculis albis & teftaceis obfotrriori» 
bus variegatse. teclrices caudae fuperiores dorfo concolores , inferiores aU 
bae maculis nigris, Tibia feminudse, uti etiam pedes & ungues flavi. ro~ 
ftrum nigrum mtus flavum. Lingua integra, non bifitfca; fub cantu occi» 
debatur. 
F/EMINA habet Ijneas fitfeas ad latera colli^ quibus MAS deftituitur. 

"y8,CUCULUS fubgrife^ maculata, ^&ricibus nigris 
fafciis undulatis^ 
Bett. tc.j6. a. Jynx, Torquilla, Turbo 3 Sifopigis. 
Gefn, av t 5-73. Jynx. 

dMr. 28 AVES. PIC^ 

Aldr. orn. I. 12. c. ^z.. Jynx f. Torquilla. 

Jonft. orn. t. 42,. 

/F/7/, i?r#j py. £ ti.^JynxX Torquilla. 

-&#". <w. 44» n. 8, Jynx f. Torquilla. 

Rudb. lapp.66. fi 66. Jynx. 

Alb. om. 1+ p. zi. t.zi. Torquilla. 

Suecis Gjoktyta. 

Habitat apud nos vere. 

DESCR. optimam & figuram laudabilem dedit O. Rudbeck Lapp. 1. c. 
Rzwiiges fufca, latere extcriore fafciis ferrugineis sequalibus 6 ad 7. Re- 
clrices 10. gjquales , p'un£tis uigricantibus adiperfaj fafciis 4 vel 5 nigris 
andulatis. 

PiCUS. 

7P t PICUS niger* vertice coccineo v 

Gty», #».. 708, Picus maximus vel niger» 
Aldr. orn. l.iz. c+ 31* Picus maximus. 
Will. orn. $z. t. zi. Picus niger maximus* 
Raj. av. 4Z. n. i # Picus niger maximus. 
Alb. orn. 2 p. z6. t. 2,7. Picus maximus niger. 
Suecis Spillkraka, Tillkraka, 
Habitat in arboribus antiquis aridis, 

DESCR. Corpus totum arrum: a bafi roftri ad occiput macufo oblonga 
purpur.ea. RoftrnniSc pedes cinefeo-caerulefcentcs. 

So^PICUS viridis, vertice coccineo. 

Gefn. av. 710» Picus viridis. 

Aldr. orn. 1+ iz. c. 34. Picus viridis noftras* 

Will.0rn.9x. t/zi. Picus viridis. 

Raj. av. 42, n\ z\ Picus viridis major 4 
- - vilb. orn. u p. 18,. i 4 18+ Picus viridis, 

Suecis Wedknarr, Gronfpik , Grongjoling. 

Habitat in exaridis arboribus. 

DESCR. variat vertice purpureo macuhs nigris; vertice purpureo maculis 
albis, & vertice purpureo immaculato. . 

jRoftrum acuto-compreiTum, maxilla fuperiori carinata trigona. Nares ob- 
Jongas fetis te£tae. Lingua cylindracea, apice acato, tendinofa, intra cy- 
3indraceam tunicam retrotrscla. Caput & colluvi albicant punitis nigri-< 
cantibus, quas punSa in maxillis magis nigra per lineas difpofita. Vertex 
purpureus eft maculis conit?ns plurimis cinereis apicibus purpureis aut 
. . Jfanguinels ; fub finuoris utrinque linea purpurea. Jorjmn cum alarumte- 
Ctricibus virideamedjo dorfe ufque ad caudam extimam. Ttctrices luteo- 
wirides. Veuw albus macuLs nigris transverfis uh&ularis virore-perfufus, 

Reim- AVES. PICyE. 2i> 

Rcmiges ftvpra nignc maculiscandidis, fubtus nigricanccs maculis a.lbican- 
tibus pcr ierics digeiiis. Catida nigricat cum mixtura fordide viridi verfus 
balin. Hcec defcriptio FAZMINJE erat. 

MAS differf a Ftemina, qnod teinpora & oculorum rcgio nigra fint, gult 
aiba. pcclus & venter fubviridiaunduhto - variegata 

Si.PICUS albo nigroque variegatus, vcrtice nigro , re«* 
ctricibus tribus lateralibus utrinque albclcentibus, 
Gefn. av. 708. Picus variusmajor. 
Aldr. orn. /.12. c, 32;; Picus major. 
TVill. orn, .94. t. u. Picus varius major* 
Raj. av. 43 - t n. 4, Picus varius major. 
Alb. orn. i. p. 19. t, 19. Picus varius major. 
Suecis Gyllenrenna. 
Habitat ruri in arboribus, 

DESCR. Roftrum maxilla fuperiore carinata ucuta , lateribus angulatis*; 
apex roitri comprelfus. Lingtia longiflima, apice tenui oiTeo. Caput nigrunr» 
fronte pallida; tempora alba ; a roftro ad nucliam extenditur rjigredo. 
Mas in o.ccipite macuiis coccineis notatiir. 'Collmn a tergo in medio aibum. 
Remiges nigrse utrinque maculis $-6 albis. Re&rices atrs 10. quarum I, 
2, 3 utrinque albefcentes ; fub cauda eoacinea e.ft. 

82,,PICUS albo nigroque varius, reftricibus • tribus la-te- 
raiibus apice a4bo- variegati^ 
Will. orn. 94. /, 2 1 ♦• Picus variiis minor; • 
Raj. av/^.n. fi Picus yarius minoiV 
Gefn. av*-jo8. Picus varius minor. 
Aldr. orn. h 11. c. 33, Picus varius minor, 
Habitat cum prxcedenti pafjim, 

DESCR. Praccdenti fimilis fed minor. Ccput iriacula magna coccinea tegi- 
tur, quae antice exrenditur inrer oculos. Qcciput nigra triangulari macu- 
la, qua; non extenditur ad roftrum. gula & collum iiibtus uti & peclus 
alba. teniporaWbo - cmzxt-s.. Cauda nigra biR&afrfeftrkks 10. quanim 5. ni- 
gras, i, 2, 3 obmfiores, apica albo nigroque variaj, iubtus fufcas. fub cm- 
da ruber eit. ala nigre, reviigibus rnacuiis utrinquc 3-6' albis piclis. 

8j,PICUS albo nigroque varius 5 re&ricibiis tribus iatc- 
ralibus feminigris* 
R&j. av, 43. Picus. varius -nertius» 
Alk orn. i.p. 10. t/zc. Pitusvarius minor. 
Habitat cum prsecedenti in Scania. D. Lecht. 

DESCR. Mflgnitudo pafTeris. Oyjutintev.ocnloi verfus nucham ni^waj- 
conjunStum lineoia a tcrgo colli cum nigro capite. vertex inter oculo$ 
albus aut coccineus. Erovs ^rifea; »gula, pecius, abdomen grifea. ma- 
cula alba fupra oculos. tempora grifea. al* nigr?e fex ordinibus macula* 
rum albicantium-. Rectrices ^. 5. higtm % 1^3, $ $mvm*Q nuibwsdw ma- 
«ulis nigris. jo AVES, T?ICM. 

84. PICUS pedibus tridactylis. 

Acad. ftockh. 1740. p. zzz. Picus pedibus tridactylis, 
Habitat in alpibus Dalekarlicis. 

DF.SCR. Defcriptionem inferui a&is Academia ftockholmenfis, quam hic 
«ontra&am exhibeo. Magnitudo proxime prsecedentis & ejusdem etiam 
facie. Corpus nigrum , maculatum a finu oris linea alba utrinque verfus 
nucham extenfa, ubi conjungebatur, dein defcendebat dilatata per collum 
dorfumque ad caudam ufque. Pecius & abdomen fubtus nigro alboque va- 
rium. remiges fupranigne 5 vel^. ordinibus macularum albarum mini- 
marum, fubtus vero cinereae^. vel 8- ordinibus macularum albarumma- 
jorum. tettrices alarum fuperiores nigrs. Cauda brevis, rigida , reclricibus 
atris, cxtima utrinque albo raaculata. vertex croceus. Rofirum angulatum 
apice compreffo cuneo. Pedes trida&yli , conitantes digitis duobus anticis 
sequalibus, nifi quod interior paulominor; pofticus utiicus eft, nec duo, 
wt in reliquis, hicque longior & craflior. 

Upupa. 

Sf.UPUPA. 

Bell. ic. 72. a* Upupa» 

Gefn. av. jy6. Upupa. 

Aldr. orn. 17. c* 11. Upupa, 

Charl. onom. $>zJ. 95. Upupa» 

Will. orn, ioo 4 /♦ 24. Upupa, 

Raj. av 4 48. n. 6. Upupa, 

Jonft. orh. /. 42. 27. Epops, Upupa, 

Alb. orn. z. p. 29. *♦ 42. 43. Upupa. 

Suecis Harfogel. Scanis Popp, 

Habitat in vaftiifimis fylvis, fono proprium nomen 
recitans , unde facile dignofcitur^ ruilicis noftrati- 
bus Bellome omen» Ova ponit in cavis arboribus 
duo cinerea. 

DESCR. Roftrumnigricans, ere£tiufculum , comprefTum, angulatum, a- 
cutiim. Crifta duplex e pennis roftro longioribus, teftacea, apicibusni- 
gris. Collttm & peftus flavefcens. remiges i - 10 nigrs , verfus bafin albae. 
Dorfum nigro flavoque mixtum. urrhopygium album. Cauda nigra linea 
transverfa alba. Abdomea albidum. Pedes fubpurpurafcentes. 

Ifpida, 

8<USPIDA. 

Bett. obferv. I6\ Merops. 
Gefn. av. f99. Merops. 
Jldr. ornj. 12. c. 4f ♦ Merops. 
CharL omm* 87. *. 87. Merops* 

Will AVES. ANSERES. 31 

JVilh orn. 102,. t. 24, Meropsf. Apiafter 
Ra). av. 4P. n. 3,Merops f. Apiaftcr, 
Alb.orn. 1. p. 40» t. 44 # Merops f. Apiaiter. 
Habitat ad littora maris rarius. 

DESCR. Dorfum virefcit. Veiittr ex albo &cseruleo tin&us. MentumzA 
auras uiquc vnacula flava. Iris ©culorum rubra. Cauda integra. Mas ma» 
rtula longa oculum tegente a fsemina diftinguitur. 

IV. ANSERES, 

Anas, 

. 

$7. ANAS roftro plano, apice dilatato rotundatoque* 
Gefn. av. 666. Pelecanus f, Platea, 
Aldr, om. /.30. c, 1$, Leucoradios f, Platea, Pele* 

canus ornithologu 
WwwL muf 1. f z. n.io.t. 11. /. 10, Platea cice- 

roni, 
Anon. orn t \x\. f. 8p, SpoonbilL 
Olear. muf zi. /. i^.f. 4» Platina f» Cochlearia, 
7^/. 0r//„ /. 46. Platea f, Pelecanus, 
il^rr. pin. 181. Platea £ Pelecanus, 
^i/^r/. ^»^, 5*. />. 28. /. ii, Platea f. Pelecanus, 
JVilL orn. ziz. t.f2. Platea f„ Pelecanus, Leucoro- 

dius f. Albardeola. 
Raj. av. 102. ». 1, Platea f, Pelecanus, 
«SW<rix Pelekan, 
Habitat in Weftrobotnia & Lapponia teftate rarius. 

DESCR. Tota alba eft ; collum longifHmum , roftrmn longum fupra & in- 
fra omnino planumuti lamella, verfusapicem dilatatum in figurara fub- 
rocundam. 

88, ANAS roftro femicylindrico 5 cera flavaj corpore 

albo* 
BelL ic. 30. a. Cygnus, Cycaus, 
Gefn. av. 372, Cygnus* 
Aldr. orn. L ip. c, 1. Cycnus, 
JVill. orn. 212* Cygnusferus. 
Raj, av. \i6. n. z. Cygnus ferus, 
Alb. orn. 2 t p, 31. f,pi. Cygnus, 

q u r m. 3* AVES. ANSERES, 

/3 tVUL orn. 271. t. 69* Cygnus manfuetus. 
Raj. av. 136^ »♦ 1. Cygnus maniuetus» 
£W«j Swan. 

Habitat in Scania 9 uti prope Malmogiam copiofe, 
paffim in Lapponi# fluviis asilateu 

8p, ANAS roftro femicylindrico , bafi gibbo. 
Raj* av. 138^ Anfer cygneus guineenfis. 
WilL orn. zjf. Anfer hifpanicus an pptius guine- 

enlis. 
Suecis Turckifk Gas 3 Siberifk Gas, 
Habitat tantum culta apud nos 3 ab exteris regioni- 

bus allata* • : 

DESCR. Color variat. Anfere domeflico ma/or, gutture cfafliore & rau- ciore. po.ANAS roftro femicylindrico 5 corpore fupra cinereo, 
fubtus albidp ; reclricibvis margine albis. 
Gefn. av. ij-8, Anfer ferus. 
Aldr. orn ¥ L 19* c. 18, Anfer Ferus» 
^WilLom. 274, t.69* Anfer ferus. 
Raj. av. 136. n. -4» Anfer. 
Suecis Willgas. 
/3 Gefn. av. 14U Anfer domefticus» 

WilL orn. 273. :/. 75% Anfer domefticus. 
i?^*. av. 136. », 3* Anfer domefticus* 
Suecis Gas. 

Habitat in Lapponia prcefertim , avis migratoria vere 
accedens , hyeme difcedens* 

DESCR. Tota cinerea. dorfo magis fufco margine pennarum exteriore. 
pallidiore ; collum, pe£tus<, latera cinerea margine albidiore. Pone fe- 
mora & fub cauda albida. caput grifeo - cinereum immaculatum. Omnes 
rectrices cinerete apice & margine albo , fed extima? reclriccs omninp alba;. 

jpi. ANAS capite colloque nigris. 

Gefn. av+ 110. Branta f> Bernicla. 
Aldr. orn+ L ip. cl 33. Branta f. Bernicla, 
Jonft. orn> t. 4.9. Bernicla, Brenta. 
Will. om. 274. Bernicla f t Bernacla,. 

z 7f+f- 10 + Brarita, 
Rau av> 137. Bernicla f. Bernacla. 

VaL AVES. ANSERES. 33 

Val. muf 49 j\ Anfer fcoticus verus Bernicla* 
Alb. om. 89, t> PJ> Brenta, 
ife/g/j Ratgans* 
Habitat in Scania. 

pi. ANAS cinerea* fronte alba, 

/f&a$ # />/#, Anfer cinereus ferus , torque inter ocu* 

los & roftrum albo, erythropes. 
Habitat in Hclfingia. 

DESCR. FjEMINA. Roitrum fordide carneumt frons alba: daput, coltum, 
dorfum , cauda cinerea • pe&us & abdoriieri candida i maculse in fterno 
nigrefcentes : Pedes fanguinei. 

5. ANx^S albo- variegata, pectoris lateribus ferrugineis, 
abdomine longitudinaliter cinereo maculato, 

WilU om. 278. r + 70. 71. Tadorna* 

Alb. orn. 90. t. 94, Vulpanfei\ 

Raj. av. 140«. n. 1. Tadorna bellonii, Vulparifer 
quibusdam. 

Gotlandis Jugas, 

Habitantenl reperimus in fola Gotlandid* 

Plumse molliffimae, ut infequenti. 

DESCR. Anfere domeftico paulo minor. Famina alba: Pe£tus fuperne 
ferrugineum ; Venter longitudinaliter cinereo- maculatus. Caput & colli 
fupenor pars fubcinerea. Remiges verfus apices ferrugirtea? : hmc macula 
alarum transverfaiis lata ferf uginea. Roftfum anferis domeftici , fed nia- 
gis fimum. 

Marem non vidi ; dicebatur ab incolis aliter colofatuni &pulehriorem ef- 
fe cum caruncula f. cfifta carnofa ad bafin roftri. 

P4. ANAS roftro femicylindrico : ungue obtufoj cera 

fuperne bifida rugofa. 
Barth. aci. 1. ^,90. Anas plumis molliffimis, vulgo 

Eider. 
Worm. ryufi 310. Anas plumis molliffimis. 
Witt. orn. zjj, Anas plumis molliffimis. 
278. Anas cuberti £ farneniis* 
Raj. av. 141. n. 3. Anas cuberti f t farrienfis* 
Suecis Ada, Eider, Gudunge. 
Habitat in mari, nidificat in maritimis prasfertim 

Gotlandia, gva f vel 6; fub juniperis faepius.nldi- 

ficans. 

C Plu- 54 AVES. ANSERES. 

Pluma^ e nido colle&as omnium molliflimsc , maxi- 
me elafticse & pretiofiffimae* 

DESCR. MARIS Corpus maxirna ex parte album , excepto pileo capitis 
nigro: pone bipartito , antice tripartito, angulos verfus finus ceraj maxiUa 
fuperioris, emittente. Stemwn, abdomen, tota pars poftiea atra; femora,' 
urrhopygium , recirices & remiges nigra. Capitis poftica pars juxta pile- r 
um virelcit. Pecloris antica pars ex albo incaraata. Magnitudo fere anieris. 
F/EMIN/E Corpus totum Scolopacis f. cinereum maculis teftaceis & ni- 
gris undulatum. Linea alarum transveria angdftiffima alba. 

5>j\ANAS cauda cuneiformi forcipata„ 

Rudb. ficl. Anas cauda longa forcipata. 
Suecis Winter-and. 

Habitat in Borealibus Suecise provinciis, hyeme- 
intenfifiima ad nos accedit, nefcio unde: 

DESCR. Corpus fufcum : macula nigra, longa, ad infertionem alarum. Pe- 
ctns nigrum. Cauda pedibus longior bifurca. Roftrum nigrum, medio ru- 1 
brum : Collum & caput fere alba. Mas maxilla fufca infra fordide lute- 
fcente diftinguitur a feemina , cui maxilla tantum fufca eit. 

p6^ANAS cauda cuneiformi acuta. 
Gefn. av. 121. Anas cauda acuta. 
Wiil. orn, 28p. t. 73. Anas cauda acuta, 

290. Anas cauda acuta illandica, Havel- 
da ipfis dicbi. 
Raf av+ 145% n. 14. Anas cauda acuta. 
JVorm, muf. 302. Anas iilandica. 
Suecis Aler, Ahlfogel* 
Habitat in maritimis frequens per Sueciam. 

DESCR. MAS. Capnt & collum album , maculacapitis utrinque magna ni-t 
gricante. Dorfum nigrum. Sterni regio nigra, qu« nigredo conjungitur cum 
dorfi nigredine. Al<£ nigrse abfque macuia, fubtus cinerea. Cauda cunei- 
formis , fupra nigra, fubtus alba, reclricibus acutis , lateralibus quibus- 
dam albis ; intermedia reclrice duplo longiore reliquis. Pedes plumbeiJ 
Roftrum convexum , femicylindraceum, obtufum , nigrum medio incar- 
natum. Nares oblongre. Maxillarum margo fquamis patulis dentatus. Fa-^ 
ux dentata. Lingtia apicetrilobo obtuf©; lateralibus brevioribus, marginej 
ciliato. 

FsEMINA, Corpus totum cinereo-nebulofum , ventretoto exalbido. Caum 
da cuneiformis , re&rice intermedia reliquis longiore, non vero duplo 
longiore. 

97. ANAS caudae rectricibus intermediis recurvis, 
Gefn. av. 114. Anas fera torquata minor. (mas) 

1 1 f . Anas fera torquata majoi\ ( fasmina ) • 

Aldr. orn. I, 19, c. Jj% Bofchas major f. Anas torl 

quata minor„ J on fiA AVES, ANSERES. j f 

Jonft. orn. t. 49. Anas fera Spiegel Endtc,, 
WilU orn. 284. /♦ 72. Bofchas majoi\ 
Raj.av. 145-. n, r, Anas torquata rninor. 
.///£. 0/7*. 2 # />♦ 89. /. 100, Bofchas major, 
•Ste/j Gras-and, Blanacke, 
# /F/7/. or». 293. /»7f* Anas domeftica vulgaris. 
ifo/. av. ifo. #. 1. Anas domeftica vulgaris, 
Jon/t. orn 14.2. t. 40, Anas domefticus, 
Gi/irj #i\ 96. Anas cicur. 
^/^/r. or». /, 19, £. 25% Anas domefticus mas. 
Suecis Ancka. 

Habitat in lacubus Sc fluviis frequentiffima, manfue- 
ta etiam ubique habetur. 

DESCR. MAS. Caput azureum. dorfum ferrugineo-fufcum t nrrhopygmm 
virefcenti-fericeum; Recirices g utrinque laterales cinereo-albefcentes ; 
at 4 intermediae nigrae recurvae. Reclus & abdomen cinereum ex albo 
ftriis undulatis minutiflimis confertis. Alae fupra fubfufcse , fubtus albse. 
Reviiges primores I- 10 cinerese, fecundarise 1 1 - 24 iupra fubfufcae, qua- 
rum 11 -21 apice albae, at 12 -20 in medio violaceae exterius nigrje, 3- 
picibus vero albis. te&ricss harum 12- 20 cinerese in medio albae, apiee 
nigrae. 

p8. ANAS facie nuda papillofa. 

Raj. av. i^o, n. 2. Anas mofchata* 
Gefn. av. izz. Anas indica mas, 
Aldr. orn. I. 19. c. z6. Anas indica. 
TVill. orn. 294, Anas libyca belldhii, 
Alb. orn. 2. p. 92. /. 97. 98. Anas mofchata. 
Habitat in praediis Magnatum cuita 5 nullibi fponta* 
nea per Sueciam, 

DESCR. Anate domeftica proxime praecedenti duplo major; ex albo 3c 
nigro variegata; tota mofchum olens.M<wpone colium f. inmedio collo a 
tergo, papillis rubris nudis notatur. 

9P, ANAS crifta dependente 3 corpore nigro 5 ventre ma* 
culaque alarum albis, 
Gefn. av. 107, Anas fuligula prima, 
Aldr. orn. I. ip. c. 34. Querquedula criftata C Co* 

lymbus bellonii. 
fVill. orn. 280. t. 73. Anas fuligula prima„ 
Raj. av. 142. n. y. Anas criftata. 
Aib. orn. 1. p, $i.t. pj\ Anas fuligula, 

C z $ue- jk> i6 AVES, ANSERES, 

Suecis Wigge. 
Habitat in mari* 

DESCR. Corpus totuin nigrum, excepto abdoininea pe&ore caudam ver- 
fus albo. macula transverfalis alarum ltidem alSa. Roftrum & pedes nigrO' 

canelcentes, 

ioo. ANAS nigro alboque variegata* capite nigro viri- 

di - y finu oris aLba macula. 
Gefn. av. np. Clangula. 
Aldr. ornj. ip.c.qz.p. 224,. Clangula gefheri* 

p. zz f. Anas platyrhynchos mas* 

r ill. orn. 282,. /♦ 73* Anas plathyrynchos mas. 
Raj. av. 142. n. 8, Anas platyrhynchos mas. 
Alb. orn. 1. p, 91. t. 96. Clangula # 
It. oel. 49. Anas clanguln^ 
Suecis Knipa. Scanis Dopping. 
Habitat in cavis arborum, 

DESCR. MAS. Caput magnum , fere criftatum , violaceo - nig rum , ma- 
cula fubrotunda alba ad finus oris. Dorfum nigrum. Al<s nigra? , apice rae- 
dio parum albas , macttla magna alba fubtus cinereo-nigra. Cauda obtufa 
utrinque nigra. Collum , pectus , abdomen & omnia fubtus ( excepto ca- 
pite) alba. Femora nigricantia. Linea alba dorfum ab alis diftinguit. Ro- 
jtrum nigru-m. Pedes rubri , membrana nigra. 

F/EMINA. Caput casfio-rufefcens. dorfum, latera, cauda fufcafunt. Atce 
albo- cinerese. abdomen album. pectus antice & ad latera cinereum canis 
marginibus feu lineolis transverfis ; Remiges primores nigricantes» fecun- 
dariae parum apice albse, intermediaj niveaj immaculatae, ultima alba la- 
tere exteriore nigro. tectrkes remigum pofteriorum albo nigroque varias. 

10 i f ANAS macula alarum rufa nigra alba* 
Gefn. av, 111. Anas.ffcrepera,. 
Alclr. orn. /„ ip. c. VL. p. 155+ Anas platyrhynchos, 

roftro nigro &: plano 4 
Raj. av. 14^ n.z. Anas platyrhynchos, roflro nigro 

6c plano^ 

WilL orn. 287* t. 72, The godwall or gray, 

Habitat in aquis dulcibus. 

DESCR. Dorfum fufcum. Caput caeruleo-nigricans. pectus albet, venter 
fordefcit maculis transverfis nigris. latera lineolis albis nigrisque varieoa- 
ta. Retfrkes albae maxima ex parte. Remiges i-io fufcsD ; 11-13 apici- 
bus albis; 14-17 pinnukc ad fcapum exteriorem nigraj apicibus albis. 
18-20 exterior tela a fcapo. 21-25 rufo-fufcae. 

102. ANAS roflri extremo dilatato rotundatoque: ungue 
incurvo. It.gotl. 167. 
Gefn. av. 120. Anas latiroltra major. Aldr+\ AVES. ANSERES. 37 

Aldr. orn. j. p. zzy. Anas latiroftra major. 

p. 224.' Anas latiroitra Tafchenmaul . 
Wilh orn. 283, t\ 74. Anas platyrhynchos altcra C 

clypeata germanica. 
Raj. av. 143* Anas platyrhynchos altera f. clypeata 

germanica, 
Alb. orn. i* p. 95+ t. 97. 98. Anas clypcata germa- 

nica, , 

Habitat in Scania^ Gotlandia. 

DESCR. MAS. Caput nigro - caruleum, nitens. Tecius album. Abdomine 

brunneo. Alce albo casruleoque variegatae macula viridi fericea . Pedes cro- 

cei. 

F/EMTNA. corpore toto fcolopacino colore. macula alarum viridi senea in- 

rer duas lineas albas transverfas. Roftrnm utriusqve fexus ampliatum ex- 

trorfum rotundatum , apice adunco obtufo. maxmarum marginibus cilia- 

tis denticulis paleaceis. 

103.ANAS macula alarum purpurea utrinque nigra al- 

baque 3 pectore rufefcentc 
Aidr. orn. I. 19. c. 32, ^232. Anas platyrhynchos, 

pedibus luteis. 
Will. orn. 284. Anas platyrhynchos, pedibus luteis, 
Raj. av. 144» #, 13, Anas platyrhynchos, pedibus 

luteis. 
Rudb. picl. Anas fluviatilis rufa mas , roflro fuperius 

virefcente, inferius flavefcente, (Mas) 
Rudb. picl. Anas fluviatilis rufa, roitro fub~viridi ? 

pedibus miniaceis, 
Habitat in fluviis. 

DESCR. MAS. macula alarum violacea, nitida, utrinque nigra, extra ni- 
gredinem utrinque alba. . t ■ 

F/EMINA. maculaalarum u.t inmare, fedin medio magis c&rulea. peclu 
in utroquc rufefcit; bafis & apex alarum cinerea/ Cauda alba.;DorXum£u~ 
fcum totum margine ferrugineo. fubtus tota ferruginea macnlis obfolete 
. iufcis..G«/fl pallide ferruginea immaculata. Alce cinereo - fufcfc;; . pennaa 
primores 10 immaculats, longiores; fccunda.rise 11-20 fufcfe apice al- 
bse , latere exteriore violaceo nitido. harum ( 1 1 - 20 ) teclrices fufcae ver- 
fus apicem albse , ipfo apice njgrae. Rectrices fufcss lineolis ferpenrinis inse- 
quali flexu pallidis. Tedes rubefcentes. 

I04 # ANAS oculorum iridibus flavisj capite grifeoj col- 
lari albo, 
Bell.ic. 33, 6. Glaucion, Glaucus. , 

Aldr. &rn. I. 13. c. 38. Glaucion bellonii. 

C 3. Will ?S AVES. ANSERES, 

Will. orn.iSi. Glaucium bellonii. 

Suecis Brunnacke. 

Habitat in maritiinis , frequens. 

DESCR. MAS. Caput fordide nigrum. Qculorum iridibus flavis. macnla a- 
larum alba. 

FJRMINA. Caput fordide fufcum, in alisloco macul* penns 5 diftin£t» 
alb*. Roftrum nigricat ; iris oculorum glauca. coilare album ; psctus ad 
fternum usque nebulofum. Cauda & Ala nigra. dorfnm fuico-nigrum. Pe* 
des & tibi» fordida. palma atras. 

loy. ANAS capite brunneo , fronte alba, cauda fubtus 
nigra, 
Gejh. av, jo8 t Penelope, 
Mdr. orn. I. \g f ft 39^ Penelope* 
JP2f/. orn. 288, f, 72, Penelope. 
Jonft, orn. tl 49. Penelope. 
Raj. av. 143. n. 3. Penelope. 
Aib. orn. i, p. 88. /. 99. Anas fiftularis. 
Suecis WriancL 

DESCR. MAS. Caput & collum brunneum. frons alba. Macula alarum alba 
magna ad bafin alat, dein nigra, tum azurea, demum nigra. Roftrum & 
/>erfej nigri. Dorfum cinereo nigroqite undulatum , collum inferne grife* 
um. Cauda acutiufcula, brevis, fubtus nigra. deniiculi fquamofi transver- 
fi ; Lmgua utrinque ciliata. 

Fsi-MINA cinereo- nebulofa excepto peclore ventreque albo. roftrum & 
$edes cinerei, Macula alarum nulla. 

ioo\ANAS corpore olpfcuro: macula pone oculoslinea- 

que alarum alba, 
Jonft. orn. t. 4.9. Anas fera fufca, 
Rudb. picl. Anas fera nigra, 
fFill om. 278,7,70. Anas niger. 
Raj. av. 141, n f 4,, Anas niger. 
Suecis Swarta* 
Habitat in mari. 

DESCR, MAS. magnitudo circiter minoris anferis. Roftrum anferinum in- 
- carnatum , ad bafin vero nigrum & gibbum eft. macula alba fub ocuiic. 
Cotpus totum nigrum. Remiges primores nigne, fecundarise vel tc&rices 
alba;. Cauda brevis Pedes rubn membrana nigra. 

F/EMINA Roftrum fufcum absque gibbo , marginibus maxillarum la« 
mellato-dentatis : Lingua ad latera ciliata. Corpus fufcum pennarum apici- 
pus pallidioribus. Raniges i-io primores atri; n nigra: 12-20 albse 
apicibus fere nigricantibus , 21 undecimx fimillima. Pedes rubri meni- 
prana nigra palmata. cauda brevis; pone oculos macula alba rotunda; 
tmpora exalbida, 

I07. AVES. ANSERES, 35» 

I07*ANAS alis cincreis immaculatis 5 urrhopygio nigro. 
Gefn. av. 1 16. Anas fera fufca vel media. 
Aldr. orn. I. 19. c. 40. Anas fera fufca. 
Wilh orn. 288. t/ffr Anas fera fufca. 
Raj.av. 143* n> 10. Anas fera fufca, 
Alb. om. 2. p. 87. t. 80. Anas fera fufca. 
Habitat in aquis dulcibus. 

DESCR. Mandibula fuperior plumbca ungue nigro , inferior nigra. mdef 
oculorum rutilae. Pedes plumbei. caput & collum fulva. media peclori* 
pars alba fimbriis rlavefcentibus , inferior lineolis fufcis. Remiges 14 ni- 
gro - cinerese. Rectrices unicolores cinereo-fufcse. Nigra lunt urrhopygi- 
um , podex & ima pars colli. Dorfum lineolis fufcis cinereisque undula- 
tum. Willugb. 

I o8\ AN AS macula alarum viridij linea alba fupra oculos„ 
Gefn. orn. 107. Kernell. 
Aldr. orn. I. ip. c. 33» Kernell argentoratenfis gef- 

neri. 
WilU orn. 2pi, Querquedula prima. 
/♦ 74* Querquedula altera, 
Raj. av. 148* n. p. Querquedula prima. 
Habitat in lacubus. , 

DESCR. Magnitudo fere fequentis. Rofirum nigrum. Pedes lividi. verteX 
nigricat ; a cantho interiori oculi linea alba fupra oculos auresque ad me- 
dium cervicis. gnla nigra. Pecius nigro cinereoque undulatum. Dorfnm 
purpureo - fufcum. Fevwra nigro alboque undulata. Remiges i - 10 latere 
anteriore fufcse, interiore murini coloris. n - 21 apicibus albis, caeterum 
anterius viridi nitentes. Recirices 14 f ufcas , verum extimo maculis albo - 
rufis. F/EMINA magis decolor , gula nigra caret. Wilhtgb. 

lop. ANAS macula alarum viridi : linea alba fupra infra- 
que oculos* 
Gejn. av. ioj\ Querquedula, 

Aldr. orn. h IP» c* 3 1 . Phaicas f. Querquedula minor» 
Will. orn. 190. Qiierquedula fecunda* 

*♦ 74- Querquedula. 
Raj. av. 147. n. 6. Querquedula fecunda, 
Alb. orn. 1. p. py. t. 100. Querquedula francia* 

*♦ />♦ P 1 ♦ t. 102. Querquedula francia fsemina, 
Suecis Arta, 
Habitat in lacubus & fluviis, fapore prasfrantiffima. 

DESCR. Corpus inter anatesminimum. capnt ferrugineum.- linea a roflro 

ad oculos extenditur, ubi bifurcatur & ramo altero oculum fuper-afcen- 

dit, altero vero infra ocu-lum defcendit, intra quam bifurcationem ma- 

C 4 cula 4 o AVES. ANSERES'. 

cula Cicrulea nitens defcendit ab oculis verfus collum 8c a ter- 
go csrulefcens coadunatur. Corpus totum fupra lineis nigris alhisque 
undulatum. Remiges i-iofufcse. 11-18 apicibus albis, latere anteriore 
nigro. 16-19 viridi-nitcntes anteriorc laterc; 20 anteriore latere nigra. 
fub urrhopygio macula nigra lateribus alba in mare. macula alarum viri- 
di-fericea fupra & infra nigra, ame & pone nlba. Roftrum fimum, ni~ 
tenm.pedes nigri un^uibusacutis. Tecirices alarum fufcte: infims albae. Pe* 
Hns albicans maculis rotundis nigris. abdomen albidum. ReHricei fufcas 
margine albo. 

Iio. ANAS cauda longitudine pedum 5 vertice fufco, 
pe&ore exalbido nebulofo» 
Rudb. pitl. Anas varia minoi\ 
Habitat in Noriandia rarius„ 

DESCR. Af^45.Pe£tusalbuni,nebulofum: vertex capitis fufcus; cauda lon» 
gjtudine pedum. convenit in reliquis multis notis cum anate 95. 
F/EMINA macula nulla ad alarum exprtum. pettus fordidum. roftrnm 
virefcens. 

f 1 1 . ANAS teftaceo-nebulofa., fuperciliis albidis,roftro pe- 

dibusque cinereis. 
Rudb. picl, Anas fufca media, roftro & pedibus ci- 

nereis. 
JVilh orn. 2pi„ Anas circia Gefneri, an? 
jilb. orn. z.pl 91+ t. 103. 104. Anas eircia* 
Habitat - '*."* 

DESCR. Ad fternum fordide nebulofa. Al© vaviegat® , macula alarum 
cajrulea fupra infraque nigra , ante & poft alba. 

II z. ANAS rufa, roftro pedibusque cinereis. 

Rudb. picl. Anas fluviatilis rufa , roftro & pedibus ci~ 
■ nereis. 
Habitat in fluviis rarior» Mergus 

depe 
albo. 
jffdp* orn. I. 19. C\ 63. I13.MERGUS crifta dependente , capitenigro c^rule 
fcente 5 collari albo Merganfer JVHh ° rn - 2-f3t t+ °"4- 

Merganfer, 
Raj. av.i 34» n f i. Mer- 

garuW Gefn. av. 1 34* Mergus cuS 
ratus f. iongiroftramajor. 

JVilL orn. ifj. Merganfer 
fiemina. 

Raf av. 1 34, u. 2,Mergan« 

Marf. Merganfer. 
Scheff, lapp. 348, Knipa, AVES t ANSERES, 41 

Marf. danub. 78, /. 37. fer cirratus longirofter 

majoi\ 
Alb, orn. i 4 jp,8$.t, 87, Mer- 
ganfer. 
Suecis Wrakfogel, Kjorfogel, Gotlandis Ard t Up- 

landis Skraka. 
Habitat in lacubus & fluviis, 

DESCR. MAS. Rofirnm teres denticulis recurvis fubulatis. Maxilla fupe- 
rior apice elongato. Capnt nigro - fubcserulefcens , crifta longa depcnden— 
te. Coilum albicans. Venter albus. Fechis teftaceum. dorjum cinereo-ni- 
grum. Remiges primores nigres , fecundariajalbse, lincis duabus transver- 
us nigris. Recirices i - 10 nigrse. n - 14 nigrse apicibus albis. 15-19 albae 
fundo nigro. 20-36 alba apicibus nigris. Regio urrhopygii cinerea undu- 
lata, QsaJA nigr|i VzA.es & Rofirum rubra. «-» 

F/£M/N/2Tupra cinerca , capite grifeo criftato; gula, collum, pe$us, abdo- 
men fubtus alba, 

114. MERGUS crifta dependente 3 capite nigro macu- 
lis ferrugineis, 
Gefn, av. 133. Anas longiroftra. 
Aldr. orn. I. 19. c. 60, Anas longiroftra gefneri,. 
WilK orn. t. 6\. Mcrgus cirratus minoi%. 
p, Zf 5% Mergus cirratus fufcus* 
Raj. av. 13^. n. ^, Mergus cirratus fufcus, 
Gotlandis Pracka. 
Habitat ubique in aquis. 

DESCR. MAS. Caput nigrum maculis ferrugineis. Pecius grifeum , nigris 
pun&is; venter albus lateribus albo nigroque undulatis. Dorfum nigrum. 
Remiges nigrre , teflrices alarum albas , inferiores f. proximas verfus bafin 
• nigra; , hinc macula alarum alba linea transverfa fit. Gauda fufca. crifta 
dependens. roftrnm denticulis fubulatis recurvis. 

iif . MERGUS capite grifeo crifta deftituto* 

Will.orn. z6i, t. 5*9. Mergus melanoleucos , roftra 

acuto brevi, 
Raj. av. 11 f. n. f. Mergus melanoleucos 9 roftro a- 

cuto brevi. 
Rudb.pibJ. Mergus minimus cinereus, capite femirufo, 
Habitat in maritimis. 

DESCR. Caput fordidum: maxilla inferior & gula alba. Venter & pettnf 
alba. Dorfum cinereo-nigricans. Vedes fordidl macula ahrum nigra ante 
&"pone alba. 

c f Pele- 4* AVES. ANSERES. 

Pdecanus. 

1 1(5. PELECANUS fubtus albicans> re&ricibus quatuor- 
decirru 
Gefn. av. 137, Carbo aquaticus, 
Aldr. orn. l. ip, c. ff. Corvus aquaticus, 
Jonft. orn. t. 47. Carbo aquaticus, 
Will. orn. 248. t. 63. Corvus aquaticus. 
Raj. av + 122, n, 2. Corvus aquaticus. 
Marf dan. io\ t. 36. Corvus aquaticus* 
Suecis Hafs - Tjader. 
Habitat in maris fcopulis , arboribusque infidet^ 

DESCR. Magnitudo anferis. Covpus tomm atrum. finciput lineolis albican- 
tibus longitudinalibus ; regio oculi & gulas cinerea. Roftrum albicans, 
absque dentibus, re&um, teftaceo-nigrum > apice adunco acuto. Pedes ni- 
gri, tetrada&yli digitis omnibus in unum connexis. 

117, PELEC ANUS fubtus fufcus > re&ricibus duodecinn 
Aldr. orn. I. io, c. fS. Graculus palmipes ariftote- 

lis f. Corvus aquaticus minor* 
Will. orn. 14.9. t. 6$. Corvus aquaticus minor CGra- 

culus palmipes^ 
Raj. av. 123. Corvus aquaticus minor, Graculus 

palmipes diftus. 
Alb.orn. z.p. 74^ /. 8r„ Corvus aquaticus„ 
Habitat in maritimis : nidiflcatin arboribus, 

DESCR. Torpus totum , liti gula, roftrum , pedes antecedentis ; fed a 
guk ad femora ufque fubtus maculis teftaceis albidis pingitur. 

Alca. 

118. ALCA roftrifulcis quatuor, oculorum regione tem- 

poribusque albis. 
Gefn.. av. jif. Puphinus anglicus* 
Aldr. orn. I. ip. c. 37. Fraterculamarinaf. Pica marina, 
Alb. om, 2, p. 73. t. 78. 7p. Pica marina, 
Mart. fpitzb. f^. t. k t f. c. Avis glacialis, 
Cluf exot. 104. Anas arctica. 
Olear.muf t. if. f. f. Anas arctica, 
Will. orn. 244. t. 6f . Anas arctica, 
Raj. av. 120. n. 5*. Anas arctica. 
Worm. muf 302, Anas arclica clufii. Mar- AVES. ANSERES, 43 

BarthoL acl. 1. p. <58 + Lunda avis. 

Oelig. muf z, f 11. n, zi. t. 11. f. zi. Avis mari- 
na Lunda dicla. 

Ferroenfibus Lunda„ 

Habitat in rupibus $C prsecipitiis montium maris at- 
lantici , pntfertim in infuiis , cum non nifi pacato 
mari pifcari poflit > uti fequentes nidificat in nudo 
fcopulo, unico, femper in hoc genere, ovo„ 

Obf. Roftvwm magis quam in Alca hoyeri compreffum, maxilla fuperior 
non adunca ; & maxillarum margo non excurrit infra oculos longiuiculo 
procefTu ut in illa. 

np* ALCA roftri fulcis ocT:o > maculaalba ante oculum^ 
Barthol. acl. i.p. pi + Avis garfahl^ 
Will. orn, 241. t, 6y, Penguin nautis noflratibus di- 

6la 5 qu&" goifugel hojeri videtur. 
Cluf exot, 10 j. Anfer magellanicus, 
JVorm. muf 300, t. 30 1, Anfer magellanicus C Pin- 

gum. 
Raj, av. 118, n. 1. Penguin„ 
Habitat in mari Norvegico rarius* 

Izo^ALCA roitri fulcis quatuor* linea utrinque alba a 
rofliro ad oculos. 
Will. orn. 143. t. 6\.f. 1. t, 6f,f z. Alca. 
Worm. muf 363. Alca. 
Raj. av. np* Alca hojeri. 
Alb. orn. 3. p. po, t, pf . Alca hojeri, 
Gotlandis Tord. Angermannis Tordmule, 
Habitat in infulis Carolinis Gotlandke , in infula Bon- 
den Angermannise. ovum \. 

VESCR. Magnitudine Cornicis. colore toto corpore prono nigro ; fubtus 
vero pe£tore , abdomine , tectricibus inferioribus alarum albis. Remiges 
XI primores nigrae; fecundari^ XV nigrse apicibus albis. Ab oculis 
ad fammum marginem roftri linea alba utrinque decurrit. Pedes nigri tri- 
da&yli palmati. Roflrum cultratum obtufiffimumo nigrum fiulcis 4 ( in 
fuperiori maxilla, at 2 ininferiori) transverfis exaratuna , quorum fe- 
cundus albus eft. maxilke fuperioris apex incurvus. 

Colymbus. 

izi.COLYMBUSpedibus palmatis indivifis. 

Clufexot, iqz. Mergus maximus Farreniis f. ar£Hcus, 

Worm, 44 AVES. ANSERE5. 

Worm. muf 304. t. ^of, Colymbus ar&icus Lummc 

diclus. 
JVilk orn. ifp. t. 6z. Colymbus ar&icus. 
Raj. av. izsf. n. 7. Colymbus ar&icus Lummcwor- 

mio di&us. • 

n. 4. Colymbus maximus caudatus. 
26. n. 8. Colymbus maximus gefneri. 
Nieremb. natur. 2io\ Mergus maximus Farrenfis C 

arfticus* 
Merr.pin. 180, Razorbill, 
Oelig. muf i.fii, »♦ z. t. 1 . f z f Colymbus a nor- 

vegis Lumme. 
Barth. atl. \.f. 00* Avis aquatica* 
Bejl. gaz. Hirundinis aquaticae exoticce fingularis 

fpecies. 
Scheff, lapp. 348,, Loitu 
Suecis Lomm, 
Habitat in lacubus Suecise ubique vulgaris, nidificat 

in littore -, ponit ova duo, 

DESCR. Magnitudo fere Anferis ; Corpus totum fubtus album , fupra ni- 
grum pun&is albis & nigris undulatum. Caput & collum canum. a gii- 
Ia ad fternum ufque macula fcutiformis nigro - purpurafcens. Corimti 
avis tenaciflimum eft, hinc pro Sclopeti tegmento ufurpatur , nec non 
ad cingendum pileum hyemale. Vidi corium praparatum, quod pulchre 
infertiones pennarum exhibet perforatis poris; ubi pennse per quincun- 
cem , uti arbores in campo quo minimum fpatium repleant , & circum 
fingulam pennam in quadrato ordineplunifE 12. Varktas. Alianobis vi- 
fa, cui capnt^&lateracolli cinerea; tergum colli albis nigrisque lineolis. 
dorfum fulcum absque punftis albis. Pedtus antice cinereo alboque ma- 
culatum. tzz. COLYMBUS pedibus lobato-divifis > capite nigro* 
Gefn. av, 1 39. Colymbus majoi\ 
Aldr. orn. /, ip, c. fz, p. 2f4* zjy. Colymbus ma- 

jor criftatus. 
M^ill. orn. Zfj. t.6i + Colymbus criftatus&cornutus. 
Raj, av. 12,4, », i.Colymbus major criftatus Sc cor- 

nutus. 
Merr.pin. i8o + Colymbus criftatus 6c cornutus, 
Marf danub. 80. t. 38, Colymbus major criftatus. 
Habitat in mari. 

DESCR. 


AVES. ANSERES. 4 j- 

DESCR. Crifta bifida: caput croceum , collare atrum emincns extra re- 
liquas pennas. macula in fingula ala alba unciformi feu bifurca. 

123.COLYMBUS pedibus lobato-divifis > capite rufo. 
Gefn. av. 140, Trapazorola vel Mergulus. 
Aldr. orn. I. 19. c. f2. t. 2f8. ifz. Colymbus minor. 
Will. orn. 25*8, t. 61. Colymbus f. Podiceps minor, 
Raj.av. izf. n. 2. Colymbus C Podiceps minoi\ 
Sloan. hift. z.p. 322, U 271,/. 1. Colymbusf. Podi- 

ceps minor. 
Marf danub. 82. t. 19. Colymbus minor* 
Oftro - Bothnienftbus Fiorna^ 
Habitat in mari. Ova 4, j\ 

&ESCR. Auritus eft auribus brunneis. Caput nigrum. CoJlum brunneum. 
Roftrum acutum. Iris rubra. Crifta duplex e plumis nigris anguftis. Co/- 
lare expanfum fed a tergo contra&um , ad latera majus , fub dJ|a bifi- 
dum nigricans marginibus, alias ferrugineum : pedes extra «quihbrmm. 
Tibice pone margine duplici ferrato. Digiti tres femipalmati flfii praeter 
pofticum minorem absque ungue» Vertex capitis fufcus. gula fufca, ut& 
pars corporis fuperior fufca. Alba funt abdomen, gula, aures , oculi ver- 
fus roftrum. Remi^es 12-26 albas. Collum antice flavefcens. 
MAS. niger capire & collo ; ab oculis deorfum verfus collum linea e pen- 
nis longioribus defcendit ferruginea. Dorfum nigricans. Remiges primores 
nigra:, quo magis interiores eo magis latere interiore albas: remiges fecuvda- 
tia albse. Corpns fub alis ferrugineum. Cauda fere nulla. Roftrum nigrum. 
F/EMINA tota grifea roftro , collo , dorfo : remiges paulo magis rtigrican- 
tes, fecundariae vix albaj. 

ALIA. Caput fupra nigricans. gnla fub oculis & colli initio alba. Collum 
& pecius antice ferruginea. Dorfum fufcum. c<i«*fo "nulla. remiges fecunda- 
ria alba;. Pedes tetrada&yli : tibix poftice duplicato ferratas. 
Nidum conficit natantem'in ipfa aqua marina (tamen in finubus maris) 
& incubat ovis natante nido , ut me certiorem fecit Rud. Haft. 

ll^. COLYMBUS pedibus trida&ylis palmatis* 
Mart.fpitzb. f6. t. L. f. B. Columba. 
Will. orn. 245-. Columba grcenlandica, 
Raj 4 orn 4 121, n. 6. Columba grcenlandica. 
Rudb. picl. Colymbus minimus* 
Alb. orn. 1. p. 81. t. Sy. Columba grcenlandica, 

2.p.J$.t. 80. Columba grcenlandica mas^ 
Suecis Sjo-orre 5 Grifla. Qotlandis Grylle, Gfautle* 

Olandis Alle, 
Habitat in Gotlandic? maritimis, nidificat in petris, 

non alto loco. Ova duo ponit. 

DESCR.Magnitudo gallina domeftica minor. colore toto atro, eyceptis teclrt- 
«ibus alarum albis, hinc macula alarum alba magna. Roftrum fubulatum mo- sice 46 AVES. ANSER.ES. 

dice coinprefTum, fere gallina; , nigrum , maxilla fuperiore longiore api- 
ce incnrvo. Cauda brevis. Pedes rubri , trida&yli , palmati , pone sequi- 
libriuinpofiti: tibiis ancipitibus. Incedit ere&a. Communic. G. Wallerins. 

Larus* 

liy.LARUS albus, dorfo cano, 

Alb+orn. z. p. jj. t. 84. Larus albus, 

Suecis Homaka, Gotlandis Mave* Lappis Straule* 

Habitat in mari & lacubus. 

DESCR. Corpus totum album, fed dorfum & alse fupra dilute cinerea, 
uti & remiges , quarum primores i, 2, 3, (interdum plures) verfus 
apicem nigrse , macula alba in medio nigredinis notats , omnes extimo 
mirgine (exceptis primis) albs. Cauda integra, alba. Pedes flavi , pal- 
mati , poltico brevi. Femora feminuda. Iris oculorum cinerea. Palpebra- 
rum margo nudus , coccineus , roftri maxilla fuperior fere corvi , convexa, 
cultrata , arcuata ; inferior gibba. Canthus oris nudus , coccineus. Lingm 
fagittata, apice bifido. Rofirum flavum. palatum denticulatum. Magni- 
tudo fere gallina;. MASevzt, quem defcripfi. Ova 3 ponit fsemina. 

1 z6. L ARUS albus 5 dorfo cinereo - fufco* 

Raj. av, izj. n. z. Larus cinereus maximus, 
Habitat in mari 6c lacubus prsecedenti mixtus. 

DESCR. Omnia ut in praecedenti excepto quod dorfum & alaj fupra fu- 
fco-cinerea. Remiges fecundariae (10-50) inclufive nigrse apicibus albis. 
Remiges primores vero eo magis verfus apicem albi, quo principio 
propiores , nam prima penna alae nec albo apice in hac ave notatur. 
Mandibula inferior , ubi fubtus gibba , croceo colore tingitur. Hujus 
Pulli colore diverfiflimi, non nifi peradla prima hyeme colores mutant, 
patruumque veftitum induunt , quorum itaque deicriptionem lubet fub- 
jicere; Corpus totum fcolopacino colore f. cinereo exaibido paliido , ma- 
culatum. Pedes cinerei, non flaviut in praecedentibus : Roftrum nigrum 
absque cantho oris ullo coccineo, nec palpebrarum annulo coccineo gau- 
det. Collum & pe£tus cinerea. Remiges cinereaj apicibus nigris , fed exti- 
ma nulla macula alba infra apicem fcatet. Rettrices albaj maculis fufcis, 
verfus apicem nigrse , fummo margine albae. 

Sterna. 

H7+STERNA re&ricibus extimis maximis dimidiato- 
albis nigrisque, 
Gefn. av. $i. Sterna. 
Aldr. orn. h ip. e. 7. Sterna, 
WilL orn. 268«. Hirundo marina, Sterna turneri. 

t. 68. Hirundo marina major. 
Jonft. av. 130. t. 46,. Larus minor, Sterna* 
Raj. av. 13U n. i.Hirundo marina, Sternaturneri. 
AIK orn. z.p. 79. t. po. Hirundo marina minor. 


AVES. ANSERES, 47 

Suecis Tarna, 

Habitat ubique ad lacus & ftagna. 

DESCR. Capnt fuperne atrum. Dorfum cum alis fuperne incanum. Pettus 
adhuc dilutius inanum. venter, cauda, alce fubtus albfe. Cauda forcip-na 
alba, re&ricibus utrinque duabus extimis exteriore mar^ine fuperne fu- 
fcis, quorum extima longifTima. Remiges , quo apice alse propiores eo 
longiores. Rofirum fubulatum , verfus apicem compreffum , re£tum, coc- 
cineum uti & pedes. Nares oblongai , lineares : femora feminuda. pedes 
palmati. Ova 3. 

128. STERNA fupra cana, capite roftroque nigro, pe- 
dibus rubris. 
Habitat ultunse prope Upfaliam in minimarum in- 
fularum carectis. 

DESCR. Facies & f erme magnitudo Sternfe. Caput atrum , modice conve- 
xum , parum compreffum, acuminatum. Nrtrex oblongae, pervis, nudse. 
Color totius avis Jupra canus una cum gula , peclore , abdomine. Teclrices 
alarum inferiores una cum teclxicibus inferioribus caudae niveae. Remiges 
primores 1- 10 acumuwtae, fecundarias n- 25 obtufe. Cauda parum for- 
cipata reclricibus I2,fpiarum exteriores interioribus paulo longiores, nec 
extimae longiffims funt ut in ( 127) prascedente. Remiges& Recirices omnes 
unicolores & fubtus albifcentes rachi nivca. Pedes femipalmati, tetrada- 
flyli , rubri , poftico libero digito interiore paulo breviore quam extimus. 
ungues nigri , horum intermedius introrfuin marginatus. 

I2p + STERNA re&ricibus maximis nigris. 

Muf dan. i.f. H> n. 20, Avis Norvagica KyufFwa 

vel Tjufva* 
Mart. fpitzb.*67^ t. L. f D. Struntjager. 
Bart. acl. 1. p. pi. Truen f ? Fur, 
Raj. av, 12,7. n. z. Struntjager i + e. Coprotherus, 
Suecis SwartlafTe, Angermannis Labben. 
Habitat in Angermannia , Finmarkia & alibi ad mare, 

DESCR. Caput fupra oculos nigrum : feSius albicans. iorjuw fufcum, 
Cauda duse pennas longiflimse nigree, 

Fulica. 

130.FULICA fronte calva sequali. 
Belh ic. 36. b. Fulica. 
Gefn. av. 390, Fulica recentiorum, 
Aldr. orn. I. 19. c. 13, Fulica, 
Lonic. 337, a, Fulica, 
JVill. orn. z^9. t. fp. Fulica, 
Raf av. 116. n. i. Fuliea, 
Anon, angl, Hoopoe, Marf 48 AVES, SCOLOPACES. 

Marf danub. 70, ^33, Fulica. 
AIK orn. 1. p. 79+ t. 83. Fulica. 
Suecis Blas-klacka, 
Habitat in aquis. 

Sdf^am7^ PranigrUm ' fu l tm n >Vo-cinefcum.^ff«xundiihtt J 
rnRl^" Car -?i eU r- ^ calva albo ^carnata. mft*» bre- 

IV. SCOLOPACES. 

Ardea. 

131, ARDEA vertice papillofo. 

Bell. ic. 41, I, Grus. * 

Ggjfr. <*y; fip. Grus, 

Aidr.orn. I. 10. c , y. Grus. 

7*»/ t **. i6o\ * 4 7-4, Grus< 

jM*j! ***/. /. 41, /; 8, Grus, 

/F/7/. orn. 200. £ 48, Grus. 

Raj. av. 91. n. 1. Grus* 

Marf danub. f. p. 6. t. 1. Grus, 

^. w» # 2. ^ 60. /, <5j\ Grus. 

$fe$tf Trana. 

Habitat paffim in campis fubhumidis, 

DESCR Corpus cinereum. Remiges tiigt^. frons nigra. <^>«* nierum. W* 
«x papilhs coccineis coronatus. «ufe nigricans. Fnfwr* feminuda. *«& 
*w nigns. J^o^m re&um, viride. F 

I3*,ARDEA alba tota> capite lcevi, 

i&z/. ^'. pp, n. 4. Ardea alba major* 
TVilL orn. aof . Ardea alba majoi\ 
Habitat in Scania 5 vifa ad . Araslof. 

DESCR. tota nivea , caret crifta. Roflmm luteum. 

133, ARDEA crifta dependente. 

GV/k av. zn ¥ Ardea pulla C cinerea, 
Jonft^ orn. ifi. /, yo. Ardea cinerea. 
-^h 0/7*. /, 20. *; p. Ardea cinerea major, 

miu AVES, SCOLOPACES. 49 

Will. orn. 20 3 ;J f 49, Ardea cinerea major. 
' Raf av. 98, n. 1. Ardea cinerea major. 
Mzr/. <&»*£, f. jp„ 8, t. z. Ardea cinerea major, 
Alh. orn. \\ p. 04. t. 6j. Ardea cinerea major C 

pulla. 
*SWm Hager. 
Habitat ad aquarum ripas: nidificat in arboribus, 

DESCR. Rofrrvm covnprefTum , acutum. Maxilla fuperior nigra, inferior 
carnea. crifta parva dependens nigra. macula intra pculos & roftrum u- 
trinque albida. gnla alba. collmn a tergo & dorfum c«ruleo - cana. col- 
lum iubtus aibicat maculis nigris longitudinalibus pictum. Fetius & ven- 
Ur albida. Femora flavefcentia. Remiges 24, nigrse. Cauda (12) cana. Fe- 
wora feminuda, cinereo-incarnata. Pedei- nigricantes. digiti intermedii un- 
guis extrorfum ferratus: extimus digitus adnexus interm.edio digito. 

I 34, ARDE A vertice nigro $ pectore pallido maculis lon« 
gitudinalibus nigricantibus* 
Gefn. av. 21 f. Ardea ftellaris minor. 
Aldr. ornj. zo. c. 16. Ardea ftellaris minor C Oenus. 
Will. orn. 207. t. fo + fz. Ardea ftellaris. 
Ra). av. 100. n+ ff* Ardea fteilaris, 
Marf danub. f.p. io\ t.6, Ardea ftellaris # 
Alb* orn. 1. p. 6j\ i ¥ 68, Ardea ftellaris. 
Suecis Rordrum. 
Habitat ad aquas. 

DESCR. Roftmm longum , convexum , obfolete nigrum. Nares oblongs 
valvula f. fquama a latere jirperiore te&a; , a qua canalis f. fulcus ad °a~ 
picem roftri excurrit. Lingm angufta, acuta, triangularis. Femora femi- 
nuda, dilure viridia. ungnes leviter arcuati , poftico longiore. Remiges irt 
fingula ala 32. Rettrices 12 obtufae: Color corporis fupra rufo - teftaceus 
maculis oblongis transverfalibus ; fubtus vero dilutior maculis pennarum 
longitudinalibus. Capitis color luci objectus a roftro ad collum ufque n*- 
ger. 

I}j\ ARDEA nigraj pe&ore abdomineque albo« 
Aldr. orn. K 20 c.z. Ciconia nigra* 
Wilh orn. 211, Ciconia nigra„ 
Raj. av. 97. #. z* Ciconia nigra, 
Gefn, av. 27 3 ♦ Ciconia nigra, 
Alb. orn. 3. p. 77. /. 82. Ciconia nigra. 
Rudb.picJ. Ardea fufca 9 pectore &c caudanigra 3 ro« 

ftro & pedibus fub- viridibus, 
Suecis Oaenfwala. 
Habitat in Smolandia rarius» fo AVES. SCOLOPACES. 

DESCR. magnitndo congenerum. corporis color fupra niger, fubtus albus 
eft. Nigra funt caput, collmn ad fternumufque, dorfum, alae, cauda. Al- 
ba vero pe&us & v«nter : femora feminuda una cum roltro viridia. 

136. ARDEA alba, remigibus nigris, 
Belk ic. 4f ♦ a. Ciconia, 

Lonic. herb. 341. a. Ciconia. 

Gefn. av. z6z. Ciconia. 4* 

Aldr. orn. I. 2.0+ c. 1, Ciconia* 

Jonft. orn. 147, t. fo. Ciconia. 

JVtll. orn. 210, Ciconia alba, 

Raj.av. pj.n. i„ Ciconia alba, 

Marf dan. f.p.z6.t.\\. Ciconia, 

Alb. orn. 2. p t f$>. t. 64«. Ciconia alba, 

Stiecis Storck» 

Habitat in Gothia, prxfertim in Scania; nidiflcat 
fuper tectis , turribus , altis decollatis arboribus : 
edit ranas, ferpentes, non vero bufones. 

DESCR. AJba funt caput , collum , venter , cauda. nigra remiges. Rofirunt 
pedesque rubri . facies magna ex parte alba. 

Recurviroftra. 

137.RECURVIROSTRA aibo nigroque varia, //. oe- 

land. 89. 
Gefn. av. 232, Avofetta, Recurviroftra, 
Aldr. orn. v. 3. /. 19. c. 64. Avofetta italis di£ta, 
Will.orn. 240. t.6o. Recurviroftra, Avofetta italo- 

rum. 
Raj. av. ii7.Recurviroftra, Avofetta italorum. 
Marf danub. f. p. 72» t. 34. Recurviroftra, 
Alb. orn. j.p. o6\ t. 10 1. Recurviroftra, 
Olandis Skj ar fl acka . 
Habitat in Olandise extimo apice f, maxime auftrali 

littore prasdii Ottenby. 

DESCR. Corpus album , fed fupra c<?/>«f , collum, latera dorfi & alas nigrum. 
nrrhopygium breve , nigrum. Remiges verfus apicem alarum longiores , ver- 
fus bafm alas breviores; harum primores oclo nigrae, ied verfus bafin al- 
bse, ea proportione, ut quo breviores, eo magis albae, uto£tavafolo api- 
ce fit macula nigra notata , reliqiue remiges omnes albse. tettrices albse , 
exceptis primis 5 apice nigris. Rectrices breviflimae albsc. Pedes fubcasrulei 
cauda duplo vel triplo longiores , palmati omnino , poftico minimo ; un- 
guibus nigris. fnmora feminuda, Macnla alba parva fub & fupra oculum 

utrin- AVES. SCOLOPACES, f i 

Htrinque. Roftrum nigrum , deprdTb - planum & fere coriaceum , fubula- 
tum, acuminarifiimum , recurvum verfus fuperiora, minime rigidum , 
capite triplo longius , apice mcmbranaceum . naves oblonga;, luci perviaj. 

138RECURVIROSTRA pedore croceo. 

Rudb, picl< Scolopax rollro recurvo, pe&ore rufe- 

fcente, pedibus nigris. 
Habitat in Lapponia, 

DESCR. Roftrum longum , vix notabile recurvatur , hinc pofTet ex hoc 
genereexpungi &forte aptius Numeniis inferi. Tota fubtus crocea a roftro 
ad femora. dorfum grifeum. roftrum & pedes fufci. 

Numenius,. 

13P.NUMENIUS rofiro arcuato, alisnigris: maculis 

niveis, pedibus cserulefcentibus. 
Gefn.. av. 2.12+ Numenius f. Arquata„ 
Aldr.orn. I. 10/ c. 11 ♦ Numenius. 
IVill. orn. zi6> t.f^. /, i t 2. Numenius aldr. f. Ar- 

quata. 
Raj. av. 103«, n. 1. Numenius f. Arquata major. 
Alb. orn. 1. p. 7f • t. j$>. Arquata, 
Habitat in paludibus. 

DESCR. Pedes fufco-fubcaerulefcentes. Roftrv.m arcuatum,nigricans, lon- 
giflimum. Remiges primores nigrae , fecundaris albo- maculatte. Albamnt 
Venter & urvhopygium. Pennae in corpore nigricantes , fed margine cine- 
reo -rufefcente in dorfo , albido in pec~tore , albo-rufefcente in gula. Ar- 
quataf. Numenius medius Rudbeckii efthu/us faemina, quamvis colore ali- 
am quafi avem fiftat, cujus caput, collum , peclus dilure grifea, macu- 
lis longitudinalibus fufcis , femora feminuda caerulea ; pennae dorfi nigrae 
maculis grifeis. 

140. NUMENIUS roftro arcuato, dorfo maculis fufcis 
rhomboidalibus , pedibus cserulefcentibus. 

Rudb.picJ. Arquata f. Numentus minor, plumisdor-* 
fi fufcis rhomboidalibus* 

Habitat in paludibus. 

DESCR. Roftrum maxime arcuatum , nigrum. Pedes cserulelcunt. Capnt, 
collum & peclns maculis longitudinalibus acuminatis ; inferioribus velu- 
ti finu arcuatis. Venter albus ; pone femora maculx diftin&se. Cauda cine- 
rea fafciis fufcis. Remiges nigricant. 

FAIMINA hujus, quam a D. D. Lechio habui , fequentem fubminiftra- 
vit defcriptionem: Remiges 26 nigrae , quarum 1 rachi alba. 1 - 5: apice & 
latere exteriore nigrae , 6 & reliquse infequentes non tantum a 
latere exteriore , fed &a latere interiore maculis <> -12 albis. Rectrices 14 
fafciis 8, pallidioribus, rotidemque obfcurioribus alternis. urrhopygium 
aibum lineis nigricantibus. Caput dilutius cinsreum rachidibus obfcuriori- 
bus, fupravero fuf«« • cinereum eft. 

D £ 141. fz AVES. SCOLOPACES. 

141. NUMENIUS roftri apice kevi 5 capite linea utrin- 
que nigraj re&ricibus nigris apice aibis. 

Gefn. av. foz, Rufticola f. Perdix ruftica major» 

Aldr. orn. I. 20. c. f i f Scolopax f. Perdix ruftica, 

WilL orn, 213. Scolopax. 

Raj.av. 104.». 1. Scolopax, Gallinago maxima* 

AIK orn. 1. p. 67, t. jo. Scolopax. 

Suecis Morkulla. Anglis The Woodcock. 

Habitatinappropriatis locis volitans per no£tesqua« 
fi viam ftri£r.isumam in ipfo aere itu redituque con- 
tinuo. Per hyemes inAngliahabitant, inde matri- 
monio junftac vere difccdunt. 

DESCR. Corpus fupra grifeum lineolis craftiufculis transveriis nigris ctint 
maculis frcpe nigris temere fpsrfis ; fubtus albicat totum, lineis tenuiori- 
bus nigris. Cauda brevifiima , rechicibus nigris , apicibus fupra canis, iub- 
tus niveis. Margo lateralis exteiior rectricium teftaceo-variegatus. a roftro 
ad oculos lmea nigra extenditur. Rofirum re&um , digitis duplo longius> 
utrinque fulco exaratum ; apex glaber , maxilla fuperior produ&ior. Po 
<Ze/cinerei, ad genua te&i. venter maculatus ut reliquum corporis. 

J42.NUMENIUS pedibus virefcentibus , urrhopygia 
albo , remigibus lineis albis fufcisque undulatis. 
Gefr. av, 5*20. Glottis. 

f 19. Limofa venetorum. 
AUr. orn. /. 2.0. c. 66. Pluvialis major. 
TVilL orn. izo. Pluvialis major. 

t. ff. Glottis f. Pluvialis major* 
Raj. av. 106. n. 8,Pluvialis major. 
Sloan. jant. z.p. 317. Glottis f. Pluvialis majorV 
Suecis Glutt. 
Habitat in paludibus. 

DESCR. Pedes plumbei. uenter albns. peclus grifeum. dorfum pennis ni- 
gris margine o;rifeis apicibus albis te&tim. Rofirum nigrum , bafi inferio- 
ris maxills rubra. 

143.NUMENIUS capite lineis quatuor fufcis longitu- 
dinalibus 5 roftri apice tuberculofo 5 femoribus fe- 
minudis. 
Gefn. av. ^oj^O-allinago f. Rufticola minor. 
Aldr. orn. I. zo. c. f2. Scolopaxf. Gallinago minor* 
fVilh orn. 214«. Gallinago minor. 
Raj t m* iof, n t z, Gallinago mirior, 

Am AVES. SCOLOPACES j-j 

'jtlb. orn. u f. 68, f 4 71. Gallinago minor. 

Suecis Waldfnappa, 
Habitat in carectis, 

DESCR. Caput teftaceo-pallidum, lineis quatuor fufcis longitudjnalibus, 
quarum exteriores per oculos ducuntur. Colhnn grifeum maculis fufcis. 
Stemum & venterauSa. ALc nigro-cinereae pennis nigricantibus ; margine 
cxteriore longitudinalker pallide teftaceo ; difco pun&ato. Cauda brevis , 
introrfum teftaceo-varieg;ata , apice albido. Femora feminuda; digito po- 
ftico unico articulo breviflimo , at intermedio longitudine tibiae. Roftrum 
pallidum, longiffimum, exterius atrum, apice inaequalibus pun&is ex- 
cavatis. Remiges lecundaris apicibus albent linea alba transverfali, hinc 
claufis alis linea lateralis alba. 

X 44, NUMENIUS urrhopygio albo; recTrricibus nigris, 
bafl albis 5 remigibus transverfa alba macula : ex- 
ceptis quatuor primis. 
Habitat in carectis. 

DESCR. Magnitudo Vanelli. Caput y collnm y peftus fubflavefcentia , trans- 
verfe fufco-maculata. Roftrum re£tum , longifTimum , apice glabro. Abdo- 
Ttien albicans maculis cinereo-flavefcentibus. Dorfum cinereum maculis fu- 
fcis teftaceisque , latera cinerea immaculata. techices caudse fuperiores & 
infcriores alba;. Retfrices nigrs , bafi albae. Pedes tetrada&yli, nigrican* 
tes, longi , nflipedes. Remiges 1-4 nigricantes latere interiori alba?, 8 &c» 
nigricantes ipacula transverfa alba. Communicavit D. D. Walhvim. 

Tringa. 

'I4j\TRINGA facie papillis granulatis minimis carneisi 
roftro pedibusque rubris* 
Aldr. orn. I. 20* c. 19. /. 1.8. Avis pugnax^ 
Jonft. orn. ifz. t. f i # f z. Avis pugnax, 
WilL orn. 124. t. f6. Avis pugnax* 
Raj. av. 107. n. 2. Avis pugnax. 
Marf. danub. fz. K 2.4. Avis pugnax # 
Alb. orn. u p. 69. t. jz. 73, Avis pugnax, 
Suecis Brushane* 
Habitat ubique per Sueciam , prsefertim in Scania. 

DESCR. Derfum teftaceum maculis nigris cserulefcentibus nitidis. Ala 
fupra cinerec , fubtus albse. Pettus albicat , pennis nigris maculatum. ven- 
ter albus. cauda fufca, fafciis pallidis. Reinige 5 utrinque nigro alboque 
variegata. Pedes rubri cum poftico. in mare pennae colli longas albse. ta- 
cies infinitis parvis papillis cameis adfperfa. m aliis tres intermedis re« 
ftrices rufo - maculatas , reliquas fufcs. 

J46.TRINGA roftri apice pun&ato* pedibus livido«- 
virefcentibus 9 dorfo fufco-viridi nitido. 

D $ Btti, f4 AVES. SCOLOPACES. 

Bell. av. Cinclus, 

Gefri. av. 5-1.7. Gallinse genus, quod nomine ignoto 
Samets humbe nomino, 

f 08. Rhodopus, 

fii. Ochrophus medius. 
Aldr. ornj. 20. c, 39. p. 461, Gallinula Rhadopus 
f. Phsenicopus. 

/. 2,0, /. f 4, p. 481. Tringa, 
Will. orn. 2iz, t. ff. Tringa, 
Raj. av. ic8, #,7, Tringa, 
Suecis Horsgjok, " 
Habitat ad carecta 6c ripas, 

DESCR. Roflrinn nigrum. crura plumbea. Corpns fr.ipra fufcum. Ala fub- 
tus nigne lineis albis undulatis. venter albus, collnm maculatum. Gwda 
maculis transverfis. ReBrices i i penitus candicise. 22 macula prope api- 
cem alba. 3 3 du&u albo non longe ab apice. 4 4 duclibus duobus. 5 5 
duclibus duobus cum dimidio. 6ducuLas quatuor. 

147, TRINGA roftro laevi 5 corpore cinereo lituris nigris, 

fubtus albo. 
Gefn p av. fop, Gallinula aquaticahypoleucos. 

617. Motaciila cujusiconem Kentmannus, 

defcriptionem Fabricius ex Mifnia dedere* 
Aldr. orn. 3. p 469. Gallinula hypoleucos* 
JVill: orn. 113, ii r7 ffl Tringa minor, 
Raj. av. 108, n 4 f. Tringa minoiv 
Suecis Snlppa, Genevenfibus Beccafin, 
Habitat ad lacus. 

DESCR. cum hac forte eadem eft avis Weftmannis Strandfitrare, qus habi- 
tat in littoribus fabulofis (Kallftrander). Rofiri apex laevis; pedes & ro- 
firum livida, vix capite longiora. Caput y coUum pone, dorfhm, ala, urrho- 
pygium & tota fupra cinerea lituris undulisque fufcis. Gnla , abdomen, fe- 
mora , ai\us aiba. collum fubtus album , lineis longitudinalibus fubfufcis, 
Reciriies 6,7 cineres undulis fufcis obfoletis. 5 8 cinereae immaculatae. 4, 
9 apice albae, alias cineres obfolete fufco unduiatse, i 5 10 11 12 albte. 
apicibus, &albis fufcisque fafciis varioe. at 11, 1 2 toto exteriori latere albae 
Raniges fufcae I immaculata. 2-10 fufcae , interiori latere macula fufca. 
11-20 fufcae macula alba , utrinque latus tegens harum 15-10 apice albae. 
nullse lineolae undulatse fubtus. extimus digitns medio adne&itur. linea al- 
ba fupra cculos. 

148, TRINGA crifla dependente, peftore nigro* 
Bell. ic. 49. #, Capra, Capellus, Vanellus, 
Gefn, av. J64.: Vanellus. 

Aldr. 


AVES. SCOLOPACES. jy 

AUr. orn. I. 2,0. c. 6x.. Capella, f. Vanellus. 

Jonft. orn. 164, /. f3» 27. Vanellus C Capella. 

IVill. orn. 2,2.8. /. f 7. Capella f. Vanellus. 

./£#/. ^ 110, » f u Capella {. Vanellus. 

Anonym. 138, i± 9$. Lapving. 

Alb. orn 1. />. 70. *'. 74, Capella C Vanellus/ 

iSV^/V Wipa, Kowipa. 

Habitat ubique in pratis depreflis. 

DESCR. MAS. Caput fupra nigrum plumis longis pone reclinato pendulis 
in criftam. Gula verfus collum deorfum nigra. Pectorak nigrum. umpora 
alba. collum fupra cinereum. Dorfitm e brunneo, caeruleo, viridi, ferru- 
gineoque fplendens. Pecbus album. Alae teclrices collo concolores fedma- 
gis camileae. Remiges 24, nigrae, primariae 5 apicibus albicant , fecundarise 
verius bafin albicant. Canda integra. ReBrices 12 albae, a medietate exte- , 
riore nigrae , apicibus pallidis , quarum remex extima utrinque alba , ex- 
cepta macula nigra pvope apicem. tectrices caudae extra & fubtus ferrugi- 
neae. Rofirum nbrum. Nares oblongae , pervia. Pedes rubri. Mas gpla ni- 
gra: Famina gufa alba. Maris remex extima alba, macula infra apicem 
nigra. Fseminae extimus feitiex totus albus eft. 

1 4P, TRINGA roftro nigro, bafl rubra: pedibus cocciheis. 
Gefn. av. Totanus, 
Raj. av. 107. n. i. Totanus, 
Alb. orn. 2. p. Sz. i^8j. Totanus. 
Habitat ad paludes, 

DESCR. Femora feminuda , plantis parum palmatis. Cduda albida ni^ro- 
undulata transverfim. Remiges exteriores nigricantes. 1 1 - 2 1 albae : dorfnm 
nigro- cinereum maculatum , uti fycaput & collum. pectus album nigris ma- 
culis. Abdomen album. Roffvum capite longius , {iibulatum , lseve. 

lj*o.TRINGA cinerea, remigibus fecundariis bafi tota- 
liter albis 5 re£iricibus quatuor mediis immaculatis^ 

Raj. av. loy.n. f . Canuti avis? 

Habitat juxta aquas , ubi currit, caudam motaeilke 
inftar continuo motitans. * 

DESCR. Magnitudo fere Sturni. Caput, dorfum^ collum fufco nigro gri- 
feoque undulata. Abdomen , pectns , gula , collum fubtus, alba. Remiges 20, 
fufcae , primores in medio pone albae", fecundariae in medio totaliter 1. u- 
trinque albae. apices in his fecundariis albae , in primoribus minus mani- 
feftealbae. Rectrices fufcae 1,2, 3, 4 albo-variegatae. at 5, 6 (feu quatuor in- 
termedias) omnino albedine expertes & griieo-maculatae. roftrmn fufcum, 
capite paulo longius. Pedes cinerafcentes , tetrada&yli, ultimus medioad- 
nexus infimo articulo. femora feminuda. Ala fubtus fafcia quadruplici al- 
ba pinguntur. te£trices alae fuperiores, praefertim primae, albicant apici- 
bus. Remiges 125456 margine exteriore verfus apicem ferratae funt. ma- 
cula fupra oculos alba. in linguae bafi oclo denticuli, & in fauce plures 
retro fpectantes denticuli. 

D 4 ij-i. 


f6 AVES. SCOLOPACES, 

l/l # TRINGA remigibus fufcis, prima rachi nivea 
Rudb. pitt r Galiinula aquatica minima, pedibus ni~ 

gricantibus. 
Habitat in paludibus* 

DESCR. roftrum nigrum. maxilla inferior verfus bafm pallidior. Coltum. 
fufcum lineis obliquis albicantibus. Dorfum fuicum , maculis pun&isve 
fcrrugineis f. grifcis. uvrhopygium album, pennis tamen verfus bafin ni- 
gricantibus. tectrices alarnm fuperiores dorfo concolores, fed pun£tis f. 
maculis diiutioribus. tec~lrices inferiores alae exalbidx liueis transverfis ci- 
Tiereis. Pectus & abdomsn albidum. CanA.ce tettrices inferiores albse, Remiges 
nigrae , fecundarise apice albefcunt. Remex primus rachi nivea gaudet. 
Reccrices fufco &albo undulato maculaoe, extcrioribus maxima parteal- 
bis \ intermediis maxima parte fufcis. Pedes fufci. Magnitudo Turturis. re- 
gio oculorum albicat; linea inter oculos & roftrum Yufca. 

jj*2.TRINGA nigra albo punftata 5 pe&ore maculato , 
abdomine fubalbido , pedibus virefcentibus. 
Rudb. pift> Gallinula aquatica minor 5 pedibus fordi- 

de viridibus. 
Habitat in fylvis uliginofis. 1 

DESCR. Dorfiim nigrum punctis albis adfperfum ; vcnter fere albus ; pt~ 
ttus maculatum. 

lyj.TRINGA luteo cinereoque maculata fubtus alba, 
rofiro pedibusque rubris* 
Rudh pitt* Gallinula aquatica roftro 6c pedibus ru- 
bris* 

Habitat in defertis paludofis, 

DESCR. Corpus luteo & cinereo maculatum; petfns albo & cinereo ma- 

culatum. 

15*4. TRINGA nigro albo ferrugineoque variegata^ 
peftore abdomineque albo. 
Gotlandis Tolck„ 
Habitat in Gotlandia infulis Heligholmen & Clafen^ 

DESCR. Magnitudo Turdi. Venter, petfus, cauda fubtus, ala fubtus, dor- 
fum ponc alba. Caput magna ex parte album maculis grifeis adfjaerfum. 
Collum f. Pectus anterius nigrum lata macula, a qua utrinque verfus par- 
tem fuperiorem colli , alia per oculos vcrfus frontem, alia verfus maxil- 
!se inferioris latera. Hanc nigredinem diftinguit macula alba in gula; alia 
alba inter roftrum & oculos, alia ad aurcs, aliain fmcipite. Cauda brevis 
fufca. Recirices bali apiceque albai , exceptis intermediis duabus. Alf fu- 
perne cinereae. Remiges nigricantes , verfus bafin albae , at fecundarife & 
apice & bafi albas ; dorfum tegunt pennac longiores latiores nigra maculis 
ferrugineis. Roftrum breve, fubulatum, obtufura , nigrum, longitudine di- 
gitorum. Nares oblongae , perviae. Pedes fanguinei , fiffi , tetrada&yli > 
unguibus nigris: femoribus feminudis. AVES. SCOLOPACES. j7 

ly/.TRINGA nigro-fufca fubtus alba> roftro nigro^ 
pedibus virefcentibus» 
Raj. av. iii. n. 3, Pluvialis cinerea. 
Alb* orn. 1. p.jz. t. j6. Pluvialis cinerea, 
Lechei Tringa augufti menfis» 
Habitat in Scania. 

DF.SCR. Roftrum nigrum. Pedes viridi-cinerei, incifuris transverfis. i?e« 
•miges 24, quarum i rachi alba ; 2-4 nigriores, reliqus magis fufcae. 0- 
mnes margine apicum praefertim albs. te&rices infuper maculis transyerfis 
notantur. Recirkes 12 albaslineis transverfis fufcis diftantibus , exceptisin- 
termediis duabus, in quibus linea latiores & propiores. Cor/wj nigro-fti- 
fcum, Peciuf, afrdomen, umrkopygium alba. Capit culiiimqne nigris parvis 
maculis in cinereo adfperfum. D, Leche, 

Charadrius* 

lf6. CHARADRIUS nigrolutefcente variegatus, pefto* 

re nigro. 
Rudb. pitl. Pluvialis minor nigro- flavus. 
It. ael. jz. Alwargrim. • 
Qlandis Mvmrgrim. SuecisAKcfhons* Smolamis Myr* 

pytta„ 
Habitat in Qlandia campis fterilibus. 

DESCR. MagvJiudo Co\u.mb&. Caput, collum , dorfiim, al<r> cauda maeu- 
lata maculis albis , nigris , luteoque fufcis mixtis , fingula penna nigra ma- 
eulis quibusdam luteo-fafcis ad latera, pallidioribus verfus apicem. lana 
ad bafm finguls pennaj cinerea. Femora , fub alis , & fub cauda , albicant. 
latera colli verfus thoracem alba. Pecius nigrum. collum fubtus nigrumv 
roftrum, longitudiue capitis, nigrum , verfus bafin. gibbum. Femora ferni- 
nuda. p edes cinerei; digitus extimus adnexus intermedio membrana quoad 

J)rimum articulum. Remiges nigricantes : primores o&o, quarum extima 
ongiffima, reliqua; ordine breviores, acuminats, in medio juxta rachin 
albs. remiges fecundarias itidem fufcas , obtufe , sequales , apicibus al- 
feis, uti etiam teclrkes. Cauda integra, re&rices 10 fufc», lineis lateralibus 
oclo urrinque flavefcentibus* 

ij7*CHARADRIUS nigro lutefcenteque variegato^ 
peftore concolore. 
JVill. orn. zz$. t. yj. Pluvialis viridis* 
Raj. av. m, n. j, Pluvialis viridis* 
Sloan. hifi. z. p. 315. t. Z69+ f : i.Pluvialis viridis; 
Alb. orn. i. o p. 71; /. jf. Pluvialis viridis. 
Dalekarlis Akerhona, Lappis Hutti. 
Habitat juxta alpes Dalekarlicas in orientali Dale* 
karlia & in Qlandia campeftribus, 

D $ VESCR* j-8 AVES. SCOLOPACES. 

DESCR. Magvitudo Columbse. Corpus fupra nigricans maculis parvis o- 
vatis teftabeis adfperfimi, inquefingula pennaad marginem delineatis. GV 
la albeicens. Collum lubtus a gula ad fternum e teftaceo & fufco macula- 
tum. Pectus 8c vmter alba. Gnida integra, redricibus 12 fufcis, maculis 
teilaceis variegata. Alarum remiges nigro-fufcae , margine apicum albican- 
te. te&riees alarum nigro - fufcae apicibus albis. Alee fubtns albas. lemova 
feminuda cinerea. digitus exthnus adne&itur primo articulo membrana. 
Aliam avem iic delcripfimus : Corpus \iridi-luteum, maculis in dorfo ni- 
gris , ramofis. Petlus ex flavo - viridi variegatum. venter albus. Remiges fu- 
fca 1-9 medio fcapo albicantes ; 5 - &c. baft extrorfum aibicant. 

IJ-8.CHARADRIUS peftore ferrugineo : linea alba 
transverfa collum pectusque diftinguente, 
Alh. orn. z. p. fj. t. 61. 6z> Morinellus» 
Habitat ad Sernam orientalis DalekarH*. 

DESCR. Colium , dorfim dilute cinerea, Pecius ferrugineum, ad bafm fter- 
ni iinea transverialis alba lines nfgrae fuperinducta. venter nigricat; fin- 
guk tamen penna interius albicat. gula alba. cauda cinerea albo mar^ine. 
Alz iubtus pallidiores. Linea alba a roftro caput cingit. digitus extimus 
medio adfixus mcmbranula. Rectrices fufcae, quarum 129 apice albac, 
reliqus vix margine apicis albicantes. Caput iupra nigricans. Magniiudo 
Turdi. Rofirnm pedesque nigri. Mas verfus femora niger eit. 

i/p f CHARADRIUS pe&ore nigro, fronte nigricante 
lineola alba, vertice fufco. 
Jonft. orn. 166. t. f$. Charadrios, 
Aldr. orn. I. zo. c. 6j. Charadrios C Hiaticula, 
Will. orn. 230. t fj. Charadrius C Hiaticula, 
Raj. av. iiz, n+6* Charadrius f. Hiaticula. 
Marcgr, braf ipp + Mutuiti brafilienfibus, 
Sloan. hift. z. p. 314. % 169. f z. 
Alb. orn. 1. p. j6. t. 8o + Charadrius. 
Rudb. picl. Charadrius f. Hiaticula flavipes, 
Suecis Strandpipare* Lappis Pago. 
Habitat ad ripas ubique , & in alpibus Lapponicis 
frequens, 

v '' DESCR. Roftrum croceum, apice nigro. Caput cinereo- fufcum , fronte 
fubnigricante linea alba transverfa. tempora obfcuriora. gula & collare al- 
bum , dein ad fternum ufque nigra magna macula. Dorfum , ala , cauda 
cinerea. venter, pectusque alba. fedwflavi, (inaltero fexu fulvi.) Remiges 
fufcs, quarum i rachialba, 5- 19 apice aibo. Recirices fufcas , fed 6 6im- 
maculatje 5345 apice albo , 2 apice & latere exteriore albas. fed 1 1 0- 
mnino albse macula fufca. 

S60.CHARADRIUS abdomine rufefcente j pe&ore ci- 
nereo, vertice fufco. 
Rudb. picl. Charadrius major cinereo-rufus , prona 
parte flavefcente. \ Habi- AVES, SCOLOPACES. fj> 

Habitat in Lapponia. 

DESCR. Magnitudo Turdi majoris. Vertex cinereo-fufcus. Teclus cine- 
reum. venter rufefcens. fub cauda albus. dorfum & ala cinerea maculis 
rufefcentibus picla. digim poilicus ut in reliquis nullus. Rofirum nigrum. 
■pedes cinerei. Haematopus* \6u H^EMATOPUS. 

Belh obfi i8„ Haematopus. 
Gefin. av. $4.6. (fig. mal.) Himantopus. 
Aldr. orn. /, 20. c 31, Haematopus bellonii, 
Barth. atl. 1, ^>,oo. Pica marina f, Kielder. 
Wilh orn. 220, t. f6. Hxmatopus bellonii, 
Raj. av. 10 f. n. 7, Haematopus bellonii. 
Alb. orn. 1. p. 74, t; 78. Haematopus, 
It. oel. jun. 8* Strandfkjura, 
Gotlandis Marfpitt. Olandis Strandfkjura, 
Habitat ad littora maris , praefertim Olandiae & Got~ 
landitf. 

DESCR. Rofirum fanguineum , capite longius, comprefTum pnefertim a- 
picecuneo. Nares obiongae pervise. palpebrce: nud&, circulo coccineo. lris 
rubra, pupilla nigra. Caput , collnm ufque ad fternum , dorfuvizd medi- 
um & alae fuperius nigra. Peclus , venter, dorfum pofterius, tecirices utrin- 
que cauda? albae. Rechices. albss, a medio ad extremum nigrse. Uemiges 
vero nigra, ut in mediacofta linea&lba , <& ktus interius remigum albiim, 
remiges fecundarias nioras, verfus bafin albse & margine alb«. tefirices ipu~ 
ris albae. Femora feminuda. Pedes incarnati tridactyli. Orty gometra, 

i62,ORTYGOMETRA alis rufo- ferrugineis. 
tfurn. Crex arifiotelis, 
Aldr. orn. I. 13. c. 23, Ortygometra, 
TVill. orn. f 22. *. 29, Ortygometra aldr, 
Rafi fiyn. fS. Ortygometra. 
Alb. orn. 1. p. 31. £. 33. Ortygometra, 
Uplandis Angfnarpa. 

Habitat inter gramina in pratis fertiliflimis seftate, 
ubi ftridulo gemino fono crex crex continuo au- 
ditur : frequentiffima Upfialia. edit lumbricos, 

DESCR. Magnitudo Pic£. Caput ratione corporis minimum. Caput, col- 
lum, dorfiun, cauda teftacea maculismajufcuhsnigris, nam fingula pen- 

n* 6a AVES. GALLIN^E. 

na nigraeft, margine undique teftaceo. Alaeremiges & rc&riees ferrugi- 
nea: fupra & infra. Ccma funt gula & macula pone oculos. pecfus gvifeum. 
abdomer. & latera ferruginea maculis fufcis ( color exuftus ) albo undula- 
ta, qualia & cauda fubtus. Fenora fupra genua nuda, livida. ingluvies 
nulla. Rofirum utrinque bafi finuatum , lividum. Nares oblongas , pervias. 
Qculi nigri , pupiila rufefcente. pollice vix incedit. ala infra magis quam 
extra rufae. difficile capitur , licct facile auditur. 

Chara&er confiftit in Roitro fere gallinaceo , naribus perviis, lingua in- 
tegra, pedibus tetrada&ylis roitro lqngioribus digitis. 

V, GALLIN^ 

Pav<x 

163.PAVO cauda longa* 
Gefn, av, 6f6. Pavo* 
Aldr. orn, /.13» c. l\ Pavo„ 
Jonft. orn. f6, t. zi, Pavo* 
Valent, muf. 464* Pavo, 
Will, orn, 112. t, 27. Pavo. 
jS Raj,av, f 1. n, z, Pavo colore albo. 
Suecis PafogeL 

Habitat apud noftrates rarius , praefertim in aviariis 
Magnatum, non vero fponte. 

Meleagris, 

164. MELEAGRIS, 

Lonic. herb. 337» a, Gallo-pavo. 

Gefn, av* 482, Gallo-pavo, 

Aldr, orn. I, \],.c,\, Gallo-pavo, 

Bell. k. 60, a, Meleagris^ 

Blaf anat. t. 46% f.w, Gallus africanus. 

Jonft, orn. y8 # t„ 24» Gallo-pavo mas* 

Gallina indica* 
Will, orn. 11 3. t. zj, Gallo- pavo C meleagris Sc 

numidica avis* 
Raj. av, f 1. n. 3, Gallo- pavo C avis numidica Sc 

meleagris quibusdam, 
Suecis Kalkon. 
Habitat apud nos ubique culta ex Americafeptentri- 

onali , ubi niger femper efh 
OBS. Mas pedore barbato eft. 

Gal- 
i AVES. GALLIN,£, 61 

Gallus. 

itff.GALLUS cauda comprefla afcendente. 

Aldr. orn.l. 14, c. l* Gallus gallinaceus Sc Gallinai 
Gefn. av, $9f. Gallus gallinaceus. 
340. Gallina^ 
417. Capus. 
Blaf anat. t. 44. f 9. Gallus gallinaceus. 

/i io* Gallma* 
Will. orn^ 109. t. z6. Gallus gallinaceus* 

Gailina domeflica, 
Raj. av. fi. n. I* Gallus gallinaceus. 
Suecis Hons , Tupp & Hona, 
/3 Raj, av. f 1. #, 1. Gallina crifta in vertice plumofa 
denfiffima &: undequaque diffufa fpeclabilis. 
Suecis Tofshons^ 
y Raj. av. fi. n.i. Gallina caudaf.urrhopygiocarens. 
Will. orn. no„ t, 26\ Gallus e Perfia, 
Suecis Gumphons* 
J Will. orn. 110, Gallina frhlandica. 

Rajav. f u #♦ i^Gallina crifpa, noftratibus Friflan- 
dica pennis reflexis caput verfus 8c velut inverfis* 
Suecis Kroll-Hona. 
Habitat ubique culta^ 

Tetrao* 

i<S6\TETRAO re&ricibus exterioribus fubrevioribus , 
alarum bafi alba macula. 
Gefn. av, 40 1, Urogallus, 

4Pf^ Grygallus major. (femina) 
Aldr.om. I. 13, c. o\ Urogallus C Tetrao majorv 

Urogallus fsemina. 
Wilborn. 123. t. 30. Urogallus £ Tetrao major, 
SUj. av+ f 3. n, t. Urogallus C Tetrao major* 
Niefemb. natur. 23 f. Tetrao. 
Alb. orn. z. p. 28, t+ 29. 30. Mafcovian, 
Suecis Kjader» 

MAS. cinereus lineolis minimis fufcis conferris : nU ejtismodi lineoli» 
ferrugines. ?e#«x antice viridi nitens, alias nigro alboqne varium. Retfri- 
<er 18, qusrum laterales fenfim breviores, omnes nigi£ in medio alboma- 
culat*. Runiges nigrs 3-6margine extericre, albse Al& iubtus albae , quss 
alfeedQ a.4 alas preminei;, mgsutam alba.m cnuifans. I^j, 

1 6z AVES. GALLINjE. 

KSj^TETRAO cauda bifurca fubtus albo punftata. 

Atl. ftockh. 1744. p.i8i. Rackelhane rutenfcholdii, 
Suecisr Racklehane. Roflagis Roflare. 
Habitat in fylvis Roflagite & Smolandia. 

OBS. Ipfe non vidi ; de hac ave multa venatores noftri , qui fono facile 
eam diitinguunt ; dubia avis mihi vifafuiffet, ni Nobiliif D. Carolus de 
Geer , Cubic. Reg. ipfe eam vidiffet & delineaffet. an fpecies hybrida a 
prfEcedenti & fequenti fpecie. Magnitudo faeminae prascedentis : colli co- 
for & caudae ftru&ura ut in praecedenti. praecedenti longe rarior , timidi- 
or & lingua f. fono diverfus. 

168.TETRAO remigibus fecundariis a mediobafinver- 
fusalbis, caudabifurca. 
Gefn. av. 494, Urogallus minoi% 
496. Grygallus minoi\ 
Aldr. orn. h 13+ & J- Urogallus f. Tetrao minor, 

Grygallus minor C Tetrix nc- 
mefiani. 
Will. orn. 124. K 31* Tetrao £ urogallus minor«. 
Raf av. f*.n* 2.. Tetrao f. urogallus minor* 
Scbeff. lapp. 3fo. Orrai\ 

Alb. orn. i 4 p. 2.2.. t. %z. Tetrao C urogallus minor„ 
Suecis Orre. 

Habitat ubique in fylvis , prsefertim Norlandisej in 
campis ericetisque vere faeminas provocat* 

OBS. Maris recirices nigrae , quarum 3 utrinque exteriores extrorfum re- 
curvatas, & ficcauda bifurca. Remiges nigricantes, fed fecundaria: a bail 
ad medium albae , ut & apices harum. teBrices inferiores remigum & re- 
&ricium.albae. dorfum nigrum. 

itfp.TETRAO re&ricibus albis: intermediis nigrisapi- 
ce albis* 
Gefn. av. fjj. Lagopus, 

5-78. Lagopus varia. 
Aldr.orn. I. 13. c. zi. Perdix albaX Lagopus. 
Wilh orn. 127. K l z - Lagopus avis* 

12.7. Lagopus. 
Raj. av. 57. n. f. Lagopus avis. 

5-4, n. 3. Lagopus altera„ 
Scheff lapp. jjj^ /. tfz. Lagopus. 
Suecis Snoripa. Lappis Cheruna. 
Habitat in fylvis Norla?idi#, pnefertim Lapponia. 

OBS* AVES, GALLIN^E. 6z 

OBS. Variat magnitudine : in alpibus longe minor. variat colore : hyeme 
aiba, jeftate flavefcens. Recirkes .albae , at 8 9 omnino nigras apice albo. 
remiges albae. 

I70,TETRAO reftricibus cinereis punctis nigris fafcia 
lata nigra exceptis intermediis duabus* 

Gefn. av. 2,19. I. 13, c.n, Gallina corylorum f. Bo~ 
nafia alberti, 

Aldr. orn. h 13. c. w. Gallina corylorum* 

Will. orn. \z6. t. 11 + Gallina corylorum. 

Raj. av. f f. n. 6. Gailina corylormm, 

Suecis Hiarpe, 

Habitat inter Betulas pnecipue , cujus amentis vi- 
ftitat. 

MAS. Caputy collum cinereum lineolis transverfis fufcis. gula nigra ; fub 
oculis verfus aures a roitro alba macula oblonga. ala extra ferrugines 
maculis nigris. dorfum cinereum punctis nigris. abdomen album maculis 
magnis cordatis fufco- ferrugineis. Reiirkes duodecim cinerese nigro pun- 
clatae: fcilicet3,4, 5, 6, 7, 10, IX, 12, 13, 14, 15, 10' verfus apicem la- 
ta fafcia nigra , apice albse ; at 8, 9, absque macula & fafcia. 
Fj&MINA. Tergum canum maculis longitudinalibus nigris , reliquum an- 
terius dorfi a capite cinereum , lineis transverfis fufcis. a/ce fupra verius 
bafin ferrugineo & nigro maculatse. Remiges. primores cinereas 10, quarum 
1 -7 margine anteriore grifeae, reliqua non. remiges fecundarife 10 cine- 
rese , a latere anteriore dilutis ferrugineis maculis adfperfte, at remiges 
8, 9, 10 immaculatce. gula nigra , tempora albicant. Reclrices 16 cinereo 
& nigro maculatffitransverfim; verfus apicem has omnes fafcia nigraam- 
bit , exceptis duabus intermediis. 

171.TETRAO reclricibus cinereis fuperiore medieta- 
te hinc inde rufis. 
Gefn. av. 68z. f mal. Perdix major. 
Aldr. orn. I. i$* c. 18. Perdix rufa f. major«. 
Jonft. orn. 6%. t. zj.f. Perdix major. 
PVill. orn. \\%. t. 19. Perdix rufa. 
Raj. av. fj. n. z. Perdix rufa, 
Alb. orn. \.p. z$. t. 2.0, Perdix rufa„ 
Suecis Aker-hona. 
Habitat in cultis, 

DESCR. Roftrum & pedes rubri, Cinerea funt caput , collum , dorfum, 
urrhopygiuin , femora. colore vinaceo tingitur collum infimum. gula alba. 
viacula ni^ra in infimo maxillee inferioris ang;ulo. Torquis niger a naribus 
iupra oculos produ&us hanc albedinem cingit. ing/uvies infra linguam ci- 
nerea. Pscius e flavo rufum. Recfrkes i - <; hiinc inde funeriore medietate 
rufse, inferiore cinerese, 6 6cinere«. WilL 

171. 64 'AVES. PASSERES. 

ijz. TETRAO macuk nuda coccinea pone oculos, re- 
ctricibus ferrugineis. 
Adr. om< l. 13. c* 19, Perdix minor cinerea* 
Jonft. av. 6*8* t ¥ 27+ f. u bona. Perdix cinerea* 
' Will. orn. 1 ip, t. 29. Perdix cinerea. 
Raj. av+ fj. n. z. Perdix cinerea. 
Alb. orn. 1, p. if. t. zj, Perdix* 
Suecis Rapphona t 
Habitat in cultis* 

DESCR. Faeminae Caput fuperius grifeuni pim£Hs oblongis albidis adfper- 
ium. nares fquaraa te£rs. macula pone oculum coccinea papillofa. pal- 
pebra inferior albida. PeBus cinereum lineis tenuiffimis undulatum. dorjum 
grifeum maculis linearibus undulatis brunneis. Alarumte&ricesgrifeaema- 
culis fufco - brunneis rachi alba. Remiges 22 cinereo nigrae-fafciis pailidis. 
Macula magnabrunnea ad fternum. Vmter albus. Rettrices 16 ferruginese. 
libia ftavas. Gula , regio fuperciliorum & fronti6 rufFa. Mas raacula nigra 
in fterno a Faemina differt. 

*7j f TETRAO pedibus nudis, corpore grifeo macula- 
to, linea mperciliorum alba* 
Gefn. av. 3f j. Coturnix, 
Aldr. orn. h 12. c. zz. Coturnix latinorunu 
Jonft. orn. 69. t. 28. Coturnix, 
Raj. av. f8. n r 6. Coturnix. 
Alb. orn. 1,^28. t. 30. Coturnix» 
Suecis Wachtel. 
Habitat in arvis* 

DESCR. Falpebrae rubrae. pedet pallide flavi. totum corpus tegitur pennis 
rachi flava linea notatis, iisque apice teftaceis punftis nigris. Linea pal- 
lidalongitudinalis fupra oculos. peftns & collutn pallide teftacea maculis 
obtufis in fingula penna utrinque folkariis. abdomen albidum. Remigeszx- 
teriores fufcas , interiores raagis pallidas a latcre exteriore maculis dilute 
teftaceis. RecMces fufcse , rachi alba , adfperfe punctis teftaceis transver- 
fis. Area lata longa nigricans fub mandibula inferiore. 

Vt PASSERES. 

Columba* 

f74»COLUMBA cserulefcens , collo nitido, maculadu* 
plicialarum nigricante, 
Aldr. orn. I. \p c. 7. Oenas f. Vinago„ 
Will. orn t ii6 f t. if. Oenas f. Vinago. AVES. PASSERES, 6? 

Raj, av. 6z. n, io, Ocnas f. Vinago. 

Alb. om. $; p. $9- t. 46. Columba vulgaris, 

Sue%is Skogsdufwa. 
jS WilL orn. 130, K 32, Columba domeftica f. vulgaais, 

Raj. av, f9. n. 1. Columba domeftica* 

Suecis Duiwa^ Hemdufwa, 
y JVill. orn, \2i. t, 34, Columba gutturofa, 

Raj. av. 60. nft. Columba gutturofa. 

Suecis Kroppdufwa. 
$ JVill, orn. 131. Columba Turbita difta. 

Raj, av, 60. n, 7. Turbiue, 
g WilLom. 133, t, 34 Columba barbarica f numidica, 

Raj. av. 66 4 n. 8. Barbaricsefeu Numidicac* 
? Raj. av, 60. n, 6, Columba cucullata f. Jacobea. 

Gefn, av. zjg>, Coiumba anglica vel ruilica. 
q Raj, av. 60 . Columba percufibr, 

Habitat in fylvis agros frequentans 5 at varietates o- 
mnes cultx & domefticse funt $ nec dubito quin 
omnes, /3. y 4 S. e.^.fj. ex hac ortae fint. 

i7f t COLUMBA collo utrinque albo, pone macula fu- 

fca. 
Al&r.orn. L tf+Ahfi, Palumbus major torquatus, 
WHL orn. l^f, t, 35*. Palumbus torquatus, 
Raj. av. 6z t n, 2, Palumbus torquatus. 
Alb. orn, 2. p^ 42, /,46. Oenas, 
Suecis Ringdufwa» Olandfs Siutut, 
a WilL orn. Turtur, 

Raj, av, 61, Turtur. * 

Alb, orn. z. p. 43. t, 47* Turtur, 

Habitat ubique in fylvis 5 at a culta ubique eft> ma- 

cula a tergo dorfl , magnitudo , facies , fonus fua- 

dent eandem fpeciem, 

Loxia, 

176", LOXIA linea alarum duplici alba + 
Gefn. av~. zj6. Goccothrauit.es, 
Aldr. orn. I, \6 f c. 20, Coccothrauftes ornithologi, 

E Jonft. U AVES. PASSER.ES. 

jfonf. orn. t. 37. Coccothrauftes,. 
Charl. onom, 84. /. 8f . Coccothrauftes vulgaris. 
uWilU orn. 178, t ¥ 44, Coccothrauftes vulgaris ge* 

fneri &c aldrouandi. 
Raj. av. 8f, «. 1. Coccothrauftes vulgaris. 
' Alb. orn. i 4 p. f^. / + fo\ Coccothrauftes vulgaris. 
Suecis Swenfk Papegoja, Tallbit, Parisfogel. 
Habitat in pinetis , edit femina &: nucleos duriffi- 

mos 5 ut fequcas conis Abietis viciitat , ita hsec 

Pini conis delectatur. 

DLSCR. Dorfum & pectvs rubra , ita tamen, ut fingulac pennae cinerese 
fmt & evtimo margine rubrse. Venter c^ncreus. Alte nigricantes lincis du- 
abus obliquis albicantibus. Cauda nigricans. Roftrum conicum: maxilla 
fuperiore longiore, incurva,ampliore. Livgna integra. plumse nigras nares 
tegunt. pedes nigri. 

177. LOXI/V roftro forficatc 

Gefn. av f fpi. Loxia, 

Charl. onom. 68. t, 68, opt. Loxia C curviroilra, 

Will. orn. 181. ^44. Loxia. 

Raj. av. 86. Loxia, 

Rudb. lapp. jf. Conirofor. 

Alb. orn. 1. p. 5*8. t. 61. Loxia. 

&t;m KorfTnaf , Kiagelrifware, 

Habitat in fylvis abictinis, vicliitans conis abietis, 
ubi conos primodejicitroftro ab arbore liberatos, 
quotquot unquam valet, dein fingulum per fe arj 
ripit, pcdibus terfet uti Pfittacus vcl Sciurus,ro- 
ftri forrice per fmgulas fquamas frangendo femina 
inveftigat} &quod fingulare, magnitudine Cv co- 
lore omnino abietis conum refert, & ftructura ro- 
ilri ad femina hujus fola edenda creata videtur ; 
licet £c femina cannabis & junipcri baccas edcre 
qucat. Mirafortitudoparvic avis, utpotc quseba- 
cillosligneos craffltie digiti brevi mora leviqve ne- 
gotio detruncat. JVIaxilla fuperior in hac mobilis 
eft, ut in congeneribus, 

DESCR. Cinerea funt cauda 81 al<e. m%i7i remiges &recjYices {uyrz. Flavain 
tsemina, fulvain mare funtPe#«f, latera ventris, Imibi. albica.ns ventef. \\ 
dorfvm ik cuput e cinereo & iulphureo ( in femina ) feu fulvo ( in marc ) 
oebulofum. Roftri utraque. maxrtla aftunjnajtfk , tbliqua, cruciatim exfef* 
W. Liiigna inregra. 

178^ AVES. PASSERES. 6? 

17S.LOXIA artubus nigris, teclricibus caudse remi- 
gumque poikriorum albis. 
Gefn. av. 733* Rubicilla C Pyrrhula, 
Aldr. orn. /. 17. c. 31, Pyrrhula f, Rubicilhu 
Jonft. orn. izz, t. 43. Pyrrhula f. Rubicilla, 
Will. orn. 130, /. 43. Rubicilla % Pyrrhula, 
Raj. av. %6. n. f > Rubicilla C Pyrrhula. 
JtUt* orn. u />. fp. {mas) 60. (femina) Rubicilla, 
Suecfc Domherre. 
Habitatinfylvis, editavide gemmas arborum erttm- 

f>entes. facile cicuratur, & egregie edofta cantil- 
at, Mas accipiens araneam diu tenuit in ore 3 de- 
in dedit fa:minae, 

DESCR. MAS. Caput nigrum. Rubra nmpora y gula, peftur, venter. Ca:ru- 
leo-cinerea collnin, dorjum. Canda indivifa, nigra, fupeme ca^rulefccns. re- 
gio circa caudam fupra & fubtus alba. Rojhum higrum , craffifllmum , 
urrinque gibbum imaxilla utraque^ mobilis. Lingua integra. Nares patu- 
Ite letis parvis teit*. Al<s nigrse linea transverfali albicante. Remiges 16 
nigra verfus marginem-interiorem alb». Reftrices 12 nigrsb immaculatse. 
tettrket alffi nigricantes , fed 9 - 16 apice albse. 

FAZMlNA. Caput ad oculos usque mgrum. gula nigra. Alee nigne fubtus 
albaj , ' ut & cattda. regio pone femora alba. urrhopyghmi album, dorfum 
cinereum. cauda bafis fupra & fubtus alba. voyhwwl&revifrnnum, craffis- 
fimum, undique convexum. lingita bvata, carnofa, apice villis lacero. 
ab oculis per collum & pe&us ad femora cinerea. remiges reclricesque a- 
trae. remiguin poiteriorum & cauds te&rices apice alb«. 

Ampelis, 

17P.AMPELIS remigibus quibusdam apice membrana- 
ceo terminatis, 
Gefn.av.j03. Garrulus Bohemicus. 
Jonft. orn. 44. Garrulus Bohemicus gefneri, Ampe* 
lis aldr. 

/. 43. Picse glandariae genue, 
/. 17. Picse glandarix fpecies alia* 
IVill. orn. 90. t. 20. Garrulus bohemicus, 
JHaj. av. 8f. Garrulus bohemicus* 
Alb. orn. z, p. zf. t. z6. Garrulus bohemicus^ 
Suecis Sidenfwantz» 
Habitat in fylvis. 

DESCR. Rofirum nigrum , convexum. Mnxilla fuperior longior, Jncurva, 

urraque apice utrinque emarginato. Lingua cartilaginea, . cUta, bifida» 

C*j ut fcnugineum, pennis longioribus verfus nucham, tanea ajba ad can- 

£ % thura m AVES. PASSERESi 

-..« , thuiii oris. Cin£reum tomm-corpus eft, at veTfu.s :raput magis cajraneum. 
Nigra funt gula, tempora f. oculprum regio, tectrices.narium, rpftrum, pe- 
des, remiges, rectrices. Grifea funt tectrices inferiores caudae (frons & re- 
gio fub oculis in quibusdam ); pennas longiores capitisdum engit crifta- 
tz q&: Recirices nigrae, ajquale^, apice flavae, coita rubicunda. te&rice* 
caiidae croceo-fufcas , vel fupra cinereae , fubtus ferrugineaj. Remrges nigrae, 
quarum 1234 a P* ce anterius albse, $67 % apice anterius albo-fiave- 
icentes.10 11 12 13 14 tf i6apice anterius albce. 17 18 immaculatas, at 
11 12 15 14 15 16 termiuatas membranula oblonga coccinea. Teetrices a- 
Jarum nigrae, quarum majores anteriores apicibus albis. 


1 8o 4 AMPELIS dorfo grifeo , macula ad oculos longitu- 
dinali, 
WilL orn+ f 4, Lanius tertius* 
jRaj. av. 18. Lanius minor rufus f, tertius aldr. 
Alb. orn. z+ p> 14. t. 14, Lanarius tertius. 
Habitat in arboribus pratorum Upfaliae. ova 6\ alba 
verfus extremitatem obtuiiorem circulo fufco-ru- 
fefcente. 

DESCR. Roftrum conico- cultratum, maxilla fuperiore longiore utrinque 
apice emarginata. Caput Sc urrhopygium cana funt. dorfum] grifeo-.f. rufo- 
teftaceum. Venter a gulaad fterni finem ut & latera corporis e dilute ru- 
- bicundo alba. venter pone fternum albus. Linea a fronte & bafi roftriper 
oculos ad aures nigra & fupra hanc linea minor alba. -Reikiges nigrican- 
tes 3 4 5 6 7 8 bafi leviffime albae ; hinc macula alarum alba. Rectri ces ni- 
grse, at a bafi ad. medium, ut & apicibus extimis omnes alb*e, exceptis 
intermediisquatuoromnino nigris. Pedes nigri. roftrum nigrum. teclrices 
narium nigrse. faux alba. Lingua bifkla lacera. ergo non cenanthes f. Mo- 
tacillae fpecies. Magnitudo Loxiaj Pyrrhulae. 
F/EMINA hujus diverfo colore a mare gaudet & eft. 

Raj* av, ip, n. f. Lanius minor, 

Alb. orn. 1. p. 14» t. if. Lanarius tertius femina* 

DESCR. Roftrnm , magnitudo & facies praecedentis, imo & locus. Caput 
grifeum. dorfum grifeo- teftaceum lineolis transverfis nigris, in fingula 
penna prope apicem fingulis. venter & pettus ad gulamufquealbicans, ma- 
nifefta lutei mixtura, lineolis "undulatis crebris. Remiges nigricantes im- 
maculatae. Rectrices grifeae margine & apice albae, exceptis 4 intermediis 
unicolonbus; pennae rectrices extimae folitariae breviores ut in prascedenti. 
adeoque MAS rectricibus • iiigris baji apiceque albis quatuor intermediis miico- 
loribus ; FEMINA rettricibns cinereis margine apiceque albis: intermediis qua- 
■tuor immacnlatis. 

i8i,AMPELIS cxrulefcens 5 alis caudaque nigricanti- 
bus. 
Will t orn< f 3, t. 10» Lanius cinereus major. 
Raj. av. 18, n, 3* Lanius f. Collurio cinereusmajor^ 
Atb. orn z. p. 11. t. iz, Lanarius cinereus major^ 
Amupibus Warfogel, 

* Habi- AVES. PASSERES. 6s> 

Habitatin Scania rarius. D. Leche. Hzc ad"Falco- 
nes indigitandos utuntur Falconarii + - 

PESCR Mao-nitudo merulae. Caput & dorfum cincreo- cxrul.cicefts. pal~ 
lidior in peWoo , abdomine & collo fubtus ; tnorax tamen ptrfum undfu- 
latus. a roftro per oculos verfus aures linea ni& ra. cauda nigfa; nmigibus 
apice albis: extimis remigibus brevioribus ik albidionbus. 
£it haec quafi media inter Accipitrcs, Corvo$;& Paiieres, . 

Sitta. 

182.SITTA rcctricibus fufcis : quatuor marginc apice- 
que albis 5 quinta apice cana. 
Gejh. av.^jn. Picus cinereus C Sitta, 
Aldn orn. /;n. c. 38. Sitta. 
Will, orn. 98. /.23. Sitta f. Picuscinereus. 
Rgj, av. 47. n\ 4, Sitta f. Picus cinereus. 
Alb. orn. z. p. 27, t. 28. Sitta t Picus clnere\js, 
Suecis Notwacka, Notpacka. 
Habitat in tedtis, parietibus truncisque arborum. 

DESCR. Roftrum fubukto - conicum crure asquale. Lingua lacero- emargi- 

nata. Capit cinereum linea atra latitudine roftri a naribus ad ^nucham 

longitudinaliter fignatum. CoJlum, dorfum, utfrkes. alarum fnperiores i & 

wrhojtygivm cinerea. Gula.pechis, abdomm alba. uclrices _ infenores redri- 

cum & latera abdominig maculis ferrugineis & albis tin&*. ^Remiges \7 

- cirtere» ,* primc 6 a bafi ad quartam fere partem albse. teclflces- fubalares 

' a&ido-cinerese macula atra. Cavda [m^rz.-Rechices.iz. quarumquatuor 

extremae funt fignatse macula alba apicem verticaliter ad dimidiam par- 

. tei*L iecans. cuye. fecundaria fufca;, apice folummodo, canaej <jUf taixien 

fliediae totaliter cana:. Rinnian. ' ' 

Sturnus, 

183.STURNTJS roftro flavefcente, corpore nigro pun- 

ctis albis* ; . 

■ Gefn . av . J4J. S turnus . 
Aldr\ orn, % \6.c. ip. Sturnus* 
Bell. ic. 81. a. Sturnus. 
Jonfi, orn. t. 40» Sturnus, ( mas ) 

Sturnus vulgaris. ( fxmina) 
Merr.pin. 177» Sturnus cinereus, (mas) 

Sturnus vulgaris + (facmiaa) 
Will. orn. 144, t. 37» Sturnus, 
Raj, av\ -6j. n t 1 . Sturnus* 
AUk orn 1» p. 38. /."40» Sturnus; - ' 
Suecis Stare. . E ? " a "" y AVES. PASSERES. 

Habitat in cavis arborur%ubi nidificat. volitat gre- 
gatim ; difcedit poft mediam iEftatem in Scaniam 
campeftrem.Species paucas hujus generis Europeaj 
funt, at in Indiautraque propemodum inflnitis. 

DESCR. Roftrmn re&um, angulato-depreflTum, obtufiufculum , fitfvt^ 
fcens. Corpus nigrum, pennarum apicibus exalbidis. Nares fquamulafemi- 
te£tffi. Pedum unguis pofticus major. Remiges nigricantes, nmgine exte» 
riore obfoletc teftaceo. Cauda integra. Rsctrices nigrs margme extciiore 
fubgrifeo; tewkw biftda. 

Turdus. 

'l84*TURDUS ater, roftro palpebrisque fulvis, 

Bell. ic. 30, b. Meruia nigra, 
Gefn. av. 60 3. Merula. 
jHdr„ orn. h 16. c,6. Merula. 
Alb. orn* 35-, t\ 37» Merula* 
Wilhom* 140* ti 17* Merula vuigaris, 
Raj. av. 6$\ n. i[ Merula vulgaris. 
Suecis Traft, Kohltraft. 

Habitat in fylvis denfis, nec non in ncmoribus ju* 
niperetis, imo & in hortis negiedis» 

DESCR. Rofirum fulvum. margo palpebrnrum fulvus. pedes nigro- fufci. co- 
kr totius ater ; ied remiges 24 fufc». 

iSf.TURDUS nigricans, roftro flavefcente , torqueal- 
bo, 
Gefn. av* 607, Merula torquata, 
jtldr. Om.l. \6. c. 11. Merula torquata* 
Jonft. \m. 106. h $9* Merula torquata, 
Wtll. om. 143. t. 37, Merula torquata. 
Raj. av. 6f. n.2. Merula torquata. 
Jlb. orn. 1. p. y/. t. 30. Mcrula torquata. 
Habitat in fylvis montanis. 

DESCR. Roftrum favefczns apice nigro; color corporis nieer. anmlur ai» 
bus collum cingit. Remiges i 2 3 4 5 6 7 $ lineola alba a latere extenore. 
Mbdomen y femoraSz unhopygium tcguntur pennis albefcente lineola cin&is. 

l8o\TURDUS nigricans 3 roftro flavefcente, torque fu- 
fco, 
Will. orn. 144. /.38. Merula montana. 
Raj. av. 6j\ n. 3. Merula faxatilis. 
Habitat in mbntibus fylvaticis. AVES. PASSERES, 71 

©85. Raius dubitat an fpecie, vel an fcxn tantum a jpraccdentedifflmj 
licet torque albo careat. 

187. TURDUS reftricibus rufis, duabus intermcdiis ci- 
nereis fafcia nigricantc , proxima apice cinerea. 
WilL om. 14^ t\ 36«. Merula faxatilis. 
Raj. av. 63. n. }, Merula faxatilis Sturni generis. 
• Alb. om, ^. p. fii t. ff. Merula faxatilis. 
Suecis Lappfkata, Olycksfogel. 
Habitat in fylvis acerofis , praefertim Lapponiae fyl- 
vaticx , uti audaciffima avis , quse nobis pranden- 
tibus fu;pe coram cibum abripuit, 

DESCR. rofirnm nigrum , eraflum , breve , fubtrigonum. ntires ovatat te- 
&x fetis. Caput fufcum. dorfum pallide cinereum plumis pinnatis , pinnife 
yaris ncc contiguis. Remiges 18 fofca, bafiteftaceo-rufae. te&rices anteri- 
ores tcftaceo- ruf«. remiges tres prims pergradus breviores. cauda longi- 
tudine corporis integra teftaceo - rubra exceptis intermediis duabus dne~ 
rcis fafcia nigricante. proxima utrinque apice cinerea , Kuic proxima vix 
apice cinerea. techices cmdx teftaceo-rufae. Latera teftacea. Pedes nigri , 
poftico rirmo. ungue majore. ungues omnes comprefli, mcdio intronum 
marginati. Apex roftri utrinque emarginatus. Lingua emarginata, lobis 
bifidis. 

t88,TURDUS reftricibus nigris 5 extimis margine in- 
teriore apice albicantibus , capite cano» 

Gefn. av. jf$. Turdus pilaris. 

Aldr. orn. I. 16. c. i. Turdus pilaris. 

Will. orn. 138. t. 37. Turdus pilaris. 

Raj. av. 64. n. 3. Turdus pilaris, 

Alb. orn. 1. p. 34. t. 7,6. Turdus pilaris. 

Charl. onom. 83. Turdus trichas. 

Merr. pin. j6. Trichas„ 

Succis Kramsfogel. 

Habitat in fylvis , maximis in arboribus nidificat, e- 
dit baccas juniperij alebatur Holmise ab cenopola, 
bibebat e vitro vinum cum hofpitibus , capite cal- 
vefcebat ; at dein per annum caveis inclufa , nec 
vino pota, plumas incapite recuperabat. 

DESCR. Magnitudo Turdi primi. Caput fuperne tit & regio urrhopygii ca- 
na. dorfum & te&rices alarum fufco-ferruginea. Remiges Screctricesmdzx.. 
Petfur a gula ad fternum fubf errugineum maculis nigris adfperfum, qua- 
rum gulse propiores oblongse minores , fterno vero propiores latiores. ven- 
ter albus, maculis fufcis paucis. roftrum modice convexum: mavdibula 
fuperior vix inferiori longior, apice nigro utrinque emar^inato: maxilla. 
infVier maxima parte flava. nares ovatse. Lingm cartilagmea , fagittatt , 
E 4 bifida* 7* AVES, PASSERES. 

bifida. Macula nigricans inter oculos & roftrum. Cauda bifurca ahrum 
tectrices fubtus albae. remiges nigricantes margine exteriore fubcinereo. 
Rectrices nig-rse , extimp, laterali margine interiore apicem verfus albican- 
te. Pedes nigricarites. 

i8o + TURDUS aiis fubtus ferrugineis, linea fupra ocu- 

los albicante, 
Lift. apic. 128. -Turdus alter minor. • 

fFill om. 138./, 37. Turdus hmpliciter dictus C 

vifcivoms minor f 
Kaj r av. 64. n. 2, Turdus vifcivorus minor f. fim- 

piiciter dic~his t 
Alb. orn. i\ p> 33. /, 3^ Turdus iliacus. 
Smolandis Klera,. Oftrogothis Kladra t 
Habitat in fylvis acerofis , e quarum fummo cacu- 

mine tempore veris egregie cantillat, nidificat in 

mediis arbufculis f. fepibus. Ova §j casruleo - viri- 

dia maculis nigris variis» 

DESCR. Ccrpus fupra totum cincreo- fufcum. Linea alba , a rpftro fupra 
oculos ducta, recta. Pectus pallido-flavefcens maculis fufcis. venter albus 
paucis inaculis. cav.da obfula vix torqpata. nares f<qmitedbe. s Lingua apice 
DJlido kcero. rofivmn nigrum bafi flavefcens. Recirices fufcse immacular* 
unicolores. tecirices inferiores cauda? albs. Remiges firic?e, latere interiore. 
verfus bafin rtifefcentes, teStrices alce inferipres ferruginea;,. 

Alauda. 

rpo.ALAUDA reftricibus extimis duabus extrorfum'* 
iongitudinaliter albis, intermediis interiori latere 
fermgineis. 

Geftn. av. 78. Alauda flne crifta. 

Aldr. orn. I. 18. e, 12." Alauda non criflata, 

■IVill. orn. 149^ /. 40. Alauda vufgaris^ 
_Raj. av. 69. n. 1, Alauda vulgaris. 

Alb. om. 1 . p.. 39, t. 46. Alauda vulgaris t 

Suecis Larka. 

Habkat in arvis continuo volatu: 

Ecce fuum tirile tirile -> fuum tirile tra&at. 

'■JD.ESVR* Rofirum convexum , tenue: maxilice fubasquales. Livgua fagittata, 
apice ineirfpranacea , acute bifida. uHguis poiticus digitum intermediuin 
longitudjne fuperat, re&us ; laterales ungues inflexi ; iritermedius fatis 
magnuseft. Cauda bifurca. recirices t£j remjgiis ig, quarura 4 anteriores fub- 
aequales. Corpus totum fufco - teftaceum pennis fufcis margine extimo te« 
ftsceo- paihoo. Abdcraen albicans. remrges fufc^e. Re/trices nigrs, 
at extima (1) alba margine interiori fufco; proxima (2) fufca margine 

exte- AVES. PASSERES. 7? 

«xteriore longitudinalirer albo. remigcs primores integrse , fecundarise e- 
marginataa agicibus obfolete albicantibus.^ec/rzcw uti remfges fufcae, fed 
duiE utrinque longitudinaliter alba;. 

ipU ALAUDA lineola fupeixiUorum alba, reftrieibus 
duabus extimis introrfum albis. 
Aldr. orn. L 18, c. if. AJauda . - pratorum bellonii, 
Will. orn. ifo. Alauda pratorum aldr, ,.--• 

Raj: av. 69. n. 3. Alaudapratorurn. 
Habkat in pratis -, arboribus etiam mfidet. 

DESCR. Corptis fupra, ut & caput, dorfiim, Ucirices alarum , pecitis fcolo- 
pacina f. grifeo fufco maculata. venur aibicans. Lineola alba fupra 
oculos- Remtges fufcae. Pedes & rofirur,v pallida. I ungnis pofticus longus, 
re£tus. • Rettrices sequales, nigricantes', e^ceptis duabus titrinque ( l 2) 
extimis'margine interiore Iongitudinalker aibis. 

191ALAUDA reftricibus fufcis, prima oblique dimidi- 
ato-alba 5 iecunda macula cuneiformi alba T 
JVill, orn. 149. Alauda arbbrea, 
Raj. , av. 69. n. z. Alauda arborea. 
. Habitat in arboribus , yolitat gregatim cantando, 

DESCR. Rojfrum fupra nigrum. Toba ayff fapra einerca fnfeb-maculata. 
Remiges & reSlrices fufcae. collum fubtus flavefcens mactilis fufcis. pechis 
& abdomen alhicantia. Reclvices fufcsB , fed. i dimidiato alb.i fcd oblique, at 
apex totus alDus, quae aioedo anguftior verfus marginem exteriorem. re-. 
clrix ~:da apice alba macula cuneiformi. calcar longitudine. digiti. 

ipj # ALAUDA gula:pecl:oreque.flayefcente. 

Wilh orn. ifo. -Alauda minor -campeilris*- 
Raj. av. 70/ ~n\ i 6\ Alauda mmork-ampeih-is, 

DESCR. Mngvihido cVfacies PaiTeris" lA^.mni^dxBi. Corptis fupra, captit , 
dorfum grifea itiaculis nigris f. i\\fzis : n\6vt^ohyAc\n-n.GulapeclusqHe 
flavefcunt. Linea fiavefcens fupra oculos verfus occiput a roflro du&a. 
abdomen albicans. techicqs alarum nigrbrfufcae albo maculatae. remiges fu- 
fcae. rectrices aequales, fufcse, a bafi admedium omncs albae, exceptis du- 
abus intermediis; Urfguis poiticusantermcdio paulo longior. r6jfrmu& l pe- 
des nigra. '. 

1P4. ALAUDA remigibus al^l^^arite^^ptrerfiifn 

nigris, rectricibus nigris : V lateralibus tribas albis. 
Mart. fpiizb. f$\ t. K. f\ B. Avis nivaiis. 

Acad. ftockh. 1740, f^6%\'t^\,f. 9* Alauda ; "remi- 
gibus albis, primoribus extrorfum nigris> reclri- 
cibusnigris, iateralibtis-tnbus albis. 
Acl.upf 1736, p. 11. n, 16. PafTer alpino - Lappo- 
nicus f. nivalis. - • 

E f Alb. 74 AVES. PASSERES. 

Alb. orn. i. p. fo, t. f4- Pied Chaffinch. 

Suecis Snofparf. Lapponibus Alaipg, Dalekarlis 111- 

warsfogel. 
Habitat in alpibus Lapponicis ceftate 5 dcfcendit ad 

nos intcrdum hyeme. Garo fapidiffima. Curiitat, 
p nec arboribus infi4et» 

DESCR. Cayuty ptftui* crilum alba vel alb«-teftacea. for/!«J fubtus albun\ 
tt\ albicans. dorfum nigrnm. variat fexu & anni tempore ex albo in te- 
ftaceum colorem. nigredo confhmseft. afd cdniplieatc albae apicibus ver- 
ius terram nigr.ae , nec non macula nigra ad flcxuram. 
Remigei I - g yerfus bafm albac , verfus apicem nigrx , quo magis intror- 
fum , eo minus nigr*. 

9- i£ totaliter albas; 16 tota nigra apice alba vel teftacea. 
Rcftrices 1 2 ? 10 11 12 albae, macula lineari nigra verfus apicem raehis. 

4 9 longitudinaliter latere ©Kteriori aibse , interion nigra;. 

5678 nigraj. 
OBS. Roftro cum Fnngillis convenit ; pollicis ungue longiore & quod per 
terram curfitat ad alaudas propvius accedit. 

|3 Alb. om. 3, p. 6j. t. ji. Fringilla montana. 
Gefn. av> 75)8. Avis ignota a Piperino mifla # 
Aldr. orn.l,8.c. 3fj. t, lf.f 1; Fringilla albicans* 
Will. orn. 1 87» *. 77. Montifringilla calcaribus alau- 

dae f. major, 
Raj. av. 88, Montifringilla calcaribus alaudse f. ma- 

Scanis Siolarcka* 

Habitat in campeftribus Scaniae littoribus. 

OBS. Prajcedenti fimillima eft, led minor & magis tcftacei" coloris , uti 
pratcedens aeftate. Locus dein diffen ; hinc propono aliis eandem ulterius 
examinandam. forte prccedentis fola varietas. Hanc eandcm cum prxcc- 
denti fperiem efTe ftatuit J. Leche. 

Fringilla* 

ipj%FRINGILLA remigibus antrorfum luteis: extima 
immaculataj. re&ricibus duabus extimis totoreli- 
quisque apice albis^ 

Gefn. av* 241. Carduelis,, 

Aldr. orn. I. IfL $ 1* Carduelis. 

Jonft. orn. 97* t. $7* Carduelis* 

Wilh orn. i8p, t. 46. Carduelis. 

Raj. av. 8p. n. u Carduelis, 

Merian. europ. t. 173« Carduelis, 

Alb. om. i. p t 61 f ?. £4* Cardueiis, AVES, PASSERES. ff 

Suecis Stiglitza. 
Habitat in juniperetis. 

DESCR. Rofirum albicans apice nigro. Caput iuxtt roftrum fanguineum, 
vertex ni^er; tempora teftacea nlcs nigra:, apicibus aibis, macula magna 
flava deflexa in mcdio als. Reiniges nigrse, quarum i tota nigTa; 2- ioni- 
gi-a: amrorfum lutcs , 11- 13 antrorfum albs. Rectrices nigrc, quarum 
extima utrinque medio alba , reliqua; apice alba?. 

j£6\FRINGILLA eapite nigricante maculato, macula 
alba pone oculos. 
jilb.m. 3. p. fp. t, 6$. 
Rudb. pift. Carduelis Lapptfnica, 
Habitat Tornoas. 

DESCR. Rofirum lutetim apice nigro. Capnt nigrum. linea alba pone ocu- 
los orta , defcendit incurvata ad collum ; eollum a ter^ rufefcens. dorfum, 
*l* , cauda cinerea cum teltacei tin&ura. Peclus albidutn macula longitu- 
dinali nigra. Cauda bifida» 

jpj.FRINGILLAfufca, pe&ore alarumque bafi ruffis, 
alis nigris macuia ruffa. 
Rudb. picl. Carduelis Lulenfis. 
Habitat Luloae iri Weflrobotnia. 

DESCR. Caput cinereo-ntgrum , ut & dorjum 8c cauda. mentum macula 
alba. vent er albicans. Pettus rufum. alarum bafisrufa, quam macula nigra 
transverfa , dein rufa , tum iterum nigra , demum alba excipit. Remigts 
nigrefcunt. Rofimm fufcum. 

IpS.FRINGItLA alarum bafi fubtus flaviflima. 
Rudb. picl, Carduelis angermannica* 
Jonft. orn. 99. t. 38. Montifringilla mas„ 
tVill. orn. 187, f 4 4f ♦/. f. Fringilla montana C Mon* 

tifringilla. 
Raj. a&, 88* Fringilla moritana. 
Alb. orn. 3. p. 60. t. 64. Montifringilla., 
Suecis Norrquint. 
Habitat in fylvis acerofis prsefertim Norlandi*. 

DESCR. Af/iSTupraniger marginiWs pennarum obfolete ferrugineis. Ab* 
domen album. Pettns fulvo - ferrugineum feu aurantium ut 8c alarutn ba» 
fis extus. alarum bafis vero fubtus faturaliffime flava eft. Snb ano obfolcte 
ferruginea. Remiges rtigrae margine exteriore albido ; 4& infequentes, ver- 
fus bafin, exteriore latere, dimidiatoalbae. Rectrices nigrae , ied i i mar- 
gine exteriore, prxfenim.baUn verfus, albse. digitus pofticus intermedi» 
vix longior. 

F/EMINA fufca ubi ille canus. illa ctnerea ubi il!e rufus. fub alze bafi e- 
tiam illa laete flavicat. illa pone anum obfolete ferruginea. Retfricts & Re* 
miges uti in mare. 

• UKflb 7 5 AVES. PASSERES, 

ipp.FRINGILLA artubus nigris > remigibus utrjnque 
albis , tribus primis immacuiatis ; re£fcricibu$ du- 
abus oblique albis» 

Gefh av. 387* Fringilla, 

Aldr.om^k 1.3. c.6-. Fringilla 

WilUorn, 186". i,%f. f 4. Fringilla^ 

Raj. a*i\ 88» Fringilla. 

Alb. orn. 1, p, 60, t. 65. Fringilla, ^, . 

Suecis Fincke, BoHnck, ^ ... 

Habitat ubique per Sueciam y nidirlcans in arbjufcu- 
lis. Fxmina migratperhyemes, mas permanet. J.- 
Leche. \ ; - "• ■ , 1 t 

DESCR. maculis purpur.eis' ! a prajcedenti dirTert rfase fpecies. MAS peclore 
- ' 'rubicundo a "faeWina dffrcft. "■ ,. 

Roftrv.m plumbeum. Caput canum. rfor/? pofreriofpars cmeree Wifis, att-- 

_\ terior vero grifea ; at re»io oculorum , gnia^pecliu , /rtten/ ferru<>;inea fuut. 

' Collum eadem rabedine cirigitur. «/<*' nigrae ' lriacula- triplici alba, slia/ciM- 

cet ad flexuram alaj, alia in medio e tedric.ibns.., tertia iub hac in remi- 

gibus minima. "■ . 

Teclrices alamm nigra? apicibus albis; funi' etiam adbafin alb*.' - 
Remiges omnes nigricarites: 'latere interiore, prasfertim verfus bafin, alb?e ; 
- omnes,-tribus.pj:imi$-.exceptis, verius baiin in latere exteriore albamacu- 
la notatse. feeundarise remige.s etiam niargine exteriore linea alba aut fla- 
■ 1 , refcente fupra medium. exaratas.- . •• ■ ; . 

Rectrices fere aequales nigree; harum. ■e.xterior.es 2 rnaculaobliqua alba 
in penna extima majores par intermedium rectricum dnfcreum efa 
F/EMilSf.A ,. ni fnllor ,- eit iequens : Roff;;ii?;i piumbeo.m. Covpns totum U> 
pr^ cinereo-r virckcuv- iultus •dlbicaris, Remige) nifric.ant.es; omnes(exfe- 
ptis tribusprimis) baii utrinque albae &margin£ mterioifc albefcentes. Cau- 
da forcipata. Rectricej ' nigricantas, iiiterniedio- pari virefcente, fed exti- 
• ,-misi 2 verius anicem macula obliqua suneiformi alba, quarum exterior 
t: ' ' inajor/ . " > 

loo.FRINGILLA artubus, remigibus ? recTricibusque 
nigris : duabus utrinque extimis a medio extrorfum 
albis, 
Habitat in arboribus» 

DESCR. Rollrniv iuiciuxi. Caput cinereurn, temppribus fubbrunneis. Cau- 
da nigra, reclricibus duabus utrinque extimis a medio extrorfum albis. 
rt/f/rawbafis alba, dein te'£lrices .nigra: , lteruiii albs. RetMgf's nigrae. Dor~ 
fum brunneo-cinereum. urrhopygium yivi&Q. •vev.ter brunneo - carneus. un- 
guis pofticus reiiquis paulo longior. 
: . 

20?,FRINGIL'LA Rifca 5 crlita "flamrriea r M', picl. 
Habitat m Noriandia. 

aoi.FRINGILLA remigibus primoribus afitice luteisj 
reciricibustribuslateraiibus bafi luteis, Gefn. AVES, PASSERES. 77 

Gefn, av. zyg. Chloris, i 
JVill r orn, IZ9, t. 44. Chloris, 
Raj. a% 8f, n. 4. Chloris, 
Alb f orn. 1. p. f6. t r j"8, Chloris, 
Suecis Swen/ka. 

Ha&itat inlepibus. ova fex maculis fanguineis ad- 
fperfa, 

DESCR. Roftrum conjcujti. Lingm integra , carnofa. Corpus cinereo-tefta- 
«eum , fubrus magis luteuin , at maris feitate viride , abdomine flavo-. ala 
& cauda nigra. Remiges primores 7 antice lutefe, magis verius inferiorem . 
pennarum partem , pone omnes albicantes. Rectrices utrinque 1 2 3 a me~ 
dio baiin verfus luteae , apicem verliis nigricantes, at 4 5 6 nigricantes 
margine exteriore flavefcente. mas pe£lore rlavo. 

2.03. FRINGILL.A remigibus medio luteis : primis qua- 
tuor immaculatis -, reciricibus duabus extimis , 
■reilquisque apice, albis. 

Gefn. av T i. Achantus avicula, 

Aldr. om. 3^3, /, 14, /. 2$, Spinus f, Ligurinus. 

Jonft. orn. t. 37, Ligurinus fpinus. 

Cbarl. ' 7P„ Spirius f, Ligurinus. 

WilL orn. ipz, /. 46» Spinus f. Ligurinus. 

Raj. av, pi. y, Spinus f, Ligurinus. 

AIB, orn. 3, p ¥ 71. t, 76", Ligurinus. 

Suecis Sifka, Gronfifka. 

Habitat in juniperetis, 

DESCR. Corpus fupra cinereo-kiteum , ita ut omnis penna interius cine- 
rea, exterius lutea macula nigricante. Corpus fubtus cinereo-album ma- 
cula in fingula penna nigricante. gula albo flavicat. remiges nigrae circaba- 
fin anterius flava; , pofterius albida? ; hinc lutea macula in ala , at primat 
peryiae- quatuor totsenigrae. Rechices lureae apicibus nigris, £bd,fingulse ll- 
trinque extimas & du& intermediae totss nigras. 

104 # FRINGILLA fufca, roftro flavicante. Rudb. pift. 
Suecis Rifka. 

DESCR. Corpus cinereo- nigrum , anterius tamen dilutius fufcum. Pedes 
atri. ala nigvx. Cauda bifurca. & 

*iof. FRINGILLA recliricibus nigricantibus , extimis 
duabys latere interiore albaacuminata macula. 
Belion. av. Hortulanus, 
Aldr. orn, Lutex alterum genus, 
Turn.-hift, Chloris f. Lutea ariftotelis. 
Gefn. av. <5f3- Emberiza flava. 

Merr; 7» AVES. PASSERES. 

Merr. pin, ij6. Citrinella. 
WilL om. 196. /♦ 40. Emberiza flava. 
. Maj. av. #3, n. 1. Emberiza flava. 
Alb. orn. 1. p. 63. t. 66. Emberiza flava. 
Suecis Groning, Smolandis Golfpinck. 
Habitat ubique apud nos , nidificat in pratis humi. 

DESCR. Corpus grifeo-flavum. Caput flavum. rettrices nigricantes, quarum 
dus laterales utrinque apicibus introrfum alhis. urrhopygium fenrttgineuro, 
Corpus fubtus flavum. maxilla fuperior nigra , inferior pallida. 

to6 f FRINGILLA grifea nigro maculata. 
Gefn. av. Emberiza alba. 

Aldr. om. Alaudascongener. 
Raj. av. 93. n\ 1. Emberiza alba. 
Will. orn. 19 y. t. 40. Emberiza alba. 
Alb. orn. z. p. 46. /. 5*0. Emberiza alba. 
Suecis Kornlarcka. 
Habitat in agris Sc cultis Scanke. D. Leche. 

DESCR. Roftwm praecedentis , fed majus. dorfhm ferrugineum nigro ma* 
culatum , maculis acutis. Rehiiges nigricantes margine exteriQre albefcen» 
te. Recirices higfo-filtbfe margine albefcente. Collum 8c pzftus albefcentia 
inaculis linearibus nigris. 

207. FRINGILLAroilro corporeque albicante, re&ri* 
cibus remigibusque virefcentibus. 
Gefn. av. 240. Canaria. 
Jonft. orn. t. 36. PafTer canarienfis. 
Will. orn. 191. t. 46. PafTer canarienfis. 
Raj. av. 91, th 6, PafTer canarienfis. 
Alb. orn. 1. p. 6z. t. 6f. PafTer canarienfis. 
Suecis Canarie - fogel. 

Habitat in Canariis f. Fortunatis infulis j in caveis 
culta, apud nos profapie peregrina avis, vi£Htan$ 
• phalaridis & cannabis feminibus. zo8. FRINGILLA rernigibus nigris : primis tribusmar- 

fine albidis 5 reclricibus nigris : lateralibus dua* 
us extrorfura albis. 
Gefn. av. f6j. Hortulana. 
Jonft. orn. t. 37. Hortulanns, 

Wtlh orn. \9j, /.40, Hortulanus./ AVES. PASSERES, 7 p 

Raj. av. P4« n. 6 Hortulanus. 

Habitat in Suecia , transmigrans menfe martio, 

DESCR. Corpus ex nigro &t*ftaceo variegatum. annulus pallidus oculo« 
ambit. colluvi vircfcens. venter teftaceus. Gula flava. Peclus pallidum. Kc- 
tnigts 16 nigne, tribus primis margine albidis. Reftrices is nigrae: dua* 
bus utrinque extrorfum albis. 

20p. FRINGILL A remigibus nigris : primoribus margi- 
ne utroque afcis j re&ricibus nigris utroque mar- 
gine albis. 

fffff, orn. ipi. t* 46% Linaria rubra major. 

JRaj. av. po # n, 2. Linaria rubra major* 

Alb. orn. 3. p. 68. /. 72. 73. Linaria rubramajor* 

Suecis Hampling. 

Habitat in lylvarum nemoribus. 

DESCR. Caput cinereum. Dorfum grifeum. Corpus fubtus pallidum. Pe?tus 
& v;rtex (in mare ) fanguinolenta. Remiges nigrs , primores 1-9 marginc 
utrocjue albae; fecundanse vero anterioremargine fufca? apice albida\ Catt- 
da bifurca. Famina caref macula fanguinea verticis & capitis. Rtftriccs ni- 
grse utvoque margine albas , exceptis 6 6 margine fufcis. 

510. FRINGILLA remigibusre&ricibusque fufcis mar- 
gine obfolete pallido, litura alarum albida. 
Gefn. av. fpi. Linaria rabra. 
AUlr. orn. I. 18, c 4 p. Linaria rubra, 
Will m orn. ipi. Linaria rubra minor, 
Raj. av. pi 4 ».3. Linaria rubra minor. 
Charl. onom. %o. Linaria rubra. 
Alb. orh. 3. p. jo. t. Jf. Linaria rubra minor, 
Suecis Graflfka. 
Habitat in alnetis. 

DESCR. MAS pe£tore,& vertice fangrtineo a Faemina differt. Corpus fu> 
fco alboque obfoletocinereum. frons coccinea nitens. Re&rices fufcajmar* 
gine obfolete pallido. Rtmiges fufcas «xteriori margine obfolete pallido: 
tegetes lituram transverfalem alarum albicantem effieiunt. 

zn.FRINGILLA capite nigro, maxillis rufis 3 torqu* 
albo, corpore rufFo .- nigricante, 
Gefn. av.6f2. Paffer aquaticusf. Schceniclos, 
Aldr. orn. ji$>. Junco f. Paffer arundinaceus, 
Will. orn. ipo*. Paffer torquatus in arundinetis nidi- 
flcans. • 

Raj.av. P3. » t 3, Paffer torquatus in arundinctis ni« 
dificans. 

$#e* $0 AVES. PASSERES. 

Suecis Saffparf. 
Habitat in aumdinetis. 

DESCR. ' Rvfr/nu nigmm. Cohr fupra capv.t , oculosSc aures , inqu* gu/a& 
ffifaremgtr. latcra capitis & circum ni^redinem capitis albus color ; 
rmcha pallide cincrea;' i.n ^o.r/o & fupra cotlum nigro maculata cft. Remige* 
nigne margine extehore femigmeo. Reciritis nigrfe* quarum 6 6 margine 
cincreo : ied i i latere exteriore toto, & interiore dimidio alba ; 2 z 
apice lateris interioris aiba qR. iirrbopygmm dnerzum. ahdomen album. 

~zi Sfi FRINGILL A remigibus re&ricibusque fufcis 5 gu- 
k nigra> temporibus ferrugineis^ 

Gefn. ctru. 64 3 . Paffei\ 

Will. orn. i8i f /♦ 44. Paffer domefticus. 

ifo/\ &^<J 86. Paffer domeflicus Struthos, 

Alb. orn. i„ p, f$>< t, 6z. Paffer domefticus. 

Suecis Tatting, Grafparf. Smolandis Spinck, 
'y Habitat in hortis &: juxta domos. 

DESCR. Dor/kw.teftaceowlbrdidum. Caput fupra canum. Gttln nigra, vetv- 
tev albicms, Rcmiges fufcas. Cauda bifurca. mas ad aures brurmeus? fs- 
mina ibidem incana. 

Varieias huius eft forte PASSER MONTANUS ALDR. cui 
.. . , DESCR. Caput fpadiceum. dorfum pallido nigroque varium. urrhopygium 
viridi- cinereum. Gula nigra. Pettns Sc abdomen albicantia. Remiges fufc?e , 
margine exteriore iutefcentes, fubajquales. Recirices caudae integrae fu- 
icae. recitices alaruin duplici ordine reraigibu* concolores, apicibus raa- 
xima ex parte albidis pedes pallidi. 

Certhia. 
213.CERTHIA 

Gefn. av. zfi. Certhia, • 

' Aldr. orn. L 12, c. 44» Certhia, 

Jonft. orn. t. 41. Certhia. 

Wilh orn. 100, t 4 23, Certhia. 

Raj. av. 47^ n. f y Certhia. 

Jt orn. 3. f. 24. t. zf, Certhia, 

Bell.ic. 98. a. Certhias, Certhius, Rcptatrix. 

Suecis Krypare. 

Habitat in arborum truncis. 

DESCR. Roftvum tenue, arcuatum, compreflum. Corpus, dorfum, cau- 
da fupra q-rifea: maculis nigricantibus albidisque, fubtus albicans. Cauda 
longa, rhjida, angufta, ciineiformis, re&ricibus acutis^ cmereofufcis. 
exteriori margine pallidiori. urrhopygium flavefcens. unguis pofticus lon- 
• o-imdine digiti & longiffimus. Remiges fufcaj 4-14 macula m medi* 

ttan-sverfaaibrii. Rcmi<cs \ 29 fe^fim breyiores. Lingua camiaginea, 
acuminata, arcuata. Nares femiteft» absque vibnzis. 

214. AVES. PASSERES, 81 

Motacilla. 

UA. MOTACILLA peftore nigro. 

BelL ic. 88. b. Motacilla, Culicilega, Sufurada* 

Gejn. av. tfiS.Motacilla, quamnoftrialbamcogno- 

Jonft. orn. iao* t. 43. Motacilla alba, (minant, 

Anon. angh 12.7. Water wagtail. 

Will. orn. 171. t. 41. Motacilla alba. 

Raj. av.yf. n. U Motacilla albvu 

Alb. orn. 1. p. 47. t. 47. Motacilia alba* 

Suecis Arla , Sadesarla. Sudermannis Isfpiarna. Oftro* 

botnienfibus WafMckia* 
Habitat ubique, ova 6 alba maculis fufcis confertis, 

DESCR. Caput riigrum a vertice ad nncham. Frons, latera capitis, gtila 
alba. Colhm fubttts a gula ad fternura macula magnanigra tegitur. Dor- 
fmn "canum. Pectus & venter albida cum cinerei mixtura. Ala fufcae, qua- 
rum 1-5 longiores mtegrai, at 6-14 fere «equales obtufte emarginats. 15: 
quae longior °& 16 margine anteriore albse. Reclrices ^quales fufoe; 1 3 
dimidiato albae oblique veffus apicem;$ 4 5 fiifc* immaculatfc; 6 angufti^ 
or acutior ( marginc exrericre longitudinaliter albo in quibusdam. ) TibUt 
& pedes fligti, utogue poftico maximo. Ro/frww tenue , nigrum ; nv. xi lis 
fubajqualibus , fuperiore utrinque emargiriata. nares oblonge nudae. Lin* 
gua fagittata membranaoea apice plurimis letulis lacero* 

Ziy.MOTACILLA peftore abdomineque flavo> rectri-" 
cibus duabus exterioribus dimidiato oblique albis. 

Gejh. av. 618, Motacilla flava* 

Aldr. orn. I. 17, c. 14. Motacilla flava. 

IVill. orn. 172* t. 68. Motacilla flava, 

Raj. av. jf. n. 2- Motacilla flava, 

Merr. pin. 178, Motacilla flava, roftro longiufculo 
nigricante. 

Alb. orn. 1. p. f 4, /. f8, f. i, & Motacilla flava. 

Sudermannis Sadesarla. 

Habitat paflim apud nos in fepibus. nidificat inter 
fegetes ; ova f maculis & lineolis fufcis. 

DESCR. Gula, peftus , abdomens roftro ad caudam fubtus fatutate flava, 
Capnt fupra canum cum viridi mixtuta. nrrhopygium viride. linea alba a 
roftroper oculos du&a. alceh\fc&. Remiges\- 5 longiores, acutiores, fen* 
fimbreviores; 6- 14 asquales, obtufaj, breviores, emarginatffi, at 15 fimi- 
lis macrnitudine & figirfa 5:t£, fed 16 longitudine i:m£e margine anteri- 
©re al£a. Reclrices sequales fufco- nigricantes , quarum 1 * 2 dimidiato ob- 
lique verfus apicem albae; fed 3 vix apice antrorfum albican9 ; reliquse 4 
5 6 immaculatffi nigro-fufc«. Roftrum fubulatum nigrum. Lingua in qua- 
tuor vel quinque fetas divifa , acurainata. Pedgs fufci , ungue poftico ro~ 
liquis omnibus duplo longiore. 

F z\6. 8z AVES. PASSERES, 

216. MOTACILLA pe&ore albo, corporc nigro, 
Gefn. av.609. Merula aquatica CMiliaria, 
Jonft t om. t. f$. Merula aquatica, 

Will. om. 1 04, t. 24. Merula aquatica, 

Raj. av. 66. n. 7. Merula aquatica. 

Alb. om. 2. p. 36. t. 39, Merula aquatica, 

Suecis Watnilare. 

Habitat apud nos per integrum annum , hyeme ad 
voragines fluviorum &Y catara&as degens , ubi flu- 
enta defcendit, infe&is victitans, adfcenditque 
dexteritate fumma licet fifiipes. 

DESCR. Corpus nigrum : Caput & cellum picea : reliquum corpus niJ 
grum: a tergo pallido unduhtum, fingula enim penna infra apicem ni- 
grum exalbida eft. a roftro ad fternum avis nivea. Re?niges nigrse apice 
. vix maniteftealbse. Rettrices «equales, breves. Ti/raVantice albida?. Rojtrum 
nigrum. Cauda bifurca. ?iares midx, fquamula tedta. 

217. MOTACILLA dorfo cano 5 fronte alba, ocutorum 

regionibus nigris. 
Will. om. \6%. /.41. f. 4. Oenanthe C Vitiflora? 
Jonft. av. iz^.t. 4f.f. 1 3 . Oenanthe arifcoteli 6c plinio, 
Raj. av. jf. n. 1. Oenanthe £ Vitiflora. 
Alb.om. 1. p: f3 + /♦ fj. Oenanthe, 
Suecis Stenfquetta. (fcis raris„ 

Habitat inter lapides* ova 6 cxrulefcentia punftis fu- 

DESCR. magmtudo Fringillae Chlorei; os y vibriza, pedes , ungues , faux 
nigra. Cinerea f. cana funt caput, dorfum, verfus urrhopygium tamenvi- 
r&i'cen$* abdo?nen album. Frons albicat. aroftro per oculos ad aures linea 
lata nigra; fupra oculos (in mare) macula alba. Gula & collum fubtus 
albo leviftime flavefcens. Re?niges omnes fufcse , immaculatae. Rettrices a 
medio apicem verfus fufc«e , bafin verfus albas; albedo tamcn nigredinc 
longior; atrectrices 6, 7 ^intermediae)longiore nigredine quam albedine 
gaudent. urrhopygimn utrinque album. 
vidimus hujus varietate?n alis atris, remigibus fecundariis apice albis. 

218. MOTx^CILLA nigricans, fuperciliis albis , macu- 

la alarum alba 5 gula flavefcente. 
Aldr. orn, 73 f. Mufcicapa tertia, 
Mellon. av. . . . Rubetra. 
Raj. av. j6. n. 4. Oenanthe noflra tertia, 
Will. orn t 169. t. 41. f. f. Mufcicapa noftra tertia, 

DESCR. Roflrum nigrum. Caput fufcum ; linea a naribus per oculos alba, 
fub quanigra fafcia. gnla alba. Collmn & Pettus fubtus dilute ferruginea. 
nbdomen album. Dorfinn & urrhopyghnn conftat pennis fufcis margine gri- 
feis. in alis macula magna alba extrorfum nigra. remiges fufcas ; primores 

1-8 AVES. PASSERES. 85 

1- 3 wiargine poftico & bafi albas. Recirices fufca? a medio bafin verfus al- 
bxy exceptis duabus intermcdiis omnino fufcis. magnitudoPafferis dome- 
ftici. re&rix extima exteriore margine fereufque ad apicem alba eft. 
0£S.Raj.av. 76. Oenanthe fecunda noftraf Rubccola vix ab|hac fpeciediffert. 

219. MOTACILLA pe&ore abdomineque pallido , re- 
ftricibus extrorfum albis , dorfo undulato* 
Alb.orn. 3, p. fo.t, 5*4. Fcmina cenanthes f, vitiflora^ 
Habitat in fylvis apricis, 

DESCR. CaputSc co/ta cinereum maculisparvis pallidis adfperfum. Dor- 
fum cinereo-grifeum nigro undulatum. peclus Scabdomen pallida. ala clau- 
fa; ferruginese maxima ex parte funt. Remiges primaris nigrffi apicibus ob- 
folete ferrugineis; fecundaria; margine anteriore & apice ferrugine®. Re- 
clrices a medio apicem verius nigrje , ipfis apicibus obfolete ferrugineis ; 
harum remigum par intermeiium magis nigrum quam album. Pedes & 
roftrum nigra. an fpeeie diverfa ab cenaKthe 217? 

220,MOTACILLA pe&ore casruleo macula flavefcente 
albedine cinclra* 
Rudb. pitl. Avis Carolina mas. 
Gefn^ av. 796. Wegflecklin. 
Aldrl orn 74.9. Phcenicuro fimilis ornithologo* 
JVUK om. 160. Ruticilla 3, Wegflecklin. 
Raj. av, 78. Ruticilla wegflecklin. 
g Gefn. av. 796, Wydengyckerlin, 
Rudb. picl. Avis Carolina fxmina. 
Habitat 'Tornotf 6c alibi in Weftrobotnia Sc Lapponia m 
falicetis 6c alnetis. 

DESCR. MAS. Magnimdo Fringillse Ligurini. Caput , dorfum, Canda ci- 
nerea. macula ad canthum oculi majorem alba parva. a roftro ad fternum 
usque macula csrulea ovata, extremitate anguftiore gulam refpiciente: 
margo macul® hujus undique undulatus eft ; ad fterni initium termina- 
tur macula luteo-fufca ; in maculas medio macula rotunda, luteo- fufca , al- 
bo cindta. venter & pectus albicant. fub ano lutefcit. pedes cinerei. 
F/EMINA antecedenti mari fimilis , fed dilutior , infuper macula' non ad 
canthum oculi , fed loco fuperciliornm oblonga. a gula ad fternum cine- 
rea, fed in hujus medio alba macula; intra hanc ad fternum velutfufca 
ciaereo nebulofa. 

22i,MOTACILLA mffo - cinerea 3 genuum annulis ci- 
nereis. 
Gefn, av. f9Z, Lufcinia* 
Aldr. orn. I, 18. c. z. Lufcinia. 
Jonft, orn, t. 4f . Lufcinia. 
Will.om. 161. /.41. Lufcinia C Philomela,. 
Raj, av. 78. n. 2.Lufcinia f, Philomela, 

F z Alk 8 4 AVES. PASSERES. 

Alb. orn. $. p. 49. t f 3* Lufcinia„ 

Suecis NacktergahK 

Habitat in nemoribus Olandia^ Gotlandide , Scanue^ 
Swartjjolandet, Fulleron^ Upfaiia^ Sigtuna 6c alibi, 
Tanta vox ? tam parvo in corpore ? tantus fpiritus? 
Spiritu prius deficiente quam cantu, Plin. 

DESCR. Cohr fupra teftaceo - fufcus , qui colormagis rufeicit in alis,ad- 
huc magis incauda. Gula, peclus , abdomen cinerea. Canda fubtus albicans. 
Femora alba; genua quafi annulis cinereis cincla. 

OBS. LUSCINIA MINOR. Aldr. orn. y^. Jonji. om, t. tf. inter Sue- 
cicas aves a Rudbeckio delineatas reperitur, quam ncn dum obfervavi. 

2iz,MOTACILLA tcftaceo- fufca, fubtus pallide tefla- 
cea, capite maculato, 
Schtenob<enus. D. Lecbe. 
Habitat inter Scirpos Scaniac. 

DESCR. Magnitudo Reguli. Iris nigro - fufca. Pedes fubfufci. digitus inte- 
rior intermedio adnexus. Tibia 17 incifuris. Cauda integra. Color dorfi, 
Capitis, unhopygii teftaceo-fufcus , fed maculatus in dorfo & prajfcrtim ca- 
pite. Gula , abdomen , Femora , Cauda fubtus pallide teftacea. Cauda fufca. 
Ala fufeae margine exteriore teftaceo. 

22,3.MOTACILLA fupra grifeofufca, teftricibus ala- 
rum apice albisj peftore casrulefcente - cinereo. 
Suecis Jarnfparf. 

Habitatin arundinetis, prsefertim Septembri obvius* 
in caveis egregie cantillat tempore vernali & cur- 
rit admodum agilis yi&itans feminibus cannabinis* 

DESCR. Caput & Dorfum macnlis nigricantibus acutis adfperfa , quarunt 
maculee minores & confertiores in capite & collo , quam derfo. oculipm* 
purafcentcs. in gula Scpettore fupra oculos & aures color can*uleo-cinere- 
Us. Remives tufcse latere cxteriore ferrugineai : in fccundariis macula ob- 
longa albicans ad lateris exterioris apicem. Rectrices fufcs margine tefta- 
ceo. urvhopygium teftaceo-cinereum. Color fub cauda albus maculis a- 
cutis fufcis. 

224. MOTACILLAgulanigra, abdominc rufo, capite 

dorfoque cano. 
Raj t . av\ 78. n, f. Ruticilla. 
JVttt.orn, ifp. Ruticilla, Phsenicurus Grsec. 
Alb. orn. t\ p. 48, t f fO + Ruticilla. 
Suecis Rodftjert. 
Habitat in arboribus frondiferis , nidiflcans in cavis 

arbornm Stparietum, egregie cantillans, 
DESCR. Pittns, unhopyghtm, Cauda rufa. Capnt, collnm , dorfum cinerea. 

frons AVES. PASSERES. 8f 

frons alba. Gnla & maxillee fub oculis nigra. Rectrices duos intermediae 
fufcae. Famina capite & collo cinevea, pe&ore magis pallida. abdomen 
album, rcmiges fuicse, 

2if, MOTACILLA remigibus cincreis y re&ricibus ru« 
bris, intermediis duabus cinereis* 
Habitat in pratorumarboribus. ovapviridi-cserulea. 

DESCR. Caput fupra canum. Dorfum, Alcs , Rcmiges cineres. Gula , tho- 
rax , abdomen, nrrhopygium , rectrices rufa f. ferruginea. Rectricesduse in- 
termedisE cineres margine medioexterioreparum rufeicentes. Pedes nigri. 
macula nulla iub gula aut in fingipite ; nec fuperciiia alba. an prscceden- 
tis fasmina ? 

Zl6 f MOTACILLA grifea, gula pe&oreque fulvis, 
A!K orn f u p> 49* i- f i. Rubeculus, 
TFill. orn. 160. t. 38, Rubecula f. Erithacus* 
Raj, av. 78. n. 3. Rubecula C Erithacus. 
Suecis Rotgel, 

Habitat in arboribus frondiferis ad paiudes 5 optime 
cantillans. 

DESCR. A roftro ad fternum luteo - rufa. Dorfum , Ala & Canda grifea : 
venter albicans. unguis pofticus Slongior. Remiges & Recirices cinereo-fu- 
icae. teclnces (remigum pofteriorum) fex apjce maculis ferrugineis. Caw 
da squalis. Roftrnni & fedes fufci. 

zr^MOTAXILLA cinereaj remigibus nigricantibus 5 
rechicibus rufts : intermedio pari nigro extrorfum 
rufefcente. 
Habitat iti arboribus foliofis* 

DESCR. Pectus minime rufum: gula cum capite concolor. Caudaxufa. Cor- 
pus fupra cinereum cum capite, collo , dorfo. Pectus ad latera fubluteum. 
abdomen albicans. Remiges nigricantes. Rectrices ?equales , ferrugineo-rufae, 
excepto pari intermedio nigricante, latere exteriore rufo. Pcdes & rc- 
flrnm nigra. 

xz8, MOTACILLA fupra cinerea, infra alba$ re&rice 
prinia longitudinaliter dimidiato - alba 5 fecunda a- 
pice alba, 

Suecis Skogsknetter, Mefar. 

Habitat in fylvis & nemoribus* 

DESCR. Capnt, collnm, dorfum, ala, urrhopygium, cduda (verbo tota avis 
inpra) cincrca. Gula, colhim, abdomen, petlus , cauda fubtus (i. e. tota a- 
yis fubtus) alba. Remiges c.inereo-ftifcse. Rectrices cinerebriufcae , fed exti- 
ma dimidiato-alba fecundum totam longitudinem a latere exteriore. Re- 
ctrix iecunda apicealba, reliquae immaculatse, vix Regulo 236 major. 

2,29. MOT ACILL A teftacea, fubtus fubcinerea,pileo ob- 
fcuro. F 5 A!dr. 86 AVES. PASSERES. 

Aldr. om, I. 17. t. 36. Atricapilla £ Ficedula. 
Jonft. av. t. 4f . Atricapilla f. Ficedula* 
Will. orn. 162, t. 41. Atricapilla f. Ficedula, 
Raj. av. 7P. ». 8. Atricapilla f, Ficedula. 
Habitat pnefertim in Scania, 

DESCR. MAS venice nigricat ; dorfum teftaceum. fubtus cinereus. 

F/EMllsA vertice luteo rufefcit ; corpore toto etiam luteo rufc- 
fcit ; fubtus dilute albicat. 

230.MOTACILLA remigibus nigricantibus : extimo 
dimidiato extrorfum albo; macula alarum alba* 
Jonft. av P t. 47%, f ult. Ficedula C Atricapillaalia. 
Habitat in Scanise fagetis* D* Leche. 

MAS a fsemina colore difFert, marem depingit Jonftonus. 

MAS fupra capite, dorfo, alis, cauda> roftro, pedibus niger. Infra g ula> collmn, 

thorax, abdomen alba. macula magna in medio d/rtram alba ex remige ul- 

timo & duabus teclricibus exteriore Jatere aibis. Stipra roftrum macula 

parva alba. re&rix extimas latere exteriore albo. 

Fj&MINA fufco-grifea eft ubi mas niger ; pe&us antice fubgrifeum. ma- 

cula nulla frontis. 

231. MOTACILL A fubfufca, fubtus alba 3 peftore cine- 
reo maculato, 
Will. orn, 163. Ficedula quarta f 
Raj. av. 81. n + 12. Ficedula. 
Lift- apic. I2f. Ficedula. 
Charh onom. 81. t. 81. Ficedula. 
Jll\ om. 3. p. zf. t. 26\ Ficedula cannabina. 
Habitat in hortis & cultis rarius. 

DESCR. Color fupra totus e fufco caftaneus. fubtus alba aut albo-cinera- 

fcens. 

2j2,MOTACILLA grifea, alis nigro cinereoque undu- 

latis, 
Gefn, av ¥ <5fi + Paflbr troglodytes. \ 
Aldr. orn. K 17. c. 4. Paflfer troglodytes Belloniu 
Wtll. orn. 164. t, 42, Paffer troglodytes, 
Raj. av. 80. Pafler troglodytes. 
Habitat rarior apud nos > nidificat in terra 5t fepi- 

bus. 

DESCR. Avis fupra caftanei coloris; fubtus pallidior. abdomen lineolis 
transverfis fufcis undulatum, Cauda integra, ala cinereo-nigricantes nigro 
undulat«. 

2-35- AVES. PASSERES. 87 

233. MOT ACILL A fupra fufca, fubtus exalbida* macula 

pone oculos grifea. 
Gefn. av. 370, Curruca, q 

Jonft, av. Hippolais C Curruca. 

Aldr. om. I. 17 ; c, 34» Hippolais C Curruca* 
Will. orn. 15-7, Curruca Eliola% 
Raj. av. jp. n] 6* Curruca. 
Suecis Kruka, 
Habitat praefertim in terra argillofa 3 ova ponens ci- 

nerea maculis ferrugineis* 

234. MOTACILLA virefcente cinerea, artubus fufcis, 

fubtus flavefcens, abdomine albido* 
Raj. av. 79. /z, 7. Ficedula feptima aldrovandi. 
Habitat in arboribus. 

DESCR. forte praecedentis eft Fsemina. Corpus fupra cinereum. fubtus 

cinereo- albicans. Gula alba, ala claufe fupra fcrruginese. Remiges margi- 

ne exteriore ferrugiaeas funt. Recirices coasquales vel exteriores paulo bre- 

viores, fufcae omnes, fed i:maextrorfum paliida, 2:da apice pallida; re- 

liqus vix manifefte pallid^e. 

In altera auclorum, qu« forte mas eft, color cineraus magis e cinere® 

fiavefcens. 

2,3f.MOTACILLA remigibus fecundariis exteriore 
margine flavis, medio nigris. 
Gefn. av. 643. Parus fylvaticus, 
Aldr. om. I. 17. c. i, Regulus. 
Jonft. om ¥ t. 42. PafTerculus troglodytes, 
Will. orn. 163. t, 41, Regulus criftatus, 
Raj. av. 79. % 9. Regulus criflatus, 
Alb. orn. i f p. fi. t* f 3. Regulus criftatus. 
Suecis Kongsfogel. 

Habitat in arboribus non infrequens minima avis in- 
ter nourates. 

DESCR. Cor^/ fupra grifec-virens , fubtusdilutius. Remiges fufcaj 1234 
5 margine exteriore vix flavefcenres, reliqus 6-16 in marginis exterioris 
medio nigrse , a medio extrorfum flavo-virefcentes. Remiges omnes poftc- 
riore margine albefcunt, & harum 12-16 etiam apice. Roftrum fubula- 
tum , nigrum. Lingua lacera. unguis pofticus major. MAS macula magna 
verticis flava , in medio fulva , lateribus nigra. 

156 ; MOTACILLA cinereo-virefcens, fubtus flavefcens, 
fuperciliis luteis, 

F 4 Aldr^ 88 AVES, PASSERES. 

Aldr, orn. I, 17, c. z, Regulus alius non criflatus. 
Will* orn. 164. t* 42,. Regulus non crift-atus, 
ttfcaj* ai\ 80. n 4 10. Regulus non criitatus, 
41K orn. z. p. ff+ t. fp. Regulus non criftatus. 
Habitat in falicetisj ova f albarubris maculis. 

DESCR. CoYpus fufco^cinereo-virefcens. linea fublutea a naribus fupra o- 
culos ad occiput. corpus fubtus albo lutefcens, Remigum teclrices inferio- 
res e viridi flavefcentes. Remiges fufcx margine virefcente, Rettrices fimi- 
les remigibus. Will, 

zyj. MOTACILLA dorfo cinereo-virefcente, remigi- 
busfufcis: feptimo, o£tavo, nono apicibus albis» 
Habitat Upfaliae, 

DESCR* avicula , quam fub hac fpecie intelle&am volo , fequenti gaudet 
colore. Roftrum tenue, flavefcens , fupra magis obfcurum. «m; ovato-. 
oblonga; : vibrizs fetis utrinque tribus nigris.- Caput^ collum, dorfum r ur-t 
thopygmm 3c alarmn teflrices einerea levifTime in viride tranfeuntia, ad 
flexuram alx, prsefertim fubtus, viridi flavefcens eolor faturatior quam in 
reliquo corpore. Gjtfa, pe.tfns , abdomen alba , fed collum fubtus parum 
viridi flavefcit. Pedes fufco - pallidi uti roftrum. Rectrkes fufcse & Cauda 
forcipata. Remiges itidem fufcfe, fed penns 7 8 9 fummis apicibus vix 
manifefte albs. Lingna fetis duabus inftru&a. faux flava. Supra oculos a, 
roftri bafi fumma lineola pallidc flavefcens utrinque. Facies adeoque Li-. 
«pirini , fed duplo minor. inquietifiima eft in arbpribus. 6? femuer fali( 
huc illucque. 

Farus* 

^i^PARUS capite nigro, temporibus albis, nucha lu* 
tea. 
Gefn. av. 640. Parus major* 
Bell. k. 9f . a. Parus majoi% 
Jtldfn orn. I. 17, c< 13, Parus major, 
Merr. pin. 178. Parus major* 
WiU. orn. ij^ Fringiliago f, parus major, 
Raj f av+ 73* n< 3, Friogillago f. parus major* 
Alb. om. 1. /,44, f.%6* Fringillago f. Parus majoi\ 
Suecis Talg-oxe. 
Habitat inter alnos. 

DESCR. Csrpus nigrum, fpiendens. Tempora infra oculos albg. wmtum 
nigrum, qtiae nigredo jungitur fub temporibus macula capitis. macula gu~ 
■ae appendiccm nigrum verfus pe&ysTfe-v&ntrcm re$a demittit. nucha lu- 
tea, fcapularum rcgio lutoo-viridis. Pechs Sc venter flava. alce & cancla* 
incana. Rtmiges mgxicmizz , margine extcriore pallidiore, excepta prima. 
X.inea alba tranevcrfaiis obliqua peralam decurrk. Reftrix i longitudina" 
Hter extrorftim alba , at fexta •■utrjnque cxruicfcens, reliquae Ipngitudina- 
litcr extrorfum csruleHjsntes ? introrfum ni^ricantes., 

^3^ AVES, PASSERES. . Ss> 

23P.PARUS capite criftato, 

Gefn. av. 642. f rned, Parus criftatus, 

Aldr, orn. . . ♦ Parus criftatus. 

Wilh om. 17 y. K43- Parus criftatus, 

Raj. av. 74, n. 6 t Parus criftatus, 

Alb. orn. z. p. 5-3. t. fj.-f z, Parus criftatus. 

Suecis Tofsmyfla, Tofstita, 

DESCR. Dsrfum fufco-cinereum . ttia & cauAa nigfo-cinerea, venter albus 
plumis introrfum nigris. cap»t vertice pennis longioribus & furre&iori- 
bus gaudet ; eftque caput colore mixto ex albo & nigro , plumas enim 
nigrae funt apicibus albis : criffcv plumae reliquis majores. pone oculos ni- 
gredo. gula mactila magna nigra. collare nigrum. Pede? cxxul&i. 

240.PARUS remigibus cserulefcentibus : prima margi- 
ne exteriore alba 5 vertice cxruleo, 
Bell. ic. 96. a> Pams cseruleus. 
Gefn. av.6±i. Parus cseruleus, 
Merr. pin. 178. Parus caeruleus minoi% 
Will. orn. 175% Parus caeruleus. 
Aldr+ orn. /, 17, c. 17, Parus caeruleus. 
Suecis Blamees. 

DESCR. Erov.s alba. vevtex cajruleus. tempora alba. linea a roftro per ocu- 
los verfus nucham cok iri maculam caerulefcentem , quse coliuin ambit , 
& guls maculam nigricantem conflituit. Pectus & latera flavefcentia. 
Abdomen pone albicans. teflrices alarum c^rulefcentes apicibus albis. re« 
tniges mgricantes, margine exteriore estrulefcentas, quarum i, i rnargine 
exteriore albre. colium fupra albicans. dorfhvi virefcens. pedes nigri. 

24I.PARUS capite nigro: vertice albo, dorfo cinereo^ 
pectore albo, 
Gefn. av.64.1. Parus ater, 
Aldr, om. /, 17. c. 19, Parus atei\ 
Merr, pin, 178» Pams ater f. carbonarius» 
Wilh orn.ijy. ^43* Parus ater. 
Raj. av. 73. n. 2, Parus ater* 
Habitat in alnetis. 

DESCR. Ccipnt a roftro ad nucham nigrum , ad verticem album. fterni 
regio nigra. Peftus & abdomen albida. Dorfum & urrhopygium oinerea. 
Rtmigesliy fufcas , margine interiore albse. Rettrkes 12 fufca?. Pedes 
eerulcfcentes. yf 

Z4-Z. PARUS capite nigro,temporrbus albis 3 dorfo cinereo. 
Gefi. av.6^z, Parus paluftris* 
jl:h\ orn. . . Parus paluftris, 

F s WM. 5)0 AVES. PASSERES. 

Will. orn. \jf. /f.43, Parus paluftris, 
Raj. av.7$+ n. j + Parus paiuitris, 
Alb. orn. 3, p. 5-4. "t* f 8» 
«SWm Entita, Tomlinge»' 
Habitat in juniperetis* 

DESCR. Caput a roftro ad nucham fupra oculos nigrum. tempora infra- 
oculos alba, Corpus fupra cinereum , fubtus cnndido-cinereum , plum* ta- 
men omnes nigrs, apicibus folum colorem exhibentes vifibilem. Re-miges 
nigricantes^ Rfctrkes & tedtrices dorfo cpncolores. Roftmm nigrum. Pe- 
des plumbei. Reclrix i , i margine exteriore alba, 

243.PARUS vertice albo, cauda corpore longiore, 
Gefin. av.64.1. (non fig.) Parus caudatus. 
Aldr.orn.l. 17. c. if. Parus caudatus i\ monticula. 
Merr.pin. 178. Parus caudatus, 
Gefin. av t 6^z. f infim f Parus caudatus* 
Will. orn. 176. t*%\. Parus caudatus. 
Raj\ av.jjj^ n.%. Parus caudatus, 
Alb. orn t z. p. f 3. /. fj.fi 1. Parus caudatus. 
Suecis Ahltita. 
Habitat in alnetis, 

DESCR. Caput leviffime hirfutum una cum petfore album. Venter incar- 
natus. Canda longa nigra. Alw e casruleo , nigro & albo variegataj: 
flexura inter collum & dorfum nigra. Dorjum fufcum maculis nigris. 
Avis .pulcherrima. 

Avis in Scania a D. Lecheo vifa & depi&a minus pulchra erat , caerulef 
colore omni deflituta. Caput, gula, peilus albicantia. nucha uigra. dor- 
fi color seneo-nigricans. Abdomcn ameo-pallidum. Remiges omnes n» 
gricantes, at \2 -- 19 margine exteriore albse , qufe tamen albedo in 18 
maxime lata. Recrrices nigrac,fed 1^3 latere exteriore albse. an Parns 
heardmanicns. Aib. orn. 1. p. 46. t. 4$ ? Hirundo. 244. HIRUNDO reftricibus , excepto pari intimo, al 
ba macula notatis. 
Gefin. av.f^.S t Hirundo domeftica. 
Ald. orn. l.ij. c.6. Hirundo domeftica, 
Jonft. orn. iif. t.41. Hirundo* 
Merr. pin. 177. Hirundo . 
Will. orn. iff. t. 39, Hirundo domeitica, 
Raj. av.ji. n.i. Hirundo domeltica. 
Alb. orn t i. ^.43. t.^f. Hirundo domeitica. 
Suecis Ladu - Swala. 
Habitat in domibus intra tectum. descr. 


AVES. PASSERES. <?i 

DESCR. MAS. Corpus fupra nigro -caeruleum nitidum. Venter , pectus , 
te&rices alarum inferiores alba. Frons & »■«/« brunnea. Collum fubtuscae- 
rulefcens. Remiges nigvx , verse 1—9 fenfnn longiores quo apici pvopio- 
res ; at fecundarise quo corpori propiores eo longiores , hai emarginat* 
funt. Cauda nigra, bifurca. Rectrices 12 extimis longiifnnis; fingularc- 
ftrice macula alba notata, excepto pari intimo feu fexto. Rofirum mini- 
mum, depreifum. faux ampla , ilava. Nflrw ovatx , nuda». Lingua biii- 
da, acuta. Pe.^w nudi. 

24f.HIRUNDO dorfo nigro caerulefcente , rectricibus 

immaculatis. 
Gefih av. ^64. Hirundo fylveflris^ 
Aldr. ornl.ij. c.j. Hirundo agreftis f. ruflica Pli- 

nio dicl:a. 
Merr. pin. 178. Hirundo agreftis f. ruftica plinii, 
Jonft \ orn. 117. Hirundo agreftis. 
fVill. orn.iff. Hirundo agreftis plinii f. ruftica. 
Raj. av.ji. n t z. Hirundo ruftica f + fylveftris, 
It. Oeland. 41» Hirundo dorfo nigro - cserulefccnte^ 
Alb. orn. z. p. fi. t. f 6. f. A. Hirundo agreftis, 
Suecis Hus - f wala, 
Habitat fub margine te£H e fummo pariete extra do- 

mum. 

DESCR. Roflrmn nigram , breve, deprefTum. nares nuda?. Corpns fupra 
nigrum , fed caput & dorfum fupra nigro- cajrulefcens. inter oculos <& 
roftrum atra. Remiges fufcas, primores acutse, feeundariaj vero emargina- 
ta;. Rectrices 12 fufcs, exteriores fenfim longiores. urrhopygium, gula t 
pectns, venter, te&rices infcriores rettricum alba. Pedes albalana veititi. 
Lingua marginata. 

246.HIRUNDO nigratota, gula aibicante, 

Bell. ic. 100, a. Apus, Cypfelus minor* 

Gefn. av.\66. Apus. 

Aldr. orn. I. 17. c. 19. Apus, 

Jonft. orn.119. ^42, Apus. 

Merr . pin .178, H ir und o ap us . 

Will.om. \f6. t. 2,9. Hirundo apus, 

Raj. av.jz. n.Af. Hirundo apus, 

Alb. orn.z. p.f\. t.ff. Hirundo apus. 

Suecis Ring - fwala* 

Habitat in turribus 5 tempiis , arcibus , nec non in 
fylvis cavisque arborum. Cretenfes pueri acicu- 
lam hami inflar incurvatam per mediam Cicadam B- 

gunt, 91 AVES. PASSERES, 

gunt, extrernum filum manu tenentesj Cicadafic 
transfixa nihilo minus in aere volitat , quam con- 
fpiciens Hirundo , impetu in eam ruit & devorat 
cum acicula, qua retentus capitur. fic & Ifpida 
Bell. obf. %6\ 

247. HIRUNDO cinerea, gula abdomineque albis f 
Gefn. av. 6f6. Hirundo riparia f Drepanis. 
Aidr.cm. l.ij f ^8. Drepanis f riparia t 
Jonfi, orn. t t 4.1. Hirundo riparia. 
Merr. pin. 178. Hirundo riparia. 
IFill. orn+if6. t. 39. Hirundo riparia, 
Mdj* av.ji. n. 3. Hirundo riparia, 
Alb f orn>z. p>fl> t. po\ /♦ R. Hiruncjo riparia, 
Suecis Strand - Swala, Back - Swala, 
Habitat fub terra in abruptis littoribus vel arenafis 
prsecipitiis 3 ubi fodit cavitates horizoritales pro- 
fundas . 

DESCR, Tota cum Remigibus Sc Rechicibus cinerea. Gula & venter alba, 

348, HIRUNDO cauda integra, ore fetis ciliato. 

Bell. k- 2.8. a. Strix, Caprimulgus , Fur no&urnus. 
Gefen. av t 141. Caprimulgus iEgothelus, 
Jonft, orn/fp t. zo t Capritnulgus t 
WilL orn.jo. /.14. Caprimulgus, 
Raj. av. 16. n.i. Caprimulgus, 
Albm. omith.i. p<lQ. t.io. Caprimulgus» 
• Suecis Nattfkrafwa , Nattflaarra, Suecis Ofirobot* 

nienfibns Kiarrgylta. 
Habitat ubique in Suecia 5 nocfce folaexit:, prcditur 
fac ile fufu rro * continuo . 

DESCR. Magniutih Cuculi. Corpns fupra cantim , ex nigro , albo & fn* 
fco temiiffime undulat-im mixtis maculatum; huio colori maculse parvat 
longituditvales nigra: adfperfe. Abdomen pallide telhccum undulis cias- 
iioribus nigris; pcctns iisdem undulis,fed mincribus. Caput ratione cor- 
potis magnura. Aures ampla:. Rofirum tenue, depreflb-pknum, modice 
inrlexum, nigtum. Pedes parvi, hirfuti ; digito interijie^io duplo lon- 
^iore. Cauda loriga, integra. ReStrices 10. Fcnnse onrnes laxse, mol- 
les , jequales. impiis intermedius ineeriori margine fquamis pecli- 
natis notatur. Singularia in hac Ave : Myxtaees in mar^ine jfeaxfllae 
iuperioris cx 8. radiis f. fetis cxflantibus rigidis , quo facilius phalamis 
& infecl:is victitct. Fcinx ampliflima , decies roftri hiatu amplior, ur in 
congeneribus. ~Nj;r;;s prominentes cylindro elevato. Ldngua minima ,acu- 
tiifima 5 integerrima , palato adfixa. Cranium pellucidum. Capite magno, AVES. PASSERES. ^ 

-aurilms magriis, licet non exftantibus , oculis magnjs commune hukctim 
reliquis noiturnis avibus ; un^ue intermedio fquamato. 
MAS gaudet macula magna alba fere in medio Remigis 2 & 3, quibus 
femina caret & apices Re&ricum 1 2 apice alba: funt in mare. 

Procellark, 

149.PROCELLARIA. J8, ftockb, 174f.jp* 91* 

Alb. orn. 2. p .87. t. $z. Petrel. 

Dampier voyag, 3. p. 97. Petrel. 

Suecis Stormwaders fogelen, ♦ 

Habitat in mari 5 undas currens 5 inftante procel- 
la proram puppemque navium petens 5 unde prsefa- 
gia nautarum de inftante tempeitate, quam avicu- 
las evitare conantur, 

DESCR. magnitmlo Hirundinis f. Motacilla?,, totds niger, in dotfo magis 
faturate, in pe£l:ore & abdomine magis obfcure, fed teclrices re&ricum 
infra & fupra funt albas apicibus nigris , hinc urrhopygium album eft. 
Rectrices 12 arquales nigne alis bfeviores, obtufse. Rcmiges primores 
ficutiores. tecfrices alarum s:di ordinis apice pafum albent. 
Pedes nigri palmati ; femotibus feminudis. Pollex nulliis , fed 
unguis minimus fesfilis. Aighi tres membrana nigra conn«xi palmati , 
quorum intimus brevior duobus conftans articuiis; extimuslongior interio- 
re, conftans quatuor articiilis; intetmedius paulo longior exteriore, fed 9 
articulis conftans. ungues cinefei nigri, fere aequales. Roftrmn nigrum, te- 
mte, compreflum, molliufcuium,apicenigrum. maxilla fuperior apice ad- 
unea , acuta , inferiore non longior. nares in medio rollri , gibbae promi- 
nuls(utin hirundine): narinm forattiinibus tenuiflima membrana diftin- 
clis. ergo chara&er generis Procellaris.. Rofimm tenue comprelfum; via- 
xiJiis sequalibus: fuperiore apice adunco. nares prominentes:cylindro fo» 
r.-iminibus membranula feparatis. Oaffis P4 AMPHIBIA. REPTILIA. 

Clajfis III. 

AMPHIBIA. 
I REPTILIA. Rana* 

2fO,RANA manibus tetrada&ylis fMs, plantis hexada* 
£tylis palma,tis , pollice longiore. 
Aldr. ovip. 8p. Rana. 
Raj. quadr. 247. Rana aquatica. 
Bell. aquat. 5*4. Rana. 
Chark onom. 24, Rana temporaria. 
Schonef. ichth. yp. Rana. 
Bradf nat. 21. f, 1. Rana. 
Gefn. ovip. 46. Rana aquatica iive innoxia, 
Jonfi. quadr. ijo + Rana aquatica. 
Jl\ osl. 1 f 4. Rana temporaria, 

Suecis Groda» Smolandis Fro. Oftrobothnienfibus KlaiTa, 
Habitat ubique in aquis 6c foffis vere , excepta fer- 
me Lapponia. 

DESCR. manus tetrada&ylse, digito 2 & 4.breviori. Planta hexadaclyla 
femipalmatae , digito 1 & 5 longiore. dorfuvi planum , diftin&um, lateri- 
bus utrinque linea pallida elevata ab apice roftri per palpebram ftiperio- 
rem, verfuscaudam. Tempora nigra. maxilla fnperior alba ad marginem. 
Corpns cseterum totum livido-cinereum lituris nigris notatum ; femora 
pallida lituris nigris transverfis. 

2fi.RANA abdomine fulvo. 
Habitat in Scania, 

OBS. Cantat uti Cuculus. J. Leche. 

2f2.RANA viridis. 

Ckarl. onom. 24» Ranunculus viridis, 
— Jonfi. quadr. 133. Ranunculus viridis. 

Raj.quadr. 2fi. Rana arborea f. Ranunculus viridis, 
Aldr. ovip. 434. Rana viridis. 
Gefn. ovip. 60, Ranunculus viridis C Dryopetes, 
Habitatin Scania. J. Leche. 


AMPHIBIA. REPTILIA. 9 f 

2f 5 . RAN A manibus tetrada&ylis fiffis, plantis hexadacty- 

lis palmatis : pollice breviore. 
Raj. quadr. zfz. Bufo f. Rubeta* 
Rond. aquat. z. p. 221, Bufo. 
Chark onom. 24. Bufo„ 
Bradl. nat, i, t. z\. f 2, Bufo. 
Jonft. quadr. 1 3 1* Bufo. 
ft. oeh 142» Bufo* 
Suecis Padda, Smolandis TaiTa, 
Habitat in locis umbrofls , montofis 5 aftea aut co- 

tula fcetida prasfertim luxuriantibus, nocluexiens. 

DESCR. Manus tetrada£lylse , nffae , digitis fubasqualibus. Palma hexada- 
ftylse , pa^matas , digito primo & ultimo breviffimo. Corpns nigrum , ver- 
rucis bifpidum. ad aures veficula quaft inftata. gula flava. abdomen ventri- 
cofum , pallidum , maculis nigris adfperfum , uti & ipfa fimork fufca. 

Lacerta, 

25*4. LACERTA pedibus inermibus, manibus tetrada- 
ccylis , paimis pentada&ylis , corpore livido , linea 
dorfali fufca duplici. 

Raj. quadr. 2^4. Lacertus vulgaris. 

Petiv. muf ip. », iiq\ Lacerta vulgaris velox* 

Habitat in fylvis, 

OBS. pallide livida eft, a capite utnnque fecundum dorfum linea fufca 
excurrit abdomen flavefcens, interdum nigris maculis pun&atum. caudt 
tcretiufcula , longitudine corporis, ungues in pedibus nulli, 

257. LACERTA viridis, 

Raj. quadr. 264, Lacertus viridis, 
Habitat in pratis Scanix c€ alibi. 

OBS. Vidi quondam in Lapponia lulenfi ad templum Jockmock Lacer- 
tam parvam dorfo ftetlulis pulcherrime pi&am, ied fugitivis modo ocu- 
lis , cum manus noftras evaferit ; hajc omnino diftin£ta fpecies erat, fednon 
fufficienter examinabatur. 

2f6. LACERTApedibus inermibus flflis, manibus tetra- 
dactylis, plantis pentadactylis 5 cauda ancipiti, 
Raj. quadr, 273» Salamandra aquatica, 
Pet.muf 18. n, 111. Lacerta aquatica major mas f. 
vcrrucis albis adfperfis membranula ferrata in dor- 
fo extante. 

Lacerta aquaticamajor 5 femina !> C verrucis albis 
adfperfis, dorfo plano. JVurjf- 9 6 AMPHIBIA. SERPENTIA. 

Wurffbain. falamandrol. yz> t> z. f 3 . 3 . Salamandra 

aquatica» 
Cbarl. onom io\ Salamandra aquatica, 
Seb. thef 1. p. I41./. 89. /♦ 4» f„ Lacerta americana, 
Dalekarlis Skrot-abborre five Skratt-abborre, 
Habitat in foilis 5 pifcinis Sc aquis ftagnantibus. 

DESCR. Corpus fufouijl. ahtbmen Fufdo - lnaculatum , albicans five croce- 
Utti. Roftrum obtufum. Canda coinpreffa, anceps, acie perpendiculari. dor~ 
fum & cauda dentata irt mare. genjtalia utrisque prominula. gula maris 
lkuris nigrioribus adfperfa. Pedes 4 ? fifTi , lateralibus brevioribus: horum 
digiti inplantis (in mare) margine membranaceo laterali inftruuntur. 

Zfj. L ACERT A pedibus inermibus fiflis, manibus tetra- 
dactylis , plantis pentadactylisj cauda teretiufcula„ 
Pet muf 18. n. 113. Lacerta aquatica minor mas C 
laevis lituris nigris adfperfa. 

Lacerta aquatica minor fsemina, £ 
lsevis flavefcens. 
Gefn. ovip. 31. Lacertus aquaticus, 
Habitat cum antecedente. 

II. SERPENTIA. 

Anguis. 

£j*8,ANGUIS fquamis abdominis caudxque CXXX» 
Raj. quadr l8p. Caecilia, Typhinus'Graecis* 
Charh onom> 31. Caecilia Typhlos. 
Gefn. ferp.6o. Caxilia Typhlos Gra^cis. 
Aldr. ferp.z^, Crecilia, 
Merr. pin. 208. Typhlos Oxcilia. 
Pet. muf iy. n. io, Carcilia angiica cinerea fquamis 

parvis mollibus compaclis. 
Suecis Ormfla 3 Koppar-onrn 
Habitat fatis frequens in Suecia 

Zfp. ANGUlSfcutisabdominalibus CLXXVlI 5 fquamis 
cauda: LXXXV. Ampb. Gyllenb. 
Raj. quadr. 354. Natrix torquata. 
Gefn. ferp. 43. Anguis. 
Aldr. ferp.zfr?. Natrix torqUata„ 
Charh onom.tf. Natrix torquata, 
Merr. pin f 204, Anguis Coluber. Pet. AMPHIBIA. SERPENTIA. 97 

Pet. muf. X% n. 101. Anguis vulgaris fufcus, collo 
flaveicente, ventre albis maculis diflinclo. 

lt. gottl. zi6. Serpens, 

It, oeh 6\ if4. Coluber. 

Suecis Tomt>orm. Scafiis Sriok, Smolanclis Ring- 
orni» 

DESCR. Corpnt nigruim Latera ventris notatA albis maculis feu fquamis ven- 
tralibus ad latera albis. gula alba. mrmm regio flavefcens. temfora alba li- 
ncis nigris transverfis. dentes duplici ordine , squales. Dorfi fquamaj itrisi 
in medio elevata nctataj (variat color: aliis fquama dorfi. cinerea; apice 
hinc inde nigricante; aliis fquam© omnes nigrse funt.) Nares non pro-. 
minent. y4/«> aurium regib convexa, nigricanSj maeula magna alba. vtii- 
terniger, nitens. 

ido.ANGtJIS fcutis abdominalibus CXLIV 5 fquamis 

caudae XX3tlX. Amph. gyllenb, . 
Gefn.ferp. 124. Vipera, 
Aldr.ferp. 108, Vipera. 
Bell. itin.cluf 12.3. Vipera. 
Raj. quadr. 28$% Vipera. 
Charl. onom. 30. Vipera. 
Pet. muf ij. n. 103. Vipera anglica fufca, dorfoli- 

nea undulata nigricante confpicua, 
Aft. upf 1726.' p. 11. »♦ 4* Anguis cinerea f macula 

dorft fufca longitudinali dentata, 
It. oel. ±z, 4 Vipera, 
Suecis Hug g - o r rn . 
Habitat in Suecia frequens, morfu venenatiflimo in- 

terdum lethalis. _ • ' 

DESCR. Corpus cinereum. Dorfum longitudinaliter tegitur macula linear 1 
fufca utrinque dentata ; ad latera hiijus macula caeruleicehs fmgule 
denticuio dorfalis linese interjeiSta eft. vente-r purpurafcens cum pun£io ni- 
gro ad apicem fingula? fquamae. Gula paliida. Labium fuperius fecundum 
marginem album ^H. oculorum iris flammea, pupilla nigra. angulus aeiitus 
cseruleus maculam longitudinalem dorfi a capite diftinguit. 

z6i,ANGUIS parvus rufefcens afpirig dichis. 

Habitat in Smolandiz Salicetis rarius , non dum nobis 
vifus, • 

OBS, De hiijusdira pernicieihipenda harrant Smolandi: dicuht euthre- 
periri praefertim inter frutices Salicis; quodque vulnera omnino lethalia 
producatcum intumefcentia corporis horrenda: dicunt anguem parvuin 
effe, necfpithami longitudinis : «ife deineepsrufi feu ferruginei colbns 
•mnino a Ceeilia diverfum. 

G Claf- P 8 PISCES, PLAGIURI. 

Claffis IV. 

PISCES. 

I. PLAGIURI 

t 

Catodon. 

adi.CATODONfiftulaincervice. Art. gen.yp.Jyn. io8 # 
Clufexot. I. 6. c. 17. Cete* 
Willug. ichth. 41. Cete clufio defcriptum,. 
Raj. pifc. 1 1 . Cete Pot-walfifch batavis maris acco- 

lis di&um. 
Habitat in mari norwegico. 

Monodon/ 

itfj.MONODON, Art. gen. 78, fyn. ro8, 

Charl. onom. 168. Monoceros unicomu marinum* 

Schonef ichth. 28* Balamae decimum genus Nahrwal* 

Will. ichth. 41. Monoceros pifcis» 

Raj. Pifc. iu Monoceros pifcis de genere cetaceo* 

Dal.pharm. 413, Monoceros unicornu, 

Habitat in mari atlantico. 

OBS. Non datur in natura quadrupes raonoceros. Fabula defumta efr ab 
hujus pifcis dente , quem veteres crediderant Quadrupedis aiterum cornu. 

«» 

Balaena* 

z64.ll ALMNA fiftula in medio rapite , dorfo caudam 
verfus acuminato. Art. gen.j6.fyn. 106. fpec. 100V 

Gefn.aqu, 114» Balaena vulgo di&a* 

Aldr. cet. 688. Balaena vulgi. 

Jonft.pifc. ifi # Balaena vulgaris. ♦ 

Rond.pifc. 1» p. 4jy. Balasna vulgo di&a C Mufcu- 
lus* 

Charl. onom. 46. Balama vulgaris. 

Schonef. ichth. 2,4, Balsena bellonii, 

mn. PISCES. PLAGIURI. £9 

fPtllug. ichth. }j\ Balama bellonii, 

Raj. pifc. 6\ Balaena vulgaris edentula > dorfo non pin- 

nato. 
Dal. pharm. 414. Balsena. 
Suecis Gronlands walfifk, 
Habitat in mari atlantico vi&itans Medufis, 

26 f , BAL^ENA fiftula in medio capite , tubcro pinnifor* 
mi in extfemo dorfo, Ari. gen. Jf^.fyn. I07. 

Raj.pifc. p. io« Balsenaedentula, corpore ftri&iofej 
dorio pinnato, 

tPill. icbth. 41. Phyfetef. 

Rond.ichth 48 f* Phyfeter, 

Gefn. aquat.-jl\.%j\. Phyfalis bellua f. Phyfetef* 

Aldr. cet. 68p, Phyfeter. 

Jonft.pifc. 116. Phyfetef, 

Charl.pifc. \6y. Phyfetef C PhyfaluS* 

Suecis Fiftii- fiuc. 

Habitat in mafi iiorwegico & edittif ab incolis ^ fa- 
■pit fef e ut fturio ^ qui quotidie ab incolis edeba- 
tur> dtim per Finmarkiam fumme feptentrioiialem 
Norwegiae pefegrinabaf, 

Delphinus* 

166. DELPHINUS Cdrpofe fubconifdrmi $ doffo lato s 
roftfo fubacuto, Art. geH.jf, fyn, 104* 
Bellon.aqu, £. Delphinus* 
Gefn. aqu. $i$>. DeiphmUs* 
Aldr. cet. 703. Delphinus priof* 
Jonft.pifc. 47. Deiphinus. 
Charl. pifc. 16%. Delphiiius. 
Will. ichth, 2,8. Delphinus antiquofum, 
Raj. pifc. i 2,, Delphinus antiquorunu 
Dal. pharm. 4! 3 Delphinus. 
iSWmMarfwinj Tumblare. 

Habitat ubique in mari vulgaf is % fed a ndftris nou 
capitur* 

€ l 2.67. 


100PISCES. CHONDROPTERYGIL 

z6j. DELPHINUS roftro ftirfum repando, dentibusla* 
tis ferratis. Art. gen.j6. fyn. io6* 
Gefn. aqti. 6$f. Orca. 
Aldr. cet. 698 f Orca* 
Jonft.pifc. z\j. Orca, 
Rond.pifc. 483. Orca. 
Schonef. ichth. f$. Orca, 
Charl. onom. 168* Orca, 
JVill. ichth. 40. Orca, 
Raj.pifc. 10, Orca, 
Suecis Lopare. 
Habitat in mari occidentali. 

OBS. Sunt procul dubio longc plures hujus ordinis Pifces in mari occidenta- 
li & feptentrionali , quorum notitianosfugit, cum raro capiantur, &mortui 
z folo vulgo obferventur & negligantur. 

II CHONDROPTERYGII. 

Raja; 

268.RAJA aculeata, dentibus tuberculofis , cartilagine 

transverfa in ventre. Art.gen.j\. fyn. 99.fpec. 103. 
Rond.pifc. $f$. Raja clavata, 
Sah. aquat. 149. Raja^ 
Qcfn. aqu. 795*. Raja clavata. 
Aldr. pifc. 460* Raja clavata rondeletii. 
Jonft.pifc. t. 11. f z. Raja clavata* 
Charl. pifc. 130. Raja clavata, 
Schonef ichth. fj. Raja, 
Bell. aqu. 80. Raja. 
Will. ichth. 74. Raja clavata. 
Raj. pifc. z6. Raja elavata. 
Dat. pharm. 411. Raja. 
Suecis Racka, 
Habitat ubique in mari occidentali. 

Squalus. 

26p. SQUALUS pinna ani nulla, ambitu corporis fubro- 

tundo. Art.gen. 66. fyn. 9\.fpec. 102. 
Rond. pifc. 1, p.\jl- Galeus achantias. 
Salv. aquat. \^f. t. 136. Mufielus fpinax, Gefn. PISCES. CHONDROPTERYGII. 101 

Gefn. aquat. 607. Galeus acahthias,. 

Aldr.pifc. ^99. Galeus acanthias C fpinax^ 

Jonft.pifc. 27, t. 8./1 f. Galeus acanthias* 

Chtrl. pifc, 128. Galeus acanthias. 

Schonef icht. 19. Canis marinus aut Galeus, 

Bell. aquaA 69. Muftelus fpinax. 

IVilL ichth. f6. Galeus acanthias f. fpinax, 

Raj.pifc. n.Galeus acanthias C fpinax, 

Suecis Haj. 

Habitat in mari occidentali. 

270. SQUALUS roftro longo cufpidato ofleo plano u- 
trinque dentato, Art.gen. 66. fyn< 92 ¥ 
Rond.pifc. 1. p. 487. Priftis. 
Gefn. aquat. 950. Serra marina. 
Aldr, cet, 693.Prift.is C Serra. 
Cluf exot. Priflis C Serra pifcisv 
Charl. pifc. 168, Priftis ferra. 
Olear. muf 41, t. zf. f. 1. PrifHs C Serra, 
JVilk ichth. 6\. Priitis C Serrapifcis* 
Raj. pifc. 23. Priftis C Serra pifcis. 
Cluf cxot. i^d.PriftisCSerra. 
Suecis Sagfifk, 
Habitat in. mari occidentalu 

Acipenfer. 

Z7i.x4CIPENSER corpore tuberculis fpinofis afpero. 
Art. gen. 6f. fyn, 91* 
Rond.pifc. 1.^410. ilcipenfer* 
Gefn, aqu. 1. Acipenfer. 
Aldr pifc. f\j. fz6. Sturio. 
Jonft.pifc. 106*. t, z\. f. 89» Sturio. 
Schonef. ichth. 9. Acipenfei\ 
Charl.pifc. ifZ. Sturio, 
Salv. aquat. 113, t. 102, Sturio f. Silurus. 
Will. ichth. 239, Sturio. 
Raj.pifc. ii2 t Sturio, 
Suecis Stor. 

G 5 Ha- ioiPISCES, CHONDROPTERYGIL 

Habitat in mari tam orientali quam occidentali. 

I^i.ACIPENSER ordinibus quinque longitudinalibus 

fquamarum oiTearum; intermedio oiTiculis quinde- 

cim, 
Kieinmijf.4. p>' 15* t. 1, & forte Stuxio aker geda- 

nenfis ejusdem, 
Sueck Steriett. 
Habitat in lacu Maslero, qqem Potentiffimus Rex 

Suecix FRJDERICUS I. ex Ruffia allatum in 

hoc lacu plantari curavit + 

QBS. ordines oflicnlorum in cute <$ funt, fed viedhts tantum, ordo, qui 
|5 circiter ofliculis conftat, angulofus efl; cujus nimirumungulafquamae-. 
phippium forma reiert, per medium riorfum fecundum tQtam longiru- 
oinem in prpceffum ^enuem & fecantem ailurgens, pofterius adunco fjns 
terminata. Lat ernlia officula ,ut tkventralia rhornboidea & fere pianafunc. 
quiiihet ordo laterum 60 prope officula cqntinet, v^ntralium finguli 10& 

Petromygorv 

273,PETROMYZON pinna dorfali fecunda angulata, 
jdfci. gen. 64, fyn.%9, fpec. 99. Petromyzon unico or* 

dine denticulorum minimorum in limbo orisj 

prseter inferiores, majores. 
Rond.pifc. z. p. 101. Lampetra parva Sc fluviatilis* 
SaJv. aqtf. 6}- Lampetra rninor. 
Gefn. aqu. fp8, 700", Lampetra parva & fluviatilis^ 
Aldr. pifc. f8i* Lampetra jSuviatilis gefnerj^ 
Qharhpifc. ifo^Lampetra fliivi^tilis» 
Schonefkhth. 41, Lampetra. fluviatjlis. 
Jonftpifc. t, %&. f jo, Lampetra fluviatilis, 
Will. khth, 104. Lampetra parva & fluviatilis, 
Mwf danub, 4, p. z. t< l\ /, 1. Lampetrafluviatilis* 
Suecis Nein^oga. WeftrobQtnienfibu* Natting. 
Habitat in fluviis Norlandia?, praefertim Weftro* 

botnia; 6c Qftrobotnias* 

Vf^. PETIiOMYZON pinna dorfali fecunda lineari ,la* 
bio oris fuperiore pone lobato, 
Art.gen 6<\,fyn. 90. Petromyzon corpore annulofoj, 
appendicibus utrinque duabus in margine oris* 
^ + ' ' Q Will PISCES. BRANCHIOSTEGI. ioj 

Will. ichth. ioj. Lampetra cazca C oculis carens* 

Raj. pifc. $6. Lampetra casca C oculis carens. 

Suecis Lin-ahl. 

Habitat in fluvioDahlelfwen, copiofe intra Dahle- 
karliam , faepe obvius intra Linum ,quod aqua ma- 
ceratur , fsepe inter branchias Gadi 2p i . 

OBS. Craflitie vix Lumbricum f uperat , Iongitudine vix ac ne vix Spitha- 
mi. pinnddorfipofterior nullo modo in angulum dilatatar ut in prsccedenti, 
fed modice convexa eft. ad os nulli cirrhi , fed labia utrinque dependent 
pene in laciniam f. lobum dilatata. Striis infinitis notatur. 

IILBRANCHIOSTEGI. 

Gyclopterus, 

zjy. CYCLOPTERUS. Art. gen. 6z. fyn. 87. 
Gefn, paral. 1 2.84, Lumpus anglorum, 
Aldr.pifc. 47P. Lumpus anglorum. 
Jonft.pifc. 42. / + I3*j* 1. Lumpus anglorum, 
Charl. pifc ¥ 131. Lumpus anglorum* 
Schonef.ichth. 41 ) Lepus marinus noftras,orbis fpecies. 
WilU ichth. zo8* Lumpus anglorunu 
Raj.pifc. 77. Lumpus anglorum. 
It. oland. 1 io 4 Cyclopterus C Lumpus. 
Suecis Sjurygg - Filk* 
Habitat in mari Bothnico frequens fatis. 

OBS. Pulvis contra Tertianam vulgo adhibetur. 

IV. ACANTHOPTERYGII. 

Gafterofteus. 

2.76.GASTEROSTEUS aculeis in dorfo tribus. Art. 

gen. fz, fyn. 80. fpec. z6. 
Rond. pifc. z. p. zo6. Pifciculi aculeati prius genus, 
Gefn.pifc. 8. Pifciculus aculeatus : primum genus\ 
Aldr. ichth. <5i8, Pungitius pifcis» 
Jonft.pifc. 146. t. 28,. f dextr. Pungitius alberth 
WilL ichth. 341. Pifciculus aculeatus. 
Raj. pifc. 14^ . Pifciculus aculeatus, 

C 4 Sue* 104. PISCES. ACANTHOPTERYGII. 

Suecis Spigg, 

Habitat in lacubils Uplanuia. 

zjj. GASTEROSTEUS aculeis m dorfo decem. Art. 
gen. fi* fyn. So. fpec. 97. 
Rond.pifc. 2. p. 2.06. Pifciculi aculeati alterum genus, 
Gefn. pifc. 8. Pifciculi aculeati alterumgenus. 
Aldr . ichth . 61% , Alterum genus Pungitii. 
Jonft. pifc. \t% iz. f. finiffi. alterum genus Pungitii, 
Will. ichth. 341, Pifcis aculeatus minor. 
$fJr> Pf c * x 4f* Pifciculus aculeatus minoi\ 
Suecis Benunge, 

fiabitat ubiquc-in rivulis Uplandite, Lapponitf , Da- 
lekarli^y Olandi<e &c* 

Cottus. 

^jS^GOTTUS verrucis capitis quatuor ofTeis. 

Cottus fcaber, tuberibus quatuor corniformibus in 

medio capite, Art. gen. 4&*fpec. 84» 
Suecis Hornfimpa, 

Habitat circa Alandiam & alibi in mari Baltico & Both* 
nico. 

3,7.9. COTTUS alepidotus glaber, capite diachantho,, 
Art.gen, 48. fyn,j6.Jpec, Sz. 
Rondeh pifc. z. p. zoi. Cottus. 
Gefn, pife> 401, Cottus fluviatiiis capitatus. 
Aldr. ichth. 612. Cottus fiuviatilis f, capitatus. 
Jonft.pifc. t. 19. /.11. Gobius capitatus, 
CharL onom, ifj. Gobio capitatus. 
Witt, ichth. 1 37. t. H. i. f 2. (cpt,) Gobio fluviati- 

lis capitatus, 
Raj. pifc. 76. Gobius fluviatilis. 
Suecis Sten - Simpa, Fahlunenfibus Slagg - Simpa* 
Habitat in mari Baltico Sc Fahlun^ m rivulis. 

DFSGR. Pifcis Slagg-Simpa qui Fahlun® ircquens vix differt ab hac fpe- 
cie ; eft enim pifciculo Fahlimenn" Carpus duos digitos longum cinereum 
fafcm variis fufcis. Pinna dorfalis prior radiis 7: '('ofterior i% ; j>ectoralcs 14} 
-— ^entrales 4; ani 13; candtf x-q. 

2,80. PISCES.' ACANTHOPTERYGII. 105- 

z8o."COTTUSalepidotus, capite polyacantho : maxilla 
fuperiore paulLo longiore. Art.gen. 4 v.fyn. 77 ..fpec$6. 
Aldr. ichth. 2.01. Scorprena; beilonii fimilis. 
Jonft. pifc. t. 18, f iz. Scorpxnce bellonii fimilis, 

/. 47. f.%f. Scorpius marinus. 
Schonef. ichth . 67. Scorpio marinus 1 . Scorpio noftras, 
JFill/icbtb.ift.ScoYipxnx bellonii fimilis» 
Raj.pifc. I4f. Seorpien^ ' bellonii fimilis. 
iSW/V R6t-Simpa 5 Skrabba, Skialryta, Ulka. 
Habitat in mari occidentali frequens, 

Trigla. 

a8i. TRIGLA capite aculeato, appendicibus utrinque 
tribus ad pinnas pe&orales. Art. gen. 24. fyn. 73. 
Salv. pifc. 194. Corvus. 
Aldr. ichth. 136% Hirundo aldrovandi prior* 
Jonft. pifc. i\ 17. f 8. Hirundo. 

Will. icbth. 280* Hirundo* 
Rai. pifc. §8, Hirundo, 
Suecis Knorrhane. Scanis Knoding. 
Habitat in mari occidentali. 

DESCR, Capnt quadratum cinereum punftis fcabris varje ftrlatutn. 

Labium fitperfus emarginatum , fupeme glabrum , utrinque tribus aculeis 

armatura ; anticus horum longior. 

Orbita oculorum fuperne deliquefcans. Iris csfii coloris. - 

GYrWintra pinnas venrrales & pe&orales tres, truncati; «quales, articula* 

ti , inferioribus brevioribus; cum a corpore removentur, incurvaotur. 

Abdovim argenteum 

Dorfitrii cinereum. Latera infralineam longitudinalem maculis parvis albi* 

camibus & obfokte rcbefcentibus adfperfum. fupra lineam vero pun&isf. 

maculis albis virefcentibus. Linea lateralis pu.n3iis ofTeis prQUUnentibus «*■ 

afperata albida. 

Akmbrana brancbiofiega 7 radiis, 

Vefica natatoria antice biloba, 

Captus inabdominemurmurat, moribundns tremit, 

Trachinus* 

^S^TRACHINUS maxilla inferiore longiore ; cirrhis 
deilituta, Art. gen.^z. fyn.70. 
Salv.pifc.71, Draco marinus I, Dracof, Araneus pifcis^ 
Rond. pifc. 301. Draco marinus f. Araneus, 
Gefn.pifc.77. Draco C. Araneus plinii^ 
Aldr. ichth. 2 fi . A raneu s aldro vandi alter. Scho- io<S PISCES. ACANTHOPTERYGIL 

Schonef ichth.\6. Afaneus vel Draco marinUs. 

Charl. onom. 146* Draco, 

Acl. haffn. 3. p. 15-4. Pifcis Fofing. 

WilL ichth.z%%. Draco C Araneus plinii* 

Raj. pifc.$>\. Draco C Araneus plinii. 

Suecis Farfing, Fiaffing. 

Habitat in mari occidentali. 

OBS. Pinnse dorfalis mucrones punctura vcnenata laedunt» 

2.83.TRACHINUS maxilla fuperiore longiore, pinna 

dorfali priori altifli.ma» 
Gron. Acl. upfal. 1740, p, \z\. t.%. Cottus officulo 

pinnas dorfaiis primo longitudine corporis. 
Pet. gaz. t. 7.1. f. z. Lyra harvicenfis, pinna dor- 

fali longiflima, maculis casrulefcentibus» 
Habitat in Freto Orefund, ad Borfebxck 5 ubi ca- 

ptus rariffimus pifcis 1743* 

OBS. De genere nil certi conftatj quamdiu neehujus, nec priorisracm- 
braaa branqhioftega defcripta. 

Perca. 

2,84. PERCA pinnis dorfalibus diftin&is : fecunda radiis 

fedecim. 
Art. gen. 29. fyn. 66. fpec.74. Perca lineis utrinquc 

fex nigris , pinnis ventralibus rubris* 
Rond. pifc. z. p. 196. Perca fluviatilis* 
Sah.pifc.1z6. f 224, Perca fluviatilis. 
Gefn. pifc. 698. Perca fluviatilis, 
Jonft.pifc. 145. t.z8. L. zs>. f. 8, Perca major* 
Schonef. ichth.ff. Perca major„ 
Charl. onom. 161. Perca major* 
Aldr. ichth. 6zz. Perca fluviatilis major, 
Suecis Abborrc 
Habitat in mari , lacubus , fluviis vulgatiffimus pifcis. 

in ftagnis Fahlunae hujus fingularis varietas eft, 

quae fpina recurva & corpore omnino gibbo fre- 

quens reperitur, 

28f . PERCA pinnis dorfalibus diftin&is : fecunda radiit 
viginti tribus. 

Art. B.TSCES. ACANTHOPTERYGII, 107 

Art.gen. 39. fyn.62. fpec,j6. Perca pallide maculofa, 
ciuobus dcntibus maxillaribus utrinque majoribus. 

Gefn paralip.18. 1288, Lucio-Perca, 

Atdr.ichth.66j. Schilus f. Nagemulus germanorum, 

Jonft. pifc.ij^. t. 30. /. 1 f, Schilus, 

Schonef. ichth . 43. Lucioperca. 

Charlet .onom. 164. Schilus. Nagemulus, 

Will. ichth, 19$. Lucioperca. 

Raj. pifc. 98. Lucio - Perca. 

Marf danub. 4, p.9. t.zz. f,2< Lucioperca, 

Suecis Gios, 

Habitat in lacubus majoribus Uplandia^ Weflman- 
ni<s 5 Sudcrmanriue &c t 

286. PERCA pinnis dorfalibus coadunatis radiis viginti 

feptem : acuieatis quindecim, 
Art. gen. 40. fyn, 6$. fpec. jj. Perca dorfo monopte- 

rygio, capite cavernofo. 
Gejn.pifc.191, tz6. Cemua fluviatilis* 
Aidr. ichth. 624. Perca fluviatilis minor, 
Jonft. pifc. t. 2.8.,/. Perca fluviatilis minor„ 
Charl. onom. 161. if8 t Perca minor, quihusdarn Cer* 

nua t ' 
S.chon. ichth. ^6. Perca minor, Porcus, Procellus, 

Cernua nonnullorum, 
Will. ichth. 334. Cernua fluviatilis. 
Raj. pifc. 144. Cemua fluviatilis. 
Suecis Giers, Fahlunenfibus Snorgers f 
Habitat in lacubus paffim per Sueciam* 

Scomber* 

287, SCOMBER radiis pe&oralium viginti, dorfalium 

duodecim* 
Art. gen f 30. fyn. 48» fpec. 6$. Scomber pinnulis quin- 

que in extremo dorfo, fpina brevi ad anum, 
Rond. pifc. 234. Scomber, 
Gefn.pifc. 341 . 1012. Scomber. 
■Aldr. ichtb. zjo. Scomber, ■io8 PISCES. MALACOPTERYGII. 

Jonft. pifc.pz. t. 21. /, 9. n, Scomber. 

Salv.ptfc.z41. t. 239. Scombrus. 

Scbonef. ichth. 66. Scomber. 

Charl. onom. 147. Scomber, Scombrus. 

Will. ichth. 181. Scomber* 

Raj.pifc. f$ t Scomber. 

Suecis Makrill. 

Habitat in mari occidentali copiofe. 

OBS. Vifcus injabdomine rnultis infinitisque appendieibus fafciculatis gau- 
det uti Gadus. 

Xiphias* 

i88,XIPHXAS, %tfgeti. 10.fyn.47. 
Rond. pifc. 2fi. Xiphias, 

Gefri. pifc. 379, /, 1049, Xiphias f. Gladius pifcis, 
Aldr. ichth. 332, Gladius, 
Jonft. pifc. I. 4, /. z. Xiphias C Giadius. 
Satv.pifc. 127, t. \z6. Gladius. 
Charl. onom. 124. Xiphias, 
Schonef, ichth. if. Giadius 1. Xiphias. 
Olear. muf 40. /; 24./. 3,Gladius. 
Will. ichth. \6\. Xiphias pifcis, latinis Gladius. 
Raj. pifc. fz. Xiphias pifcis 5 latinis Gladius* 
Suecis Swerd-fiflv'. 
Habitat in mari Baltico rarior. 

V. MALACOPTERYGIL 

Ophidion* 

289. OPHIDIOM cirrhis carens, Art. gen. 2f . fyn. 42* 

Acl.ftockh. 1744. p. U9- 
Schonef. ichth. f 3, Ophidion flavum 6c imberbe, 
Will. ichth. 113. Raffifc.yj. Ophidion alterumfla- 

vum & imbeiic. 
Habitat ip maii Baltico &: Oceano, fepe intra oftre- 

arum teilas repertunn 

035*. Facies Maixna^. Membrana branch. S- Pinna dorfi radiis 79 a capite 
ad caudam extenia, m&cuiis aliquot nigris margine albidis, *quaK,fpatio 
remotis, acuieatis. Pecior. u. ventr. nullae. Ani ^i.cauda circiter i.Svelso. 
PoiFet referri ad Blcnnios , adfinis fpeciei maculis decem. 

Nfarafc- PISCES. MALACOPTERYGII. iop 

Murana. 

2po. MURJENA unicolor, maxilla longiore, Art. gen t 
24. fyn. 3P. fpec. 66* 
Rond. pifc. 2. p. ip8. Angitilla, 
Salv.pijc. 66. Anguilla, 
Gefn.pifc. 40. Anguilla* 
Aldr. ichth. 5-44. Anguilla, - ■ 

Jonft.pifc. 114. /, 24, f. 7, Anguiila, 
Schonef. ichth, 14, Anguilla„ 
Charl. onom. 1 5*3 . Anguilla, 
#?//. /VZtf#. iop, Anguilla. 
Raj.pifc. y/. Anguilla, 
Marf.danub. 4. p. 4,, /, l + /« j^ Anguilla, 
iSWm Ahl. 
Habitat ubique in lacubus Sc fluviis* 

Gadus* 

zpi. GA DUS dorfo monopterygio , cirrhis maxillse fu« 
perioris duobus , inferioris quatuor, 

Art.gen* Sz.fyn. 110. fpec. 107, Silurus cirrhis qua- 
tuor in mento, 

Rond.pifc. 1. p. 180» Silurus, 

Salv.pifc. 210. Glanis C pifcis barbatus. 

Gefn.pifc. 867. 872» 1047» Silurus. 

Aldr. ichth. 569, Glanis. 

Jonft.pifc. /, 27, f 8. Glanis, 

Marf danub. 4^. 7. /. 2. Silurus 1, Glanis. 

Schonef 69. Silurus, 

IVill. ichth. 128. Sikirus, 

Raj.p/Jc. 70. Silurus, 

&*&« Mahl, 

Habitat in lacubus Smolandite & Sudermannitf 5 rarus 
pifcis & maximus. 

ORS". Pifcem vivum ipfe non vidi, ex facie multa cinn fequenti hahet, 
hinc eum ad Gados retiili, donec examen & propria autopfiaiii vivo ad* mittatur. 2P2. GADUS dorfo dipterygio, ore cirrato, maxillisse* 
qualibus, Art, gen. 22. fyn. 38, 

Art. iio PISCES. MALACOPTERYGIL 

Art.fpec. ioj. Silurus cirro unico in mcnto. 
Rond.pifc. 2» p- 164, Lota, 

Gefn. pifc. f99. Lota Gallis difta. Stinfia f.BotariuV 
Aldr. icbth. 648, Lota rondeletii. 

fjj. Muftela fluviatilis & lacuftris. 
Jonft.pifc. 146* i. t8.f 6. Muitela fluviatilis & la* 

cuftris. 

168. /, 19. /.10. Lota gallorum. 
Salv.pifc. zi$. Trifcus* Bottatrias, 
Scbonef. icbtb. 49* Muftela fluviatilis* 
Charl. onom, ifp, Muftela fluviatilis. 
Will. ichth. Hf. Muitela fluviatilis, Lota. 
Raj. pifc. 6j. Muftela fluviatilis. 

68. Lota. 
Suecis Lake. Smolandis AhlkufHu 
Habitat in Lacubus Dalekarli£ (Silian) ubi maxl* 

mus & prasftantiffimus, nec non in aliis lacubug 

majoribus, 

OSS. Quem Sueci Lake vocant major & fapidior eft illo minore Smdtari.* 
dis Ahlkuffa , adeoque ab hac fpecie diftinguitur , quo jure nefcio. 

2.P3.GADUS dorfo tripterygio , ore cirrato, colore va* 
rio, maxilla fuperiore longiore, caudaaequali. Art* 
gen. 28. fyn. tf. fpec. 6$> 
Jonft. pifc. t. 46. f 4. Afellus varius, 
Schonef. ichth. 19. Afellus varius 5e ftriatus, 
JVill. ichth. ijz. Afellus varius & ftriatus. 
Raj. pifc. f 7* Afellus varius & ftriatus. 
SueciS Torfk. It. oh 87. 
Habitat ubique in mari 6t Baltico & occidentaU^ cir* 

ca Ootlandiam 6c Oelandiam copiofe. 
DESCR. Dorfum cinereum maculis grifeis: abdomen album puri&is inmt- 
inis nigris.. 

Pintia dorfj i. tadiis 14. II. 19. 
anni 1. radiis 20. II. 10. 
Ventralis 6, pe&oralis 7 radiis. 
Sub apice mandibulae inferioris cirrus lumbricifbf mis fubulatus mollis. 

tP4* GADUS dorfo tripterygio , ore imberbi , Corpore 
albo, maxilla fuperiore longiore* Art.gen* Ip. fyn* 
J4, fpec. 6z. 

Gefn. HSCES. MAiACOPTERYGIL iii 

Geft.pifc.8f.90. Secunda afellorum Species , Mer- 

lanas. 
Aldr. ichth. 287. Afellus minor alter. 
Jonft.pifc. t. z. f. 1. Afellus mollis. 
Schonef. ichth. 17. Afellus candidus primus. 
Charl. onom. 12 1. Afellus minor & mollis. 
tVill. ichth. 170. Afellus mollis major {. albus. 
Suecis Hwitling , Widding. 
Habitat in mari Normvegico. 

2pj\GADUS dorfo tripterygio, ore cirrato, caudafub- 
sequali: radio primo fymoh.Art.fyn. jf. 
Rond. pifc. 280* Molua. 

Gefn.pifc. 88. ioi. Molua vel Morrhua alteraminor, 
AUr. ichth. 289. Morrhua f. Molua altera. 
Jmft.pifc. t. t. f. 1. Molua, Morrhua. 
Schonef. ichth. \%. Afellus major. 
Charl. onom. 121. Afellus major. 
fVill. ichth. 16 f. Afellus major vulgaris, belgis Ca- 

bliau. 
Raj. pifc. f t. Afellus major vulgaris, 
Suecis Cabblia. 
Habitat in mari occidentali. 

iptf.Gx^DUS dorfo tripterygio, ore imberbi, dorfo vi- 

refcente* 
Schonef. ichth. Afellus virefcens, 
Raj. pifc. fi. n. z. Afellus virefcens. 
Nortvegis Sey* 
Habitat in mari atlantico copiofiflime , ut ipfum ha- 

mum absque fagina arripiat avidhlimus. 

DESCR. Pifcis magnitudinePercse, giaber, dorfo nigro virefcentei totus 
alius albo - argenteus molhs& pinguis, fquamse minutiffimae. Pinna dor~ 
fipima radiis 13, Jecunda 20, tertia 19* cmi prima 24. ftcunda io, vmtraks 
f, pefioraks 27« 

2P7 # GADUS dorfo tripterygio, ore cirrato, corporeal- 

bicante, maxilla fuperiore longiore , cauda fubbi- 

fida. Art.gen. zo.fyn. 26. 

Art.fpec. 64, Gadus cirratus albicans, maxillafupe- 

riore longiore, cauda fubbifida, CharL 

■ nz PISCES. MALACOPTERYGII. 

Charl. onom. 1 2.1. Callaris ? Galerida» 

Gefn.. ptfc. $6. Eglefmus tertia afellomm fpecies, 

Aldr. khth.zSz^ Afellus major, 

Schonef. icbib. Afellus minor. 

JFtll. icht. 170, Onos f» afmus antiquorum. 

Raj. ptfc. f f . Onos f. afinus antiquorum* 

Suecis- Kolja* 

Habitat in mari occidentali. 

Pleurone&es. 1 

zp8 t PLEURONECTES oculis a finiflra, corpore a* 

fpero, Art. gen. i8 + fyn. $z. 
WilL> ichtb. 94. Rhombus maximus afper non fqua- 

mofus, 
Raj. pifc. 3i 4 Rhombu5maximusafpernonfquamofus. 
It. gotl. 2.08. Butta. 
Suecis Butta, 
Habitat in mari Baltico. 

DESCR. Oculi a latere finiftro : cutis fupfa afpef a cinsrea imtnaCulata , 
•memhrana branchioftega radiis VII. (non vero VI.) Phma dorji 64, ani 4$ t 
ventrales f, Pectprales 11 radiis conftanti cauda vero 16. 

zpp. PLEURONECTES oblongus, maxilla fuperiore 
longiore, fquamis Utrinque afpeiis** Art. gen. \i t 

Rond.pifc. 510. Buglomis. 

Gefn. pifc. 666. 78 f. Bugloflus vel Solea. 

Aldr. ichth. 23 f. Buglofla vel Solea. 

Jonft. pifc. §1. Solea. 

Charl. onom. 145% Solea» 

Schonef. ichth. 63. Solea vel BuglofTus, 

JVill. ichth. 100. BuglofTus feu Solea* 

Raj. pifc. 33. BuglofTus five Solea* 

Suecis Tunga, Sola. 

Habitat in rnari occidentali. 

joo.PLEURONECTES oculis a dextris, linea latera* 
li afpera, fpinulis fupine adradices pinnarum, dcn* 
tibus obtuhs. Art.gen 17+fyn. 31. 

ArU PISCES, MALACOPTERYGII, n? 

Art. fpec. Jp. Weuronefteslineakteroiliafperajfpinu- 

lis ad radices pinnarum a latere oculato. 
Rond. pifc. 31P. Pafferis tertia fpecies* 
Gefn.pifc. 666. 781. 788. Pafferis tertia fpecies. 
Chark onom\ \\f. Paffer niger. 
TVill. ichth. 5>8. Paffer fluviatilis vulgo Flefus. 
Raj.pifc, 32, Paffer fluviatilis vulgo Flefus. 
Suecis Flundra. Babujienfibus Slatrikadda* 
Habitat in mari occideniali. 

301, PLEURONECTES utrinquc glaber, tuberculis 
fex a dextra capitis. Art.fpec. fj. 

Art gen. XJ.fyn. 30, Pleuroneftei oculis & tubercu- 
lis fex a dext-ra capitis, lateribus glabris. fpinaad 
anum* r 

Rond.pifc. 316*. Plateffa. 

Gefn. pifc. 664. 670. Plateffa, 

Aldr. ichth. 243. Paffer larvis. 

Jonft. pifc. t. 11. Paffer lasvis, 

Schonefichth.6\. PlatefTa, 

Cbarl. onom. 49. Plateffa lasvis, 

Will. ichth> 96. Plateffa* 

Raj.pifc, ti\ Plateffa. 

Suecis Skalla* 

Habitat in marioccidentaU. 

302 f PLEURONECTESoculis a dextrls, totus glaber 
Art.gen. \j.fyn. 31. . * 

Rond.pifc. 31 f. Hippogloffus. 

Gefn.pifc. 66j.j8j. Hippogloffus. 

Aldr. ichth, 1^%. Hippogloffus ab aldrovando obfer- 
vatus, 

Charl. onom. 146. Paffer britannicus. 

Schonef ichth. 62. Pafferum genus majus, 

Will. ichth. 99. Hippogloffus. 

Raj. pifc. 33. Hippogloffus, 

Suecis Halg-flundra. 

Habitat in mari, 

H 02$ U4 PISCES. MALACOPTERYGII. 

QBS. vidimus in Gotlandia prseter hos, duas alias, ni fallor , ijpecies : (vide Jjf/ got. 
land. 186) oculisfinittrisradiis dorf. 59.pecl10r.12. ventr. 6. ani 38. caudse 16« 

oculis dextris 57. , ,- 9. 6— 39 16. 

Prior major immaculata fcabrapofteriormaculisferrugineis: utraquevul- 
gatiflima ibi, vix^pro diftin&a fpecie habenda. 

Ammodytes* 

30J. AMMODYTES, Art>gen\6. fyn. 19* fpec. ff. 
Saly. pifc. 70, t. 69. Pifcis Sandilz di&us. 
Gefn.parah 3. Ammodytes pifcis. 
Aldr. ichth. if 2.. Sandilz anglorum. 
Jonft.pifc. t. zi. fi. Sandilz anglorum. 
Schonef ichth. y6. Tobianus* 
CharL onom. 146". Anguilla de arena, 
Will. ichth. 113. Ammodytes gefneri„ 
Raj.pifc. 38, Ammodytes gefneri. 
Jt. cel.jun. 8* 
Suecis Tobis. 

Habitat in mari Baltico^ ad auftf alem OelandU angu- 
lum copiofe, 6c in Scania ad urbem Cimbrishamn. 

OBS. Numeravimusplures radios inpinnis » quam ichthyologus, fc. dorf, 
6o< peftor. 15. ani 32. candse 14. 

Efox, 

504, ESOX roftro plagioplateo. Art .gen.i^.fyn^. fpec.fi. 
Rond.pifc. z. p. igS^ Lucius. 
Salv. pifc. 94. Lucius, 
Gefn, pifc. f oo t Lucius* 
Aldr* ichth.6$Q. Lucius, 
Jonft.pifc. t. Z9. f. i«. Lucius. 
Schonef ichth* 44. Lucius» 
Charh onom. i6z. Lucius* 
Will. ichth. Z36* Lucius, 
Raj.pifc* 12» Lucius. 
Marf danub. 4. p. 63. t. zz, f. I; Lucius. 
^«mV Giadda. 

Habitat ubique in lacubus & fluviis 5 praefertim co- 
piofe in Lapponicis,, 

joy .ESOX roftro cufpidato gracili fubtereti ff>ithamali, 
Art. gen. 14, fyn t 2,7. 

Rond. PISCES, MALACOPTERYGII. n r 

Rond, pifc. 227, Acus prima fpecies* 

Salv. pifc. 6*8«. Acus pifcis. 

Gefn. pifc. p* Acus prima fpecies. 

Aldr. ichth. io6\ Acus vuigaris f t oppiani„ 

Charh onom. 1 36. Acusl 

Schonef ichth. 11. Acus prima fpecies. 

Will. ichth^ 231. Acus vulgaris C oppiani, 

Raj.pifc. 109. Acus vulgaris f oppiani, 

Suecis Nabbgiadda, Bahufienfibus HorngialL 

Habitat in mari occidentali frequens* 

DESCR. Capnt quadratum , fuperne viride , lateribusque argenteis glabris 
Ock/z albi\pupilla nigra. Nares umgnse papilla refertje. OHubuIatumca^ 
piteipfo longius; maxilla inferior longior, fed apice carneo. Dentcs in 
inargine utriusque maxilke ; pauci in medio palato fecundum areolamlon- 
gitudinalem minimam. Membrana bravxhiofiega officulis 12. non vero 14- 
Corpis fubteres, pai'um compreilum, flexile ■ fuj>erne vitide, fub linea la- 
terali argenteutn. 

Pimia peciorales ad bafin eapitis , radiis ij, articulatis ramofisque excepta 
prima indivifa, r 

Pinna ventraks remotiiTimse a capite , radiis 7, quorum primus lono-ior m- 
diviius. ° 

Pirina dnilong^ falcata, interrupta, radiis^o: quorumtrcsprimi irtdivifi , 
horum primus minimus , fecundus maximus. 

Pinna dorfi exa&e oppofka pinnse ani, ejusdemque figtirse& lorigitudinis , 
mterrupta& falcata , radiis 16: primo minimo indivifo , fecundo^tertioque' 
inaximo. 

Linea laterales in medid lateruin , obfoletae: Liriess ventrales tres, quarum 
laterales dua oppofita; a gula tendunt ad exteriorem marginem pinnarum 
ventralium verfus caudam; intermedia vero a gula refta verfus anum. 
Maxilla utraque mobilis , fuperior mediate eartilagine, quo craniofin-* 
nexa eft, exferens utrinque extra oris finum prominentiam ofleam , quse re- 
cipitur a finu capiti infculpto. 

Dentes fubulati, diftantes, ad oris interioris marginem majores ; denticu- 
h acerofi, mmimi vix confpieui, fparfi citra ordinem maxillse adnafcuntur. 
Lingua glabra. Cranium pellucidum. Vertebra 79. Otfa viridia. 

Salmo. 

J06.SALMO roftro infra inferiorem maxillani fepepro- 
■ minente. Art.gen, n.Jyn. zz.fpec. 48* 
Rond.pifc.z. p. 16 7. Salmo, 
Safo.pifc, 100. Salmo. 
Gejn.pjfc. 82,4. Salmo, 
Aldr. ichth. 483» Salmo vulgaris. 
Jonft.pifc. io6.t.z^.f.i. Salmo, 
Schonef ichth. 64. Salmo nobilis, 
Charl. onom, iyo. Salmo. 

h z mii il<S PISCES. MALACOPTERYGIL 

mihichtb. 189. Salmo. 

Raj.pifc* 6*3, Salmo. 

«$Wm Lax, 

Habitat in fluviis maximis totius Sueciae, quos adfcen- 
dit ova depofiturus > &; quidem hoc in auftraliori- 
bus Provinciis maturius , at in borealibus ferius , 
in his uti Tornoae & Kemi feu ad apicem maris Bot- 
nici copioiiffimus eitj rarius apud nos hyemes trans- 
agit , uti in lacu Siljan Dalekarlia? 5 tumque facie 
multum mutatur, 

OBS. Variat maxilla vix manifefte inflexa, & maxilla inferiore anguftata* 
digiti inftar , furfumq. inflexa intra fmum maxiilje fuperioris; hanc no- 
• tani credidere noftri ipeciem diftin&am indigitare , at multoties diftecui 
Pifces , omnes autem maxilla adunca efie mares intellexi, reliquas vero fae- 
minas. 

Art. fpec. $o. SALMO minor vulgari fimtlis 4 SweczV Laxunge. Nooinducor, 
ut credam hunc ipccie differre a praecedenti, fed tantum aetate. 

507. SALMOmaculis cinereis, <:auda: extremo sequali. 

Art. gen ¥ 12. fyn. 12 > 
mil. khth^ 193. The grey u e, cinereus aut gtifeus, 
Raf pifc. 6$. Salmo cinereus aut grifeus, 
Suecis Gralax. 
Habitat cum praecedente, a quo vix fpecie differre 

crediderim. 

308.SALMO maculis nigris brunneo cinftis: pinna pe* 

cliorali punctis fex. 
Art.gen. iz. fyn. z^.fpec. fK Salmo latus^ maculis 

rubris nigrisque, cauda sequali. 
Charl, onom. 1 f f. Trutta taurina. 
mil.ichtb. ip^. Trutta falmonata, 
Raj.pifc. 6$. Trutta falmonata. 
^W/VOrlax, Borting. m 

Habitat in Dalekarliae & Norlandiae fluviis frequen- 

tior quam in aliis provinciis. 

DESCR. Color dorfi cinereus ,pinnador/i 12 radiis, adfperfa nigris pun- 

'ftis. pecboralis 13 cinerea: pun&is 6 longitudinaliter digeftis. ventralis 10 

cinerea ; ani 9 vel 10 etiam cinerea ; eauda 20 integra vix pun&ata , adipo- 

fa , fufca eft. Venter albus eft. 

Latera totius pifcis , etiam capitis , maculis nigris magnitudine pifi angu- 

latis , colore brunneo cin&is adfperguntur. 

Dentes maxillarum fimplici ordine, lingua duplvci; in fingulo 5 dentes; 

palatum tribus ordinibus denticulorum , queru^ laterales fimpHces , ar 

intermedius ferie dupiici alternata. 309» PISCES. MALACOPTERYGIL nj 

jop. SALMO maxilla inferiore longiore, maculis rubris, 

Art.gen. \z. fyn. 23. fpec. fi. 
Rond.pifc. 2. p. 169. Trutta fluviatilis. 
Gefn.pifc. 1002. Trutta fluviatilis rondeletiu 
Aldrjchth. f 89. Trutta fluviatiiis rondeletii, gefneri. 
Jonft. pifc. t.z6. f. 1. Trutta fluviatilis. 
Salv. pifc. 96. Salar & varius, 
CharL onom. iff . Trutta fluviatiiis vulgaris. 
Schonef ichth. "ji\ TrutavelTrutta vulgo, ForinaSc 

Forio, 
Will. ichth. 199* Trutta fluviatilis. 
Raj. pifc. 6f . Trutta fluviatilis. 
Suecis Laxoring , Foreli, Stenbit, - 
Habitat frequens in fluviis. 

DESCR. Praecedens commumter duos 8 pedes, hic r<iro pedem unum adtin* 
git : Cauda obtufa leviter bifurca. Pinna ani margine anteriore nivea. Pin- 
%a pecloraks non punftatse. adipofa apice riifefcit. Dorfiim etiam maculatum 
eft, licetobfcure. Maculcs fupra lineam longitudinalem confeme, nigrae, pal- 
lidocinclias colore; infra hanc lineam furit maculaj purpureaj & nigrse mixtss, 

3 io* SALMO dorfo nigro, lateribus cseruieis, ventre fulvo. 

Art. gen. 1 3 .fyn. 25% fpec. fz. Salmo vix pedulis, pin- 
nis ventris rubris , maxilla inferiore paullo longiore, 

Gefu. pifc. 1201. Umbla minor„ 

Aldr. ichth. 6fo. Umbla minor alia* 

Charl. onom. 163. Umbla minor, 

Will. ichth. 196. Umbla minoi\ 

Raj. pifc. 6f. Umbla minor. 

Suecis Roding. Lapponibus Raud„ 

Habitat in lacubus alpium Lapponicarum fummis vul- 
gatiffimus & fere unicus pifcis : quibus cibis vi- 
tam fuflentet non video , cum nec vermiculis fca- 
tent aquse hse femper gelidse , nec herbis. 

DF.SCR. Longitudo communiter unciarum 13. Squama minutifumse funt. 
Caput glabrum , ovatum , obtufum. Maxilla dentatse: Lingua duobus ov- 
«linibus dentium , nngulo hoc ordine 6 dentibus conftante, Palatum ad la- 
tera dentatum. Nares parvte duplici foramine in fingulo latere , alterofu- 
praalterum, quorum inferius majusclaufum. Qculovum iris o;rifea pupil- 
la nigra. infra oculos in mala feu offe carnibus veffitb puncxa.7 e\cavata 
longitudine digefta ; in eodem offe pofterius pun&a 9 perpendiculari or- 
dine collocata. num'>,ana branchioftcga 10 od&nlis. 

Pinna <for/?radiis i2.-quorum 2 priores fenfm longiores, tertius &quartns 
lcngiffimi cum fequentibus di' ifi. 

€e/&rtotiusPifcis,upraa dorjo niger e,ft, adlatera cyaneusf. dilutecsarule- 
H 3 ' v,s: u8 pisces, malacopterygii. 

us: venier vgro fulvus f. rubrc-luteus; caput & gula alba funt : pimt^veft- 

trafos rubrsc, exteiiori margine albas. pun&a lutefcentia fecundum lineam 

lateralem longitudinaliter lateribus adfperfa funt. Cauda bifurca colore la- 

teris. 

Froportio a roflro ad bafin capitis unc. 1 1 ; a capite ad pinnam dorfi unc. $ f ; 

ddrfalis pinnse bafis unc. if, ejusdem altitudo unc. 2; adorfali pinna ad 

adipofara unc.3; a cauda ad adipofam unc. 2 \ ;a cauda ad pinnam.ani unc. i \. 

Caroomnium fapidiflima, ruberrimo pulchro colore. 

QBS. De fynonymis au&orum haereo, cum defcriptiones infufficientes fint; 

apud nos vix nifi in Lacubus Lapponiae alpin^ occurrit, aut iu eorum rluviis 

clefcendentibus interdum parcc. 

Ofmerus* 

3U. OSMERUS radiis pinnae ani feptendecim* Art. gen+ 

10. fyn, 2i + 
Art.fpec.tf. Ofmerus. 
Rond. pifc: z. p. ipo\ Eperlanus. 
Gefn., pifc f 362, 430. Eperlanus. 
Aldr. ichth. 5-36, Eperlanus gefneri, 
jonf,pifc f t. 24. /. 2, Eperlanus, 
t. 47, /. 6. Spirinchus, 
Schonef ichth, jo. Spirinchus. 
Charl. onom. i^i. Eperlanus t 
Wili. ichth f Z02. Eperlanus^ 
Raj % pifc. 66. Eperlanus. 
Syecis Nors, Slom. 
Habitat frequens in Uplandig & DalekarUae lacubus 

ut & alibi t 

OBS. Duplex eft varietas : alter enim SLOM noftris dicitur & majoreft, 
nec fcetet: alter vero ~NQRS nominatur , longe minor, fcetidiffimus , fterr 
coris inftar , quo fcetore implet platcas npfalienfes primo vere dum ruftict 
urbem accedunt , ut eiuant hunc pifcem , tumque Querquerx regnant. 

Coregonus* 

3x2. COREGONUS maxula fuperiore longiore plana, 
pinna dorfl officulorum quatuordecim. Art.gen f io^ 
fyn f 19. fpec-yj* 
Gefn.pifc. 33. Albula nobilis. 
Schomf ichtJo* 12.. Albula nobilis major f t Jautus, 
Jonji. pifc. t f 46. f 1. Albula nobilis. 
Raj. pifc. 60. Albula nobilis, 

6\. Lavaretus allobrogum. 

' mn PISCES. MALACOFTERYGII, u> 

Wilh ichth. 183, Lavaretus allobrogum* 

Suecis Sijk, Stor-Sijk. 

Habitat in lacubus variis Suecisc* 

5i3.COREGONUSedentulus, maxillainferiore loiigio- 

re. Art. gen 4 p. fyn. l 3. fpec. 40. 
Gefn ¥ pifc: 34. Albula minima. 
Aldr. ichth. 660. Albula minima. 
Jonft. pifc. 173. t. 30. /. 7. Albula minima, 
Charl.onom. 164, Albula minima. 
Will. ichth. \%6+ Albula minima» 
Raj.pifc. 61. Albula minima* 
Suecis Sijkloja, Smafijk. Dalekarlis Blikta* Norlan- 

dis Stint. Fennonihus Moiku* 
Habitat inplurimis lacubus Suecia£$ parit circa ini- 

tium hyemis^ 

$i4,COREGONUS maxilla fuperiore longiore, pinna 
dorfi officulorum viginti triurn. Art.gen* 10, fyn. 
20. fpec. 41* 

RowLfifc. 2.f> 187* Thymus* 

Salv.pi fc. 81. t* 80. Thymus C Thymallus, • 

Gefn. fifc. 978 , Thymallus C Thymus* 

^/^/r. «#/#«. 5-94,. Thymallus» 

Jonft. pifcj. z6. f. 3. 4. f . Cs? 31* /♦ <*• Thyrnallus* 

Charl. onom. iff. Thymallus. 

Will. ichth. 187* Thymalluv 

Raj. fifc. 6z. Thymallu^ 

Marf danub. 4, f, 7'f . /. Zfffz. Thymallus* 

*SWr// Harr, 

Habitat in Angermannia & variis Norlandite par» 
tibus. 

DESCR. Facies Albulae, glabra. O^ dentibus utrinque minutiflfimis, toftrum 
obtufum i maxillaj fere sequales. Membrana branchioftega radiis 9. 
Pinna dorft in medio dorfi, reliquis major, altitudine & longitudine. eadem, 
radits 21. mollibus, qu6rum quinque anteriorcs fenfim breviores funplices, 
reliqui ramofi: pinna abrupta cft; adipofaut in reliquis absque radiis. Cau- 
da bifurca ad medium ; radiis multis articulatis multifidis. Pinna ani ab- 
rupta: radiis ia dichotOmis. pectorales radiis 11 dichotomis. ventrales ra- 
diis 15 multiiidis. 

Inteftina hujus pifcis coaguli vices iupplent apud Lappones pro confici- 
«ndo cafeo e lacie Rhenonum , coagulo cum alio non inftvuantur. 

H 4 Clu- izo PISCES. MALACOPTERYGII, 

Clupea 4 

3if*CLUPEA, maxilla inferiore longiore , maculis ni* 
gris earens. Art. gen, 7. fyn. 14, fpec. }f, 
#> Rond pifc. zzz. Harengus, 
Gefn, pifc. 408, 486, Harengus. 
Aldr. ichth. 194. Harengus flandriqus. 
Jonft.pifc. t. 1, /. 6. Harengus. 
Schoyief. khth. 30V Harengus, 
Will.ichih.z19. Harengus. 
1 Raj- pfi- t°3t Harengus, 
Suecis SilL 
. @ Rond.pifc, zzo. Membras. 
Gefn.pifc. 74. 8f . Membras, 
Aldr.jchth. ziz, Membras rondeletii, j 
Jonft. pifc.t. 19, f 14. Membras, 
Charl. onom. 143, Membras* 
Suecis Stromming, 

Habitat in mari , quarum # Sill major plerumque, ex 
mari occidentali > /3 Stromming vero minor ex ma- 

ri Botnico* 

• 

316. CLUPEA quadriuncialis , maxilla inferiore longio- 
re , ventre acutiffimo, Art.gen. 7, fyn* 17. fpec, 3 3 , 
Raj. pifc+ S pratti . 
Suecis Hwafsbuk, 
Habitat in mari, 

Cyprinus* 

3i7 t CYPRINLTS cirrhis quatuor, officulo tertio pinna* 
rum dorfi anique uncinatis , Art. gen. ^fyn. 3 ♦ 
fpec. 2,f, 
Rond. pifc, z. p. ifo, Cyprinus. 
Sah. pifc. 9Z. t. 91. Cyprinus rondeletii* 
Gefn.pifc, 309, 164, Cyprinus? 
Aldr. ichth. 6yj< Cyprinus. 
Jonft. pifc. t. zp. //3. 4. 6\ Cyprinus. 
Schonef ichth.zz» Cyprinus nobilis, Cyprianus, Carpa, 
Petit. acl. gall, 173 3^ p. zj^. i, if. "Carpio, 

CharU PISCES. MALACOPTERYGII f 121 

Charl. onom. 162,, Cyprinus, 

WilL ichth. 24)" . Cyprinus. 

Raj.pfc, uf. Cyprinus, 

Suecis Karp. 

Habitat m pifcinis Magnatum Suecioe auftralioris, & 

e Germania adducti vivi venales proitant Holmias, 

cibus fapidiilimus nepotum. 

318.CYPRINUS pinna.ani radiis viginti feptem, pinnis 

fufcis, 
Art.gen, 6, fyn\ 4, fpec. 22. Cyprinus pinnis omnibus 

nigrefcentibus > pinna ani oilicuiorum viginti 

feptem. 
Rond. pifc. z. p. 1^4. Cyprinus latus f. Brama, 
Gefihpijc. 216. 317. 16 f. Cyprinus latus f. Brama. 
Aldr. ichth. 6*41, Cyprinus latus, 
Jonft.pifc. 16 f. .t., 2.9. f* j\ Cyprinus latus, 
Schonef ichth. 33, Cyprinus latus vel Brama. 
Chari, onom. 162, Abramus, Cyprinus latus, 
fVUL icjoth. 248. t. 2. 10, Cyprinus latus f t Brama, 
Raj. pifc. 116. Cyprinus latus f. Brama, 
Suecis Braxen. 
Habitat in plerisque lacubus Suecias, parit eo tem- 

pore 5 quo Juniperus mas floret farinamque eiFun- 

dit, 

31$), CYPRINUS pinna ani oificulorum quindecim, ma- 

xilla inferiore longiore incurva. 
Art. gen. 6. fyn. 14. fpec. 14. Cyprinus maxilla infe- 

riore longiore cum apice elevato 3 pinna ani officiir 

lorum qumdecim. 
Suecis Afp. 
Habitat in Lacu Mselero Uplandi<e\ fluvium Sahlam 

Upfaliam usque adfcendit primo vere„ 

32o,CYPRINUS pinna ani ofliculis tredecim rubra, 
Art.gen. f.fyn. l^.fpec. 6. Cyprinus iride fublutea^ 

pinnis ventralibus anique rubris* 
Suecis Id, 

H f Habi- izz PISCES. MALACOPTERYGII, 

Habitat in kcubus , fluviis & finubus maris Balthici, 
praefertitn in Uplandia & Sudermamia. 

J2I*CYPRINUS pinna ani officulis undecim, caudain- 

tegra, 
Art. gen. 4>Jyn. f.fpec. 27. Cyprinus mucofus totus ni- 

grefcens, extremitate caudas asquali, 
Rond. pifc. z. p, 1 57* Tinca^ 
Sah.pfc. po. £ 8p, Tinca. 
Gefn. pjfc. 984. Tinca. 
Aldr. ichth. 646. Tinca. 
Jonft. pifc. 146. t. 2p. f 7. Tinc£ 
Charl. onom. i6z. Phycis vel Merula fluviatilis, 
Schonef. ichth. j6. Tinca* 
Will. ichth, zyi. Tinca. 
Raj.pifc. 117» Tinca. 
Suecis Sutare 5 Linnare, Skomakarc. 
Habitat in lacubus paffim lutoh\ 

322,CYPRINUS pinna ani officulorum viginti, lineala- 
terali recta* 
Gefn.pifc. 222, 166. Charax. 
Aldr. ichth. 644. Cyprinus latus alius* 
Jonft. pifc. 16 f. /. 27. /♦12«. Cyprinus latus alius* 
JVill. ichth. 249. Caraffius flmpliciterdi&us* 
Raj.pifc. 116. Caraffius fimplieiter dic~his. 
Suecis Ruda. 
Habitat in lacubns lutofis paffim per Sueeiam* 

J23 # CYPRINUS pinna ani officulorum quadraginta» 
Art+gen. 3. fyn, \z ¥ fpec, 23. Cyprinus admodumla* 

tus & tenuis , pinna ani offieulorum quadraginta» 
Rond.pifc. 2. p, 15-4. Ballerus. 
Gefn. pifc* 24, Pifcis Blicka germanorum, qui Albur- 

nus lacuftris dici poteft. 
Aldr. ichth. 6*4f . Ballerus rondeletiu 
Jovft.pifc. 16 f. t. 27, / 7. Ballerus. 
Charh onorn. \6z. Ballerus ariftotelis. 
Schonef ichth. 28. Ballerus* PISCES, MALACOPTERYGII. 123 

Raj.pific. iij. Ballerus. 

Suecis Blicka, Braxenpancka. Smddnfa Bcaxenflicka, 
Habitat in ommbus facile Suecise lacubus vulgatis- 
limus. 

324. CYPRINUS pinnse ani radiis quatuordecim, pin- 

nis omnibus rubris. 
Art. gen. 3, fiyn. 4. Jpec. p. Cyprinus iride, pinniso- 

mnibus caudaque rubris. 
Wilh ichthl 249. Rootaug i. e. Erythrophthalmos 

germanis dichis, Bramis adfinis. 
Raj.pific. 1 ic> # Rotaug, 
Suecis Sarf. Weftrobotnienftbus I{ar£ 
Habitat UpfalU vulgaris 8c PithovC Weftrobotnioe. 

OBS. Punftt lineae latcralis 60 elevata. 

j2f.CYPRINUS pinnas ani radiis undecim, pinnis al- 

bentibus. 
Art. gen. <;. Cyprinus oblongus, iride argentea, pin- 

nis albentibus. 
Art.Jyn. f.fpec. 12. Cyprinus oblongus , flgura ru- 

tili, pinna ani officulorum decem, 
Willjchth. 16^. Grislagine auguiice di&usGobiiflu- 

viatilis fpecies : germani enim Gobium Grefling 

vocant. 
Raj.pifc. 123, Griflagine auguitas didus 5 Gobii flu/ 

viatilis fpecies. 
Angermannis Stam, 
Habitat in Angermannia £t Weftrobojnia. 

J26.CYPRINUS pinnae ani radiis viginti quatuor, ro- 

flro naiiformi. 
Art.gen. 6. fyn. 14, fipec. 18. Cyprinus roflro nafifor- 

mi, dorfo acurainato, pinna ani officulorum vigin- 

ti quatuor* 
Suecis Wimba. 
Habitat in lacu Malero & amne Upfalienfi. 

327 + CYPRINUS pinnae ani radiis triginta feptem. 

.Art.gen. 3. fyn. 1 3, fpec. 23. Cyprinus iride flava 5 pin- 
na ani offieulorum triginta ieptem t Stie* 124. PISCES, MALACOPTERYGII. 

Suecis Farcn. 

Habitat in Lacu M<ekro^ prxfertim ad pontem Oerc- 

fundsbro. 

}2,8«CYPRTNUS pinnge ani radiis viginti quinque. 

Art.gen. 3. fyn. V\. fpec. 20. Cyprinus qumcuncialis 

pinna ani officulorum viginti quinque, 
Suecis Biorcka. 
Habitat in Uplandia lacu Mselero. 

OBS. In fpeciei hujus pifce numeravi radios pinn^ ani triginta quinque. 

jio^CYPRTNUS pinnsc ani radiis duodecim rubicundis* 
Art+gen. 3, fyn. 10. fpec. 10. Cyprinus iride pinnis- 

que ventns ac ani plerumque rubentibus. 
Gejn. pifc. 82.0, Rutiius f. Rubellus Huviatilis^ 
Aldr. ichih. 61 1. Rutiius gefheri. 
Jonft.pifc. 130, t; z6, Rutilus fiuviatilis gefheru 
Schonef. ichth. 63. Rutilus, RubellioSc Rubiculus, 
Charl. onom. if8. Rutiius C Rubcllus fluviatilis, 
frill. ichth t z6z, Rutilus f, Rubellus fluviatilis, 
Raj. pifc. in # Rutilus f, Rubellus fluviatilis. 
Suecis Mort, 
Habitat in omnibus lacubus Suecire omnium vulga- 

. tiffimus pifcis, vulgo ova ponit dum Caitha tio- 

^efcit, 

jjo,CYPRTNUS pinnre^ani radiis viginti. 

Art. gcn. 6. fyn t lo.fpec. 17. Cyprmus quincuncialis , 

pinna ani officulorum viginti. 
Rond, pifc. z. p» idg, Alburnus, 
Gefn.pifc, zz. Aiburnus aufonii. 
AUh\ ichth. 618. Alburnus aufonii. 
Jonft. pifc\ 146. tj 19- f\ 13» Aiburnus aufonii, 
Schonef hhth, n. Albula- minor. 
CharL onom. if>i, Alburnus aufonii. 
Wili. ichth. 163» Alburnus auibnii, 
Rafpifc. 113, Alburnus -aufonii, 
Suecis Loja. 
Habitat in Sueciaomniumvulgatiffimus inomnilacu* 

331. 


PISCES. MALACOPTERYGII. n f 

jji^CYPRINUS pinnse ani radiis novem, iridibus ru- 

bris, 
Art, gen.^> fyn. Ji.fpec. 30, Cyprinus biuncialis , i- 

ridibus rubris 6c pinna ani ofHculorum novem. 
Marf danub. 4. p. 24. t. $>> f 1. Cobitis fluviatilis ? 
Suecis Mudd 5 Budd* Dalekarlis Quidd, Iggling, JVe» 

flrobotnienfibus Glirr, Glirren. Lappis Solicnfodg^ 
Habitat in fluviis DalekarlicZ , Lapponia ? Uplandia , 

fsepius in parvis rivulis & lacubus. 

OBS. an hic fit idem cum Cyptino tridaclylo vario oblongo teretiufculo, 
■pi nna ani ofTiculorum VIII Arted ? 

DESCR. Facies Truttfe f. Salmortis ; Longitudo digiti : dotfo tereti pin- 
guiflimo fecundumfpinam itaque concavus. Color dorfi cscfius , cum ma- 
culis fufcis ut in Perca. IraQ.culotum albacum rubsdinis mixtura.. Pinna 
dor/fl/zVponesquiiibrium, radiiso&odichotomis, primofimpjicifTimo. Cau- 
«fobifurca radiis 19. pi?ma rt?«'pauloponedorfalem radiis 9. vmtrales radiis 
y.peetorales 1 1 vel 12 radiis; maxilla inferior fuperiore paullo brevior. osna- 
fale pedeiti bovis reierens , ut in toto Cyprinaceo genere ; Squams vix 
confpicuje. Dum parit &coit caput variolisadfperfumut in congeneribus. 
Dor<um fufcum , latera punctis omrtium : minutiflimis nigticantibiis veluti 
perfafcias (uti Percse ) pingitut. 

OBS. In Dania a Magnatibus educatus ftiit Cyprinus pinna ani duplici , eau* 
daj trifurca. Acb. ft&ckb. 1740. p. 403. L 1. f 3. 4. 5^ 6. 7. 8. ttnde eundem 
habuimus & defcripfimus loco aliegato; vivum tamen adhuc numquam 
Sueci coluere* Nontamen dubitamus , quin hic Pifcis, colores fi fpecles 
omnium pifcium pulchetrimus , tandem e China in Sueciam introducatur* 
& toti Europse fiet ajque vulgaris ac Pavo, in Magnatum oble&ainentum* 

Cobitis. 

322.COBITIS tota glabra maculofa, corpore fubtereti. 

Art.gen. l.fyn. £ 
Rond.pifc. i. p. 204. Cobitis barbatula. 
Gefn.pifc. 404. Cobitis fluviatilis barbatula. 
Aldr. ichth. 61 8 . Cobitis barbatula, 
Jonft.pifc. t. 16. f. 22, Cobitis barbatula. 
Charl. onom 1 fj. Cobitis barbatula, 
Schonef ichth. 31. Cobitis fluviatiiis. 
JVilh uhth, z6f. Cobitis fluviatilis barbatula. 
Rafpifc. 124» Cobitis fluviatilis barbatula, 
Suecis Gronling . Germanis Grundel. 
Habitat in. lacu Mdlaren^ iftuc adlatuse Germania& 

fatus a clementiflimo Rege noiirro FRIEDERI- 

CO I. 

333- 126 PISCES. MALACOPTERYGIT. 

333.COBITIS aculco bifurco infra utrumque oculum. 
Art. gen, z. fyn. ?. Jpec. 4. 
Rond. pifc. 2, p. 204. Cobitis aculeata C altera, 
Gefn.pifc. 404» 482, Cobitis aculeata. 
jildr. ichth. 6\ 7. Cobitis aculeatarondeletii, 
Jonft. pifc> t. 16. /♦ 2 1 . Cobitis aculeata* 

t. 46. /. 1 . Taenia cornuta* 
Charl. onom. ifj. Cobitis aculeata. 
Schonef tchth. 74, t. 4. /. 1 . Taenia cornuta, 
tVill. ichth. 20 f + Cobitis barbatula aculeata. 

z66. Tamia cornuta. 
Raj.pifc. 124. Cobitis barbatuia aculeata, 
Marf danub. 4, p. 2. t. 1. / 2. Cobitis aculeata* 
Suecis Tanglake. 
Habitat in Mtelero lacu. 

Syngnarhus. 

J34 f SYNGNATHUSteres 5 pinnis pe&oralibus caudx- 
que carens. Art.gen. i.fyn. 2. fpec. 1. 

fFill. ichth. 160. Acus lumbriciformis aut fepti- 
mus* 

Raj.pifc. 47,. Acus lumbriciformis C Ophidion lum- 
briciforme, 

Suecis HafsnahL 

Habitat in mari Baltico & Botnico. 

33f, SYNGNATHUS corpore medio heptagono, cau- 
da pinnata. Art.gen. 1. fyn. z. fpec* z+ 

Gefn.pifc. ioZf. Typhle, 

Willjchth. ifp + Acus ariftotelis fpecies altera ma- 
jor. 

Raj. pifc. 46. Acus ariftotelis fpecies alteramajor, 

Suecis KantnahL 

Habitat in mari Baltico. 

336. SYNGNATHUS corpore medio hexagono* cauda 
pinnata, Art.gen. i.jyn* 1. fpec. 3* 

Rond. PISCES. MALACOPTERYGII, iz 7 

Rond. pifc. np, Acus fecunda fpecies f t Acus arifto- 

telis* 
Gefn. pifc, p. n* Acus fecunda fpeciesf. Acusarifto- 

telis, 
Aldr. ichth. 105% Acus ariftotelis, 
Jonft.pifc. fi f t. if.fi 14* Acus ariftotelis* 
Salv.pifc. 68. f z. Pifcis feptimus. 
WilU ichth. ij% Acus ariftotelis C Acus fecunda 

fpecies, 
Raj. pifc. 46% Acus arifto/elis f, Acus fecunda fpecies» 
Habitat in mari BalthicQ. ClaJJts ii8 INSECTA. COLEOPTERA. 

h IV. INSECTA. 

I. COLEOPTERA. 

Scarabaeus* 

337. SCARABiEUS cornibus duobus mobilibus rcqua- 
libus apice bifurcis : introrfum ramo denticulisque 
inir.rucl:is, 
Mouff. lat.p. 148. Cervus volans* 
Aldr, inf p. 1 f r . f i . 
Jonft. inf t. 14«. Scarabceus i # f. r. t. 
Imper. alt, p. 694. Cervus volans* 
Gharl> onom. 46*. Cervus volans platyceros. 
Hoffn. inf r, t. 6\ &: 2. t, r, 
Merian. europ. gall, t. lctg* 

Merret. pin. p. 10 1. Scarabseus Cervus volans dictus* 
tVagn.helv. p. 236. Scarabelaphus* 
Olear. tnufp: 27, t. 16» /♦ f» Taurus volans* 
Worm. mufp 4 242» Scarabseus cornutus. 
Dal.pharm.p 4 3pS\ Scaraba^us cornutus^ 
Raj.inf p.y^. n. 2. Scarabsetisrnaximus platyceros, 

Taurus nonnullis , aliis Cervus volans, 
lt. oel. 69* Scarabxus Cervus volans di&us, 
Suecis Ekoxc, Hornoxe. 
Habitat volans animal communiter in Quercubus* 

338,SCARAB J /£US maxillis lunulatis prominentibus 

dentatis ; thorace inermu 
Jlaj. wf p. jf. h. 3. Scarabseus platyceros totus ni- 

ger, cornibus brevibus unicum tantum ramum e- 

mittentibus, corpore oblongo 6c velut parallelo- 

grammo, 
Habitat in pratis Fraxino confitis, in cujus ligno pu- 

tndo nicuficat, 

DESCR, INSECTA. COLEOPTERA 12.9 

DESCR. jtvfagnitudo antecedentis. Qs prominens maxillis duabus, lunul^- 
tis, riigris,angiilafis, prornirientibris, n latere interioie duplici denticulo ar- 
matis, qui denticuli in utraque maxilla duo f, pares, querum unus infe- 
rior, alter fuperior. Tbovax kevis, convexusi niger, marginatiiSj absqfue 
ullis elevatis marginibus. Eiytrn laevia, nigro fubpurpurafcentia j margi- 
nata. Pedes ferrati. Thoracismargines aritici & pdftici vilHscsuis inftru- 
&i. Hinc a theraeis ftru£tura & maxillis, non prioris feminam 
efle, utfuftici ferunt, conftat, fed propriam fpeciem , licet antennae, ma- 
gnitudo, ely tra, pedes, venter eadem videantnr. 

330, SCARABAUS maxillis lunulatis prominentibuS 
dentatis > thorace utrinque tridentato, It, oel+ ifz> 
Habitat in Oelandia. 

DESCR. Habet hic multa communiacuni pnecedente, fed non omniai Os 
maxillis lunularibus acutis , ut in prsecedente. Ocnli reriiformes. Capnt , 
thorax, elytra, abdomen nigro-teitacea , punclis minimis excavata, etiain 
utin prascedentii fed peclus magis hirfutum. Magnitudo eadein , fed te- 
retior. Thorax utfirique tribus validis denticulis afmafum. Antenna ut in 
prafcedentibus lateraliter lamellatis. 

340 t SCARABiEUS capite unicorni recurvoj thorace 

gibbo 5 abdoiriinc hiriuto* 
Oiear. muf. zj. t. 16. /.'4* Scarabseus naiicornis* 
Jonft. inf. t. 1 j\ n. z. Scarabseus Buceros naficornis* 
Imper, ali.p, 694. Scarabasiis Rhinoceros f, 1,2, 3 , 
Worm. muf. p\ 2,4 i» Monoceros. 
Jacob. muf dan. part. 1* f f* m zo^ Scarabseus nafi- 

cornis, 
Barthol. unic. p. f 4. ScarabSGUS monoceros* 
Stalpart. obf. p. 46 8 ^ t. 9* /. z. mala^ 
Hoffn. inf.t. 13, f. anirpenult. edit. z\t. $% t. 1. 
' Frifch. germ. v. 3* p. 6. £, 2>f u Scarabseus hafi* 

cornis. 
Sivam. bibh /♦ %*p f. i* z. 
• Habitat in ligno putrido & vaporariis Hortulanoruitu 

341. SCARABiEUS capitis clypeo lunato 5 margineele* 

vatoj cdrniculb emarginato. 
Habitat iri Scanid. D. Leche. 

DESCR. facies Scarabau vulgaris ftercorarii : Caput tegituri clypeb luriato, 
inagno , margine elevato , antice emarginato, in cujus medio Comiculwm 
breve , emarginatum. Thorax gibbus , kevis , in m^dio margirie acuto , 
prominente. Elytra lsevia , fingula 7 f. &. fulcis minus pjrofundiS; 

342, SCARABiEUS cylindricusj fronte unicorniy tho- 

race antice truncato quinquedentato. 

/ Kabi- tj* INSECTA, COLEOPTERA, 

Habitat adacidulas Medewi. de Geer. in Scania. D. 
Leche, 

DESCR. Niger, -parvus, fere cylindricus : Corrtu ex apiceroftri reflexum, 
antice glabrum , pone villis lulvis hirtum. Tborax cylindricus, craffus, 
fupra glaber , antice excavato- truncatus , margine quinquedentato , quo- 
rum dens intermedius utrinque cavitate diftin&us. Elytra lulcata , pundtis 
. excavatis fcabra. 

343. SCARABiEUS antennarum lamellis feptenis sequa* 

libus , corpore nigro 5 elytris maculis albis fparfis* 
Gharl. onom. 46, Fullo* 
Mouff. lat. % 160«. /. 4, Fullo^ 
Atl. n, cur. dec, 2. ann< 6. obf ijp^Scarabseuspi&us* 
Hoffn. inf z. t. 7. 
Frifch. garm+ ii* lp* zz. t> i. / 1. Scarabaeus julii 

aibo maculatus, 
Raj. inf p. 93. #♦ 9. Scarabaeus Fullo plinii^ 
Habitat in Scanice campis , ubi radices plantarum con- 

fumit - y in Belgii dunis omnium frequentiflimum in- 

fe&um legi. 

MAS antennis foliaceis oblongis * FJEMINA vero fubrotundig* 

344. SCARABiEUS corpore viridi- aeneo* 
Hoffn. inf 3, t.6. / prior. 

Bauh. ballon. p. 2ii+ / 3. Bupreftis. 
Worm* muf p. 342, Scarabseus chloroehryfos. 
Merret. pin.p. ioi. Smaragdulus vel Viridulus, 
Frifch. germ. v. 12* p* 2f. t. 3. / i^Scarabseusarbo- 

reus viridis C Scarabasus auratus di&us* 
Raj. infp. 76* n, 7. Scarabseus major, corporebre- 

viore , alarum elytris & thoracis tegmine crufla- 

ceo, colore viridi ferici inflar fplendentibus, ■ 
Smolandis Guldfmed. 
Habitat fub terra, radicibus plantarum , &. ubi plan- 

tse congefte in hortis 5 alatus dele&atur Pseonise 

floribus; 

34f , SCARABiFUS teflaceus$ thorace villofo> abdo- 
minis incifuris lateralibus albis , cauda inflexa. 
Aldr.inf p. 45-4.- t.juperior. /. z. 
Mouff. lat.p. 160. /i.Scarabaeus arboreus vulgaris, 

Hofn. INSECTA. COLEOPTERA, 131 

Hoffn. inf t. i.f iu 
Merian. lat. v. 1. p. z. f 4* 
Goed.belg. v. 1 p. ijS.f 78» 
Zifi. goed. p. zG^ f 1 1 1 . 

loqu.p. i79>n.i. Scarabxus inaximus rufus, ur- 

rhopygio deorfum inflexo* 
mutj. 18;/, 16. 
Alb. inf. t. 60. 

Leuwenh. arc. i&jf . v. t.p. 14./. 14. Molitor. 
Pet. gaz.p.19. t. 19* f. &* Scarabasus arboreus ma- 

jor caftaneus* 
Raj. inf p, 104* n. 1. Scarabaeus arboreus vulgaris 

iriajon 
Frifch. germ. 4. p. io. t. 14. Scarabaeusjulii & vi- 

tis, > 

Habitat' in Scania , ubi Eruca radices frurriefiti $ vo- 

latile fepium arborumcjue: j praafertim Fagi folia 

cbnfumit. 

DESCR, Inter majores habendus eft hic Scarabaus, cui caput, thor"ax& 
elyrra teftacei colons funt. Thorax villofus : elytra fingula 4 ftriis elevatis 
glabriufculis.* Ams acuminatus deorfum flexus. Abdomen fufcum ad late- 
ra fubtus macula acuta in fingula incifura alba. Qris labium fuperius ob- 
tufuiii. • 

346. SCARABiEtJS teftaceusj thorace villofoj elytris 

luteo-pallidis : lineis tribus albis ldngitudinalibus* 
Mouff. lat.p. 160 > f i. Scarabasus lanuginofus arbo- 

reus alteri adfinis^ 
Lift. mui. t. i%.f ip\ 

loqu.p. 380, n. z. Scarabasus alter ex flavo ci- 

riereus. 
tt. gotU 2.45. Allenborre. 
Pet.gaz.p. 26. t. 22, /. 9, Soarabaeus pe&inatus mi- 

nor villofus. 
Frifch. germ. 9. p. 30, t<if.f 3, Scarabseus junii f. 

folftitialis. 
Suecis Allenborre* 
Habitat frequens circa vefperam aeftate in Rofiagia ? 

Oelandia^ Gotlandia. 6cc, 

DESCR, Totus teftaceus: Oculi nigri: Antehta lamellatae: Pe8us& Abdomeri 
feiffuta ; Elytra glakriora , pallidiora lineis a&is uibu* longitudinalibus. 

/ 2. U7. i3i INSECTA, COLEOPTERA. 

347. SCARAB^EUS clypeo marginatoj elytris nigris, 

fzfciis duabus transyerfis rubris. 
Mouff. lat.p. 149, lin. 7. f, 3, ordine perpendic .& app . 

tab.ult. Cantharus tertius. 
Imper. alt. 6jz.t. z. f.z. Cantharis fafciata. 
Lifi. mut. 117. /. f. 

loqu.p. 38 1» n.z. Scarabseus majufculus niger, 

duabus luteis fafciis undulatis transverfim du&is 

fupra alarum thecas* 
Blank. belg.p. i<58. t. 14. /. 1. 
Frifch.germ. iz. p. 2%, t.z. f. z. Scarabseus mo- 

fchi odore. • 

Raj. inf.p. 106. Scarabaeus fcetidus 1 aldrovandi. 
Habitat aeftate in floribus, 

348 r SCARABjEUS niger hirfutie flavus s elytris fafciis 
duabus luteis coadunatis. 
Mouff. lat. p. 1 61 . f 6\ 
Habitat m floribus pra^cedente frequentior* 

DESCR. Prascedente minor: Caput & Thorax nigricarvria pilis denfis ere- 
dh's grifeis , uti & Abdomen & Pedes. Elytra pallide grifea fafciis tribus 
nigns, quarum intermediainmedio anguftior, ineerrupta, reliquis latio- 
ribus coadunatis & futuras ely trarum perreptantibus. OBS, interdum ely- 
tra glabra absque lineola ifta intermedia interrupta. 

349, SCARAB./EUS ater> dorfoglabro* ely tris fulcatisj 

capitis clypeo rhomboide centro prominulo^ 
Mouff Iat.p. iji. Pilularius, 
Bauh. ballon.p. ziz. f. ult. 
Wagn. helv.p. 233» Scarabseus pilularius, 
Lift. mut. 1. 17. /. 4«. 

loqu, p. 380, n. 4, Scarabseus magnus expurpu- 

ra niger , tibiis omnium pedum ferratis, 
Rflj. inf po«, n. 7. Scarabarus major niger vulgatifll- 

mus, antennis globofis, elytris kevibus. 
Raj. inf.p.74- &- *• Scarabxus magnus niger vulga- 

tifilmus, antennis articulatis, 
Frifch. germ. v. 4, p. 13, t. 6. Scarab^eus ftercorarius 

niger majoi\ 
Merr.pin.p. zo\. Scarabseus ftercorarius vel fimarius, 

Suecis INSECTA. COLEOPXERA. 133 

Suecis TorndyfweL SmoJandis Torbagge. 
Habitat in ftercorc & eloaeis vefpera praefertim vo- 
litans . 

DESCR, Nigerefta tergo & glaber; fubtus ad femoravillofus. Caput cly~ 
peo munitum rhomboide , obtufo, mcdip elevato, ac fi efTet teftudinis 
fquama. Antenna clavatc , capitulo trifolio ; caule rubicundo , bulbo f. in- 
fimo articulo pilofo. Tborax laevis, npn pun&atus, in medio verfus pofte- 
riora fulco-excavatus. Elytra atra ftriis plurimis ; fubtus eft totum animal- 
culum atro cajrulefcens ; in femorum primorum antica parte macula ma- 
gna ferruginea villofa, Os duabus dcpreffis maxillis , adfperfis hirfutie fer- 
mginea. 

3fO, SCARABiEUS c^erulefcens -, dorfo elytrisque gla- 
bris la^viffimisque , capitis clypeo rhomboide cci\" 
tro prominulo. 

//. cel. 41, Scarabxus magnus vulgatifftmus, antennis 
articulatis, 

Habitat cum praecedente in ftercore* 

DESCR. loco & facie adeo fimilis pracedenti, ut facile fola setatc di/ferre 
trederetur, dirTert tamen a prascedenti, 

I. quod paulo mjnor. 

%. Elyrris non fulcatis. 

3. colore cyaneo f. cseruleo nitido. 

4. tempore folo vernali. 

5. antennis tctaliter ni gris , nec femoribus macula fermginea. 

3f I. SCARAB^EUS capite thoraceque cazruleo pilofo; c- 
lytris grifeis 5 pedibus nigris, 
Acl. uff. IJ36. f. I6\ n. 3^bcarabasus medius, capi- 
te collarique caerulaeo , pedibus nigris , elytrispal- 
lidis ftriatis. 
Habitatinviispublicis inter animalium ftercora, fed 
rarus admodum apud nos , at in Nordenoge^ OftFri* 
Jia infula, quondam copiofiflirpum vidimus. 

3;2,SCARABjEUS ovatus ater glaber. 

Acl. uff ij$6. f. 16. n. 4. Scarabseus parvus obloa- 

gus ater , elytris ftriatis, 
Habitat in fylvis. 

DESCR. Corpus pratcedenti majus, totunvatrum, glabrum, laeve, mi- 
aus nitidum : Elytra oblpnga , concolorata , ftriata fcd vix confpkue. An» 
tenn<t lamellata ; Ala fufcae. 

};3. SCARABiEUS capite thoraceque nigro glabros c- 
lytris grifeis > pedibus pallidis^ It. cel. 41 ♦ 

1 i Ry- 134 INSECTA, COLEOPTERA, 

Raj. infp. 106. Scarabaeus pilularis jpj 

Acl, upf 1736«. p i<S f n f 6. Scarabasus parvus niger^ 

elytris cinereis* 
HaJHtat cum prsecedentibus in ftercore primo vere ? 

ubique in viis publicis, 

DESCR. Magnitudp feminis Oryzae. Caput nigrum , clypeatum , fubro- 
tundum. Thorax niger, marginatus: lateribus pallidis. Elytra grifea no- 
vem ftriis fingula nptata. Pcdes grifeo- pallidL " 

55*4. SCARABiEIJS capite thoraceque atro opacoj ely- 
tris cinereis nigro-nebulofis. It. osl. 41. ' • 

Raj. inf p, 106. Scarabseus pilularis p* willugb. 

Att. upf 1736. p. 16. n. z. Scarabaeus parvus 5 capi^ 
te coiiarique nigro 5 elytris nebulofis, 

Lift r mut. % ig, /. ig f 

Habitat cum praecedentibus , fedrarior^ fub fterccN 
re primo yere. 

j^j-.SCARABiEUS capite thoraceque nigrpi antennis, 

elytrisque rubris t 
Frifch. germ, 4, p. 35% /. 19, /3. Scarabseus equi- 

nus medius , coleoptris rubris 5 collari nigro. 
Atl.upf 1736,^.16% n. f. Scarabseus parvus niger, 

elytris antennisque rubris* 
Habitat cum prxcedentibus. 

3;(S.SCARABtEUS aterj, antennis pallidis,, 
Habitat in ftercore^ 

DESCR. Eft e parvis , licet non e minimis. Totus ater , glaber : capitis cly- 
peo obtufo. Antenna fummo apice prafertim rufae , alias fufco- pallids ; 
Pedes extimis articulis rufo- pallidi, Elytra ftriata, nigra, pone obtufa f, 
inflexa, Ala longae. 

3f7,SCARAB;EUS piceus. 

Habitat in aqua & intra aquam cum Hydrocantharis, 
frequens, 

DESCR. Magnitudo ferainis Oryz« majoris. Color totius niger minus fatu> 
\ ate , fubtus vero totus fufcus. in fingulo Elytro ftriat 10 minutiffimae. 

^f 8t SCARAB jEUS ater y elytris pone ferrugineis -, pedir 
bus rufis. 
Habitat in fungis & plantis putridis* 

VESCR. Magnitudo feminis milii; totus ater, Isevis. EJytra ftrffs excayatiJ, 
|©ne vevfus marginem rufefeentia. Pedes & femcra obfcure rufa. 

3f*t INSECTA. COLEOPTERA. i| f 

3fp. SCARABiEUS nigro-cserulefcens. 
Habitat in Scania. D, Leche, 

DESCR. Magnitudinepulicem vix adtingit, fupra totus nigro- caerulefcens; 
fubtus totus ater. 

Dermeftes* 

3<5o, DERMESTES niger, elytris anticecinereis. 
Goed. belg. z. p. 145% /♦ 4. Dermeftes, 
Lift. gosd. p. 2,76. /.114. 
Blank. belg.p ¥ $>f. t. ii.f. K, L 9 M. 
Raj, inf p.ioy.n. 4, Scarabaeus antennis clavatis, 

elavis in angulos divifis , quartus„ 
Frifch. germ* j\ p. zf. t+ p^Scarabaeus lardi parvus, 

fafcia transverfali elytrorum nigro-fufcorum albida, ' 
Suecis iEnger, 
Habitat in cadavej*ibus , carnibus, lardo$ dilacerat a- 

vium exuvias ornithologis inimicum animaU 

3^i»DERMESTES niger$ ely tris fafcia duplici albaun- 
dulata. 
Habitat Upfatia rarius, 

DESCR. Magnitudo, figura, faeies prtecedentis, fed elytra duplici linea 
transverfa alba & undulata notata , quarum altera ab altera valde remota. 

362.DERMESTES nigerj coleoptris pun&is albis bi- 

nis* 
Frifch. germ. v. fsp.2Z. t. $. 
Atl. upf ijiG.p. 117. n. ii„ Dermefter niger, ely- 

tris punfto albo. 
Suecis Mahl. 
H-abitat in carnibus 5 veftimentis , cibis , parietibus. 

DESCR. Corpus ovatum , atrum : puncium album in fmgulo Elytro, ut clau- 
fis elytris duo pun&a alba in dorfo appareant. Sunt tamen , fi probe ad- 
fpicias, adhuc 5 alia pun£ta alba, fcilicet unum ad fcutum dorfale, 11- 
num utrinque ubi pectus adne&imr elytris , & unum lineare in fingulo e- 
lytro verfus ejus bafin, qu?e quinque punCta minima funt, & in quibusdam 
phne abfunt , excepto punclo fcuti. Venter , pedes & antennse clavatse , o- 
mnia atra. Ta£tus, terrefaclus, aut ubi periculum videt, contrahit pedes 
& caput. 

363 t DERMESTES niger, coleoptris punctis rubris bi- 
nis, • 

/ 4 A8. ij$ INSECTA. COLEOPTERA. 

J&c upf ijp.p: ij f n. 12, Dermeftes niger, elytris 

pun&o rubro. 
Habitat in Lardo fimilibusque. 

J&j.. DERMESTES niger$ coleoptris puncHs rubris qua- 

ternis. * " 

Frifch.germ. 9* p- ?6. Kt9< Scarabseus parvus lu- 

teo maculatus erucse larrigerx, 
Habitat in arboribus, reperitur etiam in feneftris. 

DESCR. Corpns oblongum, nigrum totum. in fingulo Elytro puncta dua 
Jongitudinalia, cubica f. quadrata > rubra, ita ut- cpnnivcntibus elytris qua* 
tuor haec pun&a in nguram quadratam difpofita fint. 

16 f. DERMESTES laevis niger cinereo - nebulofus > 

fcutello luteo. 
Acl. upf 1736. p. 17* n. p. Dermeftes oblongus, e- 

iytns murinis vix ftriatis* 
Frifh.germ. 4. p.^t* 18. Scarabseus erucx pin- 

guis nigne glabr£e«. 
Habitat in cadaveribus ^ carnihus & lignis putridis t 

DESCR. Corpus oblongum, convexum , raurini coloris, cinereum f, po*. 
tius ni»rum incano- maculatum , heve, non ftriatum. Superficies (lente 
vifa) birfuta. Scntdlum dorfi flavefcens. Pettus & abdomen fubtur 
alba. Antenna comprefTae, perfoliatas. Caput non retrahit , fed peclore pm- 
minet incur-vato capite. Datur alia duplomajor, magis nigricans: anFa^- 
mina ? complicat pedes miro artificio; camplicatus ovatus eft. 

ftfo\DERMESTES teftaceus pilofusj elytris ftriatisre- 

tuiis praemorfo - dentatis* It. oel. z6. ipf. 
Raj. inf p. 100. n. ro* Scarab^us antennis clavatis x. 
«jfjfj upf 1756. p. kfl n. 6", Perrneftes pubefcens, e* 

lytris apice eroiis. 
Habitat in truncis Pini^ inter corticem & lignum,, 

ubi labyrinthos format & chara&eres , pulverenv 

que f. farinam producit, 
QBS. Antennaj <?lavata& nec perfoliatae , nec rlffiles fed apice ovato folidto 
SOrnpreffp. 

J(!7,DERMESTES teftaccus glaber j elytris pone vu> 
lofis obtufis. 
Habitat in cadaveribus 5 edit etiam infefta. 

DESCR. Corpus teres, magnitudine pediculi majoris, totum teftaceum, 
glabnan ; Elytra verfus apicem jpilis longis adfperfa,. 


INSECTA. COLEOPTERA. 157 

36"g t DERMESTES niger; elytris grifels margine ni- 

gris. 
Acl.upf 1736. p. 17. ».7, Dermciles cylindraccusj 

collari craiTo fubhirfuto ^ elytris teftaceis» 
Habitat invaria Supeileclili 6c in domibus, 

DESCR. Corpns pavvum, cylindraceum. Peclus crafTum, fubrotundum , 
nigrum, iubhirfutum. Elytra oblonga, apice obtufa, teftacea , margine 
circumcirea nigra. Ala fufco-albfe. Abdovtm & pedes nigri. Antenna rufe- 
fcentes; claufis Elytris videntur Cohdpt ra grife*, futura nigra, margini- 
bus lateralihus verfus ventrem nigris. regio ani fupra elytra nigra. Mtigni* 
tndo majoris pediculi. Ta£his fe contrahit, nec fefe movct. 

jtfp.DERMESTES niger^ elytris grifeis, 
Habitat paiiim inter quisquilias. 

DESCR. Totum corpus non fuperat pulicem. facies omnino 5carab»i,fed 
antennas horizontaliter perfoiiatac. totum corpus aiis , thorace , capite, an- 
tennisatrum, gLabrum. fola Elytra caftakei coloris funt. 

370. DERMESTES niger oblongusj abdomiue acuto* 
Acl. upf 1730*. p f io\ n* 7+ Scarabaeus minimus a- 

ter florilegus, 
Raj. infp. 108. Scarabseus antennis clavatis, clavis 

in annulos divifis* 
Habitat copiofe in floribus, facile volitans, agile 

currens*. 

DESCR. Carpns oblongo - ovatum , atrum, magnitudine majoris pediculi, 
Abdomen planum, apice acuminatum. Antemue clavatas (an foliaceaj?) Alt? 
albae. ; 

37I.DERMESTES ater$ pe&orc elytrisque fubnigris* 
pedibusrufis, 
Habitat in BraJJica fubputrida 5 perhyemen in cellulis 
fervata» 

DESCR. Corpus ovatum, pediculo duplomajus, agiie. Caput atrum. Pe.* 
Rus & elytra e rubicundo nigra ; elytra fecundum marginem dorfalem 
parum prominent, ubi con\img\mtm ; feniora & pedes nigra- rubri. peclus 
non teres: fed fere marginatum cafTidac; oum Chryfomelisin muitis con- 
venit. 

372..DERMESTES ater s pedibusrufis., 
Habitat in aquis inter Lemnas. 

DESCR. Magnitudo dupla pediculi Capnt, tborax, Elytra fingula 9 ftriis , 
pun&ata , margine laterali prorninulo. Pedn : s & amennarum bafis.rufo-fer- 
ruginea, therax convexus , non vero teres. 

373 . DERMESTES nigro - cseruleus. 
Habitat in Scania. D. Leche. 

J s BESCB, 138 INSECTA. COLEOPTERA. 

DESCR. Magnitudo feminis Oryzi, totus fufta caruleus, fitbtus nigri- 
cans. tlmax pilofus. 

374.DERMESTES nigro-fufcusj elytris pun&atis niti- 
dis, D. Geer. 
Habitat in lignis* 

DESCR. Magnitudo pediculi majpris, cylindricus, fereglaber. Elytravz-- 
riantfufco & nigrocolore; pone non truncatus. 

37f,DERMESTES obloilgus , glaber , teftaceusj ocu- 
lis nigris. 
Habitat inftercore eguino,pnmo vere frequens, 

DESCR. Corpus magnjtudine pediculi, glabrum, lajve, teftaceum exceptis 
oculisatris, Antenna: clavatae , perfoliata:. 

376.DERMESTES fufcus, thorace fubteftaceo. 
Habitat in Scania. D* Leche, 

DESCR. Magnitudo fere pediculi. Corpus tommfufcum. Antennce clava- 
tae, perfpliats. thorax & elyttfprum, bafis pbfcure teftacea. 

Caflida, 

377. CASSIDA viridis, ovata, lxvis* clypeo caput te- 

gente integro» ft. oel. iy^ 
AB.upf 1736, p. ij. n. 1, Caflida viridis, corporc 

nigro. 
Volkam. hefperid. v, i 4 p. 166. f 4, bona. 
Raj.infp. 107. », 5% Scarabxus antennis clavatis, 

clavis in annulos divifis. 
Reaum.gall. v. 3, t. 18. / omnes.. 
Blank, belg. 89, t. ij.ffF. Teftudo viridis, 
Gced. belg. i.fi, #4, t. 43. Teftudo yiridis^ 
Lift.goed. 286. t. 116, 
Merian. eur. t, u$\ 
Frifch. germ. 13» p. 35% t. 2p t Coccionella clypeata 

viridis. 
Habitat in hortisin Lycopo^ Mentha & aliis, ubilar- 

va tecta incedit proprio ftercore. 

DESCR. Corpus ovale , fuperne conyexum , inferne planum! convexa fu- 
perficies conftat elytris & clypeo viridibus, levibus & sequalibus, ac fiex 
unica conftarent crufta, futura lambdoidea divifa. Abdomen totum nigrum 
& caput totum fub clypeo reconditum; antenna filiformi-clavatas, pallidae, 
fuperne fufcas. Pe4e/|pailidi. Eiytra ad Iatera marginem prominulum ex- 
ferunt &cmn clypeo^fimui totum corpus tcgunt, ut ne veftigium corporis. 

378. INSECTA. COLEOPTERA. 135) 

378,CASSIDA nebuiofa, pallida, ovaiisj clypeo caput 
tcgente integro, 
Goed. belg. }. s p. p£, K 44. 
Lift. goed. 287. /.117. 
mut\ t. 17, / 10, 
Raj. inf p. 88. n. 13. Scarabxus minor, fordideful- 
vus , punftis & maculis aiiquot nigris temere fpar- 
fis notatus, 
Habitat in hortis inter piantas oleraceas.e, g.meliffa, 

DESCR. admodum fimiiis eft praecedenti , ut forte folo fexu differat ; Eft. 
enim dimidio minor , colore pallidus, pun£tis inasqualibus nigris adfperfus 
& inde nebulofus titi teftudo. Clypeus lunam refert, antice minime emar- 
ginatus, totus Isevis , nec maculatus , fed pallidus : Elytra vero piin&is ex- 
cavatis ftriata, ftriiscurvis & fiexuofis: Cor/w nigrum, totum clypeo & e- 
lytris absconditum. Antemtee nigras , filiformi-clavatse. margo coleoptro- 
rum , in hac, prpminet ut in praxedenti. 

37P t CASSIDA atra^ eiytrisftriis quinque punctisque e- 

levatis* 
AeJ.upf 1736. p. ij. n. p Dermeftesniger, pun£li§ 

elevatis \ coliari cceiio^ 
Raj. inf f. 90. n. p t Scarabaeus inter cadavera fre^ 

quens depreffus parum canaliculatus undique niger. 
Habitat in calis Lapponum , &: in cadaveribus ubique. 

DESCR. Corpus ovale, parum oblongum ; Caput ante clypeum infertum. 
Cfypeus convexus , latus, antice truncatus, margine prominulus , fuperficie 
in aliis giabra atra; in aliis pubefcente lanugine capfta &pun£tis prominur- 
lis duris tuberculata. Elytra ftriis quinque , elevatis , lpngitudinaljbus (nu- 
meratis inclufive ftriis lateralibus , fine quibus ftriac mpdo tres) , inter fin- 
gulas ©rdo kmgitudinalis pun£lorum elevatorum. Alce nigricantes, ut & 
totum Corpus atrum ( exceptp in quibusdam casfio clypeo aut capite ) , o- 
pacum, minimeque nitidum. Antenna clavatas : articulo ultimo fubrotundo, 
penultimo lenticulari, antepenultimo conico verticali. Larya glabra, ovato- 
eblonga , conftans incifuris duodecim excepto eapite & cauda , tota atra 
. eft; caput parvum. Devaftatapud Lappones eorum pelles & carnes,cum- 
que iis habibt eemmuniter in ftragulis. confumit cum Blatta 2:da Lappor 
num pifces dum exficcantur , brevi tempore , faepe omnes. apud nos cir- 
ca cadavera frequens. 

580XASSIDA atra^ ely tris lineis tribus elevatis \ anten-. 
nis antice teftaceis* 
Frifch, germ. 6\ p. 11. t. j\ Scarabaeus campeftris. 
Habitat Aboa , communicata a D t Starck , 6c Lundini 
a D v Leche* 

DESCR. Tota nigra. in fingulo Elytro ftrias tres longitudinales, elevatae , 
quarum extima major, antennarmn tres extimi articuli ferriiginei, 

3-8 1. 140 INSECTA. COLEOPTERA. 

}8i.CASSIDA atra^ elytris ftriis decem elevatis, pun- 
ctis excavatis ftriatis, 
Habitat interdum in plantarum acervisv 

DESCR. Antecedenti fimillima eft, led minor, anguftior, tota atra, gla- 
bra. antennarnm clypeique ftru&urautinprsecedenti. Elytra fingula ftriis 
elevatis decem, quas fingulas punclorum excavatorum ordo diftinguit. 

382.CASSIDA nigra* eiytris firiis quinque utrinque 

dentatis> clypeo emarginato. 
JI&. upf 1736. p. 17. Caffida nigra, clypco emargi-- 

nato , elytris punftatis. 
Habitat communiter in fabulo & terra ficca, 

DESCR.. Covpus nigrum, minime nitidum, fed fere cinereo- fbrdidum. 
Caput maxima ex parte fub clypeo latet : antenna claVata» : clypzus afcrtice e- 
marginatus: Elytra gaudeht ftriis quinque ( inclufive cum rnarginalibus,) 
•levatis, obfolete verfus latera denticulatis , pun£tata enim non funt, fed 
quafi tubercula f. pun&a elevata4h;iis adnata. 

583,CASSIDAnigra, elytris ffiriis quiilis utrinque tevi- 
bus y clypeo emarginato, 
Habitat in Drottningholm. B. Kallenberg, 

DESCR. Convenit omnino cum pr«eedenti in omnibus, dirFert tantum 
ftriis Ely trorum laevibus , elevatis, acutis* minime dentatis. reliqua ut in 
prascedenti omnia. 

584, CASSIDA nigra* antennis fetaceisj corpore tere- 
tiufculo. 

Att^upf ij$6+p- 17. n. 5% Dermefles corpore oblon- 
go, elytris ftriatis, capite clypeato. 

Habitat in domibus , ubi veftimenta confumit, Mi- 
rum animal : cum quis hoc tangat , contrahit ca- 
put 6c pedes, ut caput ciypeo muniatur, nec ap- 
pareat 3 pedes lepide inflectit, ut femora quafi trun- 
cata confpiciantur$ in hac ecftafi diutius commora^ 
tur , nec vi aut ulla tortura ad fugam vel motum 
minimae fibrillae adigipoteft; nequeaqua, neque 
igne, neque corrofivis fpiritibus, ncc ullare irri- 
tari pofTunt nervi, quinhxcomnia perferat, licet 
moriatur* Solis tamen radios minus fert. 

DESCR. Infecium teres , oblongum, atrum, opacum. Antenna omnino fa- 
taceat (nonutin caeteris clavataj). Elytra oblonga, flexilia, pun&is minu* 
t ftimis , excavatis , o&o ftriarum. Clypens fubrotundus , magis latus quam 
Jongus , fuperne inajqualis margine cruciato prominulo: ad angulos t&o- 
racis pofticos f. laterales ftppe pun£tum villis flivum, AM&mm nigrum cft> 
certo tamen ad luraen fitu albus omnino adparet. 

3%. INSECTA. COLEOPTERA. 141 

385* .CASSID A nigra-,elytris lineis tribus elevatis, lsevibus, 
fpatio interje&o punftatoj clypeo antice integro* 
Habitat inJyJvis, 

DESCR. Clypeus parum convexus, antice minime truncatus, fed 
rotundatus ; in fingulo Elytro ftrife tres , cequales * elevata? , minims den- 
tatas , pneter margmis ftriam, qus: major prominet. Totura animal fupra mi- 
nutiffimis excavatis pun&is adfperfum , atmm , depreffum. 

386.CASSIDA nigraj clypeo ferrugineoj clytris linea 
elevata. 
Habitat UpfaJia. 

DESCR. Reliquis fnnillima , tota atra , fed clypeus antice truncatus , fer* 
rugineus, pilis luteis. Elytra atfa, in fingulo ftria unica, elevata, acuta* 
femel interrupta. 

387.CASSIDA ferrugineaj elytris pun&is excavatis t 
ftriisque elevatis altemis. de Geer, 
Habitat in Roflagia. 

DESCR. Glabra , medis magnitudinisj margo thoracis & coleoptrorunf 
pallidior. 

Coccinella, 

388.COCCINELLA coleoptris rubris : pun£Hs duobus 

nigris. 
Merian. europ. 3. f, f 8. t.if+f. infitna* 
Lifk.Joqu. p. 385. n. 8,Scarab;Eusalternigef exiguus, 

pennarum cruftis miniatulis , in quibus mediis dux 

tantum maculas nigrse. 
Raj. inf.p. 85« n. z. Scarabaeus hsemifph^ricus mi- 

nor^ elytris e flavo rubentibus, fingulis maculis C 

punftis nigris media parte notatis, 
Petiv, gaz.p.i^. t. zi.f. 4. Coccionella anglicabi- 

maculata C minor rubra. 
BradJ. natur. t. zj.f. 4* 
Frifch.germ. <).p. 33, t, i6\ f 4, Cocciiiella fecun- 

dse magnitudinis , punftis coleoptrorum duobus* 
Habitat in AJno 5 ubi aphides devorat Larva„ 

DESCR. Abdomen , antennse , pedes & omnk terram fpe&antia nigra. 
Thorax niger macula laterali alba. ptmcla dito alba minima ad bafin Tho* 
racis & tctidem fimilia ad antennarum infertioncm, Elytra rubra pun&o, 
in utriusque merijo, nigro. 

^8pvGOCCINELLA coleoptris rubris; lineis pun&is- 
que altys longitudina)ibus + It t i 4 i. INSECTA. COLEOPTERA. 

//. celand. 148. Coccionella coleoptris rubris: lincis 

quatuor albis longitudinalibus. 
Habitat in fepibus Oelandi<e. 

DESCR. Reliquis omnibus, hujus genens, noftris paulio major. Elytrn & 
thorax rubfa , latera thordcis utrinque alba. fingulum Elytron notatur du- 
abus lineolis longitudinalibns albis , quarum interior puri&o albido au- 
6ta eft, vel, in mediointefrupta, duobus pun&isoblongisconftans. 

306. COCCINELLA coleoptris fubris : lineis quinque 

iiigris transverfis* 
Raj. inf 87. n. $> 4 Scarabceus hemifphsericus minor j 

elytris ex albd liveritibus; lineolis nigris iri medio 

doffo pi£tis, 
Habitat iri Lappbnt£ defertis* 

DESCR. Thorax niger lateribiis albis : puntla duo alba ad anterinafum 
exortum. Elytra rubra lineis tribus transveifis latiufculis obtufis nigris, 
quarum quse pe&ori proxima ambo elytra conjungit; duae autemreliquae 
pofteriofes ad mafginem intefiorem elytrorum non exsenduritur , hincab- 
ruptaj in medio dorfo. 

3pi 4 COCCiNELLA coleoptris rubfis: punclis fepterri 

Hollar. inf t. 7 + / 8. ( m gris, 

Alb, inf t 4 61. / C. 
Goed. belg. 2 + p. f8, i\ 18. 
Lift, goed. & 268. / 112, 

mut* i. ij t / %. f 
Mer. europ. 2. p+ 24 \ i. ii< 
Petiv, gaz.p. 3} # i. 21. / $'. Cdchinella anglica vul- 

gatifiimaf. rubra, feptem nigris maculis pun&ata. 
Raj. inf 86*.. n. i< tfcarabasiis fubrotundus f. he- 

mifphaericus rubens major vulgatifTimus* 
Frifch. germ. 4+ p. 1. t 4 1 . / 4. Coccioneila majoi\ 
Suecis Akerhons^Nyckelpiga, Jungfru MariieHona,. 
Habitat in fepibus £c agris vulgatimma 5 aphidesde- 

vaftans» 

DESCR. Caput nigrum : fronte pun&is duobus albis. 

Thorax niger, utrinque ad latera albus. 

Elytra rubra, in fingulo pun&a tria nigra s&qualiter remota ; at ad bafme- 

lytrorum pun&um utfaque elytra conjungens nigrum antice album. 

Antenna minimse , clavatae.Animal fnbtus atrum. 

Larva cinerea : macuiis nigris & albis adfperfa. 

Pufpa lutea , maculis nigris & quafi deulta , ano adfixa. 

3p2.COCCINELLAcoleoptrisrubris: pun&is quinque 
aigris. Habi- INSECTA. COLEOPTERA. 145 
Habitat in agris inter fegetes, 

DESCR. Facies & omniaeadem cum prsecedenti; fed magnitudo minor, 
& in fingulo elytro ( excepta macula baieOs nigro - alba , ) duo puncta (non 
tria), quorumquod in medio majns , quod veriiis apicem minus: Species 
diverfa eita prsecedente, licer thorax & omnia fimillima. 

393*COCClNELLA coleoptris flavisi maculis quatuof 
rotundis, tribus oblongis. De Geer. • 

Habitat in fylvis. 

, DESCR. Oblonga: macuk intefmeidia prima conimunis utrisque elytris; 
dua; aliae tf ansvef fse longiufculac. 

3P4. COCCINELLA coleoptris rubris: punctis unde- 
cim nigris* 
Aft. upf : ij$6,p* 18. n, 1. Coccineik pun&isundecim. 
Habitat in iepibus, 

DESCR. Inter minimas hujus genetis fpecies h*c eft. Puncla in fmguld 
elytro quinque psrva , fextum majus eft fefe extendens ad utrumque ely- 
tron. Thorax niger punclis duobus albis^ 

395*. COCCINELLA coleoptris rubris : punclis trede- 
* cim nigris. 
Acl. upf 1736.^ 18. n. 3, Cocciriella pun£tis duo- 

decim. 
Habitat in fepibus. 

DESCR. Corpus magnitudine inter maximas & minimas mediurh. Thorax 
riiger lateribus utrinque albis cum puncto nigro. Elytra rubra: pun&a in 
fmgulis fex nigra, quofum duo in raedio elytri tere contigua ; unicum 
pun£tum nigrum ad bafin elytri conneitit utramque cruftam , adeoque 
impar eft. 

396, COCCINELLA coleoptris flavis: punftis quatu- 

ordecim nigris : quibusdam connatis. 
Habitat in Scania. D, Lechc 

DESCR. eft inter parvas fiu gencris. Elytra flava , quorum in fingulo Pun- 
claduoparia oblonga,diftincl:a futufa longitudinali nigra, cumquauna 
in fmguli ely rri medio, conriata quadrangularis , dein alia connata eum op- 
pofita in formamtrianguli: pun&um terminatrix elytri etiam adnexum fu- 
turae longitudinali. Thorax a tergo poftice te£tus macula magna higraan- 
trorfum tetraloba. 

397. COCCINELLA coleoptris fubris: punftis quatu- 

ordecim albis, 
Lift. loqu. 383. n 4 io.Scarabseus fubrufus, cuiin hu- 
meris binse maculas , inque fingulis alarum thecis 
feptem maculse albse funt» 144 INSECTA, COLEOPTERA. 

Aft, upf. 1736. p. 18, n. j\ Coccionella punfbis qua- 

tuordecim» 
Habitat in nemoribus &; hortis» 

DESCR. Maghitudo ad medias accedir. Thorax ruber lineola alba longitu- 
dinali in medio , et micula utrinque alba. Elytron unguluiri notatur VII 
pun&is, eo ordine a thorace Verfus caudam numerando puncta, ut 1, 5,^, 1* 

5Pg^*COCCINELLA coleoptris rubris : pun£tis quindc- 
cim nigris.. 
Habitat in Horto academico rariusl 

DESCR. Eft inter majufculas fui ^eneris. Gi^triigTum. Thorax riiger, u- 
trinqne albus , pun&o nigro , ut in plerisque ; in fingulo Elytro anterius 
punttum 1, dem 3, iterum tria , poitice nullum. his duplicatis (in binis 
fcil. eiyttis) faciunt 14, adde unicum nigrum utruiriqrie elytron tan- 
^gens ad bafm elytrorum. Abdomen & pedes nigri. in aliis ad apicem in 
fingulo elytro lineola longitudinalis nigra. 

%99* COCCINELL A coleoptris rubris : pun&is fedecim 
albis. 
Habitat in Lappoma Lulenfi fylvatica. 

DESCR. Magmtudo & facies pfoximc! prsccdentis. Thorax rubef , purii 
clo utrinque albo, absque ullaiineaintermedia. Elytron ftngulum ifobruni 
notatum pun&is octo , athorace numerando 2, 3, 2, i. 

40O f COCCINELLA coleoptris rubris : pun&is vigin- 
ti albis* 
Habitat in arvis, 

DESCR. Magnitudine & facie cum riraicedentibus duabus corivenit. Tho^ 
rax rubet ad marginem lateralem utrinque lineola arcuataalba notatus,in- 
ter has lineolas a tergo duo puncta alba minora fuperiora , & duo alba a| 
lia inferiora f. elytris propiora paulloque majora: ,in fingulo Elytrs, 4uoq 
rubruin efl > puncta decem funt alba , quoruin duo in inedio ferecontigua, 

401.COCCINELLA coleoptris flavis : pun&is viginti 
duobus nigris. 
Habitat in fepibus, 

DESCR. Inter fpeeies mmores riUirierari poteft. Elytra fingula fiava purt- 
£tis novem nigtis diftantibus, practer duovix confpicua obfoleta. Thorax 
ftotatur maculis feptem, quarum infima reliquis major,- duac autempri- 
m« 3 ad antennas, minimae. Subtus iafpe£ta obfervatur margo colcoptro- 
rum prominens cum pun&o nigro in madio utrinque. Abdomen, utinre* 
iiquis , nigrum eft. 

40i,COCCINELLA coleoptris rubris: pun&is viginti 
quatuor nigris, quibusdam connexis. 
Habitat in Scania, D» Leche, 

DESCR\ INSECTA, COLEOPTERA. i 4r 

DESCR. lnter minimas nbftfas numeranda. In fingulo Elytro pun&a duo 
diftin&a, deinde 4.Jqubfumintermedia coalitajtum 3 cbalita omnia, hiac 
qUafi fafcia; demum 2 puncla minora diftin&a. 

40J»COGCiNELLA coleo-pteris rubris; pun£Hs pluri- 

mis nigris, quibusdam connexis fikura longitu- 

diriali riigra* 
Raj. inf. 87. n, \f. Scarabaeus hemifphxricus fla- 

vus, maculis higris varix figiirae depi&us. 
Lift. loqu. 383. tii 9, Scarabseus luteus, nigris ixia- 

culis diftiri<5his. 
Frifch.germ. & p k 34. i. 17. /< 6\ 
Habitat in arboribus. 

DESCR. Therax aritice rubef , pbrie riigef . Elyira f ubra , fnaculis f. pun- 
&is ; plufimis (16.) quadratisj atris, connatis intef fe cum margine inte- 
fiofe cbleopterofumriigro. differt itaque paueis a fequente. LARJ^lhujus 
hifpida efb. 

404. COCCINELLA coleopteris flavefcentibus , puri- 
etis pliirimis nigris, omriibus coririexis futura 
lorigitudiriali nigra. 
Frifch. germ. 9, t. 17, /. 4, f. 
Habitat in fepibus. 

DESCR. Pralcedenti magnitudine & facje fimillima, fed thorax\ qui ni- 
gef , ad latera majofibus albis maculis, & «ntice maculamajori alba , & 
m medib . verfus elytron albus, irieludens maculam duobus tiibusque. 
punclis nigfis notatam. Elytra fmgula fubfa nOtarituf Cruce , cujus fadi* 
(verfus caudam ) emarginato-biflda; maeulae hic fefe nullse diftiii^tae, fed 
onines iri crucem hanc coaktse. 

4'of . COCCINELLA coleopteris nigrisj pun&is viginti 
duobus albidis^ 
Habitat iri Scdnia & Smblandia. 

DESCR. Mediocris : Elytra fingula undecini pur.&is flavefcenti-albis f 

406.COCCINELLA cdleopteris higrisj pun&is quatu^ 
ordecim rubris. 
Habitat ih fepibus. 

DE.SCR, Eft inter riiinores fpecies riumefarida. Elytra mgf : a cuni tribus 
paribus punaorum fubrorum & ultimo adhue impafi. Thorax nigricat 
cum pun£to utf inque rubro. 

407. GOCCINELL A coleopteris higris : ptin&is fex ru- 
bris. 

R*ji dfft p. 87^ ^4. Scarabasus hemifphsericus mi- 

K nor. 14* INSECTA. COLEOPTERA. 

nor 5 elytris nigris (non deleatur) rubris maculis 
pi&is. 
• Habitat in arboribus fat rara. 

DESGR. Thorax totus niger. Elytra atra, nitida, fingula tribus pun&is 
fanguineis, .quorura quod thoraci proximum majuseft; ultimum pun- 
&um verfus ipfum apicem elytri fitum, at intermedium propius niargini 
interiori , quam extcriori collocatum. varietatem absque tertia macula a- 
pud D. de Geer vidi. 

4og f COCCINELLA coleopteris nigris 5 punctis quatu- 
or rubris. 
Habitat in Urtica majore, Rubo\ aliisque. 

DES.CR. Inter minoreseft, ovata, nitida, atra. Caput atrum* Thorax a- 
ter cuin pari pun&orum excavatorum a tergo. Elytra nigrn > fingula jux- 
ta balln ad marginem exteriorem macula minore rubra cum puncto fer- 
rugineo, & alia minore, in medio elytri , verfus marginem interiorem, 
itidem rubra. 

400.COCCINELLA coleopteris nigris 5 punctis duo- 

bus rubris* 
Frifch. germ. 9. p, 34. t. io\ f 6. Coccinella media 

nigra, punftis duobus rubris dorfalibus. 
Habitat in Sorbo , menfe feptembri, Fahlunse. 

DESCR. Eft magnitudine mediocris, antecedenti fimillima, ambitu fe- 
re orbiculata , tota nigra, nitida, marginc prominulo. Tborax absque ma- 
culis. Elytron fmgulum in medio fert maculam f. pun£lum latum fan- 
guineum. Abdomen inferms rufefcit, alias totafubtus nigra, tergumfub 
elytris etiam fanguineum. PUPPA hifpida eft. 

410. COCCINELLAatra giabraj elytris abdomine bre- 
vioribus margine inflexis^ 
Atl. upf 1736. »♦ io + Dermeftes fubrotundus ater' 

nitidus 3 elytris brevibus. 
Habitat mterra^ arena, ftercore equino paffim. 

DESCR. Corpus quadratum , atrum , nitidum , glaberrimum, Elytra ab- 
domine brcviora, parum truncata, giaberrima , integerrima, ftriis ali- 
quot vix manifeftis. Thorax laevis , non ftriatus, fed linea excavata ambi- I 
ente notatus. Caput omnium minimum, quod, terrefacta, totum intra 
thoracem retrahit, ac fi decollata eftet, nec, ut caput exferat, ullo tor- 
mento adigitur. Os fqrcipatum dentibus duobus acutis. Antemia davatas, 
integrae. Pofteriora abdominis truacata, glabra, eiytris paulo longiora, 
©btuufTima. facies recedit a reliquis & convenit cum Dermefte vel Scara- 
baeo. 

4H.COCCINELLA villofa, coleopterorum margine ' 
inflexo , thoracis macula bafeos utrinque alba, 
Habitat cum pnecedenti. • 

DESCR INSECTA, COLEOPTERA, 147 

DESCR. Sequenti adco fimilis eft, ut pro eadem facile habcri queat, Ji~ 
cct triplo minof. Tota ni;»fa eft ck pundtis vix confpicuis, fufeis & albis 
nebulofa fa&a. thorax utrinque verius bafin maculam albam fert, &duo 
pun&aalba majora in medio elytrorum, in fingulo unicum; fubtus tota 
aibicat. Thorax, caput & antennse nigra. 

4i£ v COCCINELLA villofi, coleopterorum margine 

inflexo, futuris rubris. 
Raj. inf p* SfSft* 37» Scarabaeus parvus, corpore 

fubrotundo, collo oblongo 5 alarum elytris nigris 

binis punctis albicantibus notatis, 
id&iupf. 1756. p. 18* n. 3, Gyrmusnigricansmajoi% 
Habitat frequens in ScropJjuJaria fzo. 

DESCR. Raji deicriptio optima eft. Abdomen alburn. Corpus ovatumi 
Thorax latus, convexus. Elytra nigricantia, albedine adfperfa. Sutura e- 
lytrornm tam inter fe , quam illa cum thorace, rubfa. Antcnncc clava- 
tae, integr«c, nec fnTs. H&c <& pr.ecedens a reliquis facie tota rccedunt, 
• cum quafi hirfatse fmt , ncc margine ely trorum confpicuo ailt reftcxo 
notentur. 

Chryfomela. 

4i3 + CHRYSOivlELAatra^ punclis excavatis contiguis* 

Habitat in tfamcetp 666. in infula Gotlandias ver- 

fus auftrum HeJigJjoJmen difta , copiofe , ut & ad fo- 

dinas lapideas Burswiken^ tarde admodum incedens. 

DESCR. Eft e majoribws hujus generis. Tota atra, minime nitida. tho- 
rax & Elytra puniiis minutimmis confertiftimis.excavata. Elytra fitis 
flexilia , mollia & obtufa funt. Antemice undecim articulis. Margo ely- 
troruin prominens. 

414, CHRYSOMELA nigra glabraj antennarum bait 
fubflava* 
Habitat in Roflagia. de Geei\ in Scania. D. Leche* 

DESCR. media, puncrTs nec contiguis , nec ftrlatis in elytris. color dem 
parnm ad caeruleum vergit. 

4if # CHRYSOMELA nigro-purpurea, punctis exca« 

vatis flriata» 

Atl. upf 1736%^. 19. n> ^Attelabuscserubeus niti* 
dus oblongiufculus 5 fubtus niger. 

Habitat in Betula, cujus foliis pafcitUf. Lar* 

va degit fub foliis Betulse , cujus inferior fu- 

perficies ab ea confumitur, relictis nervis 

vel vaiis foliorum craffioribus 4urio^biusque 5 nec 

K z non i 4 8 INSECTA, COLEOPTERA, 

non epidermide feu fuperficie folii fuperiore coe- 
lum fpe&ante* hocce dum nutritur pabulo Abdo- 
men l. caudam multoties adtollit 8c erigit* Con- 
fumta fic foliorum pulpa, maculam pallidam exfuc- 
camoftendit foliumj hincque autumno velAugu- 
fto Betulx foliafiepe maculantur, Ova plumbea, 
globofa, numerofa, juxta fe invicem collocataj 
nitida fsepe reperiuntur iri inferiore foliofum fu- 
perficie* 

DESCR. Infettum atro -caruleum ad pufpufam Vefgens, feu pfoprie 
violaceum floris violfe martias omnjno colore ; folus venter , pedes & an- 
tenns nigra. Caput & thotax pun&is excavatis minutiffimis inordinatis 
fere contiguis adfperfa ; at Elytra ftriis vix oculis pefcipiendis, ex pun&o- 
rum excavatorum minutiffimorum ferie, notantuf , quibus* ut & parvi-, 
tate a fequenti differt. 

LARVA fatis fnnilis facie eft CoccinellarumErucis; mcifurae fingulse in 
media 5 verfucarum erdine tfansverfali inftfu&?e. quse verrucas apice pilo- 
fae funt & humorem excernentes. Abdomen pallidiUs eft, etiam verruco- 
fum. Larva degit fub foliis Betiilaj. 

416.CHRYSOMELA nigro-purpurea, pun&is exca- 
vatis adfperfa. 
Frifch. germ. *v. 7. p. 13. ^8- Scafabastis alnicxru- 

leus. 
Habitat in Aho frequens vere , cujus folia confumit* 

DESCR. Antecedenti Betulje Chryfomela* adeo fimilis eft, ut ovum ovo, 
modo major > & elytris quidem pun£tis excavatis , fed fparfis , nec ut'i 
Betulinaj in ftrias longitudinaliter digeftis. Caput & thofax fubtus, uti& 
pedes & antenna, nigra funt» Color violas uiaftiaa odofatsw 

417XHRYSOMELA nigfo-pufpurea$ thorace utrin- 
que luteo : punc"fco nigro. 
AtJ. upf 1736. p. l 7* n + ?• Chryfomela violaceo- 

nigra, collari margine rubro. 
Habitat in Salice. 

DESCR. Magnitudine & facie Chryfomels alni fimillima ; color omniao 
idem. FJytra pun&is minutiffimis excavatis adfperfa; qus pund"ta vaga, 
nec ftriatim digefta funt. Thorax kevis & glabereft, ad latera ruber, in 
medio longitudinaliter violaceus, uti elytra, autpaullo magis nigricans 
in medio. Caput , pedes , Abdomen nigra. Pun&um nigrum, in medio co- 
loris lutei ad thoracis latera. 

4i8»CHRYSOMELA viridis nitidas thorace a> 
quali -, elytris punctis excavatis contiguis : pone 
dehifcentibus, 

Acl. INSECTA. COLEOPTERA. 149 

Acl. upf. 17^6. p. 17. n. z. Chryfomela viridis nitidtw 
Habitat in Salice. 

DESCR. Infe&um fericeo-viride , pun&is , fi lente obferventur, contiguis, 
feque invicem tangentibus , excavatis ; verfus anum obtufum eft animal; 
elytra pone dehifcunt. Thorax «equalis minus pun&atus, antenna & fedes 
nigricantes ; fequenti dimidio minor. 

4ip f CHRYSOMEL A viridi - caerulea. 

Acl f upf 1736% />„ 17, «.i f Chryfomela viridi-caerulea 

nitida* 
Habitat copiofe in pratis & agrorum marginibus pri- 
moverejuxta urbem Hemofand Angermannias , u- 
bi eandemmenfemajo 1732, legi. 

DESCR. Eftanimal e majoribus hujus generis, admodum convexum. 7V 
inm e viridi & caiiuleo colore fenceum f. auratum. Elytra margine pa- 
rum prominent & pun&is minutiflimis excavatis diftin&a , nec contiguis 
fat in antecedenti) adfperfa. admodum convexa funt kxc elytra, & proiti 
fubtus magis concava. Antenna <& pedes virides. Abdomen viride. 

420, CHRYSQMELA viridis nitida^ thorace anticc 

excavato* de Geer. 
Habitat in Rojlagia. 

DESCR. Tota nitida. Thorace antice non «qualiter truncato, fed finu ex- 
eavato. 

421.CHRYSOMELA viridis nitida; thorace antice as- 
quali > elytris pone contiguis* de Geer. 
Habitat in Roflagia. 

DESCR. Minor eft praececienti & teretior. 

422. CHRYSOMELA obfeure teftacea, Acl. upf 1736, 
p. 17, n. 3. 
Habitat in ligno putrido primo vere + 

DESCR. lnter majores generis fpeeies numeranda eft. Color totius corpo- 
ris, elytrorum, thoracis, antennarum, abdominis & pedum unicus idem- 
que eofcure teftaceus, f. caftaneus; fed omnium (imillimus eft femini 
Staphyleae f. Staphylodendri , nec novi aliud hujus fingularis coloris, a quo 
fimilitudinem defumam Antennarum extiwius articulus ovatuseft, reliqui 
breviores. Elytra pun&is minutiflimis inordinatis excavatis adfperfa. 7V.»o- 
rax utrinque margine crafliufculo notatus , & utrinque macula deprefla. 
Corpus ovatum. oculi foli nigri. Antenna & Pedes magis rubent. plant» 
pedum fubtus alba. 

423.CHRYSOMELA pallido-grifea. 
Habitat in Salice. 

DESCR. Color grifeus f. teftaceus roto corpore; pracedenti fimillima, fed 
paullo minor ; plantae pedum fubtus exalbefcentes : ocuh nigri; prascipua 
not-a, qua a praecedenti differt, (pmerquam celore longe pailidlore} con- 

K 3 fiftjt ip INSECTA. COLEOPTERA, 

fiftit infmgulis ely tris pun&is pcr 901-dines Iongitudinaliter digeftis, cutn i 
in prscedente puncta fparfa , nec per ftrias diftributa, 

434, CHRYSOMELA nigra$ thorace elytrisque grifeis. 
Acl, upf. ij$6.jp.i9.n.6. Attekbus fubrotundus gri- 
feus. 

Habitat in Lilio. 

DESCR. Thorax & Elytra grifea , mollia, flexilja , pellucida, punclis mi- 
nutiffimis confettifTimis excavatis adlperfa. Capnt nigrum , ut & antennae, 
pedes <& ipfum corpus. magnitudine reliquis plcrisque cedit. 

'41 f* CHRYSOMELA rubra, thorace cylindraceo u- 
trinque impreffo^ 
Blank. belg. 91. t. 1 1 . /♦ J. 
Mer. eur. 71, 

Reautn.gall. ^t. 17» /♦ I. 2. 

Habitat in Lilio 3 Gonvallaria zj% , cujus larva tecTra 
legitur prpprio ftercore. 

DESCR. Inter mediocrcsmagnitudine eft collocanda, Rubra funt Thorax, 
elytra, caput fuperne, pedes. Nigra 'vero antennse, bculi, pedum geni- 
cula , abdomen , fcutellum , caput fubtus , ut & thorax fubtus. ] Thorax 
elytris longe anguftior, teres, fed ad utrumque latus cavitate impreffa 
notatus. Elytra puh&is minutiuimis excavatis ftriata funt. VARIAT capi- 
te & pedibus nigris. 

426,CHRYSOMELA aenei coloris, 
Habitat iiiiSW/Vtffrequens. 

DESCR. Hasc mediocris magnitudinis , tota e rubro amea f. aenei politi 
coloris. 

417. CHRYSOMELA viridi - asnea : elytris rubicundis, 

cle Geer. 
Habitat in nemoribus Rojlagia. de Geer. in Scania; 
D. Leche, 

DESCR. Media. Caput 8cthorax pukhve nitent. elytra rubro-teftacea apict» 

bus immaculatis. 

423. CHRYSOMEL A nigro-cserulea, elytris rubris apice 
nigris, 
Jt. cel. 38, Chryfomela thorace viridi caeruleo, e« 

lytris rubris apice nigris, 
Habitat in Populo, cujus folia confumit, primo ve~ 

re frequens, unde foliorum fceleta quaii ex retibus 

fafta, folis vafis conftantia. 
BESCR. Jnter maximas hujus generisjhajc eft. Elytn ruka , ptm£tis mx- 

nutiflS * INSECTA. COLEOPTERA ifi 

nutiflimis excavatis adfperfa. apex elytrorum minimam maculam nigram 
habet. Thorax glaber, viridi- nigroqve Csruleus, ut & fcutellum& abdo- 
men , & Caput & pcdes. antenria magis nigricantes. margo thoracis linca 
imprena diltincTrus. margo elytrormn inflexus corpus arcte ambiens. aU & 
dorlum ni^ricantes. variat elytris.rubris & flavis, fortefexu? 
Avtenna Chry fomelse hujus non lamdlats funt, uti it Liflero defcripta, 
fed ut in reliquis II articulis filiformes, infimo majori. 
LARVAttQn. dimittit oleofmn quoddam flavefcens, fcetidiffunaque eft, 
ut nullo modo ferri queat. 

42p,CHRYSOMELA thorace elytrisque rubris. 
Habitat in Salice foliis hirfutis g 1 1; 

DESCR. dorpus totum nigrum , uti caput , antennse , abdomen , peclus 
fubtus, pedes; at thorax rubereft cuin duobus pun&is fufcrs juxta elytra, 
& elytra ipfa rubra; in fingulo elytro 9 ordines pun&orum minutiflimo- 
rum vixque confpicuorum. 
LARVA nigra elt, & valde rugofa. 
PUPPA vero flava. 

430. CHRYSOMELA thorace rubro cylindraceo pun- 
ctis duobus nigris \ coleopteris flavis cruce nigra r 

Frifch. germ. i, p. 27. f, 6, Scarabasus cmciatus 3 e- 
rucx Afparagi. 

Habitat in Afparagi 272 ramis , quos confumit Lar- 
va, apud nos etiamnum rariffima 5 Hamburgi au~ 
tem vulgatiffima, Afparngum devaftans, e Ruffia 
cum eo adlata, ut ab Hortulanis creditur, 

JDESCR. Eft prascederltibus & minor & longe anguftior. Caput nigro-cac- 
ruleum. Antenna nigrse. Thorax anguftus, cylindraceus , punfitis duobus 
nigris a tergo. Elytra oblonga , flava, verfus marginem exteriorem fe- 
cundum totam longitudinem fulva. macnla crucifonnis ceerulea tegit cole- 
optera , cujus truncus incumbit margini elytri utriusque interioris fecun- 
dum totamlongitudinem ; at rami brcves funt, nec marginem exteriorem 
elytrorum adtingunt; ad bafin elytri macula oblonga cserulea , quse non 
conjungitur cum cruce; verfus apicem elytri pun&um ceruleum rotunda- 
tum, quod faspe adnafcitur bafi crucis. 
LARVA nigro - fufca gl£bra. 

43 1 ♦ CHRYSOMEL A thorace viridi} coleopteris irubris, 
cruce cseruiea^ 
Aft. upf 1730'. p. 17, n, 4. Chryfomela viridi-au- 

rea rubro variegata* 
Habitat in Lapponia Umenfi. 

DESCR. Figura & faeie ad Chryfomelam Populi qnodaramodo accedit. 
Caput & thorax colore aeneo- viridi. antenna nigrre , congeneribus fimilli- 
ms; pedes nigri maxima ex parte. Elytra autem maxime fingularia & pul- 
cherrima, colore dilute rubra , fafciis «neo-casruleis picla , ita ut macu- 
la adbafin elytri fubrotunda, nec connexa cum reliquis , nifi cum thora- 
ce. Margo interior elytrorum fecundum longitudinem «eneo - csruleus, in 

K 4 me.lio ijz INSECTA. COLEOPTERA. 

medio elytri fafcia linearis transverfa , utrinque margine repanda , coa- 
nat cum macula longitudinah, fccundum marginem interiorem excur- 
renre, crucem. Inter ramos hiijus crucis & apicem elytrorum , feupone 
iaiciam mtermediam eft arcus fere circularis , reliquis maculis concolor, 
cujus alterum crus mnafcitur maculas lpngitudinali admare-inem interi- 
prein e.ytrprum , alrero crure libero anumque refpiciente. Caput.thorax 
oceiytra punchs minutiffimis excavatis inordinatis adfperfa funt. ""' ' 

43^CHRY§OMELA ohlonga nigra^ cqleopteris, rur 
bris, maculis quatuor nigris. 
Habitat in fylvis Loffiadienfibus» deGeers mUpfali- 
enfibus. E* Ekelund. \ 

DFSCR. Major reliquis omnibus, teretior, oblongior; in fingulo Bfytii 
puncta majora duo, quorum prius magis ovatum, pofterius majus trans- 
yerium. Antenna.' fere pecjinatae. Thorax brevis, 

433CHRYSOMELA oblonga fufca* elytris Uttcra 
S albq. 
Habitat in Scania. D, Leche. 

DESCR. Thorax grileus albidis pilis: Elytm griteo-fufca cum macula al? 
ba,utrinque acuta, rhombsa, in medio futurae ; mox macula trigona, a- 
pice poftenora fpe&aate ; tumfafcia transverfa, & ultimo macula in me*" 
Gio tutur». omnes hae macula albas> Magnitudo totius eft feminis Carvi. 

434- CHRYSOMELA elytris fufcis pone lividis. 
Habitat in Scania. 

DESCR. Magnitudine pulicem vix fuperat. corpus nigrum. thorax&ely. 
tra fufca, fed elytra pone magis pallida & livida.' '" 

43f.CHRYSOMELA livida; oculi* nigris, da Geer. 
Habitat in Pado foliis annuis $96+ % 

DESCR. parya: tota pallida f. livida. - ' * 

436.CHRYSOMELAfuprarufa3 thoracis, pundis niJ 
gris duobus , ely trorum pluribus, de Geer. 
Habitat in Populo. 

DESCR. Medise Magnitudinis. Corptts nigricans : pun&a nigra in Elytris 
finguhs 3 vel plura. ' " ' ' ' 

437- CHRYSOMELA fupra nigro-asnea; margineco- 
leopterorum luteo. 
Rafinf 90. Scarahasus antennis clavatis tertius. 
Habitat in Oftrogothiafdc Qeei% in Sc^nia. J. Leche» 
Upfaliae in Ranunculo echinato 470, Nos. 

DESCR. Medi;se magnitudinis : margo, exteriof elytrorum & Thoracis fla- 
vefcens; thorax & caput nigro-asnea; fubtus tota atra. corpns oblcngum 
ctt, pedes nigri. 

458, INSECTA. COLEOPTERA. ij-j 

438, CHRYSOMELA nigro-senaea, elytrorum lineis du- 
abus luteis, 
Habitat Upfaliae* P. Kalm f 

DESCR. oblonga admodum eft, tota fupra nigro-amea, thoracis mar- 
gine latcrali flavo & fingula elytra in medio & margine exteriore linea 
lengitudinali flava.tibia: & femorum interior pars'flava; antennee cla- 
vatse. 

43P, CHRlfSQMEL A thorace nigro y coleopteris rubris; 

cruce nigra. 
AB. upf. 1736. p. ip. #« 3. Necydalis collari nigroj 

elytris teitaceis 5 fafcia nigra. 
Habitat - - -. ' ? 

• DESCR. Eft inter medias numcranda. Corpoxe angufto & oblongo. /[«- 
tenna 7 Captlt, thorax, abdomen nigra. Ala albaa. antenna anguftiores 
quam in reliquis. Thorax pumitis fcaber. Elyira dilute rubra ftriis o&o 
vel pluribus, punftis minutiffimis exarata. bafis & apex elytrorum nigra: 
fafcia transverfa nigra margine inaquali in medio elytra ambit. futura e- 
lytrorum (feu margo inteyior) nigra, conficiens cum fafcia transverfali 
intermedia crucem. 

440, CHRYSOMELA cseruleo^ viridis , thorace femo- 
ribusque ruffis. 
A&. upj. 1736. p. ip. Attelabus fubrotundus cae- 

ruleo - nigricans y cqllari teftaceo* 
Habitat frequens ruri , nidiflcat in gallis Salicis, 

DESCR. Inter minpres eft hfec numeranda. Caput & Elytra nitida , vi- 
ridi rcajrulea, pun&is fparfis excavatis. Thorax miqpr viridi-ruber feu 
teftacep-ruber, crafTus, conyexus> Antenna nigrse, fubclavatsei Fempra 
rufa : palmse nigras. 

055". DjfFert hasc in paucis a Carabp capite elytrisque cseruleis, thorace 
r-ubro, quod haec brevior fit ; qupd collare npncorcratum , ut in Carabo; 
quod aorennse fubclavatae , nec, ut in Garabo filiformes; & denique 
quod infima internodia antennae in hac nigra (1115, in Carabo autem 
ifto teftacea feu rubra. Abdomen a tergo flavum ^ fubtus nigro-cserule- 
fcens. 

44i + CHRYSOMELA dilute teftacea hemiptera. 
Habitat in floribus maxima faepe in copia, 

DESCR, Magnitudo pediculi. Corpns oblongurn, lxve. Ant enna parum 
clavat*, Elytra non ftriata & truncata, abdominis duobus articulis bre- 
yiora. 

441. CHRYSOMELA teftacea oblqnga^ elytris acu- 
minatis^ 
Habitat in arboribus. 

DESCR, Eft inter omnia Coleoptera minima, utpote quas pedieulo qua- 

druplo minor. Tota teftacea, antenna fil^formes , «ninus capitat« quam in 

K 5 prsce- 1/4 INSECTA. COLEOPTERA. 

•prscedenti. Elytra dein non obtufa , fed acuminata caudam tegunt. tho» 
rax margmitus fere , ut in Carabis. 

443.CHRYSOMELA fufcaj capite nigricante^ 
Habitat mfcneftris vcre. 

DFSCR. Corpus totitm puiice mimis eft, oblongum, nec obtufis elytrist 
fiedes pallidiores ipfo corpore. color corporis totus e nigro caftaneus, ex- 
cepto capite nigrieante. • 

444. CHRYSOMELA coleopteris fufcis, margine flavo* 

pallidis* de Gee?\ 
Habitat in foliis Nymphaa ^iG. 4175 circa 24 Junii 
in copulafrequenterobfervatur, prxfertim in flu- 
vio Upfalienitj ignavum maxime vk tardum.ani- 
malculum. 

DESCR, Eft medits magnitudinis. Capnt fufcum : thorax fubflavus, inae- 
qualis. Elyira planiufcula nigra, opaca, punclis excavata , margine late- 
rali & poftico (non vero verfus futuram) flavo. Pedes flavi. mtenna ni- 
gro &flavo alternats, corpore dimidio breviores. ala fufcx , venis nigris. 
Abdomen a tergo flavefcens linea transverfa , nigra, lata, in fingulo fe- 
gmento, at latere tcrram fpe&ante aigrujn, 
hARVA nigra eft , glabra , fubtus flava, 

Curculio* 

44f,CURCULIO fufcus., oblonguss elytris re&is acu- 
minatis. 
Acl. %pft*if$& t P> 16. n+ 1. Curculio acuminatus, 

longus, fufcus. 
Habitat Fahluna. 

DESCR. Eft maximus inter Svecanos noftros. vofijnm longum , teres. tho» 
rax pun£Hs exeavatis. Elytra uninus, quam in reliquis, gibba, re£ta, in 
apicem feu aftgulum acutum definentia, oblonga, fingula ftriis decem 
longitudipalibusexarata & fimul excavato - pun&ata ; hae ftriae coeunt per 
paria ante apicem in fingulo elytro. Totum Corpus atrum , villis confpi- 
cuis cinereis teitum, binc totum cincreum. Antenna magnas, infimo ar- 
ticiilo longiffimo , rufefcente. 

446\CURCULIO fubfufcus* elytris fafciis nebulofo- 

teilaceis. 
It. cel. 16, Curculio fubfufcus 3 elytris fafciis duabus 

teflaceis, 
Lift, loqu. />, 3P3, ?/. 29. Scarabseus majufculus fcaber 

e ieucophaeo nigroque varius. 
Pet.gaz.p, 14. K 8» /*♦ o\ Curculio norwegicus ni- , 

ger, fignaturis flavefcentibus adfperfus. Habi- INSECTA. COLEOPTERA. i r f 

Habitat in SerratuJa 66z ( qux Carduus in avena) 
frequentiffimus apud nos in agris* tarde incedit, 
arcle apprehendit 5 tenaciter adhasret, ore fruflra 
cutem mordere tentat captivus. 

VESCR. Verfus anum valde gibbum eft abdomcn a tergo. Aniiralculum 
totum e grifeo nigrum; totum corpus, roftrum, thorax, elytra & pcdcs 
pundtis minutiflimis contiguis excavatis. Signatura aliquae teftacea; in tho- 
race ex villis tenuiiTimis, fimilcs etiam.in formam fafciarum duarum 
transverfarum linearium , quarum quae thoraci propior ad futuram cly- 
trorum interrupta eft. antmnarum apices flavefcunt. 
LARVA rete fubglobofum in foliis texit , intra quod mutatur. 

447. CURCULIO grifeus y macula ferruginea elytro- 
rum + 
Habitantem reperi in SaJice. 

DESCR. Eft praecedenti fimilis., fed dimidio minot ,totus grifeus e cano 
& grifeo mixto : antenna nigraa. Roftrnm thorace fere longius. thorax gri- 
feus, a tergo inmedio pari pun&orum alborum & vix confpicuorum. £- 
lytra e cano & grifeo mixta intime , cum macula magna ferruginea in 
inguli elytri medio. Scntelium ieu apex thoracis albus eft. 

448,CURCULIO albo nigroque varius> probofcide 

planiufculo carinato thoracis longitudine. de Geer ¥ 

Frifch.germ. 11. p. 32» t.zz. /♦ 3.Curculiobrevi-ro- 

ftris . 
Habitat in Roftagia. 

DESCR. Facies prsecedentis , fed color ex niveo & nigro varie tnixtus, 

44^. CURCULIO seneo - fufcus s roftro thorace brevi- 

ore. 
Aft. upft 1736. fi. \6. n. z. Curculio acuminatus 

oblongiufculus seneo - fufcus, 
Lift. Joqu.p. 394, n. 31«. Scarabaeus rnajufculus e ni- 

gro rufefcens, an? 
Habitat apud nosfat frequens* 

DESCR. Roftrum deprefium , capite ipfo fere ferevius. Cnput & thorax 
punftis minutiffimis inaequalia. Elytra oblonga, ftriis feptem profundeex- 
cavata, intcrje&isftriis ( fere elevatis ) crenatis. Capiti, thoraci &elytris, 
(quae omnia nigra) infidet pilus vix confpicuus aureo-igneus. Pedes & 
antenna rufeicentes , infimo avticulo longiffimo. Famina marito duplo 
major. 

4fo. CURCULIO roftro thorace breviorej corporegri- 
feo ; thorace tribus ftriis pallidioribus, 
Habitat in hortis & pratis Frequens. 
BESCR. Pedicuto duplo majoiv Orpus totum grifeum. antennarum infi- 

mus if6 INSECTA. COLEOPTERA. 

mus articulus rufefcens, tUorax lateribus & dorfo niger, intra quam ni- 
gredinem color grifeus ftriarum inftar ducitur, unica linea intergo, & 
dein unica in utroque latere, hinc thorax quafi fafcus lineis tribus lon- 
gitudinalibus pallidis f, cinereis exaratus; oculi nigri: elytra cinerea, fin- 
gula ftriis ^ exarata. rofirum breve, §xtra antennas breviflimum & fere 
nullum. 

4fiXURCULIO ater^ probofcide thoracis longitudi- 
ne. de Gee?\ 
Habitat in Rpflagia, 

DESCR. Medias maguitudinis ; pun&is excavatis ftriatus. 

4fi. CURCULIO einereus oblongusi elytris obtufiu* 
fculis. 

Liji. lofu. p. 594, n. 30. Scarabasus fufcus, Janugi^ 

ne incanus, 
Habitat frequens in herbidis. 

DESCR, Eft prscedemibus paulo minor , oblone*us, ater , fed tenuiflimis 
pilis undique adfperfus, hinc cinereus ad nigredinem vergens. Elytraoh- 
Ionga, non acuta, ut in prima fpecie, ftriis ad fummum oc~to pun&ato- 
eoncavis. Pedes elytris concolov es, antenn<e verfus bafm rufefcunt > injimu 
articulo longiflimo.. 

4fj,CURCULIO cinereus, oblongusj pedibus rufis, 

Habitat - - - 

DESCR. Antecedenti adeo fimilis figura , magnitudine & colore , ut prd 
eodem haberi poflk, fed pedes, tibiae & femora teftaceor rubra nuda, nec 
ullis villis cinereis adfperfa; ungula f. duas fquamaj, in omnibus pedibus 
ad exortum unguium , folae nigrs funt. antennarum infimus articuius lorir 
giftimus. an praecedgntis fsmina,? 

454.. CURCULIO grifeus nigro- nebulofus oblongus; 
pedibus antennisque fubfufcis. 
HahitatinRumice29i 2^5, folia confumens fubtus, 
unde folio.rum macula? & vitia \ deliteicit fub fo- 
liis & ibi nidum figit reticulare flayum , intra quod 
mutatur. 

DESCR. Mediasmagnitudinis; Rofirumhrz lorigitudinethoracis^Co^fcm 
fubacurainata ; denticulus uullus in femope anteriore, licet craftiore. 
LAR^fupra fufca: fuDtus fiava, demtis tril?us primis fegmentis corporis» 

^ff.CURCULIO viridis opacusj pedibus antennisque 
magis fufcis^ 
Habitat - - - 

DESCR. Medisi magnkudinis ,"non nitens , ftriatus; colordilute viridis 
antenns rufefcentes. 

4f«- INSECTA. COLEOPTERA, 157 

4^-6, CURCULIO cseruleo - viridis nitens -, antennis a- 

tris. i 
Pet; gaz. p. 77. tt. 6. Curciilio parvus fplendide viri- 

dis* {figura Petiveri nobis deeft ) ? 
Frifch. germ. \l. p. ij+t. 8, Scarab^eus riaficor- 

nis purpureo^auratus . 
Habitat Fahlunse iri BetUlis* 

DESCR. Eft e rnefe lriagnitudinis fpeciebus hic CurcUlio. Totus capite; 
thorace, roftro, elytris, abdoinine , pedibus aeruleo-viridi-inauratus feu 
fericeo nitidiftimus. vcrfus pofteriora admodum obtufus. Totiim corpus 
punitis rhinutiflimis excavatis perfufuiri. ccnli & antenna folae nigrce ; na» 
rum infimus articuhis reliquis riullo modo longior eft, ut in reliquis* 
clavats tamen iunt anferina * ut in congeneribUs. Hic miniirie falit. 

45*7. CURCULlO purpureus riiteris. de Geer. 

Pet.gaz. $f.t. zii. f. y. Ciirculio miriiatus minimus. 
Lift* loqu, 394 Scarabceus ex totococcineus. 
Habitat in neriioribus* 

DESCR. Miiior prascedenti ; roftrurri lorigiflimtirri. 

4f8 4 CURCULlO femoribus anticis deriticulo riotatis % 
corporc grifed-nebulofo; 
Frifch. germ. i 4 p. 32- t< %. Curculid in floribus ar- 

boreis* 
Habitat in floribus arborum\ 

DESCR. Pediculo paullo fnajor. Totus nebulofus f. grifeo-dnereus, fa- 
fcia duplici transverfa fupra elytra , quarum antica ad angulum re£tum, 
inmcdio, ad jun&uras futurarum, pone coit; & alia fafcia fufca pofteri- 
or magis transverfa , ad apicem Thoraeis a tergo pun&um album. antennce 
pedesqne fubfufci : in femoris primi paris la.rere interiore verfus apicem 
dentkulus robuftus, qua riota manifefte diftert ab aliis. 

4fp. CURCULlO femoribus oriinibus denticulo notatisj 
cofppfe viridi obldrigo* de Geer+ 
Habitat mUriica. 

DESCR. ?vfediae magnitudinis. corpore oblongo : Rojiro thoracis lbngitu- 
dine. coleopteris pone acutiufculis'; 

460XURCULIO fubglobofus, punclris duobus nigris 
futurse lorigitudinalis coleopterorufn 5 thdrace ex- 
albido* 
Reaum. gaU. v+ % > # 4 z, f 1 z, 

Ac~i. upft»ij$6. p. io\ n. 5% Curculio globofus^ pro^ 
bofcide reflexa. 

Uft. tii INSECTA. COLEOPTERA, 

Lifl. loqu. jpf , Scarabasus exiguus cinereus , duabus 

maculis nigris in alarum thecis infignitus.. 
Hahit&tm Serophularite fzo pericarpiis immaturis, ni- 
dum globofum inflatum teftaceum inter capfiilas , 
capfulis fimilcm , e vefica teftacca formans - x nec 
non in variis fpeciebus Scrophulariae 5 licet rarius ia 
reliquis. 
DESCR. Roftrum nigricans , thorace longius , quod terrefaSus fub ventrem 
tnaxime infleiitit. Thorax exalbidus,pilis cinereis veftjtus , cum maculis 
duabus atris a tergo. Elytra glabra , fulcata, cinerec- tcftacea : fingula 
ftriis quinque, interjacentibus iincis eleyatis nigris, aibis punSis; inme^ 
dio dorfo, claufis elytris , inque ipfa futura, pundum atrum cum pun&o 
albo adrtexo a parte poftica; pone hunc punctum aliud punCtum nigrunv 
in ipfa futura coleopterorum verfus anum albedine cinftuin. ' antennarum 
infimus arriculus longus. Pedes nigri; plantse ferrugineae. 
LARVA livida, gelatinatota oblinita limacis inftar: cdptte nigro...' 

46UCURCULIO fubglobofus fufco - nebulofus : ma- 

cula cordata aiba in medio dorfo. 
jicl+upf IJ36. p. 16. n.y + Curculio minimus 5 ci- 

nereus, fubrotundus, obtufus. 
Habitat etiam ftepein Scrophularia fio. * 

DESCR. Eft magnitudine feminis Sinapiosalbi: totus e nigro &fufcome- 
dius, fcaber, ftriatus, vellere cinereo raro adfperfus. ad futuras/ elytro- 
rum juxta thoracem in medio dorfo macnla alba , ex lineola m fmguio e^ 
lytro eodem in loco alba. qntennarum infimus articulus longus : fepe aa* 
te maculam cordatam albam obfervatur pun&um nigrum s fsepe etiam 
verfus caudam .propius macula alba. 

46%CURCULIO rufo - teftaceus oblongusy thorace 
elytrorum fere longitudine, 
Raj* inf 88. Scarabaeus parvus fordide C obfcurc 

fuivus, probofcide ionga deorfumarcuata. 
Habitat in Segetum feminibus, quibus vefcitur, 

DESCR. Totus oinnibus par(ibus concolor , rufo-teftaceus"; corpus admo- 
dum obiongum eft, &, qiiod in hac fpecie fmgulare eft, thorax valde 
lono-us & magnus , ut fere longitudinem elytrorum (non tamen omni- 
no)°adungat. Tnorax pundis excavatis adfperfus , & Elyira ftriis ixcava- 
ta. magnitudo pedicuii. 

4($3 + CURCULIO piceus, abdomine ovato f 
Habitat in fetradynamiis frequens. 

46*4*CURCULIO piceusj elytris oblongis: femoribus 

clavatis. 

Habitat in Frumenti feminibus , qux devaftat, 

mscR INSECTA. COLEOPTERA, I5P 

DESCR. Magnitudine majoris pediculi , cybndricus ,oblongus, rufo-ni- 
ger f. piceus ; elytris miatis; thorace obtongo cumcapite longitudine cbif- 
poris: femora omnia clavata cum pedibus obfcure ferruginea. 

4<5j%CURCULIO ater 3 coleopteris oblongiufculis opa- 
cis. 
Habitat in Scania, D* Leche* 

DESCR. Pulicc duplo major. totns ater, elytris pun£tis ftriatis. opacis, 
nec ullo modo nitidiufculis. 

4.66. CURCULIO aters coleopteris nitidiufculis. 
Habitat in Scania. D,Lech<?. v 

DESCR. FuKce dimidio minor. totus ater, fed elyira pim&is ftriata, nitl* 
diufcula; prascedenti quadruplo minor. abdomen cum elytris oyatilm. 

46*7. CURCULIO aterj elytris nigro - casrulefcentibus* 
Habitat m fepibus, 

DESCR., Magnitudo pulicis. Caput, thorax & pedes atra, pnn£tis minimis 
excavatis adfperfa. Elytra violacea f. e nigro cajrulefcentia , pimSorum 
excavatorum ftriis exarata. Non falit. 

46*S, CURCULIO nigro- casrulefcens. 
Habitat* in fepibus. 

DESCR. Magnitndo pulicis. Caput , thorax , femora nigro-csrule&entia, 
fed Elytra magis faturate , punclorum excavatorum Itriis exarata. Non 
falit. praecedenti fimillimus, fed paullo major. Corpus (exceptis elytris,) 
non ut in prajcedenti atmm. an fexus vel setatis difcrimen? 

46*p. CLTRCULIO ater 9 femoribus exalbidis. 
Habitat - - - - 

DESCft.antecedenti magnitudine ac figura fimillimus, k&Elytra atraftn- 
ata, minime cseruleicehtia. /eworfl, faepe & tibias , pallida f. ex albido fla- 
va; antenna nigrae, infimo articulo pallido, vix reliqLiiSjlongiore, Caput 
& thorax pLin-£tis excavatis. 

470.CURCULIO cinereusj elytris-maculanigrai tibiis 
pallide flavis; 
Habitat mSalice. 

DESCR. Nechffic fpecies pediculum magnitudine ftiperat. Cdput & rofirum 
atrum, glabrum. thorax niger villis cinereis veftitiis. Elytra iingula niora, 
ftriata ; villis cinereis veftita , fingLila in medio macLtla uigra notata °/t>- 
mora nigra. Tibia & pedes pallide flavi. antenna flavts, articulo infimo 
cseteris non longiore. 

47i t CURCULIO cinereusj pedibus rufis* 
Habitat in terra exarida, 

DESCR. Magnitudo pulicis : toius cinereus; elytra ftriata, lateribtis pun- • 
ctis promintiiis fcabra. pede-s parum rufeicunt. . a-t* t<5o INSECTA. COLEOPTERA. 

47Z,CURCULIO cinereus^ fafciis lorigitudinalibus di- 
lutioribiis. 
Habitat inter glaream. 

DESCR. Magnkmlike pediculum fuperat : tottts bmnibus partibiis obfcure 
cinereus: linea longitndinalis dilute cinefea a fbftro ad elytra ducitur in 
medio dorfo, clytra tamen non tangit. Linea alia cinereO exalbida ab 
Oculb per latus thoracis & elytrorum recla ad anum utrinquc tendit;/«£- 
tns totum animal dilutius Cinereum eit. ecnli riigri. antennx cinerese, ca- 
pitats, infimo afticulo longb; ad bafin antenriatum in capite linebla atra. 
rojirum breve , ribn multum produ&uiri. 

473.CURCULIO lividusj coleopteris maculis quatuor 
obfcuris; de Geer^ 
Habitat iritra folia Alnu 

DESCR. Saltatfix. magnitndo pediculi: maculeem Mngulo elytfb du«», 

474, CURCULIO fanguineus^ de Geer. 
Leuiv.arc. 1687^ augi6.pi gf- f} *♦ 
Habitat iil frumento. 

DESCR. Pcdieiilo paullo iriajof. 

47j* t CURCULIOnigefj elytris iri friedib fufefcentibiis. 
JiB* upf. ij^6i p. \6>.n. 6\Gurculio fnitiimus fufcus^ 

latefibus ritfefcentibus. 
Habitat iri floribus. 

DESCR. Magnitudo Fulicis. 'fotns niger vel ex cinereo higricans, prsefef- 
tim thorace * qui villis cinerafcentibus manifefte adfpergitur. Elytra ftria- 
ta, nigra, fed rriaxiriia ex parte rufa, excepta pafte thofaci & futurse 
longitudinali adjacente, quse nigfa: hinc claufis eiytfis latera infe&i ru- 
fa confpiciuntuf. Feniora nigra , fed Tibiai flavae. Antennce riigfo - fufcae, 
infimb articulb non majore. 

47^CURCULIO riiger j elytfis fubfisj capite porie e~ 
longato. lh 02I. if^. 
jicl. upf \J$6. % i 9. tot 4* Necydalis fiibra$ capite 

friinimo riigro. 
Habitat Upfaliae 6c alibi nori infrequeris. 

DESCR. Singulaf is eft hasc Species , riec facie ad f eliquas accederis. Capui 
enim, quodtotum nigrum & atrum, excoriata; vulpis caput refert, caret 
enim roftro elongato, fed bfeviflimo gaudet, cui antennaj nigras irtnatae; 
articulo infimo reliquis rion longiore : Caput pone elortgatum, nec thora- 
ci immerfum, iit in reliquis. Thorax antice ater eft, uti capnt; pone ve- 
roruber, ut eiytra. Elytra faturate rubra, oblonga^ pun£tis excavatis 
itriata ; femora nigra : Scutelluin dorfi atrum eft. 

477. CURCULIO riiger> elytris riigris: fafcia duplici 
alba , bafi rubris* Jonft. INSECTA. COLEOPTERA1 161 

Jonft. inf, t. if . Scarabxus minor 69 C ultimuSi 
Hojfn/mf t. i6>f, 13. 
Lift.mut.t^i.f.i. ♦ v * +■* 

Raj, inf p. 105. n. 20. Cantharis XXIX* 
jrlabitat ubique fat frequens 5 currit celerrime inter 
omnes Curculiones. 

DESCR. Nefcio quam fimilitudihem habet cum Formica , quamvis iii 
nulla fe cuin Fof mieis conveniat ; rathl tamen femper fc fiftit ad hcrmaiil 
& forniam Formiese. Caput nigrum eft, thoraci immerfum, depreflum, 
absque uMa probofcide , ut in congeneribus. Antenn<e clavata? ori fere 
infidentes, niy;ras; absqiie infimo articulo elongato, Tkorax fufus cft & 
fcaber , margine caput fp<*£tante nigro. Elytra oblonga , obtufa, planiu- 
icula, nigra, pun&is elevatis fcabra; funt hascbafi rubra, fafcia tiftnsver* 
fali lineari alba duplici ; qUafuln thof.ici propior fupfa mediam longitu- 
dinem antrorfum nexa ; altera vero fafcia paullo fupra apices elytroruul 
fita, etiam alba , fed latior , ad futuram lcngitudinaierri antrorfum flem 
Gapite fubfotundO a reliquis differt. 

H/EC cum proxime pracedente e Gertefe Cnrculionnm efle docuit & de« 
monftravic D. Car: deGeer; cujus vcritatem dufities infe£ti, pedum te- 
nacitas, unguium antennarumque infertio , mordendique conatus irfitus 
evincunt. 

^g . CERAMB YX viridi- cserulefcens ^ antennis corpus 

fubcequantibiis, 
AU.upf 1736. p. 120* n< t, Cerambyx viridi-se* 

neusi 
Mouffi. lat.pii$i. f ult. Cerambyxtertius. p. 134. 
Lift. loqu. f. 384* n+ II* Scarabseus magnus fuavi* 

ter olens* 
Raf inf p f 81. n. 17. Scarabceus Capricornus di* 

6his major viridis odoratus. 
frifcb.germ. t$. p.ij. K +t+ Scarabaeus arboreus 

casruleo- viridis* 
Habitat in Salice, odoreih fpargens gratum <k fra- 

grantiffimurri. 

DESCR. Quoad ipfum corpus iritef noftfas maxiina eft hsec fpeeies ; totd 
cseruleo-viridis aur?o nitens; Abdomm fupra caeruleum. Alcc nigra. Pedes 
colore cum reliquo corpore conveniunt ; pedum tarfi fubtus villoft , glau- 
fci; tibia terminatur fpina; Thorax utrinque mucrone gaudet, intra hos 
jnucrones fria tubercula paullo ihinofa, elytfis propiora, &nonnulla ftffi 
twbercula adhuc minora anterius. Elytra miniitiflimis rugis, fibrisque tri- 
bus longitudinalibus parum elevatis notata , oblongo-lanceolata , flexilia. 
Antenna vix longitudinemcofpOtis adtingunt, hafum articuli per gradus 
Verfus extremitatem breviofes funt, conuario ac in feliquis modo.- 

47P. CERAMBYX nebulofus^ antennis corpore lorigi- 
oribus j thoracis pun6tis quaternis luteis t 

L Mouff. m INSECTA. COLEOPTERA, 

Mouff. lat. in appendice tab. penult. (Mas.) 

p. if i. /. 1. Scarabaeus VII, ex Ruffia, 
Pet.gaz. 14, /. 8./. 8. Capricornus rufficus ci- 

nereus, cornubus longiffimis. 
Frifch.germ. 1 j. p. 18. i. iz, Scarabseus arbore- 

us ? antennis longiffimis* 
Jcl. upf. 1735. p. 120. n. 1 6? 3. Cerambyx fufcus, 

antennis corpore quater longioribus, 
It. ceh S* Cerambyx nebulofus &c. ut fupra, 
Smolandis Timberman. 
Habitat frequens in linteribus & arborum truncis 

decorticatis 5 dum ex his domos exitxuunt rurico- 

lae, hinc pueris noftris dicitur Timberman , i e. 

Aedilisj omnibus notiffima fpecies : vulgus hunc 

laedere religioni apud nos ducit. 

DESCR. Pollicem transverfum longum eft corpus, tottim cinereum. Ely- 
tra obtufa pilis minutiflimisadfperfa, inter quos pilos tubercula feu pun- 
£ta minutifnma prominent confertiflima. umbra nigricans coleopteratrans* 
verfim ambit verfus pofteriora in medio curvata. Thorax etiam cinereus, 
mucrone utrinque prominulo , & pun&is quatuor luteis transverfalibus 
a tergo. oculi nigri , punCtum pone antennas nigrum. Antenna ipio cor- 
pore quintuplo longiores, ex 10 articulis cinereis, verfus apicem nigris, 
quo capiti propiores, eo breviores. . Ala nigricantes , venis fufcis. 
Faemina ano prominet ; huic antennae ipfo corpore triplo longiores : ma- 
ris autem cornua quintuplo vel fextuplo corpore longiora. 

4go«CERAMBYX niger, thorace planiufculo: margine 
utrinque tridentato, coleopteris piceis* D. Geer. 

Frifch. germ. 13. p. ij\ t. 9. Cerambyx niger, anten- 
nis ferratis. 

Raj. inf. pj\ Cerambyx maxima, cornibus magnis 
articulatis & reflexis. 

Habitat ad Medevi acidulas, 

DESCR. Corpore maximo, antennis longiore, planiufculo ; facies ferme 
Scarabasi 339. 

481.CERAMBYX rufus; coleopterorum lineis tribus ni- 
gris longitudinalibus. 
Habitat in Smolandia , Scania , Dalekarlia. 

DESCR. Eft hxc fpecies inter maximas hujus goneris. abdomen, pedes» 
os, frons obfcure rubra; fed abdomen pilis canis tettum. Thorax aculeis 
lateralibus majoribus, utrinque folitariis apice rubris; & pluribus mino- 
ribus intermediis. Inter antennas duo tubercula rubra. Elytra tuberculis 
elevatis fcabra, villisque minimis adfperfa. Elytra ad.bafin angulos for- 
mant, e quibus ad apicem fafcia.jfeu linea lata nigra exsurrit, ut & a 

Scu- INSECTA. COLEOPTERA. 165 

Scutclla per utrumque elytron, fecundum lougitudinem futurae ; linea ia- 
termedia lata nigra ufque ad apicem clytrorum. 

432.. CERAMBYX ater, elytris pun&atis maculis palli- 
dis fparfis > antennis corporc longioribus 3 thora- 
ce fpinofo. 
Habitat in fylvis, 

DESCR. magnus & ater eft. oculi nigri pone antennas excurrentes. Tho- 
rax utrinque angulo majori armatur macula ferruginea ad balin elytro- 
fum introrfum. Thorax & Elytra atra punctis fparfis ferc contiguis exca- 
vatis (nudo oculo mailifeftis). Fwn&a flava, fparfa fuper thoracem & ely- 
tra. Mas antcnnis nigris triplo aut quadruplo corpore longioribus; Fa- 
mina antennis corpore fefqui longioribus nigris, articulisfingulis verfus 
bafin cinereis. 

48 3 . CERAMBYX cinereus^ elytris pun&is nigris fafcia- 
que nigra, antennis corpore fefquilongioribus* 
Habitat in Gotlandia ad fodinasBurvicenfes. 

DESCR. Hic inter minores otnnino numerandus eft. Capnt nigricans. An- 
ienna corpore fefquilongiores apice tenuiflimae: articulis fing;ulis iuporne 
nigris inferne pallidis. thovax utrinque denticulo notatus, fuperne cine- 
reus pun&is nigris maculatus. Elytra cinerea , pun&is minimis excavata, 
non ftriata , prseterea pun&is insequalibus nigris irrorata, denfius verfus 
bafin ; fafcia dein nigra transverfalis latiufcula in medio clytrorum. 

484. CERAMBYX cinereusj elytris prsemorfis nigris 
punctis fafciaque alba r antennis corpore fefquilon- 
gioribus. 
Habitat fiepe in domibus. 

DESCR. Longitudo mufcaedomeftica;, fed anguftior. Totus cinereus cftV 
punclisque nigris irroratus : ftriae aliquot elevatae iu elytris , & fafcia al- 
ba transverfalis latiufcula in medio elytrorum , bafi tamen paullo propi- 
or. Thorax aculeis prominulis , praefertim lateralibus. Antennarum articu- 
lis fuperne nigris, inferne cinereis. VARIETAS in aliis fafcia albidacor-» 
data in parte anteriore coleopterorum ; poftica pars ely trorum retufa acu- 
te praimorfa f. dentata. 

48f 4 CERAMBYX cinereus nigro - nebulofus j anten- 
nis corpore dimidio brevioribus, thorace fpinofo. 
Att. upf. 1736. p. 10. #♦ i* NecydaKs cinereo-ma- 
culata fulcata, 

DESCR. Qipnt vellere cinereo punclrisque vix confpicuis nigris fub vel~ 
lere. pone oculos verfus pe£tus nigrum ; punclum pone antennas nigrum. 
Antenna cinereas , undecim articulis , corpore dimidio breviores, antror- 
fum protenfae: tibiae ad apicem duabus fpinis armantur. Th&rax cinereus, 
margine laterali nigro,in cujus mcdio mucroniger. Linea nigricans lon- 
gitudinalis thoracis in mediotergi. Elytra oblonga, arcla, ftriis tribuslon- 
gitudinalibus elevatis nitidiufculis ; caeteroquin nebulofa funt clytra ob 
maculas nigricantes temere fparfas; ( & in quibusdam fafcia duplex trans- 
veifa nigra latcribus teftacea). Totum corpus alias cinereum, nigro ne- 

L 2 bulo- 164 INSECTA. COLEOPTERA. 

bulofum , qui cinereus color a pilis minutiffimis , ad ccrvinum colorem 
accedentibus , oritur. 

486, CERAMBYX cinercus, colcopterorum fafciis dua- 
bus flavis 5 antennis corpore dimidio brevioribus, 
thorace fpinofo. 
Habitat in Scania. D, Leche. 

DESCR. Hic anteeedenti adeo fimilis magnitudine, futura , facie , ut diceres 
facile idem efTeanimal; fed elytra , quce magis fufca, gaudent duabus fa- 
fciis flavis adproximatis in medio elytrorum. 

487,GERAMBYX teilaceusj elytrorum fafcia duplici 
albida, thorace fpinofo. 
Habitat fepe in herbariis antiquis , ubi e foliis fari- 
nam conficit & coacervat* 

DESCR. Magnitudo pediculi. Corpus totum teftaceum; Elytra vero fa- 
turatius colorata, fuper quse fafcise du?e albse, quarum pe&ori propior in 
medio non cohseret , altera ano propior retrorfum in medio arcuatur fei* 
fleiUtur. Abdomen ovatum & convcxum admodum eft. Tborax anguftus 
mucrone utrinque prominulo; dum incedit anus terrae incumbir. 

* * * thorace inermi. 

488 f CERAMBYX niger* elytrorum fafciis duabus al- 

t>is undulatis, 

Abl. upf ij$6. p. zo. n. 6. Cerambyx cinereus, fa- 

fciis duabus pallidis* 

Habitat in quisquiliis„ 

DESCR. Antenna longitudine corporis : femora atra ; Caput & thorax m*> 
gra tuberculis a tergo, absque angulis lateralibus. Elytra nigrz > ponc 
palletcentia pun&is excavatis , e quorum cavitatibus pilus exfurgit: du« 
plex fafcia alba transverfa undulata, fimiliter punclis excavata. Magni» 
tudine antecedentem fuperat. 

48p f CERAMBYX nigricans, thorace villofo cinereo, 

puncHs duobus glabris. 
Frifch. germ. 13, p. 1% t. 10. Scarabasus arboreus, 

antennis parvis , collari cinereo duobus punftis, 
AcJ. upf 1736. p. zo f n. 1. Bupreflis collari villofo , 

elytris cinereis* 
Habitatin lignorum acervis. 

DESCR. Totus niger eft cum cineritiei mixrura. Corpus totum fcabrum 
vel insequale punclis prominulis inordinatis & pilis cinereis vagis. Tbo- 
rax vero totus hirfutus^ cinereus f. niger pilis albis, duobus a tergo pun- 
itis prominulis glabris, quibus abomnibus differt. Antenna nigra: , par- 
vai , corpore dimidio brcviores. otuli i'n quibusdam deaurati. Pedes ni- 
gri , tibis duplici fpina terminat», in dorfo ely troruoi fafcia alba undu- 

lata INSECTA. COLEOPTERA. itff 

kta fed obfoleta, ut vix vifibilis fit, femora clavata. Elytra flexilia. Denti- 
culi nulli in thorace. 

490 t CERAMBYX teftnceus, thorace villofo cinereo: 
lineolis duabus glabris. 
Att. upf 1730% p. zo, n. 2. Bupreftis collari villofo: 

elytris teftaceis. 
Habitat - - - - 

DESCR. Facies anfcecedentis, fed omnino minor. Ant&nta corpore brevi- 
orcs , teftace®. Tborax villofus , cinereus f. niger pilis albis : a tergo pun- 
&is duobus oblongis , glabris. Elytra teftacea , antennis pallidiora , pun- 
dtis excavata , non tamen ftriata. femora nigra : Oculi aurati; antenn<e pi- 
lis adfperfa? , tertio arciculo longiflimo ; faepe fafcia alba obfoleta in dor- 
fo i hinc adfinitas cum prsecedente fumma. 

4PUCERAMBYX teftaceus, thorace glabro* 

Jcl. upf 1736. p. zo. n. 3, Bupreftis collari glabro, 

elytris teftaceis. 
Habitat - - - - 

DESCR. Vixaprscedenti differt, nifi fola hirfutie thoracis. Antennae lon- 
gitudine corporis, uti femora & pedes teftaceo-rufefcentes. thorax inc- 
qualis, teftaceus. Elytra puntfis excavata, non ftriata, teftacea. 

492,. CERAMBYX fufcus , pun&is thoracinis impreffis^ 
Habitat Lofftadii. De Geer. Upfalia* legit. D.Leche. 

DESCR. Anttnna corpore paullo breviores: Corpus lineare , fere glabrum: 
fingula elytra ftriis duabus elevatis. Abdomen ferrugineo fufcum. . a tergo 
du« cavitates impreffse, excepta linea longitudinali. 

4^3»CERAMBYX grifeus nigro - pun&atus , thoracc 
inermi* 
Pet.gaz. 5. *« Zj, f 1. Capricornus norvegicus ni- 
grefcens, vaginis punctatis maculisque pallidisad- 
fperfis. 
Habitat in fylvis, 

DESCR. Kasc prsecedenti 432 fimilis, ut pro ejusdem fxmina habuiflem, 
ni thorax mucrone laterali deftitueretur. totum corpus fupra & infra lana 
grifea f. pallide-flavefcenti-cinerea veftitur, per quam pun&a glabra, fpar- 
fa, contertaj, emergunt. Corpus prscedenti 482crafiius.maxiihenigrae./lM« 
tennarum arriculi grifei , fed apicibus albi. 404. CERAMBYX niger, coleopterorum fafcia longi* 

tudinali fiava dentata: punctis flavis. 

Jonft.inft. if. Scarabxus minor fz. 

Frifch. germ. iz. p. 20. t. 3. ic. 3. Scarabseus ar- 

boreus medius, elytris nigris , ornamentis flavis. 

L 3 ASt. i€6 INSECTA, COLEOPTERA. 

Acl. upf. 1736. />♦ zo t n. 7/ Cerambyx cinereus, fa- 

fcia alba. 
Habitat in fylvis* 

DESCR. Tota nigra eft , oblonga, lsevis. Thorax vellcre flavo indu£Uis , 
macula nigra, quadrata in dorfo; utrinque ad latcra gibbus. Elytra ni- 
gra, glabra , punctis minutiffimis excavatis. futura longitudinalis fla- 
va, dentibus variis oppofitis, quorum par primum incurvum, fecun- 
dum transverfum, tertium adfcendens , quartum deorfum gibbum, quin- 
tum minimum, fextum ultimum adfcendens, per marginem exteriorem: 
puncta aliquotdifFormia, fla'va f in medio elytrorum. Antekna cbTrpQfe pau- 
10 longiores. fiavedo omnis e villis minutiffimis conftat. 

49f + CERAMBYX violaceus nitens, antennis nigris, fe- 
moribus clavatis* 
Frifch. germ. iz. p+ 33. /. 3, k. 6. f. 1. Scarabaeus 

arboreus , totus violaceus* 
AcJ. upf 1736. p. zo. n. 4. Bupreflis collari nigro: 

elytris aeneo- cxruleis* 
Habitat in horps 8c fyivis. 

DESCR. Totum corpus e violaceo nitens, colore aureo & fericeo fuperbit, 
Thorax& elytra pun&is contiguis excavata. Antenna corpore ferme bre- 
viores , nigrae : femora clavata cum pedibus atra. abdomen nigrum. tho<> 
rax elytris obfcurior. ad Lepturam aliquatenus accedit. thorax planiu- 
fculus rotundatus absque fpinis ullis, Elytrti pone rotundata, nec prsemorfa;) 
planiufcula, Leptura. 496. LEPTURA viridi-flavaantennis luteo viridique va- 
riegatis. 
Lift. mut. t. 18. 23? 

Acl. upf 1736. p. zo. n.6. Leptura maxima nigra, 
fubtus virefcens. 

DESCR. Inter Species hujus generis h?ec maxima nobis eft. Totum coi- 
pus in fe fpectatum atrum eft, fed peclus, thorax, abdomen, pcdes, & 
maxima ex parte caput vellere e viridi-flavo teeta. Elytra nonftriata, 
punclis tamenminutiflimis adfperfa; ad bafm futurs longitudinaliselytro- 
rum villofitas peclori concolor. Corpus pone adtcnuatum & elytra pra> 
merfa. Hascfpecies folis antennis ab omnibus nobis notis differt, quarum 
finguli articuii inferne lutei, fuperne nigri ; hinc monilis inftar e nigro 
& luteo variegatis. Variat etiam elytris viridibus , adeoque toto corpore, 
viridi: elytrorum color lutee-viridis dependet a vellere minutiffimo, quo 
derafo elytra nigra funt: femora poftieaabsquedenticulo & thorax absque 
angulis. 

4P7,LEPTURAnigra thorace elytrisque rufis, DeGeer, 

Habi- INSECTA. COLEOPTERA, 167 
Habitat in Roflagia, 

DESCR. Magna fatis eft. tibia flavs. 

4p8.LEPTURA nigra, elytris nigricante lividoqucva- 
riis. De Geer. 
Habitat in Roflagia. 

DESCR. Magna. elytra Hvida bafi & medio extrorfum livido , reliquo ni- 
gricante. 

4PP, LEPTURA nigra, elytris rubefcentibus lividis, 
Raj. inf.p.97- »• 6. Cerambyx capite, fcapulis,an- 
tennis nigris, elytris flavis: extremitatibusnigris. 
jftl. upf. ij$6. p. zo. n. f„ Leptura elytris teftaceis, 
apice nigris (quae mas). 

n. 4. Leptura ely tris rubris . 
Frifch. germ. 11. p. 38. t. 3. ic. 6. f 6. Scarabseus 

arboreus major violaceo - ruber, 
Habitat fat frequens in nemoribus. 

DESCR. Corpus totum cum pedibus, antennis, omnibusque partibus , ex- 
ceptjs elytris, nigrum , oblongum , pone anguftamm. Thorax absque fpi- 
nis, ut omnes hujus generis. AbdomenSc tota infima fuperficies nigra qui- 
dem eft , fed certo refpechi ad lumen , fi anterius infpiciatur alba. Elytra 
adtenuato-pramorfa apicis angulis utrisque acutis. Colore difterunt ely- 
tra : aliis enim funt faturate rubra absque ulla nigredine, & ha Fcemin<e 
funt : aliis rubra , apice nigra ut & margine elytrorum exteriore & in- 
teriore : aliis teftacea apicibus nigris & margine exteriore nigro, & hi 
mares funt. Elytra infinitispun&is excavata, non tamen ftriafca, & villis 
quibusdam vix confpicuis, praefertim verfus pofteriora , adfperfa. Tborax 
& caput in quibusdam fiava hirfutie adfperfum. Penis longiflimus. Tibia 
omnes fpina terminatae. 

yoo.LEPTURA nigra* thorace, elytris, tibiisque pur* 

pureis . 

Frifch. germ. 11. p. 37. t. 3. ic. 6. f 6. Scarabseus 

arboreus major purpureo-rubei\ 

Habitat - - - 

DESCR. Antecedenti, (qu?e vulgaris) duplo major & fimillima. Elytra, tho- 
ra:< & tibias (fed non femora) coccinea. reliquum corpus nigrum eft, & 
fub ventre, ante infpe&um, albo luccns, reliqua ut in fpecie fequenti. 

yoi.LEPTURA nigra : elytris thoraceque flavefcente. 

Habitat - - - 

DESCR. Hsec praecedenti minor , facie eadem , & forte fola varieta*i 
fed elyrra minime rubra, verum obfolete fordideque flavefcentia, verfus 
bafin angulata ; nec abdomen antice vifum album nitiduuique adparet. 

L 4 f 02. m INSECTA. COLEOPTERA. 

fOZ, LEPTURA nigra, ejytris lividis : maculis quattaor 
nigris, 
Habitat in fylvis, R. Hafi. 

DESCR. Eft inter maximas. Omnia nigra, fed tHorax & abdomen lana 
einerca. in fingulis Elytris macula una anterius paullo minor , altera pQr- 
fterius major magis quadrata & magis faturate ferrugineo nigra., 

f03.LEPT.URA nigra tota. De Geer, 
Habitat ad acidulas Medevienfes, 

PESCR. ^lajufcula. Elytra angufta. 

fO^.LEPTURA nigra \ coleoptris teftaceis: maculisfex 
nigris margine connexis, 
Ac~t< upf. 1730% p> 30* p, 7* Lepturaelytristeftaccis^ 

rnaculis nigris* 
Habkat - - - - 

DESCR. Totum animal nigrum eft oninibus partibus , fed Elytra teftacea, 
apice truncata, nigra macula ter-minata; inmedio macula nigra margine 
exterioi-e connexa , quadrata ; juxta bafin macula oblonga , angulata, mar- 
gini exteriori adnexa; intra hanc verfus futuram longitudinaicm macula 
p.ata, rtigra, parva , interiori margini adnexa : ergo elytra teftacea f. 
pallida m&rgine exteriori & interiori nigro : macula; ad apicem elytrorum 
clauils colcoptris conficiunt fimul unicam nigram maculam ; in, medi<* 
duse macul* quadratfle margini exteriori adncxas conftituunt binas diftin-* 
®as nificuks; maculs ad bafm elytrorum angulatfe & parum fmuatas, 
marginiexteriori adnexa; conftituunt binas alias maeulas ; fed maculaeo- 
vatas intra has interiori margini elytrorum adnexs limul coeunt in unam» 
adeoque fex maculaj, connexs omnes margini elytrorum interiore nigro. 
Pedes' fpina terminati. fi macula: elytrorum abefTent, pro 499 ha.-» 
berem , adco fimiles inter fe funt hse dus, 

yoy , LEPTURA nigra^ elytris macukrum fprruginea- 
rum quatuor paribus, 
Habitat m fepibus. Malmhorg. 

DESCR. Eft e maximis fui generis* Corpus totum nigf um , ut & t\ytn % 
quae maculis ferrugineis quatuor parium infigniuntur , quarum interme- 
diSg undulata; funt. thorax poftice complicatus quafi eft 4 vel Elytra tefta"? 
cea , f afeiis quatuor nigris un^ulatis transverfis , ultima terniinatrice. 

fc6,LEPTURA nigra-, elytris flavis, apice nigris* 
H&bitat in Scania. D. Leche„ 

DESCR. Vix pediculo major, cylindricajni^ra; Antetina lcJngitudine ft- 
re corporis. Elytra flava , apicenigra, obtula & fere truncata , minusri-. 
o^ida, ut Cantharidis fpeciem dixiifem, nifi thprax teres fuiffet;. omnia 
lubtu^ & tomm corpus nigrum. 

jo^ % LEPTURA nigra, elytrorum lineis transverfis fla^ 
vis 5 pedibus teftaceis. Raj. INSECTA. COLEOPTERA. 169 

Raj. inf p. 83. n. 2,2. Scarabseus medius, abdomi- 

ne longo 5 anguilo , niger , lineolis §C maculis lu- 

teis pulchre variegatus, 
Frifch.germ. \z. p. jt. t. 3. f. 2. 
Lifi. mut. t. 31» /♦ i t 

lcyu.p: 38'J*. »• 14. Scarabseus niger, lineolis 

quibusdam luteis cliilinctus, fubcroceis pedibus* 
Jtk. upf 1736. /• 20. », 8» Leptura elytris nigris , 

lineis flavis. 
Habitat in pratis inter arbores , & in hortis. 

pESCR: Eft rota fuico-nigra , oblonga , angufta. tborax margine fuperi»- 
re flavus eir. , Scnullnm ubi elytra conjunguntur puntto ftavo no» 
tantur. sd angulos ciytrorum macula oblonga, transverft, in utroque ely- 
tro, quas ambaendn coeunt: in medio elytri utriusque oft linea flava, ar- 
cuata , ikxtira dcorfum fpe&ante , pede interiore ver fus futuram cum op- 
pofita fer-e coeunte, hinc figura arietis. intra hanc & apicem linea trans- 
vevia ftava cum oppofita eonnexa. apex elytrorum flavus, vtt & anus. ca- 
put, thorax & elytra villis tenuimmis tedta funt. Elytra apice truncata, 
Jicet extus prac pilis vix confpicue. Pedes rufeicentes, tibiae fpina termi- 
natae. Antenna rufefcentes (uperne fufcse. ala dum parum dehifcunt ely- 
tra aurato-pnrpurea lucent, Liheae 4 ttavaj fub ahdomine. 
Cum hae conveniunt in mukis Frifcb. inf. 12. iab. 3. ic. 5, / 1. 2. 3, 
prsicrtim 3. iicet non in omnibus. 

yo8 t LEPTURA nigraj elytris teftaceis: punctis dux> 
bus 5 cruce , fafciisque nigris, 
Habitat in Scania D. Leche, 

DESCR. Corpus nigrum. Elytra pallide teftacea cum pun&o in fingulo e~ 
lytro nigro; dein lunula recurva in ipfa futura clytrorum longitudinali; 
demum macula in finguh elytri margine exteriore , quse ambs conjun- 
gumur linea transverla ; tandam fafcia iata nigra &' apice fafcia nigra& 
Junula nigra ad apicem;per futuram longitudinakm ducitur ni^ra tinea: 
femqra & tibias fupra flavae , intra nigrse, 

j-cp.LEPTURA deaurataj antennis nigris^ femoribus 
pofticis dentatis. 
frifch. germ. 12. p. 3^ t ?♦ K. 6. f. i. Scarabieus 

arboreus purpuro - aureus medius» 
All. upf 170. p. 2.0^ ^3, Leptura rubro-xnea* 
Habitat locis humentibus, fsepe in foliis Nymphtftf 
& Caricis. 

DESCR. Tota cupreo - aurata ; capise^ thtrace, elytris, pedibus punclis^ 
minutiflimis, fete contiguis, excavatis, fedin Elytris digefta funt punc\^ 
in io circiter ordines longitudinales , vix tamen inde ftriata funt elytra. 
o:uli nigri. antenna fulca?. lente infpedlum egregium plane cit animal. 
haic pv jecedentibus omnibus miaor. Elytra truncata apice; punc^um nigri» 
caas pone antennas prominens, Abdomen a tapite verfus caudam viiuna 
i» S alb» l 7 o INSECTA. COLEOPTERA. 

albo-argenteum eft, a cauda vero verfus caput nigrum, femora articulan- 
tur cum corpore fingulari artificio, globo fcilicet intra cavitatem recepto. 
pedes poftici reliquis duplo longiores ; horum femora comprerTa , verfus 
bafin anguftiora, Verfus genua , latere interiore denticulo notata. Antennee 
admodum approximataj & bafi fere contiguse; in medio circiter elytrorum 
foveola depreiTa angulum elytri refpiciens. Corpus pone anguftatwm. 

f i o. LEPTURA fubasnaeo - violacea 3 femoribus pofti- 
cis dentatis. 
Raj. inf. p. ioo» Cantharis arundines frequentans 

tertia. 
j48* tipf 173^ n - l* Leptura cseruleo-nigra, 

»♦ 2, Leptura viridi-aenea^ 
Habitat ad ripas fabulofas 6c arenofas frequens , ut& 
in Nymph<ea. 

DESCR. Corpus oblongum , glabrum, vel violaceum l. e nigro - cserule- 
fcente-aeneum , vel viridi-ameum (forte fexus differentia ). Thorax cylin- 
draceus. miienna fiUformes, antrorfum direcls, nigrae. Abdomen cinereum» 
tnagis obfcurum, a parte anteriore viftim albefcens. Elytra ftriata, pun- 
«Storum decem circiter ordinum, excavatorum; lente vifa funt pulcherri- 
ma; apex elytrorum truncatus, niger. femora poftrema maxima, & lon- 
gitudine & craflitie , rubra,ubi craftiora nigra; hsc femora fubtus uno 
alterove denticulo acuto , ut in chelis Cancri ; antecedentis forte fola va- 
rietas. 

Carabus. 

# * Majores. 
f 1 1 ,C ARABUS aterjelytris convexe pun&atis ftriatisque. 
Hoffn. inf U • t. 'J> 

Habitat in lignis putridisj citiffime curritj odorem 
olei tabaci fpargit* 

DESCR. Capnt parvum. Oculi prominentes. Antihha fetacea», articulis 
undecim , longitudine dimidii corporis. OS maxillis prominens: maxil- 
1« inferiores majores, arcuatsc , acutae, ad bafin denticulo armatae a 
latere interiore. Maxillai inferiores acuminatac , arcuatae , denticu* 
lo ad bafm interne , eiiam inftru&ae. AntennuUe maxillares fu* 
periores fingulee tribus articulis conftant, extimo reliquis craffiore: hae 
antennulte maxillis triplo longiores funt: antennulae maxillares inferio- 
fcs unico irticulo conftru&ae , nec maxillis longiores. Oris labium 
fuperius obtufo-emarginatum. Thortx ater, a tergo convexus, leviu- 
fculus, margine laterali prominente, verfus bafin angulato ; a parte 
pe&oris thorax compreffus cartilagine enfiformi vel fcUtello verfus ab- 
domen. Elyira ovata , ar&a , atra , inar»ine exteriore elevata, 

* aut dilatata ; in fingulo elytro tres ordines longitudinales puncloruro 

elevatorum , ovatorum , rmgulo ordine duodecim communiter pun&is : 
inter fingulum punclorum ordinem linea longitudinalis elevata. Abdo- 

, vicn glabrum , uti rotvnn coipus: ft mera teretiufcula : Tibi* ad apicem 

duabus feite terminats» 

Nor. INSECTA. COLEOPTERA. 171 

NOT. Omnibus bujus generis fpeciebus notac communcs funt : Corpus 
oblongum, antenns fetaceas: clypeus thoracis marginatus cordiformis, 
apice truncato elytra fpectante ; odor gravis, curfus celcrrimus , os 
maxillis prominens. 

fiz.CARABUS niger, elytris fubvirefcentibus convexc 
puncfcatis ilriatisque, 
Habitat inter quifquilias. 

DESCR. Maornitudo , ftatura , odor & omnia ut ia pmcedonte , fed ely* 
tra e nigro Tubvirefcentia ; an fexus differentia? 

J13.CARABUS niger, elytris aeneis convexe pun- 

ciatis ftriatisquc 
Habitat inter ligna putrida, 

DESCR. Omnia ut in priino , fed elytra , tliorax & caput a tergo aenea. 

f 14. CARABUS purpurafcente- niger , elytris concave 

puncfcatis ifcriatisque. 
Raj. inf p. 96. n. 2, Cerambyx purpurea punctata. 
Lift. mut. t. 18* /. 4» 
Aft. upf 1756. p. ip. n. 1«, Carabus niger, elytris 

fulcatis pun&atis. 
Habitat inter putrida vegetabilia, 

DESCR. Omnia ut in pracedentibus. Elytra tribus ordinibus longitu- 
dinalibus punctorum excavatorum rotundorum, fingulo ordine duodecim 
punctis conftante ; Lineae longitudinales pun£ta diftinguentes etiam con- 
cavic funt. 

yij-.CARABUS ater, elytro fingulo ftriis octo. 

Lift. loqu ¥ 390, Scarabarus ex toto niger , alarum the- 

cis cruftaceis fulcatis, 
Habitat cum praecedentibus. 

DESCR. Forma & fere magnitudo cum praecedentibus convenit. Color 
toto ccrpore niger ; elytra fimul fedecim ftriis longitudinalibus , pa- 
rallelis. 

fid.Carabus violaceo-niger, elytris laevibus fubrugofis, 
Raj. infp. 96. n. 1. Scarabaeus major ^ corpore ob- 

longo e purpura nigricans. 
Frifch. germ. 13. p. 2f, /. 2},Scarabaeus terreflris ni- 

ger, c:lypeo thoracis cordiformi marginato. 
Atti upf 1736^ p. 19, n. 3, Carabaeus nigricans, 

lxvis, 
Lift. mut. i. 18, / 5. 
Habitat cum praecedentibus* bescr. i 7 z INSECTA. COLEOPTERA. 

DESCR. Omnia ut in prascedentibus , fed margo thoracis & elytrorum e 
viola purpurafcente cseruleus. Elytra & pun&is & ftriis carent ; folse 
mgae loncrimdinales & transverfales , fedlente vifus pun&a minutiffmu 
nudis oculis non confpicua. 

717.CARABUS viridis, elytris obtufe fulcatis absque 
pun&is 5 pedibus antennisque ferrugineis, 

jltt. upj r 172,6* p> 19. n. 3. Carabus viridisj elytris 
fulcatis, laevibus, 

Habitat in Oelandia, 

DESCR, Omnia ut in praxedentibus , fed totus viridis eft, parum ad 
caenileum vergens ; elytris fulcis tribus latis , obtufis , longitudinalibus, 
absque ullis interie&is pun&is ; fulci f. canales elytrorum vividiffime 
c fericeo virent , fed convexitates magis obfcuras funt , non tamen nigr» 
fed potius magis c«rules. Pedes & antenna; in aliis" ferruginea f. te- 
ftacea; totum corpus viridi nitcns. 

518.CARABUS niger, elytris viridibus obtufe fulca- 

tis,pedibus antennisque nigris^ 
Raj. ihflpii n, 6. Cerambyx dorfo in longas rugulas 

diviio 5 omnium pulcherrimus^ 
//. ceh 96. Scarabaeus niger, elytris viridibus obtufe 

fulcatis, pedibus antennisquenigris. 

DESCR. Magnitudo & facies omnino prsecedentium. Corpus totum 
nigrum fubtus, cum antennis & pedibus. Caput, thorax, elytra fupra 
viridi nitentia ; Elytra fingula fulcis 3 vel 4 rugofis exarantur pulcher- 
rime viridi - fericeis , interjacentibus convexitatibus nigris. Margo 
«lytrorum exterior ignei coloris eft ; antenna; breves. adeoque differt a 
priori corporeatro, pedibus antennisque nigris ; antennis dimidio b*c,- 
vioribus ; fulcorum, in elytris, interftitiis nigns anguftioribus» 

# Minores. 
f I9*CARABUS nitens, capite thoraceque cyaneo, ely« 
tris purpureis* 
Aft* upf. 172,6. p. 20. n w 6. Bupreftis capite collari- 

que cserufeo 3 elytris rubro - aeneis, 
Bwh> ballon.p. ziz. f. 4» Cantharis auricalor» 
Gcsd, belg. i.p. il6. t. 31. 
Habitat fat frequens Upfaliac 

DESCR. Eit magnitudine mufcae, fed anguftior, aun inftar fulgentiflimi 
nitens. Caput& thorax nitet ex viridi- caeruleo : Elytra ignei coloris, 
vel cupri japonici, ftriis nudis oculisvix manifeftis, plurimis, margine 
laterali extimo cyaneo. fubtus fufco-ameus. pun&a in fingulo elytro 
6- longitudinaliter, inter fecundam & tertiam ftriam a futura » impreffa. 
Abdomen e fufco nitet. Thorax poftice anguftior. 

fio. INSECTA, COLEOPTERA, 175 

j*2o,CARABUS fupra asneus, coleopteris pun&is fexex* 

cavatis, tibiis rufis. 
Jt& 9 upf 1736. p. 2:0. n. 8. Bupreftis capite nigro^ 

collari elytrisque nigro-srneis, 
Habitat apud nos frequentiffimus in pratis, 

DESCR. Magnitudo circiter mufcae domeftic®. Color totius animalcub 
a tergo viridi rubroque fufco-seneus , elytris ftriatis fingulis tribus pun* 
£tis longitudinalibus impreflis. fsmora nigra: tibi« rufe; ajiUwue 4^ 
articulos inferiores tribus fetis armata. 

jzi . CARABUS ater 5 pedibus rufis, 

Acl. upf. 1736. p. z\< n. p t Bupreftis corpore nigro^ 

pedibus rufis. 
Habitat etiam apud nos vulgaris* 

DESCR. Magnitudine fere & figura prscedenti fimilllmus , fed rotuft 
ater. Thorax latitudine coleopterorum : elytra ftriata ; tibias & antenna» 
verfus bafin rufefcentes : ftria: in fingulo elytro o&o, quarum fecund» 
( a futura ) parva obliqua interrupta. 

jfii.CARABUS nigricans, pedibus tibiisquc pallidisv 
It. gotl. 207, 
Habitat in arena riparia maritima infulac Farcen iri 
Gotlandia> currit & volitat velociffime & prom- 
tiffime inter omnia coleoptera. 

DESCR. Mufca domeftica dimidio minor. Caput , thorax & elytr» 
(quae ftriis o&o funt) e cupreo nigra. pedes nigri , exceptis mediis d* 
biis pallidiSi 

jz 3 , C ARABUS pallide teftaceus, elytris glabris* De Geef. 
Habitat in Roflagia,. 

DESCR\ Medise magnitudinis. Elytris absque pun&is & ftriis. Antetmar 
filiformes. 

/24,CARABUS nigerj thorace, antennis, pedibusque 
ferrugineis* 
Habitat in Scania. D. Leche„ 

DESCR, Eft medise magnitudinis. capnt nigruhi, etytra nigra ftriatti 
tborax, uti & antennaj pedesque toti ferruginei. 

j"2f.CARABUS capite elytrisque cseruleis, thofaceru- 

bro^ 
Rai. inf 89. Cantharis C Scarabsetis efciguus, ely- 

tris Sc capite cseruleis , fcapulis croceis* 
Habitat * • - - - - 

8ESCR. I 7 4 INSECTA. COLEOPTERA. 

DESCR. Eft infe£tum vix Culice vulgari majus. Cnput cxruleum, FJy- 
tra faturate cserulea , nitida , vix ftriata. Tkorax ruber. Antenna maxt- 
ma parte nigne, pedes ex rubro & nigro varii. 

j-2<5, C ARABUS capite elytrisque atris, thorace rubro. 
Habitat - - - - 

DESCR. Magnitudo proxime praecedentis ,. & facies eadem ; fed caput 
nigrum. Elytra atra , ftriata. Thorax ruber: pedes & antcnnce omni- 
no unicolores, ferrugineae. 

fzf. CARABUS nigro - aeneus , antennis pedibusque ni- 
gris. > 

I Habitat in ligno putrido. P. Kalm. 

DESCR. Magnitudo & facies praecedentis , ex nigro asneiis. Thorax atrior 
nitidior, punctis du.obus concavis, obfoletis. Elytra ftriata, (ed extima 
fkia elytrorum -ierrata. Thorax pone latitudinem elytrorum attingit. 
Variat punctis imprems in elytris , & non imprefiis. anienna ad bafinfe- 
pe grifese. fubtus niger eft hic C arabus. 

yiS^CARABUS niger coleopteris pone fafcia ferrugi- 
nea: lateribus macula ferrugiriea, 
Habitat in terra culta frequens. 

DESCR. Totus niger. macula ad latus coleopterorum & alia pofterius ob- 
longiufcula, pone coniun£t£, pallide fetrugmese- ;. anienna nigrse , bafi 
f.'5.articulisrufae : pedes pallidi. elyira fuica. 

529, CARABUS ater \ elytris antice grifeis, 
Habitat invaporariis horti academici. 

DESCR. Eft inter minimos hujus generis , vix pediculo duplo major. to» 
tus ater : elytra ad bafin intra medietatem grifea , ut & futura longitudi- 
nalis grifea. ; . 

y*30,CARABUS ater, pedibus antennisque nigris. 
Habitat in arboribus putridis. P. Kalm, 

DESCR. Totus nieer ; thorace glabro , nitido , poftice anguftiore. Elyt rit 
ftriata , atra: punao obfoleto excavato in medio finguli elytri ; pedes & aify 
tennes atra:. 

<j i . CARABUS pallide teft.aceus 5 oculis nigris. 
Habitat in terra primo vere, 

DESCR. Totus pediculi majoris longitudine, teretiufculus , opacus , uni- 
color, /wi//i<i«*adteftaceumvergenscolorem,exceptis oculis njgris: minimc 
ftriatus. 

532.CARABUS niger, thorace ferrugineo, elytrorum 
maculis quatuor lividis. 
Habitat in Scania. J> Leche, in- Uplandia* L. Clafe. 

. . . DESCR. INSECTA. COLEOPTERA. itf 

DESCR. Pediculo duplo major. Caput nigrum i thorax rufus f. ferrugi- 
neus. Elytra fingula bafi livida macula ovata (quae in utrisque interdum 
coit) & alia macnla in fingulo elytro juxta apicem livida ovata (inter- 
dum undique diftin&a nigredine ipfius coleoptri). Pedes ferruginei f. palli- 
di. maculafufca ad rlexuram alse. antenna ierruginei. 

535.CARABUS grifeusj capite, abdomine, elytrorum 
bafi nigricantibus* 
Habitat 

DESCR. Vix pediculo major. thorax , elytra, antennae, pedes fubgrifea: 
abdomen & caput nigrum : bafis elytrorum nigricans verfus fcutellum. 
Generis hujus fpecies omnes gaudent corpore oblongo , antennis fetaceis, 
thoract marginato cordato apice truncato ; maxillis prominentibus , odore 
gravi, cnrfit celerrimo , *o/aK£ prompto; omnes liquorem ex ore evomunt& 
vivunt ex raptu, , prsefertim alia coleoptera davaftant , inter elytra & abp 
domen vulnus iis infiigunt. 

Mordella, 

j^MORDELLA oblonga atraj cauda aculeo ter- 
minata. 
AB. upf 1756+p. if* #♦ I. Mordella cauda aculeata. 
Habitat communiter in floribus Hieraciorum, 

DESCR. Magnitudo feminis fceniculi. Tota atra , glabra , oblonga. 
Caput parvum, inflexum. Elytra oblonga, atra, non ftriata. Thorax 
glaber , convexus. Antenna fetacese , truncatas , artieulatae. Corpus 
verfus caudam fenfim anguftius. Abdomen comprefTum , definens in 
aculeum f. fpinam fubulatam , acutam , nigram , ely tris longiorem , 
minime pungentem. Pedes longiufculi , quibus faltat. 

f5 ^MORDELLA flava. 

Habitat in Scania. D. Leche^ 

DESCR. Magnitudo pediculi ; facies Chryfomela?. omnia ejusdem co- 
loris fulvo - fiavi , cum antcnnis , elytris , pedibus , trunco , abdomine. 

f 36, MORDELLA fubrotunda, colore murino. 

AB. upf 1756. p. 18. n.%. Mordella colore murino„ 
Habitat in hortis inter fata, 

DESCR. Magnitudo dimidii pifi f. Coccionellse , ejusdemque figura, 
fed colore omnino murino f. e nigro fufco ; Thorax glaber, nitidior, 
elytra vix manifefte ftriata. faltat pedibus. 

537.MORDELLA fubrotunda atra opaca, 

AcJ.upf ij$6 ¥ p. 18. n. 4. Gyrinus nigricans minor. 
Habitat inter olera, 

DESCR. Prsecedenti fimilis, fed dimidio minor, totus ater, nec th-orace 
nitido. Saltat uti reliquse. Elytra abdomine paulo breviora", obtufa. 

f38> i7£ INSECTA. COLEOPTERA. 

538.MORDELLA fubrotunda atra nitida, tibiis an- 
tennisque fiavis. 
tlabitat inter plantas fylvaticas^ 

&ESCR. Mjignirudd majofis pulicis. Tota atfa., nirida. Etytm fmara. 
Antemue filifofmcs, pallide ftavas, apicibus nigficantibils. femora nigrS 
tibiis flavis. 

539.MORDELLA fubrotunda atro-xnea. 

Habitat in terraprimo vere, praefertim in cotyledoni* 
bus Helxines 324. 

D&SCR. Puiice longe minof. Tota fvipra nigfa Sneo nitens, Elytra -pufc 
&is excavatis ftriata; fubtus tota cuin pedibus nigra. 

f40^MORDELLA ovata casrulea nitida^ tibiis fera 

rugineis. 
Raj. inf. 98. h. 9> Scarabaeus antennis articulatis lon* 

gis f f Capricornus exiguus faltatrix. 
Jlft. upf ij$6. p. 18. n ¥ f . Gyrinus cseruleus nitidus„ 
Habitat inter BrafTicas nuper (atas 5 quas devaftat, 

DESCR. Magnitudo majoris pediculi. Tottts cxruleus, nitens, convexus* 
ovatus. /ewora cfafla , nigfa, faltatoria , alta; tibise ferfugineai. 

j4i,MORDELLA oblonga nigra ^ macula ferrugi- 
nea in medio coleopterorum 5 lateiibus bail ferru* 
gineis, 
Habitat in terra* 

DESCR. Corpus totum fufcum, ma^nitudine pediculi. Caput obtufum, in- 
flexwm , thorax ovatus, teretiufculus , verfus abdomen angufiior. Elytra 
ovata convexa : in medio coleopterorum friacula rufa f. ferfuginea limatUj 
Cnu anum refpicientc, incumbens utroqve elytro fuuul: ad bafm fingu- 
lorum elytrorum a latere utrinqve fufeieens, fubtus tota nigra eum pe- 
dibus & antennis, quae filiformes , articulatte, thoraeepaullo iongiores. 

jp4^ + MORDELLA oblonga, atraj eiytris longitudina- 

liter in medio flavefcentibus. 
llfi. mut. t. 3 1, /. 2,9 ?' 

A£l. upf ij$6.p.t 8,n.6. Gyrinus niger, utrinqve albus* 
Habitat in Pulmonaria , Dentaria , &c aliis plantis ve* 

re , prasfertim in didynamiis, 

DESCR. Magnkudo maximse pulicis.Corpw* oblonguin , nigrum , minime 
tiitens. Antenncs fetaceaj, truncat£, articulis linddcim nigris, exceptis iii 
Ijuibusdam fecundb & tettio albis. £/>trrt-nigra, fingula in medio longitu- 
dinaliter flavefcentia , undiqve tamen margine nigfo cincta , etiaui ad fu- 
turam longitudinalenij Pedes faltaterii pallidi. ©aiufque reliquis duplo 
inaiofe* INSECTA, COLEOPTERA, 177 

j^MORDELLA rufa, tibiis anticis dentatis. 
Lechei Scalopfacantharus f. Cantharo-fcalops* 
Habitat in Scanix putridis fagis. J. Leche. 

DESCR. Pediculo longior ; Corpus oblongum, non faliens , totum rufurii, 
fed thorax minus rufus quam caput & elytra: antenna filiformes. Pedes 
anteriorcs f. palmse pedum non articulatas fed eontigus, utrinque denta- 
tae uti pedes gryllo-talpse i. Grylli primi. 

f44- MORDELLA nigra, elytris apice rubris. 

A&> upfiy^.n. 8. Gyrinus niger nitidus 3 elytro* 

rum apice rubro. 
Habitat inter olera , rara apud nos ♦ in Holfatia fre* 

quentiffimum efTe dbfervavimus. 

DESCR. Magnitudo majoris pedieuli. tota atra, nitida; m apice litriits* 
que elyiri pun&um rubrum. 

f4y. MORDELLA fufca opaca, elytris pun&atis, It+ 

oel. i6\ 
Acl. upf tj$6. p. 18- '$* H Gyrintis nigricans nori 

punctatus. 
Habitat in oleribus riupef eriatis. 

DESCR. Magnitudo pulicis. Corpis totum cinereum. Antenna truhcatffi- 
fimplices. Thorax & Elytra cinerea , venis retieulatis elevatis notata. Pd 
des taltatorii , femoribus crafnfTimis , ovatis. 

<f4<5. MORDELLA ferrugineo - rufa^ thorace antice de- 
preffo* 
Habitat in Scania. D. Leche. 

DESCR. Non falit. magnitudo mediocris Carabi , & faeies. Anterins lort- 

gitudine thoracis, ultimo globofo. Caput minimum; thorax lsevis, fupra 

in parte antica retufus vel depreffus. Hbc tamen ih majoribus f. faeminis 

obtinet. Elytra fingula 8 ftriis crenata f ( pun&atis exarata. 

Generis ipecies pleraeque pedibus faliunr ; plantarum iucculenta folia de- 

vaftant & commaculant ; fugantur fuligine in tenellis plantaruhi colyle- 

donibus. 

jj"47.MORDELLA ariterinarurri articulis lentiforrriibus: 

ultimo globofo. 
Aft. upf 1756. p. 19. % i* Attelabus ater oblon* 

gus depreffus* 
Habitat iri qiiisquiliis £c locis putridis . 

DESCR. Longitudo digiti transverfi. Tota nigra eft, colore omnino pi- 
cis : elytta parum ftfiata. thoraX rriargihe prominulo. Antenns breves » 
bbtufe & quafi moniliformes , undecim articulis (exceptis tribus primis 
longiufculis) lentiformibus , nigris, ultimo globofo, pallidiore. Os, an- 
tennae, margo thoracis, pedese ferrugineo atra funt. 

M Att 178 INSECTA. COLEOPTERA. 

An Carabi vel hujus gencris fit, dubito. Thorax convenit cum Tenebrh- 
ne , antennse cum Mordella, fed prajfentia alariun & diftin&a elytra neganc 
genus Tenebrionis i non tamen faitat , uti Mordella. 

Cicindela, 

f48* CICINDELA fupra viridis , coleopteris pun<5Hsde- 
cem albis, 
Mouff. lat. p. 14^ y fi infim. Cantharis quarta* 
Jonft. inf. t. \6. Cantharis Mouff, minor 4, 
Lift. mut. t. 17,/. 12, 

loqu. p. 386. n. 17. Scarabxus viridis, cui de- 
cem maculx albse fupra ularum thecas funt. 
Habitat in fteriliflimis pratis fat frequens vere, ce- 
lerrime currit & ocyffime volitat, 

DESCR. Inter Coleoptera certe h«c fpecies unica ex praeftantiflimis dici 
debet, cum aureus nitor ex toto corpore radiet, vel lericeo fulgeat, Ely- 
tra iupra viridia, planiufcula, Isevia, pun&is aliquot albisnotata; quorum 
primum ad bafeos angulum ; fecundum rotundum prope marginem ; rer- 
tium lunulatum prope marginem , ^ttum oblongum ad marginem , y.tum 
intra tertium , feu in medio elytri, reliquis interius ; prseter hsec Sc apex 
clytri albicat. alee fufc®. Thorax anguftus , rotundatus , viridi-nitcns. Ca- 
put aureo-viride, depreflb vertice. Oculi nigri> prominentes. os promi- 
nens: Labium fuperius obtufum , album* Maxillse fuperiores prominentes; 
dentibus plurimis validis ; inferiores maxilla; apice unico dente armatse, 
fub his antennarum duo paria, quorum fuperius conftat articulis duobus, 
inferius quaternis. Labii inferioris loco antennulae binae ex binis articulii 
pilofis. /IWomewviridi-aureum. Pedes longiffimi, tenuiflimi, ad bafin fe- 
morum corpus quoddam ovale , durum, antennce filiformes , corpore bre- 
viores , X articulis. 

5*49. CICINDELA atra, coleopteris maculis fex fafcia- 

que albis. 
AEl. upf. 1736. p. 19. n. \. Cicindela atra , pun&is 

quatuor fafciaque albis. 
Pet.gaz.p. 77. t. fo.f. f. Cantharis Chufan, viri- 

dis elegantiflime variegatus. quod ad figuram ? 
Habitat in fylvis ac Pinetis Weftrobotnia?, ubifre- 

quens , celerrime currens 5c volitans per vias , ra- 

rior Uplalias & in reliquis provinciis , femper in 

fylvis acerofis. 

DESCR. Facies omnino antecedentis , fed fefquimajor. Tota atra eft, Co- 
leoptera deprefla, latiufcula; ad angulum exteriorem bafcos elytrorum 
Jmnctum album; paulo fupra, juxta exteriorem marginem, aliud pun- 
&um, fed fublunulatum. verfus apices elytrornm in fmgulo elytro pun- 
itum rotundum, album. fafcia iineam, flexuefa f. undulata, arcuata, 

verlut» 


INSECTA. COLEOPTERA; i 7 p 

vcrfus pofteriofa iri lriedib defieka, eingit iri medib elytfa: Hae maculse 
omnes non eonftant ex pilis, cum elytra glabra infiriitis pun&is exeava- 
tis confperfa , fed tfanslucent pcf ipfam efuftam. Ala membfanace?e , acu 
tae, venis fufcis & fafeia fufca longitudinali juxta extef ioreiri marginem. 
Femora & pedts longi, tenues, atri , fetis quibusdam adfperfi. Tibia* fpi- 
nis duabus tef miriatse, Thorax anguftior , teretiufeulus , Cfufce depreffa , 
uti eaput nigef. Ocuti prominuli. Os prominens : labium iuperius a- 
trum , rotundato-acutum. maxillse fuperiores magnfe , prominen&es, ni- 
gras , verfus bafin extus albs , dentibus plurimis (5) duris artnatc. An- 
tenna: & inferiora oris ut in praeeedente-. j^o.CICINDELA viridi - asnea j elytris puncris latis 

excavatis* It. eel. 38^ Iii. 
Lift. loqu.p. 38)-. fh 12, Scarabseus parvus inauratus. 
AcJ. mg/l 1756, f, 19- »♦ }> Cicindela cenea: pun&is 

excavatis* 
Habitat ad ripasaquarum interarenam humidamfre- 

queiis celerrimeque curfens. 

DESCR. Eft admbduiri pafva , vik duo feiriiria ofyz* Jedjiaris. os pfpmi- 
riens. omnia quoel ad figuf arh ut iri pfscedentibus. Capiit , thofaxi abdo- 
men, femofa (non tibik) pedes ex aufo & cupro nitentia. ocnli nigri , 
pfominentes. Thorax anguitus, tefctiufculus. Eiytra vifidi- senea , jpuriclis 
latis excavara , in medio firiguli puncti excavati pun£tulum pfominens. 
tun&a majora excavata conne&untuf longitudinaliter linea elevata nigri- 
cante: quutn iupef fkies fit vifefcens , fed punitorum fundus senseus * ex- 
furgit fingularis eolor; 

j-j-iCICINDELA atraj thorace rufo^ elytris nigro- 
casruleis, 
Habitat in fylvis, 

DESCR. Caput & pedes nigf i. Aivtenna nigrae ; longitudine cofporis ♦ tho- 
rax fubglobofus , fufco-fufus , absque fpinis (hinc a Cefambyce divcffa:( 
absque margine laterali (hinc a Cafabis diftin&aj. Elytra obloriga , higrd 
caerulea, pun£tis minuthTimis. abdoinen a tergo flavum. Corp us obiongum 
angultum. pedes longi; elytra non apice truncata ( hine a Lepturis divef fa) * 

j-j-z.CICINDELA elytris viridi - cterulefcentibus , ab- 
domine fulvo; 
Habitat in nemoribus ad radices montium. 

DESCR. Facies omnino prsecedentis. Capui W thorax cum pedibus anten- 
nisque nigra. abdomen pone pedes fulvum. Elytra viridi-cserulefcentia, 
nitida, punctis fparfis exeavata; antennss X. artieuiis. anhse Leptura 
potius fpecies dieenda? 

f f 3 + CICINDEL A thorace viridi^ elytris ferrugineis po- 
ne nigro - cseruleis. 
Habitat in Scania. D. Leche. 

DESCR. Faeies Carabi , fed thorax non marginatus, Antenna nigras, Ca- 
M 2 pnt i8o INSECTA. COLEOPTERA, 

pit & thorax caerulaea, nitida. tborax fubglobofus. Elytra ferruginea, po- 
ne in medio magna macula nigra , cscrnleo fplendente , quse dimidiam 
partem elytrorum occupat , margine tamen exteriori ubique fermgineo. 
pedes flavi. Corpis fubtus obfcuro - terrugineum. Bupreftis, 5-5-4. BUPRESTIS ater. 

Aft* upf 1736. p, 19* K 2» Attelabus ater matfimus 

cylindraccus : pectore crafliufculo : ore forficato* 
Frijch. germ. 13* p+ tj # /. 19. ScarabasusarboreuSj 

collo crafTo. 
Habitat inter quisquilias locis ficcis, 

DESCR. Hoc infe&um fingulare; an hujus generis, vix certo conftat; 
differt enim facies , locus, notaj plurimse. os enim longa forfice & acuta 
cum unicoa latere interiore dcnticulo. Corpiis totum atrum eft, pun£tis- 
que minimis excavatum. antenna filiformes funt, crafliufcula; , breves, 
nec thorace longiores. Thorax nullo modo marginatus ; antice & poftice, 
nbi articulatur, pili minutiffimi rufi. Capnt extva thoracem prominet : fe- 
morum pofticorum par fpatio areliquis magis remotum eft, quam in ul- 
1o e noftris nobis notis infedis. Caput cum thorace fere adtingit longitu- 
dinem elytrorum. Elytra fingula duabus tribusve ftriis elevatis notantur. 
an novi generis ? an Cicindeise? 

5-5-5-, BUPRESTIS viridi-senea immaculata, 

Ac~l. upf ij$6.p. 19. »♦ 4. Cicindela jcnea 5 elytris 

firiatis* 
Habitat in fylvis ad aquas* 

DESCR. Longitudo digiti transverfi. thorax viridi-ameus pun£tis excava- 
tis, crafTus, imo craffitie coleopterorum, capnt maxima ex parte intra fe 
recipiens. Elytra, senea, minus viridia, immaculata, ftngula octo circiter 
ftriis exarata. 

j^tf.BUPRESTIS fufco-renea: elytris maculis xneisim- 
preflis. 
Pet. gaz> p. f. t. z. f. z. Cantharus marianus viridis 
perelegans, vaginis fulcatis fignaturis flavefcenti- 
bus ornatus. 
Habitat ad ripas, 

DESCR. Cnput ut in feliquis maxima ex parte intra thoracem receptum', 
hinc in hifceWvus adfpe£tus; ocnli pone virefcentes. thorax rubro amc- 
us. Elytra rufco-s&aea ^ fingula fulcis quatuor aut quinque exarata , pun- 
&is quatuor (in fmgulis elytris binis) in figuram quadratam pofitis , im- 
preflis, deauratis , fupra elytra. antenna fetaceae, breviflimse. abdomen 
dorfo c«erulseum. 
QBS. Figura Petivert-m&fto hoftro paulo major eft. 

rm INSECTA. COLEOPTERA. 1S1 

fjy.BUPRESTIS arneo - nitida , fupra ciaereaj cole- 
opteris apice adtenuatis, De Geer. 
Habitat in fylvis. 

DESCR. Eft e maximis, Elytra apice truncata , adtenuata, fupra cinerea, 
ftriata, absque tnaculis, interhjcente aureo nitore, 

578.BUPRESTIS fufco-aenea glabra nitidaj thora- 

ce fubmarginato, 
Lift. mut. t. ji 4 /. 13, 
Atl. upf 1736, j>.ip. n. zo. Cicindela minima aurea 

Isevis. 
Habitat ad aquas. 

DESCR. H£C minima eft. Antenna breves , capillacea?. oculi prominen- 
tes : tota nitida amea : thor^x latiufculus carinatus marginatus. Elytra 
nitida, ftriis minutiffimis e pun&is minutifTimis. Abdomen nigro-niti- 
dum. pedes nigri. Rojlrum prominulum. 

ffp. BUPRESTIS atra j thorace punctis impreflis» 
Habitat in fubhumidis* 

DESCR. Hsec fpecies parva eft , tota fufca f. atra. thorax a tergo qua« 
tuor puntlis depreffis i. concavis trans verfim pofitis notatus. Antenna tho- 
race breviores , filiformes Elytra non ftriata , fed pun&is excavata mi- 
nutiffimis. Caput obtuflffimum» retropreiFum. 

f6o + BUPRESTIS ameo-nebulofa, antennis clavatis. 
Habitat in agris. 

DESCR. Pulice fere minor, fubtus tota nigra , fupra obfcure aenea cmn. 
macula fufca in medio dorfo, ambo elytra tangente. Eiytra tenuiffime. 
ftriata. thorax 5 obliquis fulcis ftriatus. Antenna clavataj ut Dermeftes. 
Generis fpecies plerumque aquas frequentant ;. capitis / maxima pars in- 
tra thoracem retra&um, hinc torvus adfpe&us; corpus pone coar- 
&atum, fupra deprefTiufculum. Dvtifcus. 

j 

# Antennis perfotiatis. 

ytfi.DYTISCUS antennis perfoliatis fufcis. De Geer. 
Habitat in aquis, 

DESCR. Corpus maximum , piceura, fceve, pone acuminatum. 

f6z. DYTISCUS antennis perfoliatis nigris 5 elytris 
laevibus. De Geer. 
Habitat in aquis. 
DESCR. Biajnitude media, pone minus acutus. 

M 3 ftfj. iSz INSECTA. GOLEOPTERA. 

5*6*3. DYTISCUS antennis perfoliatis nigris y pedibus 
Fufciss elytris ftriatis. De Qeer. 
Habitat in aquis. 
DESCR. Hic parvus eft. 

* Antennii fetaceis. 

f 6*4. DYTISCUS niger, elytrorum marginibus dilata^ 

tis flavis. 
jicl. upf. 173(5. p. 14. n. 1. Dytifcus maximusj. ely* 

tris margine prominentibus. 
Frifch. germ. z. p. 33. fc 7. /. 1. z. Scarabceus 

aquaticus magnus niger , margine luteo. 
Habitat in aquis. 

DESCR. Jnter noftros maximus eft. Margo ely trorum , prfcfertim a. fate^ 
re medip „ admpdum prp.minet , fiavo colore : apex fierni bifurcus , 
acuminatus. 

f6f. DYTISCUS niger, margine eoleopterorum thora-* 
cisque flavo. 
Aldr, inf p t 707. 
Mouff^ lat. p. 16*4. ftg. bona. 
Raj. infp.^. n.\. Hydrochantharus noftras. 
Lift. tnut, t,f. f. z. 
Habitat in aquis frequens. 

DESCR. Xotus niger , lajvis: in vertice linea hinularis £ angulr obtufi 
rubens. thorax cingitur lutep margine. Elytra margine extenore flava, 
duabus ftriis vix manjfeftis longitudinalibus e pun&is minutiffimis 
notata. Umbra ftava vix maniftfta verfus apices elytrorum. Apex fierni, 
pifurcus, 

$66. DYTISCUS cinereus : margine coleopterorum fla* 

yo: thoracis medietate flava^ 
Woffn. inf. 1. f 4 ii. 
Lift. mut. t. f. /. 1. 
Habitat in aquisj an fexu fblummodo a prasce* 

denti diverfus? 

DESCR. Magnitudo maxima; mufac. thorax flavus margine anteriore 
& pofteriore ( non lateribus ) nigro. Elytra cinerea punftis minimis 
confertis lutefcenti^bus feu fubdiaphanis : margo exterior elytrorum fla- 
yefcens. in vcrtice macula cordata ftava marginibus nigris. fterni apex 
bifurcus, obtufus. 

ffrj: DYTISCUS elytris ftriis viginti dimidiatjs, 
Mfadl. nat. t, z6. f, z, i J[. 

Raj* INSECTA. COLEOPTERA, 183 

Raj. inf p. P4. n. z. Hydrocantharus elytris flriatis 

f. canaliculatis. 
Frifch. germ. z. p+ 3f, t.j. /.4. 
Habitat in aquis ilagnantibus prsefertim, 

DESCR, An idem fed fexu diftin&us cum $65 Specie ? Elytra profunde 
ftriata f. fulcata, fed non fecundum totam longitudinem , reli&o fpa- 
tio lasvi verfus apicem. ftriae hae & elytra glabra funt : margo elytrorum 
pallidus: in fingulo elytro decem ftriae. 

f 6g. DYTISCUS fupra fufcus 5 fubtus ater. 
Habitat in aquis, 

DESCR, Eft inter minores , totus laviffimus : npex fierni bifurcus , ob- 
tufus. 

f6p + DYTISCUS elytris fulcis decem longitudinalibus. 
Raj. inf. P4. f 3. Hydroamtharus minor, corporc 

rotundo plano. 
Habitat in aquis. Malmborg. 

DESCR. Eft inter minores , & penultimo longe minor. Thwax niger , 
margine & linea transverfa flava. Elytra nigra , fingula quatuor vel 
quinqut fulcis latis longitudinaliter excavata , & pilis grifeo - cinerea, 
interjacentibus marginibus nigris glabris. Apex fierni bifurcus eft. 

f7o/DYTI3CUS ovato - oblongus niger: capite pedi- 
busque rufis* 
Habitat in aquis ftagnantibus 5 agilis valde. 

DESCR. Mtgnitudo feminis oryzas , fupra lasvis , niger : caput , cxceptis 
oculis, rufum, pedes run* ; antenna nigraj. 

f7i.DYTISCUS ovatus fufcus : capite thoraceque 

rubris, 
AtJ. upf 1736, p. if, n. f, Dytifcus ovatus, collari 

ventreque rubroj alis fufcis„ 
Habitat in fontibus cum Monoculo frequens. 

DESCR. Magnitudo feminis oryzas, vel pulice paulo major. Elytra fu- 
fca ; abdomen rubrum. Thorax & caput rufefcens. ocnli nigri. * Antennis clavatis. 

f7i.DYTISCUS ovatus glaber y antennis capite bre- 
vioribus obtufis. 
Merr. pin. 103. pulex aquaticus. 
Pet. gaz. p.n. 1. 1 3* / + p. Scarabseus niger noilras 
fupra aquam vclociter circumnatans. 

M 4 Raj. i§4 INSECTA. COLEOPTERA, 

Raj. inf. p, 87. % 9. Scarabasus aquaticus fubro* 

tundus e cseruleo yiridi colprc fplendente undique 

tincius. 
Smolandis Watten - bagge, 
Habitat in aquis 3 fuper quas currit vel natat citis- 

ilme, citosque gyros & orbes conficit, laceflitus 

etiam aquam defcendit* 

DESCR. Nofter nker omnino eft; pedes autem flavi, lati, brevifTimi, 
Antenna clavata? vefcerte non verfus apicem anguftiores, nec, quantum 
video , fiffte 

Generis fpecies omnes dorfo impofitse circumgyrando exfiliunt ; vi£ti- 
tant rapto; devaftant reliqua infecta ; quiefcunt in umbra ; fidiutius in> 
ficco fervantur vivi , vix dein fubmergi poflunt ; habitant in agris ; ca-. 
rent pedum ungulis. 

Elater. 

J73.ELATER thorace yillofo 5 elytris teftaceis, apice 

nigris. 
Lift. loqu. p. 387- n.iS,. Scarabseus ex fofco rufe«* 

fcens five caftaneus. 
Jtaj_. hift.p+jz. n.$. Scarabxus antenni* articulatis 

quarto 8c quinto aequalis. 
Habitat frequens inter fegetes &* in pratis, 

DESCR, Pedes, alse, antennje ramfree & ely trorum apices nigra. Thorax 
villis fubcinereo-teftaceis tec~tus. Elytra yubicunda f. oalliife incarnata>. 
tenuiflime ftriata * apice nigro. 

/74. ELATER niger , elytris rubris* / 
Habitat in fylvis, 

DESCR. Magnitudine & facie ad antecedentem accedit , fed thorax gla* 
feer uti & caput nigra. Elytra rubra itriis tenuiffunis , ex pundtis pex 
noyem prdines in fingulo elytrp. Antenna femjpe&inatae. Os. edentulum. 

fjf. EL ATER fufco. - viridi - a?neus* 

Lift. mut. i\ ij. f, 14» mas. £5? /♦ 14, fcemina. 

hqu.p $J. n. ip^Scarabaeusenigrovirenscor-* 
niculis altero tantum verfu pectinatis. (Mas). 
Att. upf. 1756. p. if. &•£• Notopeda nigro^senea, 

antennis fimplicibus,. 
Habitat hinc inde in pratis* 

DESCR, Hxc fpecies fequenti major eft. MAS thorace & elytris magia 
faiurate viiet & anguftior eft , antennis valde pe&inatis. 
FALMINA tnagi.s. fenea : thorace latiore mtidiore virefcente ; elytris 
snagis nigricantibus, antennis filiformibus minime pe&inatis. 

n 6 - INSECTA, COLEOPTERA, i%f 

fj6, ELx^TER niger, thorace rubro. 

Jlft. upfl ij^6. p. ip + n. 3. Attelabns oblongus ni- 

ger 9 collari teitageo. 
Habitat apud nos ad agrorum margines ; fed raris- 
iirne t 

DESCR. Inter noftros minimus vel reliquis fere dimidio minor: Ta- 
tus ater, fed elytra, qux etiam ftriata , parum ad caeruleum vergnnt 
coloreiiL Tb or ax maxlmz ex pavte ruber , fed antiee niger , in medio. 
tamen rnagis : poitice levilTimo margine elytra fpe&ante etiam niger, 
hinc thorax quaf» fafcia transverfali lata , rubra , lunulata , cavitate lu^. 
nulse caput fpeclante. Antmna nigrte, non pe&inatse , fed articulis pa-. 
rum antice gibbis. 

f jj. EL ATER totus nigro - fufcus* 

Raj. infl. 78. Scarabasus minor longo Sc angullo 
corpore, totus niger, faltatrix* 
u Raj. inf p.91. n t 1. Scarabaeus antennis articulatis 
primus maxime vulgaris. 
Acl. upf 1736. p. ij\ #.4. Notopeda atra, anten- 
nis fimplicibus. 
/3 Raj. inf p. 91. n. 3. Scarabasus antennis articula* 
tis tertius. 
Jtft. upf.^7^6. p.if. n. f. Notopeda fufca $ an- 

tennis limplicibus, 
Lift. mut. t. 17. f 14. 
Habitat in pafcuis. 

DF.SCR. Totus niger vel ad cineremn f: fufcum vergens f colore ituk 
rino. Antenn^ in omnibus a me viiis absque ramfe funt. corpus ra% 
tione magnitudinis , brevius quam in reliquis. 

J78. ELATER viridi - seneus 5 pedibus fulvis. DeGeet. 
Habitat - 

DESCR. Inter majufculos. Elytra ftriata : Antennse filifoi*mes> 

/7P, ELATER niger, elytris cseruleis. 
Habitat Upfalice. D. Malmborg. 

DESCR. Corpus totum fubtus cum pedibus antennisque nigvum: tb$rax< 
nigro^casrule-fcens: dytraz aigro- csrulqa, fingula flrii.s decem infculpta» 

j8.o, EL ATER niger : elytris antice dimidiato rufis. De 

Geer. 
Habitat in Roflagia. 

DESCR, JEft iater minores. Antenna flliformes, 

M f f8i. i8tf INSECTA. COLEOPTERA, 

f8i.ELATER niger* elytrorum latere exteriore livido, 
De Geer, 
Habitat in Roflagia. 

DESCR, Eft inter minores. elytva liyida , futura longituduiali nigra. pc- 
des flavefcenres. 

ySi.ELATER thorace rubro \ elytris grifeis^ 
Habitat Upfali*. 

DESCR. Eft: inter minores fui generis. caput nigrum, tlmax ruber. E!y- 
tra grifea, fingula feptern pun&or-um excavatorum ordinibus ftriata. Re- 
gio tota fubtus cum afcdomine , pedibus , thorace fufca. 

J-83.ELATER niger, elytris fufcis, antennis pedibus- 
que rufis. 
Habitat in agris. 

DESCR, Hic pediculo duplo major , in fua vero fpecie minimus ; totus 
niger , fed elytra fufca feu cinerafcentia. pedes rufi , adhuc antennaj magis 
ruf«. _ 

Generis hujus omnes ^pecies dorfo impofitas exfiliunt lepide quafi convul- 
fi , mediante pe&oris apice prominulo in foflulam incidense ; omnes co.r-- 
POie angufto gaudent. 

Cantharis. 

^84. CANTHARIS femina aptera, 
Jiir\ inf. p. 492,, 

Column, ecphr. i„ p. 38. t. 36. Noftiluca terreftris, 
Joift t infp. 108, /. 14. /. z* Cicindela MoufF. 
CharL exerc. p. 47. Cicindela, 
Mouff. lat. p. 109. f 1. mas. zf&mina. 
Merret. pin.p. 10 i t Cicindela. 
fFagn. heh.p. 2.3P»CicindeLa, Lampyris. 
Bradl.nat. t^ 16. f. 3. A+f<zmina, B- mas. 
Rafi inf p. 79. Cicindela impennis C faemina* 

f. 78, Scarabaeus Lampyris fordide nigri- 
cans , corpore longo angufto f. Cicindcla mas^ 
Dal. pharm. p. 391 * Cicindela» 
Suecis Lysmafl^ 
Habitat asftate frequens in juniperetis fupra terram. 

DESCR. Marem non dum vidimus , fed fotam fasminam , quae & elytris 
& alis caret, ex plicis tamen abdominis & fcuti pettoralis figura haricv 
lamur marem reliquis Cantharidibus fore fimillimum. Famiina conftat in- 
cifuris undecim ; quarum prima eft thoracis clypeus incumbens , planus, 
marginatus, feiniovatus, pone truncatus , fub quo caput minimum, Tres 
ultimi corpons articuli fubtus flavefcentes noclu lume.n de fe fpargunt pla- 
netarium. Quam- INSECTA. COLEOPTERA. 187 

Quamdiu vivit, no&e lucet; mortua lumen amirtit: in cefpite gramineo 
viridi & fucculento diutius viva fervari poteft. Hoc lumen creditur ea 
fpargere , fpla ut mares eam facilius reperiant , atque ipfis cande- 
ls inftar inferviar. 

58f.CANTHAR.IS elytris teftaceisj thorace rubroim* 

maculato* 
jjtaj, inf. p. 84, #. 2,8. Cantharus fepiarius major, e 

rufo flavicans, elytris non maculatis. 
AB. upf ij}6. p. 19* n- !♦ Cantharis elytris tefta* 

ceis. 
Habitat cum fequenti vulgaris, 

DFSCR. Magnitudo , figura & omnia omnino ut m fequenti , exceptai 
folo colore ely trorum luteo-pallido & thorace immaculato. ocuJi nigri iunt. 

y86\CANTHARIS elytris nigricantibus •, thorace ni« 

bro: nigra macula, It. cel. 38. 
Raf inf. p. 8:4,- n. 2p. Chantharus fepiarius major^ 

elytris nigricantibus , dorfo f« thorace fupino ob-. 

fcure rufo. 

inf p. 101. n. 2., Cantharis femunciam longa. 
Frifch.germ.6,p. 36. t. 3, k.6.f. 5% Scarabaeus* ai v 

boreus nigro-fufcus, elytris tenuibus. 
At~l. upf 1736. f. 19. n. 2. Cantharis elytris fufcis, f 
Habitat ubiquefat apud nos frequens. 

DESCR. Animal oblongum , molliufculum. Caput nigrum , planiufcu- 
lum, infra oeulos rufefcens. os mintmum, forcipatum : maxillis arcua- 
tis , timplicibus , quibus frufta mordet. antennuise ad maxillas minima?. 
avtemia communes corpore dimidio breviores, filiformes , articiilis un- 
decim, fufcae, fed capiti propius rufefcentes. thorax a tergo planus,cor- 
datus, marginibus eminentibus, rufefcens, excepta macula magna nigra 
capiti contigua. Elytra plana , oblongo-linearia , molliffima , flexilra , fe-r 
ricea, fufco-nigra. ala diaphano-fufcse. abdomen fufcum excepto ultimo 
feu feptimo articulo rubicundo, ut & marginibus lateralibus rubris. hi 
margines laterales compreffi , fmgula incifura plicatim incumbente, mol- 
lilTnni , apicibus incifurarum lateralium mammillaribus. 

f87.CANTHARIS elytris rubris* thorace rubro nigra 
macula„ 
Frifcb. germ. iz. p. 41» S ?♦ ic. J.f. 2,, Scarabseus 
arboreus parvus ruber ? ely tris longis 5 clypeo pe- 
ctorali linea nigra, 
Raj. inf p. 10 1. n< 4. Cantharis prioribus fimilis 
quarta. 

M. i88 INSECTA. COLEOPTERA, 

Jci. upf 1736, />, ip. n. j» Cantharis elytris ruber- 

rimis, 
Habitat variis in locis , praefertim JDanner^ora in a- 

cervis mineras fevrese Frequens* 

DESCR. PrfEccdentibus dimidio minor. Totum corpus (excepto thorace 
& elytris) atrum. pntenna iiliformes, fed articulis apice anto.rfum pro- 
rainulis; macula dorfalis thoracis atraetiamfcuteiltnn tegit. Elytra mollia, 
faturatiflime. jfubra £ coccin^a , tenuifTime nriata. Ala fufeae. 

j88*CANTHARIS viridi - cenea y elytris extrorfum ru- 

bris* 
Raj. inf 77. Scarab^usminorj corpore longiufcu- 

lo; elytris rubicundis* 
Habitat in Urtica majore rarius., nec non in plantis 

variis. 

DF.SCR.~ESk haec e mcdi£& magnitudinis; prxcedentibus minor, fequenti- 
b.us major. G«/>a?,thorax, antennffi, abdominis annuli fupra & infra, ely- 
tra verfus bafiri & marginem interiorem virldi-eenea , at elytrorum pars, 
poftica verfus apicem & etiam verfu? marginem exteriorem five lateralem 
rubra, ita ut Elytra maximaex parte rubra fint, & a bafi verfus futuram 
longitudinalem viridi -aenea. ad latera thoracis, ut & abdominis, utrin- 
que veficnla coccinea bicornis. Al® fufcas. 

j8p. CANTHARIS xneo- viridis , elytris apice rubris. 

It. osl. 12,7. 
Raj. inf f. \qii n, j. Cantharis vix tres. o&avas 

uncias longa. 
Acl, upf 17 $6. p. ip. n. f. Cantharis elytris viridi- 

arneis apice rubris. 
Habitat frequens in graminibus, prsefertim mCarH 

cibus. 

DESCR. Prnecedenti , cui facie funillima eft, oinnino. minor. ad. latcnt 
thoracis Sc abdominis etiam utrinque gerit veficulavp coccineam tyicuspiJ 
dem. ala nigro-fufcse. antatna nigr?e. Caput, thorax & elytra ^n.eo fatu- 
rate viridia,, extimis apicibus elytrorum rubris feu. co.ccineis., Abdomai e^. 
lytris longius, fubtus teneum, iub alis rubrum. 
variat elytrorum colore caeruleo vel magis viridi. 

£90*CANTHARIS elytris nigris: fafciis duabus rubris 
Abl. upf ij$6.p>. 19. n- 6* 

Habitat m plantis., 

DESCR. Magnitudo pediculi , five decuplo minor quam anteccdens. en* 
tcnva Bgpefes nigri, Caput Sc tborax virefccntia ; Elytra atra , fafcia du~ 
plici rubra transverfa v alrera paulOi fupra balin, in. medio ad futuramin- 
terrupta; altera in ipfis apicibus elytrorum, vel paulo intra apices in 
quibusdani ; hffi/c inmediocontigua. Abdominis latera tubsa INSECTA. COLEOPTERA, i8p 

ypi>CANTHARiS elytris nigris: apice flavis, thora- 
ce atro. 
Habitat - » * 

DESCR. Magnitudo &facies prascedentis ; fed* caput & thorax omnino a* 
tra. Elytra apicibus fummis flava feu fulphurea. abdominis latcra flava, 

fpl, CANTHARIS fufca, elytris apice flavis, thorace 
rufo. 
Habitat - - - 

DESCR. Magnitudo pediculi. Caput atfum. Thorax rufo-ferfugineus, ma- 
cula nigra. Elytra fufca abdomine dimidio breviora , ajpicibus fiavis. /e» 
mora nigra» Tibut paliidffi; abdqminalibus fegmentis margine ftavi-s ; ade* 
oque thorace a prff.cede.nte manifcfte differr. 

fP3^CANTHARIS nigra, elytris lividis. DeGeer. 
Habitat in plantis. 

DESCR. Eft e minimis generis fuL 

Tenebrio* 

fP4,TENEBRlO atra, coleopteris pone acuminatis^ 
Aldr, inf p. 49P. 

Mouff. lat. p. 1 38. f 1 3P» Blatta foetida tertia^ 
Charl. exerc. p. 48» Blatta fcetida. 
Jonfi. inf t. io\ 
Merr.pin. zoi. Blattafcetida. 
Pet.gaz.p. 38» i.zq.fj. ScarabxuS impenhis tardi* 

pes. 
Lift. hqu. pi 388* n; 21 ♦ Scarabaeus e toto higermi* 

nime nitens fcetidus ? 
Raj. inf 8p. Scarabseus niger rotundlis lsevis ;, anten- 

nis globofis. 
Frifch. germ. i^p. ij* K if* Scarabxus terreflris& 

itercorarius niger fcetidus. 
Dal. pharm. p. pi. Blatta officmariim,. 
//. cel. 62.. Tenebrio primus. 
Suecis Skrobba. 
Habitat inter quisquilias hortorum & agroruni; cfe- 

dulum vulgus intra domos rianc ambuiantem ob- 

fervantes mortis nunciam elle fibi perfvadet, 

DESCR. Tota atra & omnino picea eft, Eiytra fecundum longitudinem 
totam connata. al& nutlfc. antenns loog iufculse , articulis lentitofmibus , 

tiltim» ipo INSECTA. COLEOPTERA. 

iiltimp globofo. fepe terminantur Elytra apice, a dorfo , rimula. Thorax 
marginatiis, pun&atus. Elytta rugeia-. 

Speciem aliam habet Pet. ga-z. p. 19. t. i'2.f, & quse rotundior, & Li/h 
loqu. p. 588- «. So, wflt. *, 18. /. 3, qu£ violacea , ab bsc diverfa. 
Li/?er fuam defcribit magis ventricofam, proin fi ejus defcriptio referarui 
ad tab. 1%. f. 3. in tabulis mutis a noftra diverfa erlfe 

fpf.TENEBRIO atraj cokoptris pone rotundatisj ma* 
xillis prominentibus. De Geer. 
Frifch, germ^ ij v p, yf. t. 22* 

Habitat - - - 

DESCR. Minoir. Thorax ut in Carabis. femprit elavata. maxillce capitis lon» 
gitudine , cuin ia piseeedenti breviorax 

Meloe. 

r pd-MELOE. 

Mouff. lat, \6i. f. med. ProfcarabneuSi 

Jonft. infp.y^. f*.IJi Proicarabsei fa^mina» 

Ghart. exerc* p. 46% Profcarabseus C anti - Gantharus* 

Hoffn. inf z> t. 9. 

Merr> pin. p-> 201, ProfcarabajuSo 

JVagn. helv.p, 234. 

Gcedi belg, ±.p> if 2. /.42* 

Lift.goed.p. is>u /*lio* 

loqu\ Scarabarus mollis ex nigro viola nitens. 
Frifch. gernt. 6. p. 14. i. 6. f f* 
Dal. pharni. p> 39 i 4 Profcarabxus» 
Schrced. pharni. f. ^,345% Ghantharus uhcluofus* 
Habitat ad margines agrorum & ih collibus foli ex- 

pofitis menfe Majo, ta&aoleum limpidiflimum ex 

omnibus pedum geiiiculis emitit. 

DBSCR. Totuni animai molle eft 8t attum ; pedes * antennai . abdomen 
paulo magis violacea. elytra coriacea, mollia, rugofa, minime nitida; 
antennas moniliformes. in fasmina abdomen longius elytris: ala nullse; 

Necydalis, 

j"P7. NECYD ALIS elytris apice lineola alba; //. cel. 74, 
Acl. upf 1736. p 4 38. n. io\ Cimex longus depres- 

fus grifeus : genubus globofis* 
Habitat in fepibus* 

DESCR. Caput nigrum. Thorax oblongus, ater, pun&is duobus nitidis 
dorfajjibus. Elytra grifea » bafi angulata, abdomine dimidio breviora, api- 

efi INSECTA, COLEOPTERA. 191 

Ct dehifcentia inter fe, & fingula macula lineafi alba apice notata. ala 
feminuds, ut in hemipreris cruciaraj, nec intra elyrra rerractse. antenn* 
grifecE, cofpore dnplo longiores, fetace?e, africulo infimo craflb , fecun- 
do minimo , teftio & reliquis oblongis. Pales grifei. femora verfus api- 
cefn valde crafla , clavata » & in eodem loco fefe globofa; 
Ex anrennis eifer Cerambyx! ex pedibus Lcprufa! ex elytris ForficulaJ 
cum Cefambyce tamen maxime adtinis , licec extef ria facie dilTuniliSi 

fp8 + NECYDALIS elytris apice puh&o flavo, 
Habitantcm reperi in Heliantho tuberofo* 

DESCR. PediculO paulo majof. Capv.t riigf um , maxillis flavls. thorax fla- 
viis, marginarus. Elytra nigricantia , in medio fufca apice flavo puncto 
terminata. ala nigne, elytris duplo longiores cfuciarim incumcentes. an* 
lenna cofpofe breviores, filiformes, nigricantes, verfus bafin flavefcen* 
tes. femora nigra,ribiis flavis. abdomen fufcum» lateribus flavis-.. 

Forficula* 

f$>9. FORFICULA alis apice macula alba, 

Mouff. lat.p.ijt, f infim, Forficula £ Auricula* 

ria vulgation 
Jonfi. inf. 1. 1(5. f t. Forficula* 
Merian. eufop. gall. t. 30» 
Lift, mut. t.^x. f ¥ A. 
Loqu.p. 39 u #*2,f* Scarabseus fubrufus^ cauda for- 

cipata. 
Pet. gaz. t.yj[ k f fi Forflcuia vulgaris* 
Frifch. germ.%. p.$i. tJlft f.t^mas. t. fcemmd.Vcr* 

mis auricularis. 
Acl.upf 1736** p. if, #,4. £5? 6. Forficula niollis ci- 

nerea cauda forcipata. (Larva?) 
Suecis Tweftiert 5 Oernffiafk. 
Habitat in terra prsegiianti. 

DESCK Infeclum oblooguim Antenhx fetaceai > longa;, tredecim vel 
quatuurdecim articulis; Clypeus thoracis planus , anrice rruncarus , po- 
ne rotundarus , pallidus , irt medio niger. Elytra pallide rufa. Ald 
extfa elytra pfominula , apice extrorfum alba : ovara macula. Abdomen 
fufefcens, nudum. Cauda duobus unguibus arcuatis, apice conniventi- 
bus, corneis, forcipata; 

tfoo.FORFICULA alis elytro coiicoloribus, 
Habitat in fterquiliniis. 

DESCR. Dimidio minof eft hsec fpecies, colofe CaftaneO. Caput Sctho- 
rax nigricanria. Elytra & Alce ( quse complicars apice prominenr) ca- 
ftanea; abdomen caftaneum. forfex caudaTerectior. Anrenna? X.tantum 
articulis, non vero XIV. uti preecedens. Ped<* & abd»men fubtus pal- 
lidiora. 

Sta* t$z INSECTA. COLEOPTERA. 

Stapnylinus* 

Soi.STAPHYLINUS hirfutus niger, thorace abdo- 

rnineque infimo flavo* 
Acl. upfif%6; p>if. n.\. forficula liirfuta, nigra, 

nitida: capite, collo 5 cinguloque ventris flavis^ 
Habitat in locisrarenofis apud nos rarus, in Oit- 

Ffifia vulgatiflimum obfervavimus* 

DESCR. Magnitudo Bombylii , totus valde hirfutus. tapni nigrunti 
thorax flavus. elytra cihefea. abdoium antice nigrum , pone luteum. 
pedes nigri, etiam hirfuti. 

6o2*STAPHYLINUS pubefcens cinereus nigro * ne- 
bulofus» 
Habitat in fimo equino. 

DESCR. Infe£tum intei\majofes,noh ifiaximos,numefandiim eft, oblon^ 
gum, pubefeens, cinereo - ameus , maculis .. higfis, periuc^ntibus. An- 
tenn<e articulis IX. Caput deprefium. os forcipatum. thorax anguftus; 
Elytra brevia, capiti & thofaci coneolofia. Abdomen fufcum macalis 
nigris. Cauda duabus fetis villofis ; abdomirte preiTo exeunt ad caudam 
duo cornicula mollia, recurva, alba, peiiucida. 

603.STAPHYLXNUS ater glaber* maxillis longitu* 
dine capitis* 

Jonft. inf. t. ij. fi i. z. 3. Stapiiylinus. 

Mouff. lat. p. 197. Staphylinus. 

Lift. loqu. p> 391. »i 2. Scarabaeus majufculus hU 

ger, forcipibus infeflis. 
Raj. inf p.\op t n.i. Staphylinus major,totus nigen 
Acl t upf I73<5. p. tf. n. z. 3. Forficula collari ni- 

gro : elytris nebulofis* 
Habitat in fylvis , viftitat aliis infeftis , fub metti 

caudam refleftit & duas veficulas cordatas exferit^ 

DESCR. Hie maximus inter noftros eft. Caput & tharax atfa , glabfa. 
Elytra atfa, (in quibusdam cineritie ia;vi nebulofa) obtufa. dorfum ab- 
dominis cauda concolor. pedes nigrL Os duabus maxillis arcuatis du- 
fis aeuminatifiimis fimplicibus, capite longioribus. 

£04. STAPHYLTNUS aterj elytris pedibusque rufis. 
Aft. upf 1736. p. if. n.6. Forficula collari nigro^ 

ventre atro, elytris teflaceis. 
Frifcb* germ. f. />*49* t,Zf> Scarabseus fapax 3 ely- 

tris brevibus„ 
Habitat in flercore, edit alia infefta» 

DESCR. Eft inter majores , non fnaximos , numerandus. Caput & thhvax m- INSECTA, COLEOPTERA, i P j 

nigra. Abdomen nigrum micahte punflatb deanrato in fingiilo fegmentt 
utrinque. Elytra & pedes rufa. Antenna nigrse bafi & apice fufefcentes. 

fof. STAPHYLINUS nigcr * thorace ^neo nitido , 
elytris atro-caeruleis, 
4&. Upf 1736. p. if. ^7. Forficula collari nigro 3 
ventre atro, elytris cseriileicentibus. 

DESCR. Eft e mediis fpeciebus. Caput & ti&orax polita , nitida. £/yfr<x 
pun&is minutiffimis adiperfa. AntHna XI. articulis. 
tfsrae in hac fpecie color thoracis & coleoptri : in aliis thorax asneus, 
& elytra atro-caerulea ; in aliis thorax ater nitidus, & elytra atra. 
Differentia fpecifica effentialis confiftit in thoraCe deeem punftis ex- 
cavatis, fed vix absque lente confpiciendis. 

§06. STAPHYLINUS rufus $ capite elytris abdomi* 
neque pone nigris. 
Aci. upf.vjifi. p. ly. nf%. Forficula collari tefta- 
ceo, elytris ventreque teftaceis : apicibus nigris. 
Habitat - * ' \- 

DESCR. Eft hic mediae magnitudinis. Rufa funt tborax , pedes , abdo- 
men rnaxima ex parte & elytra antice; nigra vero os, caput, elytra po- 
ne & in medio ad futuram 3 nee non abdominis tria ukima fegmentt, 
Antemia fere clavatse. 

6o 7 . STAPHYLINUS rurlisj elytris cseruleis, capite 
abdominisque apice nigris» It.goil. ij^ 
Habitat in Gotlandia inter arenam ripariam* 

DESCR. Magnitudo formicae nigraj. Totus incafnatus, fed caplfe &ab- 
dominis tria quaruorve ultima fegmenta atra ; Elyira tota dkrulea ; 
. femora incarnata geniculis nigris. Antenna articiilis XI, ovalibus, ca- 
putvcrfils anguftis,exeepto ultimo extrorfum anguftato; funt etiam an- 
tennte pallidse apice nigrae. antennuls oris clavatse, apice nigrce. maxiU 
la acutae ; denticulo laterali interno. 

S08.STAPHYLINUS fufcusj elytrorum futura ab- 
domine pedibusque ferrugineis„ 
Habitat in iignis putridis, 

DESCR. Magnitudo minims formics ; Corpns totum lineafe , Idngiufcu- 
lum. Caput & thorax glabra , fufCa : thorax verfus elytra duobus ptm- 
ttis«excavatis notatus. Elytra fufca , fed ferruginea ad futuraih iongi- 
tudinalem. Abdomen & Pedes ferruginei» 

609. STAPHYLINUS ater glaber 5 pedibus rufis. 
Att. upf.i 7 $6. p. tf. n.io. Forficula tota atra. 
Habitat 

DESCR. Magnitudo fof mica*. • fdtus ater, glaber , exceptis funs pedi- 
dus; necthorax, nec elytra pun&ata. Os flavefcens. Caput&Anten- 
tennc nigraj, Abdomen glabrum a tergo.. 

N 610* 194 INSECTA. COLEOPTERA. 

610.STAPHYLINUS ater glaberj pedibus hifis j 
elytrorum margine flavo, 
Habitat Upfalid, F. Kalm. 

DESCR, Eft inter omnes noftros minimus, utpote qui pulicem non ex- 
eedit. Thovax & elytra laste glabra , atra , margine elytrorum anum 
ipe£tante rufo. />adatefta£ei. Priori fnnilis, fed quadruplo minor. Ahdomen 
fere fubulatum. 

tfu.STAPHYLINUS niger 5 elytris antice gnfei&j 
pedibus rufis, It. gotl. 173. 
Habitat in Arena riparia humida, fub qua cunictt* 
los facit, prxfertim in Gotlandia. 

DESCR. Magnitudo pediculi t Abdomcn infra elytra admodum aCumi- 
iiatiim, nigrum. Tborax niger : lateribus verfus bafin parum teftaceis. 
ftedes longiufculi teftacei. Elytra nigra, in medio veriiis bafin gfifea, 
feu macuia magna teftaceo- fufca, utraqve elytra occupante, juxta ba- 
iin. Qs fiavum. 

tfn.STAPHYLINUS nigerj elytris fanguineis. 

Acl. upf. 1736. p. if. n.iz, Forficula nigra , ely tris 

fanguineis, 
Habitat pafiim vagus, 

DESCR. Magnitudo pediculi, Totus ater, glabef, exceptis elytris fanguin^*. 

613.STAPHYLINUS totus teftaceus. 
Habitat in plantis 8c ftercore. 

DESCR. Magnitudo antecedentis. Totus ejusdem coloris feu dilute tefta- 
ftaceus aut flavefcens , excepto abdomine^ a tergo pone elytra, paulo ma- 
gis fufco feu obfcuro. Antenna longiuiculaj funr & facies fere Carabi. 
Duas fetas in cauda nondum vidi. 

614. STAPHYLINUS nigerj thorace elytris pedibus* 

que fubteitaceis. 
Habitat 

DESCR. Magnitudo pediculi." Caput nigtum. thorax glabef , convexus, fu- 
pra & fubtus cefeus five pallide teftaceus. Elytra thorace concoloria, 
fed antke & ad marginem exteriorem nigricantia,pone omnino , uti tho- 
rax , colore & glabritie. pedes magis iatiirate ferruginei. Abdtmen ni- 
grum , pone elytra pilis iufpidum. 

6ij\ -STAPHYLINUS niger , elytris antennis pedi- ! 
busque ferrugineis, 
Habitat in Scania. D.Leche. 

DESCR. Pediculo dimidio minor, oblongus , niger,.fed Elytra ferrugi- 
aea , <& Antennse & Pedes minus ferruginea quam elytra. <$l£. , INSECTA. COLEOPTERA. i Pf 

616.STAPHYLINUS higei- elytris tibiisque fufcis. 
Habitat ih Scania. 

DESCR: Pediculofere major. : Totm ater, glaber. Elytra fufca • tibiae 
flavefcentes, nou veroFemora. Thoraxj oaput & maxilte ratidne itia»ni" 
tudinis infighes; • 

Blatta. 

S17.BLATTA ferrugirieo-fufca- elytris fulcd ovatd 
impreflis. 

Mmff. lat. p. 138, £ £;|; Blatta moleridiharia & 

^ pirlrinaria. 

tolamn. ecphr. i. p. 40. /. 36, Scarabasiis alter' te- 
fludiriatus rhinor atque alatils. 

Jonft. fofi t 13. J.Ji Grylli; 

£jj^, MMtf. 08. /. 2. faminai 

Barihol. acl. 1671. j>. 107, /.108. Gryllus alatus 

, (fe reperis) vermis in faccHaro. 

Raj. inf p. 68. Blatta prirha five rriollis MdufFeti 

Frifch prm^. p.ii. kp Biatta luciftjga five itio= 
iendinaria. 

Fennonibus Torraka ; Dracari. 

Habitat in Molendinis , prafertini in fumofis ny- 
pocauftis Finndnum (Pyrten) ubi devaftat pariesj 
ocreas & varia litenfiiia incolarUm ; rariils Stdck- 
holmiae &aiibi. noctu pnedatur- accerifa can- 
dela aiifugit ocyiis. 

DESCE L Maenitudo Grylli ; tota teftaceo-fufca feii ferrugineo hiwi- 
wSUii q ^ 1Uft /' ^yV^oraci incumbens planus, ovalis, trans- 
^hs. ,£/>m diaphana, .abdomme breviora, ovali-oblonga : Mknli 
tnbus ftnis a bafi exeunubus , quarum intermedia elevatL in^rior 
cxcavata, incurvata , confiaens cum pari fpatium bvatuni inclufum- 
exterior excavata juxta mar.inem , brevis ; fe absque u!16 ceno or^ 
dine: cauda duobus mucronibus. Pedes aculeati; MAS alas & elvtra 
gerit ;/*?»*«« ejus tantum rudimenta; 

618.BLATTA fkvefcerisj elytris nigrd maculatis, 

4ct.upf.iji6. p.if. n.2. Lampyris alis fuperiori- 

, bus ad angulum acutum ftriatis. 

Habitat in Cafis Lapponum fylvaticdrurri inter 

fiicium fquamas frequeritiffima. Dum pifces abs- 

iy i que t 9 6 INSECTA, COLEOPTERA, 

que fale a Lapponibus exficcantur, fepe unico 
die , ab hac omnino confumuntui\ 

DESCR. Magnitudo majoris mufca». Thoracis clypeus membranaceus, 
patens , marginatus, ovalis , diaphanus. . Elytra membranaceo-pellucida, 
cornei coloris , itria longitudinali eievata, in qua iirise ducuntur ver- 
ius pofteriores margines utrinque , ut coeant in itriam longitudinalera 
minores ad angulum acutum ; pun£ta aliquot nigricantia temere ely- 
tris adfperfa. Pedes cornei coloris r tibia {pinoise. Antenna long» , 
fetaceas. Ala inferiores aqueas. comicula duo artkulata , recurva fupra 
anum. 

GrylJus. 

tfip f GRYLLUS pedibus anticis palmatis. 
Imp.alt. P.69Z. Talpa infectum. 
Aldr. infp.sfji. Talpa ferrantis imperati. 
Velfch. hecatoft. 1«. p*?>9+ Talpa ferrantis imperati. 
Mouff. lat. p. 104. Gryllo - talpa* 
Jonft. inf t f iz. 13, Gryllo - talpa, 
Hoffn. inf. t. 4, /. ult. x. Edit alt„ 3. t.6. 
Goed. belg. 1. p. i<5g + t,y6. Gryllo - talpa, 
Lift. goed. p. 288. /. np. Gryllo - talpa. 
Barth. acl.4. p.y ¥ fi+ Gryllo - talpa, 
Worm. muf p. 243 . Gryllo - talpa. 
Wagn. helv ¥ 2,33. Gryllo - talpa,. 
Charh exerc. p.44. Gryllo - talpa, 
Raj ¥ inf p.64. 6j. Gryllo-talpa Mouffeti. 
Eph. N 4 C. dec. z. ann. i, p. 1^4. Gryllo - talpa, 
Frifch, germ. 11. p. 2J8. /♦ f * Gryllus camperiris, 

pedibus talpas* 
Black. herb. t. 81. /. 10. 
Habitat in Scania campeftri 5 ubi vefperi cantillat 

uti Ranula zfi vel Ortygomctra i6z avicula. 

DESCR. DifFert a reliquis manifefte variis notis. i. Magnitudine, ut- 
pote omnibus noitris Infeclis, excepto Cancro , major. s.Pedibusan- 
ticis villofis & palmatis. 5. alis fuperioribus cinereis vafis nigricanti- 
bus; inferioribus longioribus , acuminatis. Cauda bifeta eit, uti fequentis. 

610. GRYLLUS cauda bifeta , alis inferioribus acumi- 
natis 3 iongioribus 5 pedibus fimplicibus, 
Mouff. lat, p. 13^. Gryllus domeilicus. 
Jonft. inf t. \z. Grylli Mouffeti '& 1. 13, £ D, 
Gharl. excerc. p>44. Gryllus domefticus. 

Hoffn, INSECTA. COLEOPTERA, IP7 

H0ffn.infp.11.f4. 

Raj. infp.63. Gryllus domefticus, 

Suecis Syrfa, 

Habitat apud nos in Domibus , ubi in argillaceis 
muris cuniculos format , 6c ftridule cantillat, 
prasfertim per noftes , inhabitatoribus ingratus* 

621.GRYLLUS cauda enfifera recla , corpore fub- 

viridi. //. gotl. 2^3. 
Jonft. inf t. 11. /.1,2.3. Locufta hewfchreckca 

Mouffetae. t; 1 j # £. ij„ 
Hoffn. inf t. f. f 16, 17. 
Rob. ic. t. 27. 
Merian. europ. t. 176+ 
Eph. N. C. dec. 2. ann. n. obfi6. p.40. 
Raj. inf. p.61. Locufta viridis major. 
Frtfcb.germ. iz. p.i.t.z.fi. Locuita major viridis. 
Suecis Wartbit* 
Habitat in pratis, Ruftici huic infe&o verrucas 

manus admovent , quas praemordet 6c evomit in 

vulnus liquorem, unde verruca contabefcit. 

JDESCR. Diftinguitur a reliquis variis notis. Thoracis armatura trian- 
gulari,feu ad latera deorfum produ£ta& a tergo verfus alas dilatata.F^- 
mina ad anum enfem gerit bivalvem; Mas elytris verfus bafin fora- 
mine amplo , membrana pellucida confolidato , quibus fohum efficit fub 
cantu. Color totius corporis maxima cx parte viridis. 

622. GRYLLUS cauda enfifera recurvata. 

Geed. belg, 2. p. i6"f. t. 40* Sprinckhanen^ 
Lift. goed. p. 301. 1. 121. Acrigoneus, 
Frifch. germ. 1. t. z.f. 4. an? 

Habitat inTiliis 5 ubi cantillat menfe Angufto, prar- 
fertim copiofe in praedio Fulleron Comitis Jac\ 
Cronftedt Regni Suecix Senatorfs, 

623.GRYLLUS elytris nullis, thorace in elytron lon- 
gitudinaie extenfo : macula utrinque rhombea ni- 

Raj. inf p. 60. Locufta minor fufcefcens , cucullo 
longo rhomboide. 

N 3 Act, 158 IN^ECTCA, CQLEOPTERA. 

^f^ «jg/J 1736» #. 34. #. 9. Gryllus alis fuperioribus 
nullis, collari produftq ad longitudinem abdomi- 
nis. 

Habitat in pratis ficcio.ribus, 

DESCR. Eft Species e minimis hujus. generis. Manifefte diftin^uitur ab 
aljis pmnibusfcuta thoracis, produ&p a tergoad longitudinem abdominis, 
ljnea longitud.inali elevata, & punftis duob.us oppp.fitis atris rhombeisfa> 
pe in mediolongitudinis. Elytra npn habet, nec his opus.habet, cum tho- 
rax horum vices gerat. Ala'du&. albae fub hac crulta absconduntur, An- 
ienna breviores funt in hac , quam in alia ulla. Elytra e thorace producT» 
longitudine abdominis. 

<J24»GRYLLUS elytris nullis, thorace producto abdq- 
mine Iongiqrc* De Geer. 
Habitat in pratis* 

625*. GRYLLUS elytris nebulofis, alis rubris extimoni- 
gns. J$. cel. 1 f % 
W&gn» helv. p. 230* Locufta prima„ 
Frijci^ gerrn. 9* p* 4, ?• 1 ♦/♦2« Locuftse fecunda fpecies, 
jdc~t^upj\\"j}6, p. 24. n. 4. Gryllus alis fuperioribus 

umbrofis 5 inferibribus rubris apicibus riigris* 
Habitat in pratis menfe Julio, ftridulus* 

DESCR. Antenna corpore dimidip breviores, fufcae, in medio crafliores. 
Elytra nebulofa. aia plicatae . reticulatse , margine undulataj, nigrse ver-1 
fus apicem , alias rubrse. femora faltatoria angulata, ad genu fimbriata, 
latere'int'eriore flava & nigra, tibiis flavis. pedes primores quatuor. 
nigricantes/ ' '- " 

§z§. GRYLLUS fuperne viridis y elytrorum margine al-. 
bido t 
Frifch^ germ A 9. p n 6«, n. 7, Lpcuftae feptima fpeoies 

minima. • 
Habitat copiofiffime omnium ad i?^nwtojuxtama- 
re, ubiinftarfementantisjegetis ante pedes cadit. 

DESCR. Hic inter. minimos , (fi non minim.us omnium) noftros nume- 
randus eft. ' Corpus fuperne viride, quiim caput & thorax fupra faturate. 
virjdia. Ala dilute virides, exteri.ores ^ve elytra viridia margine exterip-. 
re feu laterali albo. Abdomen, peclus , femora, facies pallida. Antenna. 
3.rticu!;s' XXIll circiter conitent. 

VARlAT i,n quibusdam angulo utrinque thoracis dorfali linepla alba& 
alia lineola alba inter marginem elytrorum album 6c difcum alaj. 

^2,7. GRY LLUS incarnatusj femoribus fanguineis, ely- 
tris virefcenti- fubfufcis, antennis cylindricis» 
Frifch. germ. p, p. f , t t 4. ' 

Habi^ INSECTA. HEMIPTERA, tpp 

Habitat in pratis rarius 3 ut Bolftavik 6c alibi in Ro- 
ftagia. 

DESCR. Eft e maximis noftris, & major penultima pracedenti five fc- 
ptima : Eft & reliquis pallidior & pedibus rubris faturatioribus ; Abdomeu 
fubtus flavum. Elytra flavo- pallida, praefertim antice, alias reticulata u- 
ti alae. Antenna cylindraceae 24. articulis. Tibia pofticce nigrae dentibus 
albis, terminatae quatuor unguibus praeter ungues palmarum. Fnmora po- 
ftica latere interiore rubra. Totus fupra obfolcte brunneus ieu fufco-hvi- 
dus. inter pedes anticos acumen thoracis flavefcjaas, 

6z8< GRYLLUS antennis longitudine corporis, ft. cel. 

Habitat in Oelandia campis (Alvar) menfe Julio, 
praefertim circa Borgholm copiofirHme 3 ubi in- 
itar pulveris volatilis ante pedes ambulantis di- 
fpergitur. 

DESCR. Sunt hi intcr minimos hujus gcneris, fcu magnitudine 
626 ; magis dein flavas , quam virefcentes. Antenme corpore ipfo lon- 
giores. Elytra pallida, albo reticulata , interlncentc nigrcdine. Cp.put & 
thorax fuprapallida: macula nigra ad latera thoracis. femora palliaa: fa- 
fcia oblonga nigricsme. Abdomen fupra pallidum , lateribus fufcum > fub- 
%\\% flavp-viride. 

619. GRYLLUS antennis fubclavatis acutis, 

Atl. upf 1736, p. 34, », <5, Gryllus abdbmine palli- 

do 5 alis grifeis unicoioribus. 
Habitat in pratis Roftagi<e. 

DESCR. Eft inter mineres, non minimos. Totus rufus. thoracis anguli 
nigri lineolaalba. fhhbra rubra. Elytra grifea immaculata. Antenna clava- 
ts , ut in Papilionibus diuruis, fed tamen apice parum elongatis , & fum- 
rao apice exalbidis. 

II. HEMIPTERA. 

Gicada, 

630, CICADA elytris viridibus, capite flavo: punctis ni- 

gris, 
Aft. upf 1736. p. 34,». n, Gryllus alis fuperioribus 

viridibus , inferioribus fufcis, capitc flavo. 
Raj. inftp 6$. n. 3, Locuita-pulex tertia. 
Habitat fub Augufti flnem in pratis p^luclbfis TJplan- 

di<e , fsepe copiofiiHma in Equifeto -& Scirpo. 

DESCR. Haec inter noftras Cicadas maxima eft, licet mtifci domeftica 

non major longitudine , at longe inferior latitudine. Elytra faturate v iri 

N 4 dia soo INSECTA. HEMIPTERA, 

dia # Ala plumbeje. thorax & fc%tellum viridia. Caput flavefcens: duo pun« 
fta nigra in occipite & alia ad latera capitis. frons ftriis tvansverfalibus, 
Abdomen a tergo plumbeum. Fedes flavefcenr.es,. 

€>l \ . CIC AD A elytris flavis , linea abrupta duplici lon- 

gitudinali nigra. 
Pet.gaz, 6X /. 10. Ranatra bicolor exfufco &; pal* 

lido ilriata, 
Habitat in pratis tempore fcenifecii, 

DESCR. Magnitudp fere prasccdentis; hinc inter majores noftrates fpeci* 
«5. Tota flava eft, fed claufis elytris,ad utrumque latus dorfi, linca lon-* 
gitudinaiis nigra, qua; interrumpitur in medio oblique, ac fi linea altera 
a thorace du&aeffet, akera ab apice alarum; ambselicet ad eandem lon- 
gitudinem, nectamen fibi invicem occarrentes & tangentes i'n inedio;ara^ 
0® h?e fafcise juxta thoracem coadunantur in unum. in capitt & thorace 
tnacula utrinque connata nigra. antenna breves : frons flava frriis utrinqua 
transverfis: Caput <& thovax a tcrgo nigro-maculata. Elytra flava: linea 
longitudinali nigra, & alia ab apicebafin elytri fpc&ante , fed breviore. 
Abdamm flavum a tergo, utroque latere nigrum. 

$3?~ t CXCAI)A fufca 3 alis aqueis fufco maculatis: nervis 
punciatis, De Geer. 
Habitat in pratis. 

DESCR. Eft inter majufculas, Alis minus cornplicatis : atarum nervi e* 
levati maculato -punfrati. 

633.CICABA riigraj fafciis tribus aibis transverfis ae- 
qualibus. 
jicl. upf. ty$6, p. 3f. n. 14, Gryllus alis nigris, fe| 

fciistribus transveriis albis. 
Habitat in pratis rarius$ ad Lapides Morenfes Upfalise 
pailini.. 

DESCR. Uti prfficedentes magis comprefla , quam deprefla. Elytra nigro- 
fufca fafciis duabus , albis transverfis, latitudine interjacentis ni^ 
gredinis. Thorax nigcr, verfus marginem fuperiorem lineola ttansverfa 
alba. os alfeum; cajt-era nigra, Abdpmm fubtus nigrum, Tkorax fubtus albi- 
cans.. 

^34»CICAD.A fkva^ Eifciaduplicilongitudinali repando* 
dentata. 
Habitat in Prxdio Cronflcdtiano Fulleron. 

DESCR. Magnitudo pediculi, adeoque minima. Corpns oblongum, de* 
pre$u m » fulphiireum ; a tergo, fupra elytra, fafcia nigra quafi duo cor^ 
nua nigra tauri jprolifera , quprum bafis efTet thorax ; vel. aliter: ponas ba-. 
ftn elytrorum nrgvum , 2 qua utrinque linea infcribens Ovatam ftguram , 
&, apiee cmn pari non connexa, fed refiexa, hinc alia linea brevis refle-* 
5ca: verbo fafcia nigra oblonga ante medietatem macula lut;ea ovata, in-= 
\h inedietatem utrinque dupliei denticulo^ INSECTA. HEMIPTERA, 201 

tfjj-.CICADA flavaj elytris fulvo pi&is: maculis quatuor 
nigris , pone auratis» 
Habitat 111 Scania* Z> + Leche. 

DESCR. Oblonga eft, & prfecedenti, cni fimilis, duplo aut triplo major. 
flava eit, fed ccuii nigri ; niacula nigra utrinque in iborace. Scutellum ni- 
o-rum cum inclulb triangulo flavo & linca a tborace du£ta flava. Elytra 
fulva pictis & notatis in medio juxta futuram puniStis duobus nigris (in 
(jngulo eiytro fmgulis) aliisque duobus pun&is nigris, magis verfus po- 
fteriora alarum , jnxta marginem craftiorem : pone ,eiytra auro translu- 
cent. corptts nigricans eft. fedes flavi. 

656, CICADA fufcaj elytris maculis binis albis laterali- 
bus : fafcia duplici interrupta transverfa albida f 
Raf cantahy\ 1 1 t\ 

infp,6j, Locufla-pulex Svammerdamio 3 nobis 
Cicadula, 
Svamm. quart. />♦ 83, Locuila-pulex, 
gall. p, 86. 
bibk 1« fii zi f. 
Poup. acl. gall. 1705% p. i6z. 
Blanh belg. p, 97. t* 1 1 . /♦ N. O. P. 
Pet. gaz, t. 6\. / 9. Ranatra bicoior 5 capite nigri- 

cante. • 
Frifch.germ. 8. />♦ 16. / 12,. Vermis fpumans. 
JDe Geer. acJ.ftockh. 1741. p. 2.2.1, t f j. Cicada fufca, 
alis fuperioribus macuiis albis, in fpuma quadam 
- vivens. 

Habitat in plantis & Graminibus, cujusLarva lati- 
tat intra fpumam hifce faspe adfperfam, quam 
vulgus Grodfpott ( falivam Ranas ) vocat, 

DESCR. Hanc GenerofifTimus D. Carolus de Geer ejusque integramHifto- 
riam adeo graphice delineavit, rlgurisque adcuratiffimis depinxit, ut nil 
fupra. Docet fpumam ex infecli corpore & quidem ex ano, noa veroj 
ore, ejici per bullulas : qu?e fmgulce alternatim excernuntur. 
Variai fufco colore faturatiore five nigro & dilutiore five cinereo. 

637. CICADA exalbida : utrinque linea longitudinali ni- 
gra. 

Habitat in pafcuis. 

DESCR. Tota pallida feu exalbida : a fronte utrinque verfus elytrorui» 
apices juxta latera ducitur linea alba , ad poftcriora latior , terminata 
antequam apicem alarum attingit: intra haslineas laterales ducuntur ftri$ 
verfu» futuram ad angulum acutum caudam verfus. 

N S 63%. 202. INSECTA. HEMIPTERA. 

*38,CICADA nigni; oculis albis. 
Habitat in pafcuis. 

DESCR. Tota nigra, vel fufco-nigra, minime atra. otuli foli albi promi-. 
nent. 

£39 + CICADA nigra^ clytrorum lateribus albis. 

d£l ¥ upf 1736. # 3f. n. 1 3^ Gryllus fafcus alarum 

margine albo, 
Raj. mf p.. 68, n. z. Locufta pulex fufca. 
Habitat in pafcuis* 

DESCR. Eft etiam hscc nigra ieu nigro-fufca, fed linea lata alba elytrs* 
rum margines exteriores tingit. qcuIi & os alba. 

£40. CICADA nigra, capite albo^ 
Habitat in pafcuis* 

DESCR. Tota nigra , prseter maculam parvam obfcuram ad marginem 

exteriorem juxta elytromm apices, Capnt& thoracis dimidia anterior pars 

alba. 

Sunt prasterea Species 636-640 inter fe adeo fimiles, ut demtoco- 

lore vix ulla differentiajplersquaeharumjdujn, adhuc larvae intra fpumam 

occultantur. 

^41. CICADA thorace bicorni pone produfto, alisnu- 
• dis* 
Habitat in Carduis, R> Haft. Lundini, D. Leche. 

DESCR. Monftrofifnmum & mutilum ad me cielatum animakulum. In- 
ter maximas e noltris hujus, generis h,aee eft. Caput obtufum'. thorax gib-. 
t>us, utrmque cornutus. ut in Gimicis fpecie 651 & 652, pone produ- 
citur in carinam fubulatam longitudine corporis loco elytrorum , ut i» 
Gryllis 623 -624 <x/<f liyidae , venpfsc. Pedes rufi , vix ialtatrices. abdomzn 
nigrum. 

£42. CICADA elytris, albido nigroque ftriatis ad angu- 
lum acutum futurx dorfalis, 
Raj. infp. 68. n. i„ Locutta-pulex prima. 
Habitat in pafcuis humentibus, 

643.CICADA flava compreffa. 
Habitat Fahlunie m pratis. 

DESCR. Tota ftava eit, & pstecedentibus. paulo minor. Duo pun&a fu- 
fca ad bafin capitis a tergo. 

OBS. Laternaria Merian. amer.t. 49. Grev.nmf.t. 13./. 1. l.Reaum.gall. 
5. t. 20. f.6.7. hujus generis eft. 

644. CICADA alis viridi- luteis: apicibus nigricantibus 

deauratis, * TT . . 

Habi- INSECTA. HEMIPTERA. 105 

Habitat in Ulmi foliis citifHme currit 8c aufugit. 

DESCR. Diftert a reliquis cicadis, quod comprelfa fit , magis currens 
quam faltans. 

^4j\CICADA flava> alis albis apicibus membranaceis. 
Frifch. germ . 1 i f p. 1 3, t. zo. Pulex foliorum* 
Habitat in foliis Rof*. 

DESCR. femicylindracea alba , abdomine flavefcente, alis albis apicibus 
aqueis, non deauratis, hinc diverfa a prsecedenti, alias fimiilima. 

Cimex, 

* Cimices fubrotundi. 
646, CIMEX apterus, 

Mouff. lat.p. 2.69. f.fuperiores. Cimex domefHcus, 

Matth. diofc. p. tf 7. t. zfj. Cimices* 

Merr. pin. p. zoz. Cimex lectularius, 

Bonan. microfc. t. 6f. 

Raj. inf p. 7. Cimex* 

Charl. exerc. p. $z. Cimex. 

Aldr.infp. ^94. Cimex* 

Jonft. inf. p. 8p> Cimex. 

Suecis Wagglus. 

Habitat in domibus. 

OBS. Alatam non vidimus; funt qui ferunt Cimicem certo anni tempore 
evadere alatam, quod non repugnat ipiius_ iiru&urse ; hanc fi qui Gbfei> 
yent , eam defcribant. 

(547.CIMEX roftro arcuato, antennis apice capiiiaceis, 
corpore oblongo nigro. 

Frifch. germ. 10. p. zz.t. lo^Cimex ftercorarius ma- 
joroblongus. 

Raj.infp. y6. 0. 3. Mufca cimiciformis 3:ia gravi- 
ter olens,. 

Lift. loqu.p. 197. n. 38. Cirnex maximus pullus f. a- 
tratus, alis nudis ex toto membranaceis* an? 

Habitat Holmite , ubi in domo. aliqua capta fuit Lar- 
va a CommirTario Carolo Clerck , fed non muta- 
batur in« volatile , hinc de fpecie parum certus 
fum. D. de Geer, ad quem hoc animal mifi, qui- 
que illud diu aiuit , cum Frifchii idem efle aflere- 
bat 3 cum Frifchio Raji fpecies eadem 4 

DESCR. 204 INSECTA. HEMIPTTERA. 

DESCR. LARVA erat vifu horrenda Araneum vel Phalangium refercns, 
tota hiriuta, lacera , einerea, arenam vel potius terram ficcam mentiens. 
Capttt & antenna ut in reliquis erant, & nuda: probofcidem fub capiteha- 
bebat incurvatam, arcuatam. antenna fetaces, nudae, infimo articulo vil- 
lofo , articulis tribus nudis. Pedes fex, poftici longiflimi, clavati, verfus 
imgues omnes pedes erafii : miro mocio curfitat , ncc pares pedes fimul 
movet fub inceuu, fed diverflimos, hinc inceffus admodum monftrofus. 
Tota fpurcitie obte&a , eamque facile deponit, quam primum penna abs- 
tergitur, unde apparet non proprios efie crines, fed mutuatos & undi- 
que corpori impofitos, ne a quoquam obfervetur. -viftitat raptu, editmu- 
fcas & alia infecta. 

648.CIMEX fubrotundus viridis > margine undique 
flavo, 
Raf infip. f J> K U 

Habitat ruri pallim. 

DESCR. Corpiis fubrotundum. Antennee articulis quinque,ob1ongis, viri- 
dibus, inrimo minimo. Caput, thorax, fcutellum, elytra viridia, fcabri- 
ufcula; apex icutelli flavus. Alce faperiores albidiores, inferiores magi* 
'fufcs. Venter totus fnbtus viridis , a dorfo vero niger. Roftrum articulis 
'■quatuor , infimo adnato. Lingua fetacea roftro longitudinaliter immeria; 
mandibula ■ fuperior breviffima, fubulata , linguam deprimens. Eft maxi- 
mus inter noitrates. dorfnm fub alis non rubrum , fed atrum. 

649.CJMEX nigricanss abdomine plano : margine im- 
bricatim feclo, 
Habitat in truncis cxaridis fylvarum vaftiflimarunu 

DESCR. Magnitudine Leclulario major. tota plana, exfucca, fubtus nigra. 
ahdoviinis margo utrinque fcx iaciniis obtufis colore teftac teftudinis. Cor- 
pus & thorax fordida : antennammn articulorum. a\a elytraque einerea. 

&fo> CIMEX grifeus : abdominis margine nigro macu- 

lato* 
Raj f infip* f4» .» 2,. Cimex fylveftris, corpore bre- 

viori, fufcus, fcapulis magis exilantibus , macu- 

]a e flavo rubente in centro crucis dorfalis, ( alius 

Willugbsei. ) 
Jonft. inf t. 17. f. 9. 
Lift+mut.t. $!•;/♦ J9*(non figura i6\) 

loqu.p. 396. ». 36» Cimex ex luteo virefcentc 

infufcatus, cornicuiis maculatis fimiliter ad alvi 

margines nigris maculis eleganter interftin£his«. 
Suecis Barfis. 
Habitat communiter in baccis autumno 5 quas fcedo 

inquinat odore, pueris invifus. 

DESCR\ Thovax non prominet utrinque in acumen laterale, uti in ipe- 
cie exotica. 6 5 1 . INSECTA. HEMIPTERA f zof 

<5)-i»CIMEX grifeus ovatus, thorace utrinque obtufe 
angulato , pedibus rubris. 
Habitat circa Fahlunam, Aboam & alibi rarius. 

DESCR. intcr maximos eft. Antennes nigroj verfus bafin rubraj. Dorfum 
totum grifeum. Thorax angulo utrinque obtufo elevato eornutus. fcuti a- 
pexruber. Abdominis margo acutus nigro rubroque varius. pedes rufi. 

6j-2.CIMEX grifeus ovatus, thorace utrinque acumi- 
ne angulato, antennis rufis. 
Habitat Fahlunse* 

DESCR. Corpus grifeum undique. Scuti apex iunari-pallidus. lituras 
coccineae fubtus in thorace. Antenna pallide rubrasj Pedes cqrpori con- 
colores. Pr^cedenti fimilis facie & magnitudine. 

^f3»CIMEX rubraj alis fufcis, 

Habitat in Urtica 6c aliis plantis. 

DESCR. Cimicis domeftici magnitudo. totus ruber , absque ulla notabi* 
li nigra macula. Eiytra puncto five macula atro - purpurca in media, 
Ala fufcs. Abdomen fub elytris nigricans. liueola transverfa albida i» 
medio elytrorum juxta marginem exteriorem. 

6/4» CIMEX ovatus casrulefcenti - xneus , thorace li- 
neola 5 fcutelii apice, eiytrisque punfto albo ru- 
brove. 
Raj.infp.f<j,n.6. Cimex | Raj. inf f 4. n t 9, Cimex fyl- veilris caerulefcens paulc* 
reliquis minor 6t magis 
depreilus , area fcapula- 
rum rubra. fylveitris c^rulefcens 

paulo reliquis minor 

6c magis depreffus^ 
SloanMft- 2- j>. zoy t. 

zyj. f'l6+yj. Cimex 

minor cseruleus, iineis 

albis varius , teftudi- 

nis forma. 
Habitat in plantis majoribus. 

DESCR. Dorfum totum cserulefcens suneo nitens cum capite , thorace » 
. slytris. thoracis linea in medio dorfi longitudinalis verfus elytra deii- 
nens lineola transverfa. Scutelli apex ut & macula e regione in (ingu- 
lo elytro folitaria colorata, ut &pun£tum parvumad latus fcutelli utrin- 
que, margo denique lateralis corporis, his color vel albidus vel ru- 
ber. Pcdes & antennse nigrae. corpus fubtus nigro - c?erulefcens. Variat 
maculis albis & rubris , tamen eadem fpecies - ex %ura & copula pa- 
tuit; Mas fcilicet maculis albis, famim vero rubris nitet. 

Cff. CIMEX ovatus niger 5 elytris nigro alboque varie- 
gatis, alis albis, 

Pet. zo6 INSECTA, HEMIPTERA. 

Pet gaz. p. iU K14. f.J> Cimex higer noftras albd 

maculatus* 
Lift. Ibqu. p.^96. »♦ 37; Cimex niger maculis can- 

didis notatus. 
Rdj. inf p. f4» n. f. Cimex fylveflris parvus, cor- 

pore rotundibrc 5 colore nigro fpleiidente^ macu- 

lis albis picto. 
Habitat ciitri pmecedenti in plahtis; 

DESCR. Magnitudo & flgura antecedentis ; totus a dorfo niger; EJytra 
higfa, , maeula ad marginem exteriorem alba lahulari juxta. bafinj 
& alia macula alba juxta apicem ad mafginem ; antice ad mafgineni 
thofacis utrinque alba ritacula. 

6f 6. ClMEX bvatus, antice attehuatusj cinereo - exal- 

bidtis 3 antennis iiicarnatis» 
Lift. mut. i.$% f iQi. 
Raj. inf. p.f6. n.6> Mufca cimiciformis fexta Wil- 

lughby. 
Habitat Uplali*. 

DESCR. Ovatus eft , fed tborax cum acumine admodum attenuatus, 
apice feii frorite tamen obtufus. Capkt , Tkorax , fcutellum cinereo-exal- 
bida, piin&is minutiflimis nigfi.cantibus adfperfa; a fhofaCe per Caput 
duai fafcise fubfufcaj ; longitudinales , verfus ffontem tendehtes. An- 
ientiis incarnatffi aut rufefcentes. 

65-7, CIMEX ovatus grifeus *, alis nebulofis, abdomi- 
nis lateribus albo nigroque variis. 
Habitat frequens in Uplahdia, 

DESCR. Species eft inter mediocfes. totus fupefne grifeiis eft & pun- 
clis pfofundis adfpeffus. fcutellnm verfus bafin magis fufcum. Ala fu- 
fea- ficbulofae. Anienna fef e clavat® , fufco- nigricantes , afticulis quin- 
que. ddrfum higruiti fub alis , mafgine cblofe aftxr dentatum; nigro 
colore intefjecfum. 

gj-S.CIMEX bvatUs grifeus; alis albidis, abdominis la- 
teribus rubro nigroque variis. 
Aci.upf. 1736 \ p.if.p^i, Ciniex fubrotundus grifeus. 
Habitat rarius ruri # 

DESCR. Magnitudinc ,, facie & colofe cum fuperiore convenit , fed 
bmnibus paftibus pallidior eft. Scntellnm ad bafin magis fufcum , & 
fupefficies exteriof punclis excavatis impreffa , ut in pfaecedehti. Ala 
albie, diaphana;. Color dorfi fub alis f uber , (quo manifefte a prssce- 
denti differt, qui niger & viridis) verfus bafih nigra lata macula, veritis 
fcnuiri lineis transverfis nigfis,' .prsefertim ad abdotriinis latera.- 

6fP* 


INSECTA. HEMIPTERA, 207 

tffp.CIMEX ovatus; elytris lividis : apice fufcis. 
Habitat in Scania» D. Leche. 

DESCR. Magnitudo jiulicis. . Antenna pedesque flavefcoites. cwpns 
nigrum. Elyira livida, apicc fufca. Ala aqueae. teSOiCIMEX ovatus planus ciriereo - nebulofus ; fcuto 
lineis tribus elevatis, tiritcnnis apice nigris. 
Habitat in Cardui capitulis. 

DESCR. patva eft, depfeifo- plana * obiongo-ovata; Cdput parvum cr« 
ftereuirt. Antewtie ^bus atticuliSi pallidee extimo articulo ovato nigro. thorax 
cofdatus, acuminatus, marginatus, coftis tfibus elevatis acutis longitu- 
din^ibus. Al<ei. coleoptefa cinereo-nebulofa cruee elevata & liriea 
utrin^ue elevara. Abdomen fubtus & femofa nigricantia,, tibia pallidae; 
Sternum nigritm anguitum cin&urh linea albida & apice totundatunt 
albo margine. LARVA cinerea antennafuiri apicibus nigris; 


6<5i* CIMEX rotundo - ovatus ^ riigro rubfoquc varie- 
gatuSj capite alisque nigris* 
Habitat potillimurri iri Suecia auftralu 

DESCR; Eft inter latiflimos & raaximbs hic Cimex. Capnt & Thorctx « 
tetgo ruber, inaculis duabus magnis bifidis dehifcentibus capite contigu- 
is. Scutellum ftigrum inacula oblonga verfus thoracem bifurca , verfus a- 
picem capitata. Elytra fubfa punclis duobus nigris , altefo intfa apicem, 
altero intfa matginem mediuin extefiofein-; macula nigta, oblonga fe- 
cundum mafginem intetiorem ampliata inter duo punita. Alx & peies 
ftigta; abdominis margo a dorfo rubro nigf oqiie variegatus; * Cimices oblongi. 
661. CIMEX obiorigus rufus imiriaculatus , thoracc 
utrinque angulato, 
JcJ.upf 1736. p. 35-. 0. i. Cirriex alis teftaceis^ 

abdomine rubro\ 
Habitat Fahlunte. D. Claiid. Sohlberg. 

DESCR* Inter maximas noftrates hujus generis hsec ert. Corpus totum fu- 
brum, non nitidum. Thorax rhombaeus angiilis alas fpe&antibus trunca- 
tis, rectis. 

6<53,CIM£X oblorigus viridis 5 fcutello rnacula cordati 
flava, elytris duplici macula nigra* 
Habitat in Sylvis^ P, Kalni. 

DESCR. Facies duorum prsecedentium. Caput nigfum nucha flavefcen- 
ts. thorax fiavtis margine antico & poftico nigro. Scutellum cordatum 
flavum cinctum nigredine bafeos elytrorum. Elytrct viridi- flavefcentia 
apicibus nigris, & inacula utrinque in medib crucis nigfa. Alce albe- 
fcentes. Abdomen viride * iateribus & lirtea longitudinali nigra. 

664. ClMEX oblongus rubro nigroque variegatus - 9 
aiis fufcis, maculis a}bis t It. zog INSECTA. HEMIPTERA, 

It.oel.if^. Cimcx oblongus rubro nigroque va~ 

riegatus &c. 
Habitat in Oelandia fuper herbas 5 rarior in Uplan- 

dia. 

. DESCR. Similis efl: fequenti m Hyofcyamo , fed duplo major. Corpus 
iiipra mbrum. Caput in mcdio rubrum utrinque iligrum ; ihordx 
ruber antice & pone niger. Scntellmn medio nigrum, iateribas rubrum, 
nigredine aucta macula cordata ftigra verfus fcutelli apicem. fafcia nigra, 
inxquaiis j transverfa coleopterorum in medio. aia fufcae, maculis aibis. 
Thorax iubtus niger. ahdomen rubrum ., ad latera quinque utrinque pun- 
£tis, dupiici ordine, nigris, & fubttis utrinque tnbus lineoiis nigris no 
tatum, Anus, antenme, pedes nigfa, anienna quatuor articulis. 

66j\CIMEX oblongus rubro nigroque variegatus, alis 
fufcis immaculatis* 
Bmh. ballbn.fi. 2,1.2.. /.4«. Scarabseus parvus. 
Pet. gaz. t. 6z. f. 2. Cimex hyofcyamoides rubei^ 

maculis nigris. 
Lifl. mut. i. ji. f. 2t, 

loqu. p. 397. n. 2.0. Cimex miniatus nigris 
maculis notatus Hyofcyamo fere gaudens* 
Raj. inf. p. Sf. Cimex iylveilris minor , corpore 
oblongo v anguito ? coiore defuper rubro nigris 
maculis piclo. 
Habitat in foliis Hyofcyami 184. 

DESCR. Caput nigrum , in tnedio rubriim. Thorax rubcr , ante niger , po* 
ne duabus nigris angulatis maculis. Elytra rubra; macula nigra in medio 
elytri ftve dux in medio dorfi. Scutellum nigrum apice rubro: regio ab« 
ttominis fub fcutello nigra; abdomen rubrum, fupra anum nigrum, fub* 
tus lineis nigris transvcrfis. Ala fufcffi five nigrse , ftriata , absque macu* 
lisullis aibis. antenna p edesque nigri. Roftrumnvtieulis cjuat&or. 

666. CIMEX grifeus -, fcutello mactila cordata fiava, 

elytris apice punfto fufco. 
Habitat in pratis. 

DESCR. Dilute teftaeeus. fcntellum tegit macula eordata fkva. Elytragri- 
fea , apice punclo minimo fufco. Ata albae. his notis certo dignofcituf. 

667. CIMEX oblongus - viridis j fcutello macula corda- 

ta viridi, elytris macula ferritginea, 
Habitat ,in hortis &: pratis apud nos frequentiffimus, 

DESCR. Praeccdenti minor & magis oblongus ; verfus pofleriora elytro* 
riim itiacula magna fufco-ferfuginea. pedes vifides: antenna fufca; 4 ar* 
ticulis ; nullum punctum in apice elytrorum. Caput & thovax fufca. abdo- 
men viride , a terg © lineis 7 vel g fufcis transverfis , & totidem maculis 

fu- INSECTA. HEMIPTERA. 209 

fufcis utrinque fubtus juxta marginem. Hic & praecedens macula foutel- 
li cordata a reliquis facile diftinguitur. 

$68.CIMEX oblongus grifeus immaculatus, antennis 
fetaceis, 
Habitat in fylvis. 

DESCR. A tergo nullis pun&is manifeftis excavatus : antenna minime 
clavatae, fed fetacese. pedes pallidi. 

$69. CIMEX bblongus totus albo fufcoque nebulofus 
Habitat in riemoribus, praeferti-m in truncis Populi 
tremulx 819. 

DESCR. Oblongus magis quairi reliqui. Caput , thorax , elytra , alsc , 
femora* antennse fufco & albido mixto nebulofa five irrotata funr. 
Avunna longitudine corporis, fetaceae. Pedes longi albo nigroque ne- 
bulofi 1 Alce deprefric ■> non vei : © comprefrie. 

£70, CIMEX oblongus fupra rubiginofus , elytrorum 
ftriis fanguineis , alis pone albo fufcoque variis, 
Habitat in Scania. D.Leche. 

DESCR. Magnitudo media. corpus^ oblorigmri. Caput & Thorax fupra 
rufa. Ala pallide rufefcentes itrii-- feu venis longitudirialibus fangui- 
neis; pone crucem alse fufcas albis maculis. Antennee fetaceae iongi- 
tudine fere corpotis. Jcuullum non cordatuni. 671.CIMEX oblongiis riigef; pedibus rufis 3 alis €ly- 
trisque albo fufcoque variis. 
Habitat in fylvis* 

DESCRi Caput , thorax & abdomeh higra. pedes rubicundi feu incar- 
hati. Antenna fuperne minime attenuatas, nigrse, inferne rufefcentes. 
Elytra quafi deufta feu verfus bafin alba , verfus apicem fufca , in me- 
dio macula obfcura fufca. Ala fufco & albo variegatae. Sequenti lon- 
ge minor-, alias coloire quodamutodo fimilis. 

mjit ClMEX elytris maculato - fulvis , pedibus rufis : 
femoribus anticis craffioribus dentatis. 
Act. upf. 1736. p. 36. n. io. Cimex oblohgiufculus, 

alis flavo fulvoque variis, 
Habitat iri Abietibus. 

DESCR. Antennae filiformes , higne , articulis 4 : infimo breviflimo. Ca- 
put nigrum, acutriinatum. thorax niger, pone rufus , nigredine triplici 
dente feparata. Scutum nigrum. Elytra pallida j lateribus fulvis; verfus 
crucem nigricante macula oblonga. Pedes omnes rufi. femora antica 
crafrifTima deorfam dentata. abdomen ferrugineum. 

673.CIMEX oblongus, higer j elytris albo hiaculatis, 

Q JcJ. 210 INSECTA. HEMIPTERA. 

AB.upf. 1736. p-lfS. n.ii. Cimex oblongiufculus 

fufqis, alis nigricantibus puncto albo. 
Habitat in fylvis. 

DESCR.Toms niger. pedes pallidi. puntta majora & minora fparfa fifi 
pra elytra, quorum pofteriora majora, ut obiter intUenti duo tantum 
confpiciantur alba puncta. 

674. CIMEX oblongus ater 3 elytris grifeo- fufcis : 

macula rhombea nigra* 
Aft. upf 1 "73<5 + p.$6. n.n. Cimex oblongiufculus 

ater, alis fufcis macula rhomboidali nigra. 
Habitat in Pinu freqnens, 

DESCR. Toins ater, uti pedes , antennas , caput , thorax, fcutellum, 
abdomen, alae. Elytra gfifeo - fufca , in quorum medio juxta centrum 
crucis macula rhombea ngura atra, in fmgulo elytro fingula. 

£jf. CIMEX oblongus niger -, pedibus antennisque flavis, 
Habitat in Corylo graefertim , curiltans per folia. 

DESCR. Corpus, caput , thorax, fcutelium, abdomen , elytra, ala na 
gra , irnm.act4.lata; fed alce parum nitent ad cceruieum in quibusdam. 
At artns pallide ffavi titi roitrum. Antennaj , pedes , antennae fetaceae 
funt. 

676. CIMEX oblongus niger> elytris lineolis minutis- 
fiinis fulcatis : alis pone flavo maculatis* It. cel. 
12.1. 
Raj. inf.p.fj. n.z. Cimex brevis &: fere rotundus 

nigricans. 

Habitat ad ripas 6c littora maris, lacuum & fluvio- 
rum, 

DESCR. Ab omnibus mihi notis differt, quod faliat fere Ut Cicada 
licet non tam alte. Totus ater eft . maculis obfcure flavis in alis fupra 
caudam & nigris rugis in ipfis alis. Antenna filiformes , 4 articuiis. 
Fcetet. 

6*77. CIMEX oblongus ater , antennis feta terminatis* 
Habitat in pratis. 

DESCR. Diffeft a prsecedenti feu ripafia, quod major & immaculata, 
quod in ficco vivat nec faltet, quod anttmue clavatse terminentur feta te« 
nuiilima exalbida. 

678.CIMEX oblongus niger , elytris cinereis: anticc 
nigris, alis pone albis, It. osl.izi, 
Habitat in Arena. 

DESCR. Totum corput nigrum. Elytrorum crttx antice n-igra, pone alj 
ba, lateribus cinerea punclis minutiffimis, ni^ris. 

679, INSECTA. HEMIPTkRA; iu 

^7P,CIMEX bblongus exalbidus: lateribus albis, 

jfff.apf 1756. jJMf* »♦& Gimex bblongus albus. 
Habitat iii pafcuis, 

DESCR. Maxime oblongus eft ; toini exalbidus feu virefcenti exalbi- 
dus, uti antehna:., elytra, thorax, caput, alae, pedes. Elytra itriata funt 
& ad latera albidiora. Antenna fetacea; , articulis tnbus. Variat hic 
Cimex linea nigricante pone oculos utrinque per thoracem ducta & abs- 
que ltac. 

£8o,CIMEX bblongiis niger ^ elytris luteo fufcoqiie 
variis, pedibus rubns. De Geer. 
Habitat in foliis Ulmi 2.19, 

DESCR. Facies pra>eederitis : antennarmn extimus articuius bau albris; 

*8i t CIMEX oblongus pallido-fufcus , antennis nigris| 
linea dorfali thoracis alba, 
Acl. upf 173^ p,$f\ n.§. Cimex oblongus, alis ci- 
nereis margme albis, fcapuiis riigris iinea alba; 
Habitat Ruri. 

DESCR: Antenn* fetaceaj, nighe. Caput riignim; ante oculos lirieola m- 
bra, & alia in medio frontis alba. thorax a tergo niger, ad iatera al- 
bjdus; linea dorfalis longitudinalis alba; fiutellum nigrum, linea lori- 
bitudlhaii alba. Elytra quafi deufta vel iiibfufca margirie exteriori al- 
bide ; longiora dein in hac fpeeie funt* elytra , quam in reliquis. 

gSi.ClMEX oblohgus nigricans,e1ytris albis* antenhk 
lividis: infimo articulo nigro. 
Habitatjn plantis. 

DESCR. Abdomen & corpiis totum nigruni Tharax iltrinque albidus, 
& praiterea tnous lineis albis longitudinalibus ; Antenna livids, 4 ar- 
tieulis fetaeee, mfimo articulo nigro. Rofirmn albidum. Pedes lividi 
AU infenores albo cscruleo nitid* , fuperiores fufcas margine eoleoptri- 
formi aibo. ° r 

^83,CIMEX linearis , pedibus quatuor $ antentiisqUc 

iongiflimis albo fufcoque variis, 
Frifch.germ.j. pji. t,6. Cimex arborum oblongus 

alarum fignatura alba. 
Habitat in arboribus Scariise, j9, Lechi. 

DESCR Magrtitudo culicis vulgans. Ala , pedes, aritenriafe albo & fu- 
ico contertim vanegata ; Antenna corpore longiores > fetaeea;. peda pri- 
inores multoties brevibres reliquis. - 

684XIMEX linearis: fupra niger> pedibus anticis bre* 
viflimis. It. gotU 182, 
UradLmtur k t.16. f 3. D. 

t. Mauh. ziz INSECTA. HEMIPTERA. 

Bauh. ballon. p.2.15. f 1, Infectum Tipula diftura. 

Lift. mut. t. j\ f 4, 

Raj. inf. p. fj.n.i. Cimex aquaticus figurse longioris. 

Smolandis Braxen - Mygg. 

Habitat in Aquis quietis 5 curfitans fupra aquas ; 

Propolides, qujs alis carent, f«epe copula con- 

junclae obfervantur, 

DESCR. Venter totus fubtus albus , ante fpe&atus , apparet, pdn* 
fpectatus niger. Elytra & alas fuperiores atras ; inferiorcs albaj ahs* 
conditae. 

68)\CIMEX linearis nigricans comprefTus, pedibus an- 
ticis breviflimis, 
Pet.gaz. 15*. t. 9, f.iz. Tipula londinenfis an- 

gultiffima. 
Habitat in Aquis. 

DESCR. Prsecedenti fimillima, fed mukoties minor & anguftior. 

<58<5. CIMEX linearis exalbidus, pedibus omnibus lon- 

gifiimis, femoribus clavatis* 
Acl. upf 17 36. p, $6. n. i$\ Cimex ! linearis teretiu- 

fculus albus, genubus craffis. 
Frifch. germ.j, p.zS, t. 20. Cimex arboreus culi- 

ciformis. 
Habitat praefertim in Smolandia ad Stenbrohuhv 

DESCR. Corpore lineari a plerifque differt : pedes fetacei , corpore lon- 
giores: femora verfus genua clavata. 

687* CIMEX antennis clavatis , elytris thoracisque mar- 
gine reticulato puncbatis. 
Habitat in Uplandia. DeGeer. in Scania, D.Lcche. 

DESCR. Magnitudo pulicis , fufcus , ovatus : Ala & margo thoracis 
punilis diaphanis reticuiatis , vafis fufcis , cum maculis fparfis nigri- 
cantibus : margo elytrorum punclis quafi. dentatus. 
OBS. Cum fpecies hujus generis plurimse aliis infe&is vi&itent , inqui- 
rendum judico num ne ex hac gente reperiantur fpecies , quae, in do- 
lHQs introduibe , cimices le&ularios eradicare queant , & quamam he- 
tum potifi-imum hoc prseftent. 

Notonedh. 

688. NOTONECTA grifeaj elytris grifeis marginc fu- 
fco punc"tatis + 
Bradl. natur. t.zG. fi 1. E. 

Hoffn. INSECTA. HEMIPTERA. 213 

Hoffn. inf t. 1 z. f. 1 9, 

Pet. gaz. t. nz. % 6. Notonecta vulgaris nigro pal- 

lidoque mixta, 
Frifch. germ.6. p. z%. /. 13. Cimex aquaticus angu- 

ftior; 
Habitat in Lacubus -> inter noftrates in hoc generc 

maxima. 

DESCR. Caput obtuurm , flavum. eculi brunnei. Thorax magnus, flavus , 
pellucidus. Scutdlum atrutn , holofericeum. Elytra flava, latere nigro pun- 
&ata. Ala inferiores albse, pellucids, te&as. pedes anteriores breviores; 
intermedii longiores ; poftici longiffimi, natatorii. rofirum acutum , fubu- 
latum. antenna parva fub capite, duplici articuio tantum conftantes. vefr 
ter niger fubtus hirfutus eft. 

^8p.NOTONECTAelytrispallidis lineolis transverfis 

undulatis ftriata, 
Pet. gaz. t. yz. f y. Notone&a vulgaris comprefla 

fufca. 
Habitat in Aquis,prascedenti multoties minor, fce- 

tens, 

DESCR. Haec oblonga , deprefTa ; frons & pedes flavi, Thorax & eJytrit 
fufca lineolis transverfis undulatis parallelis numerofiflimis flavefcenti-pal- 
Udis. Corpus fubtus flavefcens. ocnli nigricantes. 

6£o,NOTONECTA arenulse magnitudine. 

Acl, upfi 1736. p. 37. n. 3. Notone&a cinerea vix 

confpicua. 
Habitat in fcaturiginibus & fontibus. 

DESCR. Magnitudo mimins arenulse: alis & elytris, ni fallor, caruit. 
pedes pofteriores longiores , primum par minimum ; deprefta eft , dorfo 
tufco velut transverfe ftriata. 

Nepa, 

tfpi.NEPA abdominis margine integro. 
Mouff. Jat. p. 321. Scorpio paluitris* 
Bauh.ballon. p.ziz. f. z. Araneus aquaticus„ 
Hoffn. inf t. 11. f. z. edit alt. 3. /,4. 
Jonfl. inf t. zj.fi 1. z. Scorpiones aquatici Mouff„ 

t. 28. f. ad verb. ftello. figura bona. 
Bradl. natur. t. 26. f z. C. 
Pet. gaz. t. 74, f 4, Scorpio vulgaris aquaticus. 
Raf inf 5-8. Scorpio paluitris ad cimices referendus, 
O 3 Swam. 2i4 TNSECTA. HEMIPTERA. 

Swamm. bibl. t. 3. /. 4, 

J-Jabitat in fluviis , ftagnis , paludibus 3 loco limofo, 
praefertim in fluvio Sahla Upfalke. 

^z.NEPA abdominis margine ferrato. De Geer< 

Frifch, germ. 6,p 31* f, 14* Cimex aquaticus latior. 
Habitatin Aquis. 

DESCR. Lqnge minor: facies Cimkis aut Notqne&te ; dorfo convexr 
absque aculeo caudaj. color fufcus. 

Chermes* 

&>3.CHERMES graminis. 
Habitat Fahluna in pratis, 

DESCR. Magnitudo Cicadse & ejusdem fscrei , ut primo intuitu Cicada» 
fpecies falutetur. Antenna albicant apicibus nigris. Al<e quatuor non in 
crucem complicatse , fed deflexaj, ut in phalaena. Abdomtn nigricans inj 
cifuris marginenlbis. P*des albi, non fakatrices. Captit obtufiffimum, u- 
na cum rhorace grifeum, lineolis albis pi&uin. Alazqm&, venis, fufcis ; 
variis anaitomofibus. 

&P4XHERMES Ulmi, 

Habitat intra revoluta folia Ulmi 2ip"cum Aphidi* 
bus ejusdem. 

DESCR. Larva fubrotunda, cinerea pun&is elevatis njgris , obte&a lanu». 
gine alba copipia. 

%. CHERMES Ceraftii. 

Habitat in Ceraftiq 37pmonilrofofol.iisveAtricc4bia* 
flexis in capitulumu 

€96. CHERMES Aceris. 

Habitat in ramis 6c pedunculis A-ceris 303 noftratis< 

DESCR. Eft inter bujus generis minores,, vix pediculum majorem ma- 
gnitudine fuperans. Totum a tergo e fhvo virens fubtus dilute virefcens., 
ani apice iubulato, dilute viridi fufceicente. Ocnli etiam dilute flavefcentes» 

6s>7. CHERMES BetuUe. 

Habitcit in. Betula yjS^cco viridi t^in&orioplenum. 

DESCR. Ahdomen incarnatum linea transverfa lata nigra in fingula in- 
cifura folitari.a , fcilieet 5 in tergo., 3 in ventre. PeBus pallidum, ut 6\ 
caput. Antmna fetacese: Cauda ^\it%% Alrf 4 pelluci,d«, nitidae.. Succus, 
viridis tinclorius intra corpus, 

fe&CHERMES, Alni. 

4%. upf 1736, jck j6< »> irj\ Cimex ca&da plumofa 
^orpus tegente^ 

frifch*. INSECTA. HEMIPTERA. zif 

Frifch. germ. S. p. z$. /. 1 J> Vermis fuctorius alni. 
Habitat in Alno 77^ , cujus ramos vere operiunt & 
quafi lana veftiunt pupulas. 

DESCR. Infeclum album, acuminatum. Ocuti later ales, promimiU. Fedes 

fex , quorum duo pofteriora paria propiora. Caudu acuminata , bifurca , 
fuprahanc quafi ftylus prominulus. Amenncc variegats. os apicenigro, 
fitum in ipib ventre inter primum & fecundum par pedum. Ala quatuor 
albfe venis fiifcis. falit. 

LARVA magnitudine pediculi, corpore planiufculo , viridi -maculato, 
ventre obtufo, poftice clevato, verfus caudain nigro. AntcnnaiAbx., fuper- 
ne nigraj, tenues, yc&x. Elytrorum rudimenta. Ctmdh villis multis , re~ 
flexis, diaphanis, retroflexis , corpus tegentibns, albis. vejkula five guttu. 
la intra lanam e cauda egreffa fepe obfervatur. ocnli rubri. Sedent plures ia 
ramis alni proximx , capite deorfunij fpeclantes , ut alterius cauda proxfc 
mam ex parte tegat, 

tfpp.CHERMES Pini, 

Habitat in ramis Pini 788, ipfis ramis immutatis, 
lanse inftar inlidens. 

DESCR. Corpus fufcum, totum fupra tcc*tum lana alba (non e cauda 
cgreffa ), quae quafi ex turundis craffiufculis componitur ; magnitudo Ci- 
inicis lettularii, pedibus fex lente repens: denudatum corpus a lana to* 
tum fufcum, facie larva» Coccionellas : lana infidet toto dorfo , abdomen 
fubtus & totumcorpus fubtus glabrum. Rojlrum noa inflexum eftverfus 
pectus. 

7C0 t CHERMES Abietis.A gotl. igo. 

Frifch. germ, iz.p. loj.z.f. 3. Infedfcum tuberculi 
muricati arboris Taxi* 

Flor. lapp.p. z 18, h+ 347* E. 

Cluf pannon. p. 20. 1\\ Picea pumila,. 

Hoffman.fi. altd. 1. Picea pumila/ 

Habitat In ^/>//i- 789 turionibus, quas fiuntinfum- 
mitatibus ramorum monftrofe imbricatis, dilatatis 
ad bafin foiiolis 5 longitudine brevioribus etiam fa- 
ftis 5 apudnosin Abiete frequens^ fimilis frago vi- 
ridi. 

DF.SCR. Corpus Abietis in ipfis ramorum extremitatibus fragiforme, ha- 
bet extus fupra fe & inter fquamas foliaceas imbricatas, in finu fquama- 
rum , plurima animalcula parva, e quorum ano quafi lana prominet. Jux- 
ta bann hujus corpufculi f. fragi obfervatur lana major in copia , in qua 
matcr minorum, quae cauffat fragum. Mutatur in volatile: alis 4, aqueis; 
corpore pallide flavefcente; oculis fufcis, & minimo punc~to nigricante in- 
ter oculos. Anteniue fetaces. Alas gerit utiChermes Alni. os obtufum,in- 
flexum, uti Grylli, 

701.CHERMES Salieis. 

Habitat in Salice varia* O 4 descr. ii5 INSECTA. HEMIPTERA. 

DESCR. Hjcc alba eft, Abdomen fupra maculis obfoletis. Thorax linea 
transverfa nigra. tmtenna infra medium albas, extra medium nigrae. 

702,CHERxMESUitic^. 

Reaum. inj\ 3«. K z$>. f. zo f 2,2,13* 
Habitat in Urtica majere 774, 

DESCR. Hsec fufca lateribus periibusque albidis, canda reflexa, mtcm# 

nigrae verius bafin albse. oculi flaveicentes. 

LARVA. monilrofa, facies pediculi , deprefff, ventre ciliato, 

703.CHERMES Fraxini. De Gesr, 
Habitat in Fraxino ^30. 
DESCR. Alis thoraceque nigro maculatis, 

Aphk 

7o 4 .APHISRibis + 

Leuvenh. arcan. epifi, 90. f. 5-45% t, f 48. /. 1. z. 3, 

Aeibefcen-iuyfen,. 
J^. wm t />. 1(53. 164. Ventriones ribiani f, MeM 

lomyja^ 
Blank. belg.f, 164, / t 14. /. D. E. Pediculus ribis. 

yindis t 
Frijcb. germ. 11. f t 9. t. 14, Pediculus arboreus fu* 

fco - viridis, in Ribe* 
Reaum. galL 3. t> zz. f. 7. g.o. 10. 
Habitat fub foliis Ribes 197, cjua? indepuculas rubi-- 

cundas obtinent 

DESCR. Magnitudo. pediculi. Corpus incumbens. pednvt viridium genir. 
cula dorfo altiora , fufca. antenna corpore longiores , tenues , reclas , jux-. 
ta caput geniculo reflexse, nigras. Corpus fulco- virens. pectus a tergo ni- 
gricans Lineas tres transverfae fupraclunes, fere cbntigu^; latera abdo- 
minis nigris pun£tis. Al<e quatuor , ere&aj , compreffse, albae, vcnisnigris, 
quarum duaminimae. Podex prominet: appendices fetaceac, alis breviores., 

JOf. APHIS Ulmi. De Geer, 

Reaurn. gall. 3. $ 4 zf. f. 4< f. 6. 7. 
Habitat in foliis Ulmi'219 yeliculas& foliorum con-. 
volutiones cauffans. 

DESCR. Minores fubvirefcentes ; Majores corpore cylindrico ferrugineo 
alba lanugine adfperlo, abdomine 6 1. 7 articulis : Appendlculis obfoletis.ex 
ano vcficula. 

704. APHIS PaHinacse. 

H&bitat in Paftinaca* 

DESCR. 


INSECTA. HEMIPTERA. 217 

DESCR. Corpus viride. Caput, antcnnae , gibbus thoraois, pedum ex» 
tremitates nigYa. ala alb?e : appendku/i ad latera ventris mobilcs. 

707. APHIS Sambuci, 

Frifch. germ. \i f fc 14. t. i8 4 

Reaum. gall. 3. t. 21. /« f - if. 

Zi/£. loqu.p. 397, /2. 40, Cimex exiguus caefius 5 cui 

akc ex toto membranacese prsegrandes, 
Habitat in Sambuci ifo petiolis, 

708. APHIS Rumicis. 

Habitat in Rumicibus l$%. 295% 

DESCR, Ccrpus nigro- ameum. Antenna nigrs vel albfe apicibus nigris. 
pedes albidi geniculis nigris. Gn^rtacuminato-cornuta. Alarum bafts vi- 
reicens ; appendiculi, atri, filiformes, longitudine cauds. 

709.APHIS Aceris. 

Habitat fub foliis Aceris 303. 

DESCR. Corpus latius. Cornua pqflica (f. appendiculi) vik ulla, eaqueob- 
tunffima. dorfum abdominis fupra vcrrucis adiperfum , pone teclum ma*- 
cula fufca cordata, antice bifida. Gtput & thorax in medio nigra. anten- 
•ncc apice fetaceas, 

710. APHIS Rojfe 

Habitat in ramis Rofarup 405, 407. 

DESCR. Cornua longitudine fere abdominis, nigra. Corpfts viride vel in- 
carnatum. antmna nigrae longitudins abdominis, genkula pedum viridi- 
nigra. 

71UAPHIS plantarum aquaticarum. De Geer. 

Habitat in Nymphteis <\2.6>^zy*§C Potamogetdne 139 
menfe Augufto* 

7 i2.APHISTilix. 

Frifch.germ. 11. p. 13, /, 17, Pediculus arboreus in 

Tilia. 
Habitat in lilm 432. 

DESCR. CoYpus oblongum. Ordines quatuor longitudinales pun&orum 
atrorum a tergo abdominis. thoracis linea lateralis utrinque nigra. Aiazd- 
fcendentes, comprefTas; majores inferiori margine nigras, fuperiore margine 
maculatae ieu exteriore margine linea nigra fuperne feptem maculis nigris. 
sxntmna & pedes alternatim albo nigroque variegati. 

7i3 + APHIS Serratulse, 
It. celjun. 12. 
Habitat in Serratula 660. 

O 5 DESCR. ai8 INSECTA, HEMIPTERA. 

DESCR. Corpus fufcum: pnn&orum elevatorum ordinibus fex in dorfo. A- 
Jarum rudimenta, appendiculi, pedes, antean» nigra. femora vetfus ba-> 
fin alba> 

7l4 + APHISCardiii. 

Habitat in Cardui 6ff & Serraiultf 66 l caulibus* 

DESCR. Tota aeheo- nigra nitida, fad pedibus antennisque nigris bafi al- 
bidis, appendiculi abdominis atri. 

7i5^APHIS Artemificeu 

Habitat in Abfinthih variis, 

DESCR. Artus, pedes , appendiculi , antennsa nigra. Corpus nigrum, terg* 
cinereo , cum in medio tergi fupra abdomen macula magna fufca. Late- 
va abdominis etiam parum fufca. cauda acumine acuta. Appendkuli erecH 

716, APHIS Centaureae* 

Habitat in caulibus Jace<e vulgaris 700. 

DESCR, Tota nigra eft absque ulla albedine; iolse ala albae; pofteriora 
sbdominis magis fuica ad rubedinem inclinantia : margo craflior alarum 
lineola lata alba exaratus. 

7I7.APHIS Betulae. 

Habitat in Betula 776 rarius. 

DESCR. Corpus pallide virens: pun£ta 4 nigricantia in margine fmgula 
incjfur® utrinque. minima e(i : caret alis & appendieulis. 

718. APHIS Pini, 

Habitatin Finu 788 noft-rate. 

OBS. Appendiculi brevirnmL, 

7ip, APHISCucubali, 

Habitat in Cucubalo dioico 361 frequens, 

DESGR. Tota atra, polita, nitida, margine abdomen cingente plfcato j 
abdomine pone obtufo. tmtenna & pedzs pallidiores., 

Coccus* 

yio^COCCUS radicum purpureus, 

Cornar. iiofcor. I, 4, c. 39. Granum zfchinbitz* 
S.calig. exerc. gtf.n.i^. 
Camer, epit. Gpi t Polygonum cocciferum, 
Bauh.pin. 2.8*. Polygonum cocciferum. 
Bauh.hift, 3. p+ j^^Polygonumpolonicumcoccife- 

rum, 
Chabr. fciagr. 45-4. Polygonum polonicum coccife- 

rum. 
■. Paullu quadrip. 113, O va infecli incogniti, Raj+ 

INSECTA. HEMIPTERA. 2ip 

JRaj. hift. i§6. Polygonum Polonicum cocciferum* 

Tyikoffch. phyf. }♦ j\ 10. 

Rzaczynfch . polon. pf . 

Bemiz. mifc. N. C. dec. i. ^»^. I. gbL 8. 

Rupp.jen. 86. Knawel folio 6c flore albicante, 

J9>a£ pharm. 84, Polygonum cocciferum. 

$reyn. comm. phyfico - tcchnic, 1 73 1 f ^ 41 5, 

#ff. %; 173 1, f, 40^. 

acl. angl. 421. 

acJ^phyfico-med.N.C, vol. $.app. 5. /. i.'Coo 
eus tinctorius radicum t 
prodr. 3. app.i. 
Frifch. germ. $*. ^ 6. ^2. Cochinella germanica. 
Reaum. gall. 4; '//ze^., 2, jp. | t •»« 143. ProgalL inje* 
ctum grani fcarlatini Polonici. 

Habitat apud nos rarius {uti rnulti me certioreni 
fecere ) circa tempus Johannis , ipfe tamen 
non dum reperiy provenit in SCLERANTHO 
ealyczbus fruclus claufis 349, Plerumque in Potentill^ 
foiiis digitatis , caule ereclo fruticofo^ Qerber. 
in Pimpinella faxifraga majori altera. Ci B + ScaUger. 
in Hieracio foliis integerrimis ovatis , caule re* 
pente , fcapo unifloro 633. S* Paullh 

721. COCCUS Phalaridis, 

Habitat ad radices Phalaridis fativas in terra prae- 
gnante, & quidem copiofe, ubi Formiese ruhrae 
fedulo terram fodiunt Sc accedunt- 

DESCR. Aniinahnagaitudme feminis Can.nabis, exalbidum, folis pedibu.s 
paruin incarnatis. Anuim<s vix corporis ~ parteni adtingunt. Roftmin 
inflexum. Anus retufa , vix villofa. volatiU non vidi , proin utrum 
Coccus, Aphis aut Chennes fit, hasreo.. 

722. COCCUS Hefperidum. 

Hire afit. gall. 1691. p+ 14* /.14, 
Frifch. germ. 12. £.12. 
Reaum. gatt. 4. t 4 1 . f. omnes. 
Afit. upf 1736^ p. 37. n. 9. Pediculus clypeatus, 
Habitat in Citro praefertim, in Caldariis iive Hy- 

ber- zzo INSECTA. HEMIPTERA. 

beraaculis vulgatiffimus , caules ramosque detur- 
pans lepras inftar 4 

DESCR. Larva ovalis, deprefla, cymbiformis , patell» inftar : poftiee 
cmarginata, pro lubitu pedes exferens & retrahens* 

72.3XOCCUS BetuH De Geer. 

Habitat in Betula j~6 vulgari, inquc ramomm di- 
varicationibus folitarius, 

7Z4.COCCUS Infectorum Colcoptratorum. 

Frifch. germ.4. p.19, t.p, Pediculus Scarabaeorum 

canali adfixus. 
Habitat in infeclis variis Coleoptratis, 

DESCR. Corpw ovale , margine acuto , parum convexum , rufefcens. 
Cum partes accurate difcernere non licuerit, ex facie huc retuli; irt- 
quirant vero alii accuratius in genus, an hujus? an Acari? an Pediculi 
fpecies ? feta quafi femper adfixum. eft hoc infe&um corpori majoris 
infe&ti , faepe in copia. an o-vum ? 

725*, COCCUS aquaticus* ItgQtLiSi* 

Habitat in foilis & paludibus fuper Stratiote, Hy- 
drochari, aliisque plantis aquaticis* 

DESCR. Corpus ovale, fubtus planum, fupra convexum , fufcum , alte- 
ra extremitate barbam gelatinofam biiidam , albam exferens ; prope hanc 
extremitatem in fuperiore fuperficie prominst tuberculum obtufum, alte- 
ram verfus extremitatem aliud tuhergtilum acutius. Corpns fubdiapha- 
num,7 vel % infarctum corpufculis fubrotundis ;tandem perforatur fuperior 
fnperficies poristotidem alternis , per quos exeunt nati. Adflxus fedet fo~ 
liis, nec inde repit. an hoc infe&um quoddam, vel an ovarium alicujus 
infecii aquatici , certo determinare nequeo; inquirant alii, nec, fi erra- 
verim, mihi vitio vertant. Thrips* yz6. THRIPS elytris gkucis , corpore atro. 

De Geer. acl. flockh. 1744. P* 3> *-4« /-4- Phy- 

fapus ater ; alis albis» 
Habitat in floribus , prcefertim luteis compofitis , 
uti in Leontodonte , Chryfanthemo , Chamomilla, 
Buphthalmo epc. autumno frequentiiTima^ 

DESCR. E(t minimurn infeclum , utpote pediculo longe minus. hajfitavi 
diu cujus Generis effet , cum nudis oculis vix nifi duas alas , ut in 
Tipula five Culice diftinguere potui; ex obfervatis autem Nobiliff. Do- 
mini DeGeer patuit alas effe quatuor , fuperiores paulo craffiores; fed pe- 
dum fitUs , fcihcet dno ad collum , reliqui ad thoracem , docuit adfinita- 
tem cum Coleoptris. Corpus lineare , atrum eft. antemta reclse , filifor- 
I mes, atra^, breves, fex aiticulis. Ala anguftiffimae , rectas, elytris an- 

guftis- INSECTA, NEUROPTERA. tzi 

guftiflimis, albido grifeis, tenuifiimis, flexilibus, longitudine fcre abdo* 
minis, margine, praefertim apice , hirfutis, bafi autem pallidioribus : 
hs alae te&ae elyrris efficiunt in tergo lineam anguftiflimam , nudii 
utrinque reli&is abdominis lateribus nigris. Currit celerrime ; faltat; 
variis modis abdomen fle£tit & vibrat, non facile volitat. Larva coc- 
cinea, capite pedibus antennisque nigricantibus, in floribus Chamomill» 
irequcntiflima inter flofculos incedens ac fi perfe&uoi eflet animal- 
culum. 

jlj.TltRlPS elytris albis nigrisque fafciis , corpore 
atro, 
Habitat in rloribus, uti prxcedens, fed rarior avis* 

DESCR, Omnia, ut in prxcedenti, fed fafciaj transverfse albaa & uigr« 
alas diftinguunr; Animal totum atrum , praecedenti majus , elytra nigra 
fafciaj tres niveae fecant , quarum una in apice , altera in medio» 
tertia verfus bafin elytrorum. 

Cbaratfer Generis : Corpus elongatUm.anguftum. Clypeus thoracis duplex. 
Ala quatuor,abdomine angufliores. Pedes vefica initrucli. Carsl. De Geev. 

7i8,THRIPS elytris niveis , corpore fufco, 

De Geer aft. ftockh. 1744. />♦£«. t* 1$ f z„ PhyfapuS 

fufcus, alis albicantibus, 
Habitat in Junipero. De Geer. 

III. NEUROPTERA. 

Panorpa. 
72P.PANORPA. 

Jldr. inf t. 3&J. / f 8. 9. & 387. /. f ■ 6. 

Mouff. lat.p. 62/f 3. 4. Mufca fcorpiuros I.&IV* 

Hoffn. inf. t. z. f 14. 

Merr.pin. p. 200. Mufca fcorpiura^ 

Frifch. germ. 9. p. Z9. t. 14. / 1. Scorpio-mufca* 

Reaum.gall, »..4. t. 8,f 9. 

Habitat in pratis, 

DESCR. Roflmm in probofcidem duram, corneam, prominens deorfum. 
Antenna 30 articulis , fetaceae , nigrae : Corpus fufcum : latera corporis fla- 
va. Canda articulata. Chela fcorpionis inftar , rufefcente , biflda. Ala albse 
maculis fafciatis, venis reticulatis. Variat cum chela caudse & abs- 
que ea , quod forte fexus differentia. 

Raphidia. 
730.RAPHIDIA. 

Att. upf ij$6.p. zS. n, 1. Raphidia aculeo recurvo. 
Habitat in pratis. descr. izz INSECTA, NEUROPTERA. 

DESCR. Magnitudo & facies proxime ad Panorpam aecedit. Caput nii 
grum* corneum, pone angnftum j fupra depreiTum j lfeve. Thorax an- 
guftus, cylindraceus , niger. Antenna fctaceaj, albidas, inriumeris arti- 
culis. Abdomen ol?longum , fufcum, lineis transverfis albis. Alx dilpha- 
n«, venis reticulatai , iit in LibelluliSi etiam ad inargmein exteriorem 
|>Un£tum oblongum fufcum in quibusdam, uti in Libellulis. Ab aho ex^ 
ieritur mucro fetaceus, niger,arcuatus, longimdihe dirmdii abdominis. 
Variat aeuleo armata & eodem diftituta ■, adeoque forte fexu^ 

Hemerobius* 

^jnHEMEROBIUS luteo-viridis> alis aquek: vafis 
viridibus„ 
Mouff. lat. p. 6t. f. ult. Mufca Chryfopes* 

angl.p. 9V7> 
Grew. muf p. If6\ 

Goed. belg. z.p. 40«. t, 14. Audax, intrepidus^ 
Lift.goed.p, 2,2,9,/. 104, Tolmcrus* 
Me?\ europ, 3, p. \9+t. g,/. infrublw*. 

galiice. t. ijf+ 100, 
Alb. inf. t> 64. 

Pet. mufp. 4. n. 6. Perla minima rnerdam oteiiSi, 
jRaj t inf p. 274. Mufea quadripennis * corpore lii- 

teo - viridi , alis peramplis e ilavo pariter virenti- 

bus+ 
Reaum. gdtl. $. t. 33. f. z. $\ 6\ Leo aphidis; 
Muf. petr. 1. p ¥ 717. Mufca Ghryfopisviridis. 
Habitat in Hortis frequens,. 

DESCR. Alce magnjE , reticulatae : venis viridibiis , pellucida; , dc fi alae 
folo feticulo conftarent. Corjow/etiam viride, ta&us fceret ftercore hu- 
inanO, Ova petiolo longo infident. Larva vi&irat aphidibus. 

732.HEMEROBIUS viridi nigroque varius$ alis aqueO 
reticulatis. De Geer> 
Reaum. gall. 3. i. 3. /. 14. if. 
Frifch. germ^.p. 40. t, 23* Mufca Fcetida atiro oeulatai 
Habitat in arboribus. 7tt HEMEROBIUS Formicaleonis, 
Reaum.gaU. 4, t, 14. f i8, 19. Fdrmica-ied; 

/.11. /8; 

6\ t. 31, 33. 34. /. 7. Formicaleoi 
It. eeL 149, zo6+ Formicaleo* 

Qelaiu INSECTA, NEUROPTERA 225 

Oefondis Sandpillei\ 

Habitat in Arena ficca, prsefertim in Oelandia. 

DESCR. Larva magnitudine Aranea? cinercs, Abdomen magrrtlm ovatura* 
papillis hifpidis, ?ordinum, longitudinaliter notatum. tborax anguftus. 
Os forcipe longa ad apicem connivente ; fingula maxilla tribus denti- 
bus, prseter apices, armata, utrinque pilola. Pedes albicnntes, quibus. 
retrograde incedit inftar cancri , & abdomine cavitates & arenam fo- 
dit , in qua latebit. 

734. HEMEROBIUS alis albis : maculis fufcis fparfis 5 
antennis fufco alboque annulatis^ 
Habitat in Lupuletis pailim, 

DESCR. Corpis albidum , magnitudine fofmics. Ala magnae, albss, ve* 
nofo - reticulats , maculis pafvis, obfoletis fere inftar pun£torum., te- 
mere fparfis. Antemi<s fetaceaj lineolis albis fufcisque monilis inftaf 
variegats. Pede-s albidi. octili cssruleo - amei. fupfa abdomer» 
utrinque ordo macularum fufcarunu 

7jf.HEMEROBIUS alis albis: maculis fufcis ; pond 
punclis fex diftinctis, antennis fufcis. 
Habitat m Scania campeflri. D. Leche. 

DESCR, Prsecedenti limillimus , fed quadruplo minor. Ala alb« , fe* 
tieulats & fufco maculata;, ut in illo , fed pone infingulis alis obfer \ 
vantur puncla fex , fcilicet fmgula intra fmgulam retis maculam. An* 
tenna non albo & nigro variegataj uc in illo. 736 t HEMEROBIUS niger, thorace abdomineque fla- 
vo. 
Habitat Upfalias minus frequens, 

DESCR. Magnitudo pediculi. Antenna nigra» , fetaceas , loflgitudine 
• eorporis. Caput nigrum. Collum angurftius, flavum. Thorax nigricans* 
Abdomen ovatum, teres, o&o incifuris pfofundis cini*rum , llavum. Ps% 
dts nigrieantes. Ala aquese venis obfcuris ramofis. facies Aphidis. Phry ganea* 737.PHRYpANEAnigra^ alis albidis flriatis albo ma- 
culatis. 
Afi. upf 1736* p. z-j. n, 4* Hemerobius alis albis^ 

corporeatro, antennis brevifiimis* 
Hoffn. inf. z. t. ia.juxta phalangia. edit.altera t* Z> 

/• x 3- 
Habitat pra?,fertim Upfalite in plateis lutofis. 

DESCR. Magnitudo Panorpre. Ala corpore longiores, lanceolata;, obtu* 
fiufculs , albse, venis fufcis ftriatse ; venis his vix reticulato- connexis, 
nifi folum in alis exterioribus duabus aut tribus margini interiori pro- 
pioribus; duo exteriores nsrvi feu ejftimus vix un.o in. Iocq conneititur - t 

tr ZZ4 INSECTA. NEUROPTERA. 

at alsE omnes quatuor, ad marginem exteriorem, verfiis apicem, linea 
fufca inter duo exteriora vafa notantur. Covpus & pedes nigra. Abdo- 
tnen fubtus atrum ; juxta anum duce appendices breviilimae. Avtcnna 
nigrae , fetiformes, longitudine corporis. Thorax pla«iufculus , media 
convexus. 

738.PHRYGANEA aiis teftaceis -nervofo ftriatis, an- 

tennis antrorfum porrectis. 
jitt.upj. 1736. f. 2,7, n. z. Hemerobius alis tcftace* 

is venofo itriatis, antennis iongitudine alarum. 
Aidr. inj. p. 763. Perlarum forte fpecks. 
Habitat in viis lutolis. 

DESCR. Facies phalfenae majoris. Antennce antrprfum porreclae, loiigw 
tudine corporis. Ala magnae, latae, fubteft-aceje five fufeo- telraceae, ve- 
nis aliquantulum ramofis itriatae, minime autem ullo in pun&o reticu* 
latae. Corpis fufcum. 

739.PHRYGANEA grifea^ alis fuperioribus riebuloiis: 
macula marginali nigra, 
Habitat ad Aquas. 

DESCR. Medise magnimdiuis eft. Ala >ncum!>entes , pone coraprefTae : 
fupcriores (uti totutn corpus) gtifeae, fufco obfoiete nebulofae; in qua- 
rurn medio juxta marginem inferiorem feu craffiorem nigra macula. 

740.PHRYGANEA alis cinered-teitaceis : liiieolis dua- 
bus longitudinalibus nigris albo puncto. 
Habitat in Scania. D^Leche. 

DESCR. Ala teftaceo - cinerafcentes , lineis in fuperioribus alis duabus 
longiuidinalibus , eademqile ferie difpofitis, & fingulis albo pun&o no- 
tatis. Antcnna longae , antrorfum JporreSae. Hsec inter noftfates maxima. 

74i t PHRYGANEA alis deflexo-cornpreilis • flavefcen- 
tibus : macula rhombea laterali aiba. 
Habitat ad Aquas* 

DESCR. Ala magnae, peliucidae (quas gerit uti Phalanac nafutae) defle^ 
xo - compreffe , fuhluteae five grifeas 5 in medio alae exterioris macula 
rhombea albida obliqua & pone hanc alia albida vrx notabilis. Corpis 
teftaeeum , uti antennae & pedes , fupra & pone maculam alarem ali- 
quid fufci. Eft haec inter majufculas fui generis. 

74i,PHRYGANEA alis fufcisj macula duplici laterali 
flavo* 
Habitat ad Aquas. 

DESCR. Inter minores, non autem minimas, haberi poteft. Ala fufcae: 
in medio alarum macula duplex lunularis flava, altera pone alteram. 
Animal antrorfum anguftatum. 

745. INSECTA. NEUROPTERA. zz? 

743.PHRYGANEA alis reticulatis , cauda inermi, 
thoracis marginibus flavis, 
Habitat ad Aquas 5 ubi fedet tranquilla. 

DESCRi Sedet alis deflexis uti Phahena , vel potius Papilio a Qucrsei 
fotio dicta. Alce fubcinerea: , reticulats: venis fufcis maxime reticula- 
tis , praefertim ad marginem exteriorem , qui admodum diiatatus. Corpue 
totum nigricans. Antennce corpore dimidio breviores. Cavda fimplex , 
absque ftylis prominulis. Os duobus denticulis & qiiatuor antennu- 
lis. Collare ahtice & poftice , non ad latera , flavefcens. 

744. PHRYGANEA alis venofo - reticulatis^ cauda bi- 

feta, 
Jft. upf ij^6. p. ij. n.i. Hemefobius cauda bipi- 

li 5 alis cinereis veriofo-feticulatis. 
iVagn.hefo. p. lij>±%$> 2.2.9. Mufca aquatilis iefliva 

rriajdi\ 
Habitat ad Aquas , prasfertim in Lapponia Umenfi, 

DESCRi Variat admodum magriitudine. Alse oblongae incumbentes 
non deflexas, antrorfum anguftatse , alba; j venis fufcis admodum reti- 
culatje. Cauda duabus fetis antenniformibus, & antennarum longitudi- 
he gaudet; 

74f . PHR.YGANEA alis casruleo - atris , anterinis cor- 

pore duplo lorigioribus* 
Raj. infp.ijf. Mufca parva quadripennis * anten* 

nis omriium , quas unquam vidi 3 pro cbrporis 

magnitudirie idngiflimis,. 
Ac~t. upf. 1756. p e %% Heirierobius alis caeruleo-ni- 

gfis^ anteririis cdrpore longioribus» 
Habitat ad Aquas iriter arundines & fcirpos* Ve- 

fpertirio tempore nebularum inftar faltans in aere. 

DESCR. Ala higrse feu atne cuih csrulei vel virefcehtis mixtura, mar- 
gine dorftli in medio villofae. Antenna corpore duplo vel triplo lon- 
giores, nigrse. Ptdes cinereo - higri. Magnitudo muicai ddmeftica; quo- 
ad alas. 

746. PHRYGANEA alis fuperioribus riebuiofis b an- 
tenriis corpore triplo longioribus. 
Habitat ad Dageroeani. m Htoribus Lomarenfibus 
Roflagia^ 

DESCR. Magnitudo majoris culicis. Ala fuperiores pallido - grife?e ma- 
culis fufcis;. inferiores canae margine pilofe: Antcnna albidse corpore tri- 
plo auf quadruplo longiores. 

P 747- zz6 INSECTA. NEUROPTERA. 

747. PHRYGANEx^ faltatrix, antennis longitudine cor- 

ppris, macula viridi albaque alarum, 
Habitat in Prxdio Fulleroen. 

DESCR. Minima eft & faltatrix. Corpus Culice minus , fufcum. Anten 
?ia corpore longiores , lente infpecta viUofae apparent. Os ut in reliquis 
cum antennulis. (adeoque non Chermes; accedit enim figura ad Cher- 
mem alis). Ala corpore longiores, verfus corpus pone compreifae;, aquea?, 
rnacula fubviridi & alba , verfus marginem inferiorem venis nigris , 
verfus fitperiorem venis albis. 

748 . PHRYGANE A nigra - 3 alis incumbentibus fubcine- . 

reo-nebulo(is 5 caudse fetis truncatis» 
Habitat ubique frequens primo vere„ 

DESCR. Infecrum oblongum , angufium , fubcylindraceum , alis fuis ve- 
ftitum. Anteri?ia£eticex>; longitudine corporis, non vero alarum. tho- 
rax minus latus & marginatiis. Cauda terminatur duabus fetis truncatis, 
breviflimis. Corpus totum atrum, exceptis folis alisr. Ala iocumbentes in 
figuram femicylindricam, lubcinere«, maculis feu fafciis albidis , hinc 
i.nde interlucentibus , vix tamen vifu manifeftis: fuprema ala nervis tri- 
bus , verfus marginem tenuiorem extenfis , valde reticulata eft ; reliqui 
nervi non ita reticulati funt. macula nulla in clypeo thoracis , fed duo 
veiut ulcera coaiita. 

749. PHRYGANEA fufca immaculata. 
Habitat Fahlunas ad Stamshoegam. 

DESCR. Parva , oblonga, cylindrica, tota fufca, alis venofis minime 
maculatis , corpore longioribus nitidiufculis. Cauda absque fetis. An- 
tenna corpore paulo breviores. Abdovim fubtus atriim, fupra pallidum , 
lateribus utrinque maculis feptem nigris. Ephemera* 7fo. EPHEMERA alis nebulofo - maculatis , cauda tri- 
feta. . 
Habitat ad Lacus^ 

DESCR. Diifert manifefte a feliquis. AVis venis reticulatis vnlde fufcis 
<& maculis alarum nebulofis , fufcis, infcqualibus. Nulla enim alia in- 
ter noftrates alismaculatis gaudet. feta etiam caudae fiifcae. 

7) w l 4 EPHEMERA alis albis reticulatis, cauda bifeta. 
Aci. upf 17 ^6. p.2.7* n.z+ Ephemera alis incarnato- 

albis* 
Blank. belg. t.iz. f F. 
Habitat juxta aquas seflate : Larva vero fub aqua. 

DESCR, Caput iivnimura. Tubercula duo lentiformia , elevata^ lutca,ocu- 
lis multo majora , pellucida, oculis inciimbentia; Thorax comprefTus 
iiipra nebuloliis. Abdomen cylindraceum , albo diaphanum , ultimis ar- 

ticu- INSECTA» NEUROPTERA, zi 7 

ticulis fubfufcis. Cauda duabus fetis rectis , corpore ipfo duplo lorigio- 
ribus, albis; intra has duoe fctic breviflimvc, incurv®. Pedes uwqi, quo- 
runi anteriores longiores. Ala ere£taj , albse , opalo - incarnato parum 
nitentes , retieulatcc. 

75-2.EPHEMERA alis albis ftriatis. 
Habitat ad aquas. 

DESCR. Praecedente minor ; A!a fimlles , fed vafis triiriirhe reticulafis, 
Canda fetis longis caret: eapitis tubera oeulis minora funt in hae fpeeie. 
Ma-s corpore pellucido , thorace mgricante. Famina corpore opaco fub- 
rufefcente. In congreflu cohasrerit perfecte Uti Libellulas. 7f3.EPHEMERA Fufca, eauda bifeta, alis albis. 
Habitat ad aquas. 

DESCR. Culice paulo mnjor; ihorax nigricans; Abdomen fufc.um ; jka 
caudae longitudine corporis. TubevcMlu 2 fupra oeuibsj crafTa, Siiagriaj 
livida. 

7f4,EPHEMERA alis albis : margine eralliore nigri- 
cantibus, cauda bifeta* 

jlcl.upf iji'6. p.fj.ft- 3. Ephemera aiis albis mlnima, 
Swam. quari, /.87. Ephemera miiiima. 
Habitat ad lacus. 

DESCR. Ala albs margine craffiore fufco - nigricante. CatiHd cJuabus fc~ 
tis armata, absque ullis parvis interjectis. Pedes albi , exceptis primis 
inajoribus magis fufcis. fupra oculos Tnbiira duo Oculis niajora ; fufco- 
purpurea. Abdomen cinerafcens, fegmentorum marginibus albis. Ha- 
bet quafi fex oculos : tubera fcilicet duO rtiajora defcripta ; oculos duOs 
compofitos ad horutn tuberum latera ; ociilos duos alios minimos 
antc tubera pofita. . 

Circa vefpefam evolant ex aquis , fecum Ferentes tunicam pupulse, quam 
deponunt, ubi primo quiefcunt, albam; fie feneilras & navigantium ve- 
ftes tunicis his adfpergunt ; vivunt tantuih pei* nocleni , mdnnntur irifer 
quente hora matutina omnes ; magnitudo mufcsi domefticae minoris. 

7/f, EPHEMERA higra^ alis inferioribiis albis,i^ft?/,ii. 
Habitat copiofe in Smolandia ad fliivium Satthaella. 

DESCR. Eft interjminores generis fni, toto corpore &. alis fuperioribus 
nigra ; folai als inferiores aiboe , quibus ab omnibus generis fui fpecie- 
fcus manifeftc differt, 

Libellula. 

* Alis ereclis fedentes , Mtdid. 
7f(5.LIRELLULA corpore fericeo nitidos alis luteo 
fufcis: margine immaculatisi 
Raj.inf p.fd. n.il. Libella mediajCorpore e viridi 
ecerulefcente , alis fulvefcehtibus absque rnaculis. 

P % Ha* Z2.8 INSECTA. NEUROPTERA, 
Habitat ad aquas fluentes,. 

DESCR. Corpus medise magnitudinis , e caruleo nitens , five atratum. 
Alce luteo-fufcse absque ullo puu&o oblcuro ad marginem exteriorem 
alarum, uti in omnibus reliquis,exceptisfpeciebus 757 & 758* qu« itaque 
an vere fpecie differant , hsefito j forte folse varietates. 

7f7^LIBELLULA corpore ca^ruleo nitidoj alis viridi- 
cserulefcentibus : apice fufcis : margine immacu- 
ktis, 

Raj. inflp.fo, n. io # Libella media, corpore cseru- 
leo, alis fere totis ex cxruleo nigricantibus. 

Vulgo Lovifa. 

Habitat ad Fluvios. 

DESCR. Magnitudo , figura , color , locus & omnia , ut in praccedenti , 
led ala», quse etiam punclo marginali carent, nigro - casrulefcentes : apice 
pallide fufcse. cauda unguiculata. 

7J-8.LIBELLULA corpore viridi-cseruleo > alis fubfu- 

fcis : pnn£to marginali al:bo. 
Raj. inf. fi.n. i% Libella media, corpore viridi, 

alis fulvefcentibus maculis parvis albis prope ex- 

tremum angulum. 
Vulgo Ulrica. 
Habitat ad Fluvios. 

DESCR. Mediseeft magnitudinis. Corpus viridi-fericeum, nitidum, mini- 
me caeruleum. Pedes nigri. Al<s fubfufcse punclo marginali albicante ob- 
longo ; Cauda inermis. 
Hajc pracedentis fsemina, De Geer, 

yf$. LIBELLULA corpore fericeo nitido j alis inaura- 

to-fufcis : macula nigra. 
Hoffn. inf t. lufe ult. 
Raj. inj. fo + » # o. Libella media, corpore partim vi- 

ridi, partim casruleo, alis media parte maculis 

amplirlimis e caeruleo nigricantibus. 

p. 140. n. 1. Libella media, corpore partim 

viridi , partim cseruleo , alis media parte maculis 

ampliffimis e cseruleo nigricantibus oblitis. 
Habitat ad Fluvios. 

DESCR. Corpus camileo-nitidum. Pedes nigri. Ala a medio verfus api- 
ces ccurulefcente nigra;, ipfis apicibus aurato-fufcis ; a medio alse verfus 
ejus bafm color inauratus. nullum pun&um marginale in hac. 

* * Ms INSECTA, NEUROPTERA. zz» 

# # # ^//j ^#/c Jedentes , parv*. 
^tfo.LIBELLULA corpore fericeo} alis purtcto margi- 
nali fufco. 
Raj. inf, $ i. #. if. Libella minor, alis reticulatis, 

dorfo viridi : incifuris albicantibus. 
Levenb. arcan. i6pf,/>. 18. /. ip, Junfferties. 
Habitat juxta paludes. 

DESCR. Hxc e minoribus, Dorfum fecundum totam longitudinem sene- 
um. Alcg auratas, nitid», pun&o marginali fuico, rhomboide, non nigro, 
Vafa alarum reticuiata conftant femper duobus nervis longitudinaliter fibi 
propiorjbus. Thorax & abdomen fubtus & ad latera livida. pedes extra 
nigricantes, intus lividi. Oculi cinerei,fupra fufci: Caput a tergo aeneum, 
lineaalba transverfa, transverfim trifida, extremitatibus craffioribus. tho- 
rax a tergo viridi ameus, utrinque linea alba longitudinali notatus. Anten- 
n<e nigrae , breveS , lnfimo articulo craflb. 

761.LIBELLULA corpore incarnatoj alis puncto mar- 
ginaii fufco* 
Raj. inf.p, f i; n. 16. Libella media, dorfo albido 3 
duabus maculis nigris juxta incifuras» 

p. 52. n. 17. Libellaminor, alis reticulatis, 
dorfo rubro maculis ad fingulas incifuras nigris. 
Habitat juxta paludes. 

DESCR. Magnitudine & fi^ura pracedenti fimillima , fed Corpus incarna- 
tum, juxta incifuras abdominis lineolis five*chara&eribus nigris. punttnm 
alarum marginale fufcum. 

762,,LIBELLULA corpore fericeo j alis punfto margi- 
nali nigro. 
Raj. inf. 140* n. 1. Libella minor, corpore lividc 

caeruleo. 
Habitat juxta paludes. 

DESCR. A\<s albse pun&o marginali atro. Corpus fupra viridi-caeruleum, 
nitidum , absque ulla alia mixtura. magnitudo prsecedentium duarum. 

763. LIBELLULA corpore cseruleo cinereoque alternoj 
alis punfto marginali nigro. 
Rafinf 5-3. n, 18. Libella minor 5 alis brevioribus, 

corpore cxruleo maculis transverfis nigris. 
Gced. belg. 3, p. ip. /. R, 
Lift. goed.p, 22.8. f 103, 
Habitat ad paludes. 

DESCR. Magnitudine & facie cum tribus prsccedentibus convenit, Ala al- 
bae , punito marginali atro. abdominis articuli a tergo vifi anrice cinerei, 

P 3 pofti- z.7,0 INSECTA. NEUROPTERA. 

poftice carulefcenti-nitidi ; antepenultimus & ultiiniis articulus in pleris*» 
que cinereus, nullo modo nitidus. * * # Alis planis fedentes. Magna^ J64. LIBELLULA alis macula duplici marginali. 

Raf inf jz. n. £; Libella maxima, abdomine longo 
tenui hcvi viridi - fplendente ad initium §c finem 
intumefcente, 
Habitat Upfalise rarior, 

DESCR. Nomen. Rap nil valet , defcriptio bona eft. Thorax crafTus , ci-r 
nereus, a tergo hirfutus. Abdomen attenuatum cx lato principio. Ala albfe, 
verfus bafm lutes, fed inferiores infra luteum colorern nignc. latera ab- 
dominis cana ; cauda duabus appendiculis teretibus utrinque attenuatis. 
Nota eiTentialis, qua hsec fpecies ab omnibus diftinguitur , con- 
liiiit in pundto marginali, quod ut in reliquis verfus extremitates nigrum 
eir, led prrcter hocpunCtum, fufca f. nigraalia macula, ad marginem an- 
teriorem , in medio. al« nngulse ; adeoque pun£la quafi duo margina* 
lia in omni ala. 

J6f. LIBELLULA alis albis : bafi luteis. 

Raj. inf 94, ffa 4, Libellula maxima, abdorninebre<» 

viore latioreque flavo* 
Habitat frequens ad Aquas in Uplandia. 

DESCR. Dorfum luteum; fubtus tota nigra; Thorax nigev utrinque line«? 
is duabus obliquis flavis. Ffdes nigri ; Frons yirefcens. Oatli grifei. Ala 
■ feafi ferrugineje. 

j66. LIBELLULA corpore fufcoj alis albis, caudafim* 

plici. 
Raj. inf 49. n. 6. Libella maxima, abdomine flavo 

anguftipre a nullis ad radicem alarum maculis fu-s 

fcis, 
Habitat ad Aquas. 

. DESCR. Ala alba; , pun&o marginali mfo-fufco. Corpus njgricaiis: Anit* 
*bsq'ue appendice. 

j^7,UBELLULA lateribus flava-, alis albis. 

Raj. inf fo. n. 7. Libella major 5 prsecedenti con* 
. gener. 

Sivam. quart.p. ijf. t. 8.f 6\ 
Habitat ad Aquas vulgaris + 

DESCR. Latera thoracis & abdominis fiava ; Ala alba?, , nullo modo fta-- 
vefcentes ut in Rajana ; a dorfo longitildinaliter fufca, pimCia marginaliig 
alarum fufco r ferruginea. 

?6&, INSECTA. NEUROPTERA. 231 

768.LIBELLULA thorace viridi nitido: lineis flavis 3 a- 
lis pallidis, abdomine nigro. 
Raj. inf 49. n. f. Libella maxima, abdomine bre- 
viore latioreque cieruleo. 

p. 140. Libellamaxima, abdomine breviore 
. & craffiore latioreque cieruleo,. 
Habitat ad Aquas. 

DESCR. Caput & thorax viridia, nitida. oculi fubfufci; linea; duse flavs? fld 
latera thoracis. ala fiavefcente - albas , in quibusdam ad bafin flava?. 
punclum marginale fufcum. Abdomcn cylindricum nigrum fubtus fla- 
vum macginis colore dentato. canda diphylla angufta. 

7<Sp/LIBELLULA viridi-inaurata} alis pallidis, pe« 
dibus nigris. 
Habitat ad Aquas. 

DESCR. Prsecedenti fimillima, fed alia, Mas cauda quadridentata , dentf- 
bus fuperioribus pilofis, infer-ioribus fingulis duphci denticulo. Fepiina cau- 
da foliolis z lanceolatis. caput , thorax , abdomen cupreo inaurata. thorax 
pilofus absque maculis; margo alarum pofticarum pone verfus abdomert 
macula membranacea. ocnii prafmi. ^abium pallidum. abdomen fubtus 
hinc inde pallide albefcens, 

770,LIBELLULA grifea-, alis flavefcentibus , thoracis 

lateribus lineis flavis , cauda diphylla. 
Reaum. gall. 6. *♦ 35% /♦ 3* 
Raj. inf. 49. n. 2, Libella maxima, abdomine lon- 

go tenuiori, alis flavefcentibus, 

p. 140. Libella maxima, abdomine longis- 

fimo tenuiori, alis fulvefcentibus,. 

^♦48. n, 1. Libella maxima vulgatiflima 5 

alis argenteis. 
Mouff. lat. p. 67. Libella major. z. 3, 
Habitat ad Aquas. 

DESCR. Duo folia fufca lanceolata , in cauda. Abdomen longum , an« 
guftum, rufo-fufcum, interdum albomaculatum. in Thorace lineolae u- 
trinque duae, oblique transverfales , flavse; thoraxalias abdomini conco- 
lor , hirfutus. Alie albidaj vel in aliis flavefcentes macula ferruginea. Ei\ 
inter.maximas. 

77 1 . LIBELLUL A thorace luteo - virefccnte : lineis ni- 
gris , abdomine nigricante : chara£teribus flavis, 
Reaum. gall, 4. t. 10, /. 4» 
6\ t. 35-. / fi 

P 4 Merr. *;4 INSECTA. LEPIDOPTERA. 

Merr. pin. 197. Libella maxima lutea, cum 4. vel 

f . fpinis in caudse extremitate» 
Pet. rnuf 84, ». 8ijp* Libella major ? corpore com- 

preffq flavefcente, 
Habitat ad Aquas. 

DESCR. Eft inter maximas. Mas cauda forcipata, duobus unguibusma- 
joribus, oppofitis, & duobus mucronibus fubje&is, parvis. Thorax viridi- 
flavefcens , anterius ad alarum exortum , verfus caput, tribus nigris line- 
is duplicatis notatus. abdomen cylindricum, nigrum, o&o conftans articu- 
lis , a tergo linea flava lp.ngitudipali infcriptis , quae 6 pripres articu- 
los exarat, non vero 7 & 8. Singulum fegmentumad latera macula fla- 
va transverfa, & alia minore incurva longitudinalj infignitur , qus ma- 
culae evidentiores in faunina , quam in mare. Famina cauda duobusmu- 
cronibus armatur ; Maris vero quatuor. Maris genitalia fub. , vel in primo 
apdominis fegmento, faeminse vero fub vel in ultimo fegmento, uti inp- 
mnibus congeneribus. Ala aqueae, punfto marginali & linea transverf^ 
in medio. 

IV. LEPIDOPTERA, 

PapiJio. 

# Pedibus, quaternis unguiculatis, 

772 t PAPILIOtetrapusj ajis angulatis, nigris: m.arginc, 

poftico a]bido + 
Hoffh. inf t, }. /; % & t % 6. f. 3, 
Jonft.inf 2. t. p. & II. 
Raj, inf 135% Papilio maxima nigra, alis utrisque, 

tam exterioribus , quam interioribus , linibo lato 

albo cin£Hs. 

136% Papilio maxima nigra, alis utrisque 

limbo albo lato cin&is. 
Vulgo Morio. 
Habitat in Betula frequentiffimus , Larva foliis Be- 

tulas victitat. 

DESCR. Emaximis noftris Papiltonibus hic eft; Ala angulato.-dentatae, 
utrinque nigrse , fed mar^ine latera & pp.iteriora reipiciente albse , atmav- 
go craiiior alarutn fuperiorum antiQe duplici macula alba infignitus. An~. 
tenna & Corptis nigrum, 

773.PAPILIO tetrapus* alis angulatis fulyis, nigro--ma- 
culatis: primariis pimcl;is quatuor nigris. 
Alclr. inf 141% t. 146, fj> Pqlychioros* 

Mer\ INSECTA. LEPIDOPTERA, 233 

Mer. europ z. p. \. t. fz. 

Gced. lat. j. p, ijf, t f jy t 

Lift.gced.f.f, 3. 

Raj. wf. 118, n. z. Papilio urticariam refcrcns ma- 

jor 5 alis amplioribus , quam Ulmariam vocitarefo- 

liti iurnus. 

306, 0. 14. Eruca mediae magnitudinis , 

corpore e # cinereo nigricante, fpinulis raris in quo- 

libet annulo ramoiis fulvis. 
Pet. muft 34, % 315% Papilio tefludinarhis major t 
Aib. inf. $6. 

Reaum. inf. i, t\ ij t '/ . £♦ 
Frifch. germ. 6. p. j. fi t t Eruca cserulefcens \ % fpi- 

nis luteis. 
Habitat in Salice, Cerafb, Pyro, 

DESCR. Sequenti vulgatiffima fimillimus eft, fed paulla major. Alce an- 
gulatse, dentatse, fulva?. Superior ala anteripre margine quatuor fafciis 
nigris & jn. difco punclis majufculis quatuor ; Superiorum exterior 
margo, ut & alafum inferiorum margo exterior nigr^ fafcia cin&us; in^ 
ferioris ake bafis nigra eft, 

774 t PAPILIQ tetrapusj alis. angulatis fulvis nigro-ma- 
culatis : pnmariis pun£Hs tribus nigris, 
Mouff. angl.p. i8.8 t e f i. 

lat.p. \o\. n % \\.f. f. 6. 
Hoffn. inft 1 . t, 4, 9 
Goed. inf. \. p. 90. f. z\. 
Lift.gced. i.f.z. 
Blank. belg. \]. t. \, L. M. N. O. P t Q. 

germ. w. t. \. N. O. P. g). 
Merian. europ. 1. p. \f. t. 44. 
Rob. ic, t. f. 
Bry. rencv. t. 1 f. 
Bradl. natur. t. 17. f. z. 

Anon. angl.p. 34.0. 216, Papilio teftudinarius major, 
Raj.inf.11j. n. \, Papilio urticaria vulgatiflima , 
rufo nigro cseruleo & albo coloribus varia. 

p. 1 1 8. Eruca nigra f. pulla fctigera urticaria. 
p. 348. n. 18. idern, 
Alb. inf. 4./. 6. 

Pf Reaum. 234 INSECTA. LEPIDOPTERA, 

Reaum. gall.i. t. z6. f. 6. y. 

Habitat in Urtica foliis ovalibus 773. omnium vulga- 

tiilimus, 
Larva fpinofa, fpinis fpinofis, 
Puppa eil Chryfalis communiter deaurata, 

DESCR. Pra;cedenti fimillimus, fed difcas alai fuperioris duobus punclis 
nigris notatus , & lisc ala etiam bafi nigra eft. 

77J-.PAPILIO tetrapusj, alis angulatis fulvis nigro-ma- 

culafcis : fecundariis v albo notatis. 
Aldr. inf i$f. t, 244, f 3, 4, mala. 
Mouff. lat. 103.0.. 2. f 2, Papilio diurna media 2:da. 
Hoffn, inf 2, t. 7^ 
Mer. inf i. p, 6. i\ 14. £?, if. p. 
Pet. muf Papilio teiiudinarius 3 alis laceris. 
Alb. inf t. 4» f f. f Papilio alis laciniatis. 
Raj. inf 118, n. 3, Papilio ulmarise fimilis, fed mi- 

nor$' alis laciniatis : interioribus linea alba incur- 

va notatis, 

p. 349. », 21. £5? p r 119, Eruca lupulacea 

hirfuta e rufo nigricans, macula f. areola alba 

longa in medio dorfo notata. 
Frifch.germ.4.. p. 6.t. 4. Eruca fpinofa femialba, fe- 

mique lutea, papiiione ypfilo Graeco in ala, 
Reaum, gall. 1, £, 27. /, 9, jo. 
Rob. icon ¥ /.23. 
Habitat in Urtica, , IJumulo , Ribe aculeata. 

DESCR. Ala fmuatas , extus fulvse , nigro maculatac , punclis quatuor ad 
minimum diftinclis , nigris ; inferiores fere exteriorum fimiles , fubtus a- 
ta omnes grifeo-cineres, undulutai, cum litera alba Calis inferioribus in 
medio adfcripta. Tibia albas. 

77<S,PAPILIO tetrapusj alis angulatis fulvis nigro ma~ 
culatis : omnibus ocello c*eruleo - variegato, 
Mouff. angl. p. ,968. 

lat. p. 9%f. infim. Rcgina omnium-* 
Hoffn. inf. i. 12» /. 9. 
Jonft\ inf, p. 40. n. 4. h f- 
Bry renov. t,zj. 
Mcr. europ. 1. p + 10« /. 26% 

Gced* INSECTA, LEPIDOPTERA, 235- 

Gced. lat. i.p. 23. /. 1, Oculus Pavonis. 

Lift.gvd.p. 1. /. i. 

Pet. muft. p. 34* n. 3i4,Papiliooculus Pavonis dictus^ 

Alb. inj\ t. 3. / 4. 

Valent. herb. t. fj. 

Anon. angl. f; zoi. f I. 

Reaum. gall. i t /. 2f. /♦2yT f 

Raj.infizz. #♦ 13. Papilio elegantiffima ad urtica- 

riam accedens 5 ftnguiis alis maculis oculos imitan^ 

tibus. 
. Vulgo Oculus pavonis* 
Habitat in Humulo & Urtica foliis oblongo - cordatis. 

777,PAPILIO tetrapusj alis denticulatis nigris albo* 
maculatis : omnibus fafcia arcuata coccinea* 
Aldr. inf p. 239, t. 240. /.4. f. 
Hoffn. inf 1, t.z. 6c edit, alt. t. z> f 15% 
Mouff. lat.p. 100./. 3.4. Papiiio diurna VI, 
Goed. lat. i.p. 96. f z$. 
Lift.gced.p, 10. /. 4, 
Mer. europ. 1. p. 41. t. pi t 
Anon. angl.p. 203, /. 4, 
Reaum. gall. i t /♦ io t / 9, 8« 
Petiv. muf.p. \f. n\ 327«. Papilio major nigrefcens^ 

alis maculis rubris & albis pulchre illuftratis t 
glanck. belg.p. 18* t. z, f A^ B^ C, jD. 

germ.p. \f. /. z.f. C, Z>. 
y<?;^ ?j£ t. j. f 6. 7. Phalasna diurna maxima. 
Vulgo Ammiralis. 
Habitat in Urtica. 

778.PAPILIO tetrapusj alis dentatis fulvis albo ni« 
groque variegatis: fecundariis ocellis quinque,. 
Mouff. angl. p. 169. 

lat. p. ior, #,8.9. / i 4 2. 
ffoffn. inf t.j. f 3. edit. alLfa t. f. 
Goed. lat. 3. p. 1. ft\. 
Lift. goeck p. 14» / 6, 

Blank, zt6 INSECTA, LEPIDOPTERA, 

Blank. belg. p.zi. £■}, A B.CD. 

germ. p..lj* t. 3. 6\ Z>* 
ijfifi europ. 3. /u f2,„ £. lj\ ftfi/, #//. 88, 
^//^/». inj. LVL. 
Reaum. gall. 1 # £, i6\ /. 1 1 , 1 $, 
JPitf, w/I A3T* *• 3 20 ** Papilio eleganter variega- 

tus, agilis, Bella donna dictus. 
Raj. inf 12.1* n<ii. Papilio major pulchra , nigro 

rufo albo coloribus varia, 
Vulgo Bella donna. 
Habitat in Carduis. 

77P. PAPILIO tetrapus -, alis rotundatis dentatis ful- 

vis nigro-maculatis : fubtus lineis argenteis trans- 

verfis nigris. 
Pet.muf 3^ n. iz\. Papilio fritillarius major , li- 

neis fubtus argentcis. 
Raj.infp. 110. n. 4. Papilio major , alis fulvis : 

maculis nigris in fupina parte, prona transverGs: 

areis argenteis depiciis. 
Vulga tmperator. 
Habitat in Hortis. 

780, PAPILIO tetrapuss, alis rotundatis dentatis fulvis 

nigro - maculatis : fubtus maculis 2.1 argenteis. 
Mouff. angk p.969. 

lat. p. 10 1. f 3.4. 0. 10. 
Aldr, inf p. Z4tf , /. 2.46. /.8. p. 
Pet.muf. p.$f. n.^zo. Papilio fritillarius major, 

maculis fubtus argenteis. 
Raj. inf p.119. n. f, Papilio major, alis fulvis, fu- 

pina parte maculis crebris , prona etiam argenteis 

eleganter piftis, 
Vidgo Rex. 
Habitat in Hortis. 

781.PAPILIO tetrapus* alis rotundatis dentatis fulvis 
nigro- maculatis : iubtus maculis 37 argenteis. 
Iioffn. t. ii + f ii, 

Merian. INSECTA. LEPIDOPTERA. z i7 

Merian. europ. 1. t*tfj. f. fuperier. 
Rob. icon. t.iz. 

Pet. muf, p.fi* n.fzo. Papilio rigenfls aureus mi- 
nor, maculis argenteis fubtus perbelle notatus, 
Raj.inf. p.izo. n,6+ nomine Petiueri. 
Vulgo Principifla* 
Habitat frequens Upfalise. 

DESCR PraiCedentibusduobus minor» fequentibus duobus majof eft. Ala 
omnes (upra fftlvas : maculis pun&iformibus , multis, diitinilis, nigris, 
Alce majores fubtus lutea; multis maculis f. punctis nigris; verfus apices 
not^tae punctis 7 afgenteis, quafum tres majores funt. Alce feamdnria 
iubtus habent maculas argenteas plures: quarum 19 majores, n.veromi- 
nores , ieu potius puncla funt ; nam verfus marginem pofteriorem 
feptem maculae areentes fubovatse ; intra has feptem pun&a argentea. 
verius marginem Tnteriorem ala* , duae linese argenteaj ; praeter has in di- 
fco feptem maculaz majores argentese* excepti9 minoribus reliquis. 

782..PAPILIO tetrapus> alis rotundatis dentatis fulvis 
nigro - maculatis: fubtus maculis p argenteis, 

Pet. muf. p.$f- n.$zz, Papilio fritillarius macula* 
tus praecox. 

Raj. inf.izo. n;% Papilio fritillarius major (recTrius 
minor) alisfulvis fuperne maculis nigris teflelatis. 

Vulgo Princeps. 

Habitat Upfalia: minus frequens. 

DESCR. Intef eos , qui argenteis punctis gaudent , hic certe minimus 
eft. Alce luteae , fubtus nigro - undulatae > fupra nigro - reticulat® ; mi- 
nores alae in margine habent 7 maculas albas fubrotundas , aequales; 
in medio difci fubtus macula una argentea, reliquis major , oblonga s 
utrinque obtufa , collocata in fafcia pallidiore ; nona demum inacula in 
eodem latere verfus bafin alaj reperitur argentea. 

783.PAPILIO tetrapus> alis rotundatis dentatis fulvis 
nigro - maculatis : fubtus fufciis tribus flavis, 

Acl. upf ij$6. p.zz. n.z^. Papilio alis ere&is fub- 
rotundis teftaceis: pun£Hs pallidis 3 lineolis undu- 
latis fufcis , fubtus albo-variegatis. 

Pet.gaz.z8. t.iS. /.10. Papilio fritillarius lincol- 
nienfis, fafciis fubtus pallidis. 

Raj. inf izi, n. p. nomine Petiueri. 

Vulgo Comes. 

Habitat fat frequens in Horto Academico, 

DESCR. Facies eadem cum quatuor praecedentibus , magnitudo cum nl- 
tima convenit. Alce omnes luteaj, fupra nigro undulatse f. potius re- 

ticu- f0 INSECTA. LEPIDOPTERA. 

ticulatfE. Alcc primarid! fubms flava: , parum nigro undulatse , apicibus 
flavis: fecnndaria ala fubtus flavss 8c nigro undulats fafciis duabus ful- 
vis undulatis; earet hxe maculis omnibus argenteis. 

784. PAPILIO tetfapusj alis rotundatis dentatis fulvo 

nigroque nebuloiis : primariis ocellis duobusv 
Hoffn. inf i. t. 8, 
Pct. muf. p. 34* n, 307. Papilio dculis nigris fubtus 

tnarmoreus» 

gaz. p. li*. t. 14. /. 9. idem nomen, 
Raj.inf 128. n. 6. Papilio majufcula, alis pullis 

cum duplici in exterioribus macula lutea, & du- 

plici oculo nigro* 
Vuigo Faunus. 
Habitat in fylvis petrofis non infrequeris. 

DESCR. Alce fupra fufcae funt eum fafciis obfolete fkvis ; . Ala frimaria 
fubtus flavae , verflis margines nebulofe. Al<z fecundaricc fiibtus albo & 
nigro nebulo fae funt. Oeelli duo nigri punclo albo m majoribus alis 
utrinque; 

78 f ; PAPILIO tetrapus ^ alis rotundatis fufco - nebulo- 
iis: primariis fequiocelloj fecundariis quinis ocelh\ 
Mouff dngl. 9jz+ 

lat. p. 104. n. 9. f 10. 
Jonfti inf.p.ft. n.9. t.6+ 

Merret. pin. ip8. n. 10. JPapiiio ultiiria parte ala* 
exterioris clypeolo nigro 5 quem medium pundtum 
eburrieuiri drnat decorata. 
Merian. europ. 1. p.io. t.4. (edit. uli.) /,5*4. 
'■■ Roberi. k. if. f. i. 
Aldr. inf p. i^f. t. 244. f.ii* 
Raj. infii^. n.tf. Papilio media $ alis fitlvo f.rufo 
1 &: nigricante colore variis curti ocello prope ex- 

timum angulum alarum exteriorem^ 
Petiv. muf. p. 34. n. 311. Papilid oculatus ex aured 

•& fufco marmoratus; 
Vulgo Satyrus. 
Habitat in Poa, infidet ficpe petris &c faxis. 

DESCR. Ala fotundsitae , integerriniae , Omhes fupfa fufcee , ■ dciilis nigrfs 
pupilla alba, & margine extimo rufo notatae ; horum ocellorum . unicus 
fupra alas in alis pnmoribus,tresmit)9res vero fupra in fecundariis alis; 

alari INSECTA» LEPIDOPTERA. 239 

alae etiam primores plicatce funt ftriis profundis ; At alsc fubtus , licet 
fufcae fint , primords tatneri obfcurioribus lineis undalatje & fmgulfc nc- 
tatffi oceUo glauco, in medio nigro , pupiila alba : juxta hunc ocellum 
verfus angulum afss ocellus minimus glauciis pupilla alba. Ala fecun- 
dariie fulcae , cano undulatse , fingulae margine ocellis feptcm notatae , 
quorum pupilla nigra in medio alba circulo duplici glauco ciroum- 
data. horum ocellorum duo abdomine proxiini in unum eoaliti funt. 

786.PAPILIO tetrapus$ alis rotundatis laevibus fufcis: 
primoribus fubtus fulvis ocello unico. 

dldr. inf 245-. h 2.46. /.13. 

Hoffn. inf Ki> /♦ i> & edit. 0&+4J /.10. 

Pet.muft^n.^o^ Papilio pratenfis oculatus Aifcus^ 

Raj. infn^ n.l6> Papilio media, alis fupina facie 
pullis 5 prona ex rufo f. fulvo & fufco variis cuhi 
ocello ad extimum alarum exteriorum angulum, 

Reaum. gall. t, t.n. f 1. 

Vulgo Coridon* 

Habitat in fylvis. 

787. PAPILIO tetrapusj alis rottindatis fufcis: fafcia 
transverfali rufa : ocellis utrique feptem. 
Alh. inf t.V. f.i. Papilio fufca pratenfis» 
Vulgo Alexis* 
Habitat in fylvis. 

DESCR. Alse fupra fufcae , fubtus dilutius fufcae: Primores iiifra & fupra 
fafcia ruffa transverff, ocellis 4 nigris. Margine maculis 5 albi?; Secun* 
daria fupra & infra ocellis 9 nigris ruffo cin£tis fubtus minoribus, 
& duabus infuper maculis albis. Antennce nigrae fubtus albas, 

788.PAPILIO tetrapusj alis rotundatis ftifcis: fubtus 
primariis ocello triplici, inferioribus quintuplicn 

Pet. muf /> t 34. /. 3 1 3 . Papilio rriedius , omino fufciis, 
plurimis bcellis tiigris ln circiilis luteis fubtus or- 
natus^ 

Ra'u inf 119. n.j± Papilio medius totus pullus,pro~ 
na alarum parte ocellis aliquot e punclo albo du« 
plici circulo nigro & fordide luteo cinclro com- 
pofitis illultrata^ 

Habitat in fylvis. 

DESCR. utrinque fufcus, fubtus dilutior. Ocelli nlilli fupra alas ; fub 
alis primoribus ocelli ^minoribus ^cis, fub fecimdarii ocelli 5 (2&3) 
pupilla alba. 

78P. z 4 o INSECTA. LEPIDOPTERA. 

78p,PAPILIO tetrapusj alis rotundatis fulvis : prima- 
riis fubtus ocello unico > fecundariis fubtus albo 
fafciatis* 
Pet. muf. p. 34. n.iw. Papiliunculus aureus ocula- 

tus in ericetis freqUeiis. 
Raj 4 inf tzj\ n t tp* Papilio parva e fulvo &: fufco 
bicolor $ fulvo ittediam alam , fufco oras extre- 
rnas occupante , cutn ocello ad extimum angu- 
lUm alarum exterioruiiu 
Habitat in Ericetis* 

DESCR. Raji defcriptio bona &:Ala fupra fulva*, fiibtus cinerafcentest 
Ocellils in ala prhriatia fubtus unicus eft & niger punclo albo circu- 
loque riigrd. Atts fecundaria carent ocellis & fafcia pallidiore notan- 
tur. Vatiat major ocello obfoleto; 

700, PAPILIO tetrapus 5 alis fotUndatis fulvis : fubtus 
cinerafcentibus : fafcia alba ocellisque quinis^ 
Habitat cum prsecedenti. 

DESCRi Prascedenti fimillimus vel paullo major. Al<c luteas f. ferfu- 
girieo- fulvai. pfimofes fubtus apicibus cinerafcunt fubje&a obfoleta 
albicante linea \ ocello unico parvo; Ala Jecutiddria fubtus cine- 
reo fufeac cum fafcia lata albida; his firigulis ocelli tfes verfus margi- 
nem pofteriofeiri, & tiriieus oeellus verfus mafginem antefiorem remo- 
tus a reliquis intefje&a fafcia; omries ocelli conftant circulo albo pun- 
cto nigro: in iriedioalbo; adeoqtie diffeft a ptaecederiti Ocellis in ala 
fecundafia qriatefnisj quibuS ille eatet* 

* * Pedihus feti unguicutatis. 
7pi 4 PAPlLlO hexapUs^ alis flavo nigroque variega- 
tis: fecundariis angulo fubulato maculaque fulva. 
Mouff* angl. p< p68. 

lat. p.9P< 
Hoff, inf 1. t.iU edii. alh t.p* f. 10* 
Hollar. niufc. t.p f.z* 
Aldr.inf p.96. n.y.6.f. I* 
Jonft.inf p.4.0. n.z. t.f.j. 
Jung. verm. 134. Eruca rUtacea. 
Merian. europ. 1. p. 13. ^38. Bafle la Reine^ 
Merret. pin. ip8* Papilio diurna maxima zda, 
Mifc. nat. Curiof. ann, z. dec. z. p.\9* /• P- 
Column.ecphr. z. p*8f. t$6. Papilio erucse rutacese, 
Rob. ic. 18. male. 

Reaum. INSECTA. LEPIDOPTERA. 241 

Reaum. gall. U t. 30. / 1. 

Frifch. germ. z. />. 41. ?♦ 10. Eruca anethi, 

P<tf. /»0/. p. 3f. 0. 32.8. Papilio major caudatus ex 

nigro 6c luteo variegatus, 
Raj. inf 110, ». i + Papilio alis ampliflimis 5 rlavican- 

te & nigro coloribus pulchre variegatis > interio- 

ribus caudatis. 
Habitat in Ruta , Anetho , Sefell ( Fceniculo tor- 

tuofo), Pimpinella^ Selhlo. 

DESCR. A\x , pedes , lingua nigra. Antenna clavatas. Alee primwes ova- 
ts, obtufae, integerrimsc, nigr® navoque variegataj ; feu nigras concipias, 
cui juxta margincm craffiorem maculss tres , lunares , flavac ; juxta mar- 
ginem vero poileriorem maculas 8 ■> "parvae ;, & in medio intcr ambos de« 
icriptos ordines, a margine interiore verius angulum ala:, macukc 7 , 
juxta fe collocats , quarum interiores majores. Ala fecundarice finguia 
denticulata, cujus pofterior angulus lineari produclus & reliquis mul- 
to longior : rrurgo hujus alse 6 maculis fiavis lunulatis pi&us , pra:- 
ter feptimam maculam , quse ano proxima eit, & ocello fulvo caeruk© 
colore cincto fpectabiiis ; difcus hujus alae flavus. Larva glabra , fua- 
veolens , i6pus, tacta duo cornua fulva exferens. 

7P2. PAPILIO hexapus -, alis fecundariis angulato-den- 

tatis : fubtus flavo alboque flamrneis, 
Hoffn. inf t, 1 z. / i . 
Pet. gaz> p.iS. t.n, fio. Papilio minor fufcus, 

duplici linea inferne prseditus, (Mas.) 

/11. Papilio minor fufcus : 

campo aureo , linea gemina fubtus ornatus, 

(Fsemina.) 
Raj. inf. p.120. n.io. Papilio minor, alis exterio- 

ribus nigricantibus 5 macula in medio lata arcua* 

ta fulva. 
Habitat.in Betula^ praefertim inSmolandia obvius. 

7P3 PAPILIO hexapus > alis divaricatis integerrimis 
fulvis : puncris albis , lineaque nigra. 

Acl. upf iJ2,6. p. 22,. n.2 2,. Papilio alis erectis ova- 
tis integerriniis teflaceo - grifeis 3 teflerulis albis 
iinea nigra fub fuperioribus, 

Habitat in Pratis. 

7P4. PAPILIO hexapusj alis divaricatis denticulatis ni- 
gris albo - punctatis. *4* INSECTA. LEPIDOPTERA. 

Hoffn. inf 4. t. z. f. ult. 

pet. muf.if. n, 31 f. Papiliunculus fufcus, pun&is 

plurimis albicantibus. 

gaz. f6\ t{ 36. f. 6. Papilio fufcus &c„ 
udft. upfij$6. p.zi.n. 34, Papiljo alis ercctis pbtu- 

fis dentatis nigris: ptincHs albis teffelatis. 
It. &Tand* 3» Papilio hexapus, alis divaricatis denti^ 

culatis mgris albo- punctatis, 
Habitat primo vere *in Pratis* 

DESCR. Magnitudo Argigo3, Corpus totum & alas fupra nigro. fufcae ; Alce 
rnaculis parvis feu pun£tis quadratis , albis, nuinerofis adfperfe fun| 
a parte extcriori , m.argine quafi dentato, _ interiacentibus maculis albls. 
Coypus & Alae fubtus grifeo-einereae; ala: ipfse fubtus raaculis albis dif- 
fbiuub.us hlacqualis magnitudinis. Antenna clevataD', fupra fufcce, fub- 
tus albidse, petiolis annulis minimis albis. Als erectat no.n funt, fed di- 
varicatae 3 fe.re uti Phalaenae quercifolia dic~ta. 

^j*. PAPILIO hexapusj alis angulatis fiavis punclnpk 

ferrugineo. 
Moiiff. angl. p. 198. 

lai. p.ioi. f.j. Papilio dkirnus medius 1, 
Jonft, inf pf^%: n. 1. t.f.6. 
Hoffn. infi. i. 1 . aut. iz. fS. t. z. 
Rob. ic + 1. 1 3 , 
Alb. inf t.z. f.2> 

Pet. muf p. 1. n,i ¥ Papilio fulphureus ( M as + ) 
Raj. infnz. n.4^ Papilio prcecox fulphurea C fi$l 

vorviridis, iiiogulis maculis ferrugineis notatis. 
$ Pefi muf p.i. n. z. Papiiio fulphureus pallidus, 

( fsemina» ) 
Vulgo Papilio canicularis, 
Habitat apud nos frequens* 

DESCR. Antetina fermgineaj ■: Ala flavau punflo in fmgulte alaj rnediOf, 
ferrugmeo , 6z ad marginem alarnm primorum anteriorem pun£la rai-; 
nutiflima ferruginea. Aiaruni fecundariamni baiis fuperne astice fer- 
ruginea. Pcdes albidi. 

796. PAPILIQ hexapus \ alis rotundatis albis : venis 

nigris, It.gotJ.iSz. 
AUr, inf p. z^f. t. 246. f, 6. mala. 
Hoffn. inf t. ic, /". 14. 
fi$r.. europ.z, ^58. t, Xf> f. faperiores, 

galk t, ifj. (edit, alt.) $f t MK INSECTA, LEPIDOPTERA. z^ 

Alb. inf K z. f z. 

Pet. muf. pi.yjij i* 301. Papilio alba, venis nigris. 

Frifch. germ. f. p. 16. t. f. Eruca hyemalis luteo 

alboque ftriata, 
Raj. inf 1 1 f . n t f. Papilio alba , nervis alarum ni«- 

gris , brafficse majoris figura & magnitudine, 
Reaum. gall. z. t.z. f. 9. 8. 
Vulgo Papilio hyemalis. 
Habitat 111 Pruno fpinofa , foliis lanceolatis. Fl. Svec. 

397. & Oxyacantha. Fl. Svec. 399. 

Forte & hujus fpeciei fit, Papilio ex Ernea gregaria majore proveniens 
fordide albkans venis nigricantibus. Raj. hift. /7. & Larva labyrintiformis 
It.\ celand. 62. 

797. PAPILIO hexapus $ alis rotundatis albis : venis di- 
lato-virefcentibus, 
i Mcr. europ. ('edit.i) v.z. p.jj. t.yj. 
Alb. inf t. fz. f. F. G. 

Pet. muf p. 33, n. 302. Papilio albus medius: vcnis 
latis, fubtus nigricantibus. 

gaz. t. 6z. /.4. nomen idem. 
Raj. inf. 114. n. 4, Papilio brafficaria media, alis 
albis' fecundum nervos lineis e viridi nigricanti- 
bus fubtus ftriatis, 
Vulgo Brafficaria latis venis* 
Habitat in Braffica. 
798.PAPILIO hexapusj alis rotundatis albisj prima* 
riis bimaculatis apice nigris , minor, 
Mouff. angl. p. 971. /. 9- 10. 

lat. p. 103. /. ultim. Papilio diurnus rnedius. 
Gced.belg, 1. p.97- fzj. 
Lift. gced. p+ 22. / 8. 
Mer. europ.z. p f A&* t. 29. edit. gatt. /.89, 
BJank. belg. p.z^. t.f. / A.B. C.D. 

germ. p. 23. t. f, 
Rob. icon. t. 6. 

Alb. inf t.fi. f. C.D. (Mas) £5? E. F. (Fatnina.) 
Reaum. gall. 1. t. 29. /. 7. 8. & i. z. f. 3. 
Merr.pin. 198, n.f. Papilio corpore^6c antennis li- 
vefcentibus, capite alisque pallidis. 2-44 INSECTA. LEPIDOPTERA, 

Pet.muf ^>. 8$\ n % iz6. Papilio vulgaris albus minor, 
gaz. pi io, £.64. /4, Papilio albavulgaris ftri-. 
ata , maculis duplicibus. ( ficmina. ) 

^,10. /.49« f H, Papilio albus, minor, 
apicibus nigris, (Mas.) 
Raj. inf 114. n.z. Papilio alba media, alis exte-. 
rioribus albis y duabus maculis nigris infra me- 
diam longitudinem verfus interiorem marginem 
notatis, interioribus fubtus nigricantibus. 

p. 349. n. 20, Eruca Brafficam depafcens 
yiridis mediocris, linea in utroque latere e lu- 
teo albente, 

^.114. n. 2, Papilio alba media, alis omniV 
bus a]bis cum macula ( feu punftum mavis dice^ 
re,) leviter nigricante in extenoribus t (MasJ 
Vulgo Brafficaria minor. 
Habitat in Braffica & Trop<eolo. 

Lcirva. viridis , a fequentis diverfiffima , licet utriusque Papiliones in^ 
ter fe adeo fimiles, ut demta magnitudine vix diftingui queant. 

7P9.PAPILIO hexapusy alis rotundatis albis : prima-?. 
riis bimaculatis : apicibus nigris * majbr, 
Moujf. lat. p. 1S9. /. i t Eruca in Braffica^ 
Qqed;. belg. 1. fi fp. / 11. 
Lift. goed[ p. 16. f. 7. 
Mer. europ, 1. p. 16. t.\f. 
Blank. belg. p, 24. t. 4. / A. B.C.D. 
germ, p.\9- t- 4. / -4; B. Q. D. 
Alb. inf p. 1 . t. 1 . 
Sfwam. quart. p : . zoz. t. 1 3. /♦ 6, 

fol. t. 37. n.6. 
Reaum. gall. u t.Z9 f f.i. £s? t.io.f 7. 
Pet.muf p. 8$\ n. %£f % Papilio albus vulgaris: majorv 
gaz. t.6z,f 5. Papilio. alba major^ apicibus, 
nigris. 
Raj. cantab. p. 134, 

inf p. 113, n. \ , Papilio; brarTJcaria alba major 
vu.lgatjfiima. 
S[af. inf. ^348.7^1 9. Eruea brafficaria maxime vulga-. 
ris 5 nigro 3 luteo &; c^ruleo coloribuA Yariegata, 

VuU INSECTA. LEPIDOPTERA. % 

Vulgo Brafficaria vulgaris, 
Habitat in Braffita. 

Larva variegata. 

MAS niaculis tribus riigfis in primoreprdna ala;in fecundaria pronave- 
ro unica ; javiina m prona parte nullam maculam nigram gerit except* 
apice alae. 

Soo.PAPILIO hexapus^ alis rdtundatis albis Inirriacu- 
latis, De Geer. 
Pet. muf\y. 72.303. Papilio albus rninor. 
Habitat iri fylvis. 

DESCR. Eft periultimse fere magnitudine. 

80 1 ; PAPILIO hexapus •, alis roturidatis integerrimis : fe- 

cundariis viridi-nebuloliS} primdnbus liiriula m>ra. 
Mouff. UU p. io6. h. } % /. z r 3*4*. 
Hoffn. inf 1. i. 9. f 1 . 
Jonft. tnf i. f, 
Bry renov. t. li. 
Rob. k. i. 2.1. 
Valeni. herb-. t. 183. 
Meridn. europ. t. 18 i + 
Petiv. muf. p.y{* n.\o6> Papilid albus 'fubtus vi- 

ridi colore marnidreatus {. maculis croceis ornatus, 
Rdj. inf iif. n. 6. Papilio minor alba, alis exte- 

rioribus albis riiacula irifigrii crocea fpleridentibus, 

irifdrioribus fuperrie albis , fubtus viridi colore' 

variegatis* 
c& Rdj. inf p. 11 f. n.j. Papilio minoralba, alis ex- 

terioribus ad imum marginehi nigris aut fufcis, 

macula in medio riigra, 
Pet. muf. p. 33. n. 305-. Papilid alba fubtus viridi 

colore marmdreata-, ficmina.. 
Habitat Upfalise frequens; 
Vulgo Aurora. 

DESCR. Avtenna clavats , exalbida». Ala alb*e , fed primoves extu? 
apice fufca; , fubtus flavo-cirtereoE cuiri macula f. pun&o lunuiato fufco 
in medio alse utriusque pagime. Ala ficundaria fubtus viridi nebulo- 
fce, fupra albee, verfus bafrrt fufcx. Oculi virefcentes, maculati.* Mas 
in ala fupcriore,ejusque iri medio a pagina exteriore, niacula lat-a crocea 
diftindlus. 

%ot. PAPILIO hexapus j alis roturidatis integerrimis 

^ 3 albis, itf INSECTA. LEPIDOPTERA. 

albisj fecundariis ocellis quatuor fuperne 5 feptera 

inferne, It. gotl. 2.30, 
Mouff. lat. p,94c+ f &.J. Phalcena mcdia 1. 
Pet. muf^.9. n. foz. Papilio alpinus cx albo nigro- 

qve variegatus, iride rubentc oculatus. 
Pet.gaz, 37. /.23./. 8, Papilio alpinus„ 
Raj. inf 12,9. n. Papilio alpina major, alis albican- 

tibus: exterioribusmaculis nigris notatis, interio- 

ribus ophthalmoidibus: iride rubra f 
Vulgo Alpicola. 
Habitat in Alpibus & altis cxaridismontibus frequens. 

DESCR. Mole c*im maximis noflris certat. Corpns nigricans lan! cine> 
rea. Alce erectffi, rotnndatse , albse, venis pallidis 5: farirta cinereo-ne- 
bulofa perfufe. Ala primarid 3 maculis nigris veiius marginem craffio- 
rem , unica nigra verfus interiorem , quaj omnes utraque fupcrficie ad- 
parent. Ala fecnndarice ocellos albo, (in rnedio ) rubro, nigro , cxru- 
leo conftruttos , duos utrinque confpicuos habent , & juxta bafm ocel- 
los 4 coecos absquc pupilla alba; & v«rius anum unicum ocellum nigrum pu- 
pillarubra: hi poiteriores fubtus confpicui. Pedes 6. Amkmiee clavatse, api- 
ce fubtus nigrae, fub ano membrana craffa , concava, carinata. 

Soj.PAPILIO hexapuss alis rotundatis integerrimis. 
casruleis; fubtus ocellis numerofis, 
Hoffn. inf 1. i. 4, 
Mouff. lat. p. iOf. fultJdukW. p. io6 4 f i, Papilio 

diurnarum minima quarta^ 
'Jonft. inf t. 6, f penult. 
Merr. pin. 144. Papilio alis oculatis cyaneum ccele- 

ilem fpirantibus* 
Met\ europ. 15-3. 
Rob. ic. t. tj. 
Pet. muf p„ 34. n. 318. Papiliunculus creruleus, 

ocellis plurimis fubtus elegailter adfperfus* 

gaz. p, ffi t. if.f i* Papiliunculus . citruleis 

vulgatiffimus, 
Raj. inf 1 3 1, n. 1 1 + Papilio parva , alis fuperne pur- 

puro-cxruleis, fubtus cinereis: maculisnigris cir- 

culo purpurafcente cinctis, punftisque nigris pul- 

chre depicbis. 
Vulgo Argus oculatus* 
Habitat in Erketis. 

DESCR INSECTA. LEPIDOPTERA. 247 

DESCR. Tota alis fupra c^rulcis , infra ocellis numerofis nigris , & 
maculis marginalibus fulvis in alis fecundariis» 

So4 + PAPILTO hexapus, alis rotundatis ihtegerrimis nl- 

gro fufcis: iubtus ocellis nuinerofis. 
Raj. inf.i^i. n. 12,. Papilio parva, alis liipinis pul- 

lis ctim iinea C ordine macularum lutearum ad i- 

mum margineiri* 
Vulgo Argus fufcus. 
Habitat in Erketis, 

DESCR, Facies & magnitudo & color omnirio pheqedehtts , a quo differt 
alafum lateris fuperioris colore,qui non, tit in illb, caefuleus, fedomni- 
rio nigro - fafeus ; ad marginem alarum feeundaf iaf um a latere iuperiof e 
linea e puh&is fiilvis, 
An praseedentis femina? 

ioy . PAPILIO hexapuss alis rotutldatis: fupra fufcisjfub* 
tus punctis higris quadraginta duobus; 
Vulgo Argus myops* 
Habitat in Erketis. 

DESCR. Ala bmnes fupfa fuicjfe , obfolete maculataj , verfus mafgjhefn 
pofticum ferrugineaj. ala primafis iubtiis fmgula piih&is higris ; foft»l= 
tudinaiibus majonbus ; dein § minoribus tfansveffuri poiitis ; tiim 8, mi- 
nimis, obfoletis, transverfis , annulo albo cafentibus. Ala fecnndaria^pim- 
c~tis nigris 9, fpaffis; tum 15, duplici linea difpofitis; niai^o poftice fiil- 
vus erh Praseedentibus duobus easterum fimillimus. 

806.PAPILIO hexapusj alis rotundatis integerrimis i 

fubtus viridibusimmacuiatis, 
i% cek 7. Papilio argo fimilis, alis immaculatisfupra 

cyaneis, 
Pet> gaz. p ; 6. t. l// v it; Papilio minor: fiiperne 

fufcus, inferne viridis* 
Vulgo Argus cxcus* 
Habitat in fylvis» 

DESCR. Corpm cinereum. Antenna & pedes nigra: aimulis mimerofis al- 
bis. Ala ereitae, iupra fufco-nigncantes, fubtus virides; in alis fecufida- 
fns, juxta marginem fuperiofem, punclum album. 6'culi attte & pone li» 
neoia alba notati: magnitudo argi, Sexus forre difFerentia: alis fupra eva- 
neis communiter elt : ; vanat & ajis fupra fufcis. 

807. PAPILIO hexapus 5 alis rotundatis fulvisj utrinquc 
punctis nigris, 
Merian. gall. t. 16*4. 

Pet. muf*p. 34, ». 317, Papilio mindr aureiis exnf* 
gro permaculatus. ^4 -g^ a 4 8 INSECTA. LEPIDOPTERA, 

Raj. inft. izf. n. 20, Papilio parva, alis exterioribusi 
circa margines nigricantibus , media parte rufis, 
ferici inftar fplendentibus , maculis longis nigris 
piftis. 

Vulgo Butyracea vulgaris. 

Habitat in pratis JVeftmannia . 

OBS. Nulla alba pun£ta in inferiore ala iiibtus. 

8o8,PAPILIO hexapusj alis rotundatis fulvis : infra al- 

bo pun&atis, 
Pet. gaz. 2,2,. fe 14./* 3. Phalsena minor noftras ful- 

va, alis limbo nigro infignitis? 
Vulgo Butyracea albo- maculata. 
Habitat cum prarcedente in pratis JVeftmannia . 

DESCR. Figura Petiveri quadrat, ni antennse difterrent. Facies&magni- 
tudo omnino pnecedentis , fed Ake fupra fulvee f. i^nei coloris , nkidse, 
immaculara; , margine tantum nigro. Alce primoris fubtus aliquot nigris 
punclis notatae , quorum duo in medio coalita funt. Alce fecunkaria fubtus 
magis grifeas, pun&is nigris & aliquot majoribus albis ; ad marginem po- 
fteriorem verfus anum al« denticuiatse funt , & maculis femicircularibus 
fulvis notat^. Mas fupra maculis caret nigris. 

Phakna. 

* Antennis priftmaticis^ 

8op,PHAL^ENA prifmicornis fpirilinguisfufcajalisinfe- 
rioribus abdomineque fafciis transverfis rubris. 

Mouftft. lat. p. 91. /♦ z. & p. 182, /. 1* Eruca gla- 
bra viridium nobiliflima. 

Jonft, inf t. ip. n. 1. 2* Eruca viridis Liguftrina. 

Jacob. muft dan, 1. f f.n. 24, t. i.ftz^.exterior. E- 
ruca glabra &: cornuta prima. 

Jung. verm. 108* Eruca virgata f„ calcarifata. 

Swam. hibl. t. z$>. ft. 1, z. i. 

Merian, europ. j. p: 5-4. t. 23, gallic. t. 124. 

MK inft. t. VIL 

Gced. belg. 1; p. 93* / M* (Papilio, non larva. ) 

Lift. goed. p. Ji. t. 2j\ (Papilio, non larva, ) 

Reaum. galh i". K 2.0* / l - 2 £• 4* Sphinx. 

Raj. inft. 144» n. i + Phalxna maxima caudata, alis 
anguftis longis acutis , abdomine fbfeo : fex fep- 
temve areolis transverfis nigris. p. i6z. INSECTA. LEPIDOPTERA. z 4 p 

p. 361. n 4 62.. Eruca glabra maxima , viri- 

dium nobiliilima mouffeto. 
Vulgo Sphinx* 
Habitat in Liguftro^ Syringa^ Fraxino^ Lonicera^ Sa- 

lice. 

Larva XVIpus > glabra, canda cornuta. 

8lo t PHALvENA prifmicornis fpirilingtiis > alis planiu- 
fculis erofis grifeis, antennis albis. De Geer. 
Habitat in Populo. 

DESCR. Latya cornicauda. PHAL/EN/E pedes pofteriores antenn<cque 
albac. AU grifeo- vairiegafce , cinereae : inferiores minores , magis fulvse. 

8il,PHALiENA prifmicornis fpririlinguis 3 alis viridi 

fulvo purpureoque variis. 
Mouff. lat.p. 18}. Porcellus, 
Gced. belg. 3, p. 47* t. y. 
Lift. goed. p.7$. f- 26\ Eruca elephantina. 
Albin. inf. t. l. f D. E. 
Merian. europ. 1. p. 23. f bona. gallke t. 73«. 
Frifch. germ. 13* p+ 4. i.i. Eruca-vitis brunnea. 
Raf inf 145% #» ^ + Phala-na major, caudaacutaj a- 

lis anguilis acutis ex viridi fulvo & purpureo ru* 

bente colore varia, 

149. Eruca porcellus dicta ? 
^#/50 Porcellus, 
Habitat in Vite 5 Impatiente. 

OBS, Vidi Larvas duas diftin&as in Siiecia e genere Porcalli Elephantis* 
quarum aietamofphofis nondum abfoluta eft. 

i 1 1. PHALiEN A fubulicornis elinguis } alis depreflis ae-» 
bulofis 5 abdomine annulis aibis. 
Plin. hift. I. ij. c. 24. CoiFus. 
Mouff. lat. p. 196. f. 1. Sphondyla rubra, 
Mer. eur. 3. p. j*g» *♦ ^.gallice t. 137, £g? 171. 
GW. Mg. 2, f.it'%* f 33* 
Lift.gced.p. jof.f. 39. ' 
^» # *# f. XXX^. f 56. 
Reaum. galk VI. t. 17. /, I # 3, 4. f, 
Frifch. germ. j. p. I. A U Eruca terreftris magna. 
j^g/t /??/♦ ifo, /?. i.Phalxna grandis, alis cinerafcen- 
§i f tibus zfo INSECTA. LEPIDOPTERA; 

tibus: lincolis crebcrrimis nigricantibits variis, ab'- 
domine annulis transveriis nigris & albis verfi* 
colore. 

p. jft, n. zf. Eruca maxima fubterrariea rafis 
pilis obfita, fupina parte tota, cxceptocapite,ru* 
bra, prona flava t 

Vuigo CofTus, 

Habitat in iigno Saikis , vefcitur ligno , noil foliis* 

Larva XVIpus pilis raris. 

Puppa intra folliculurh e teita ; incifuris puppai cientatis. 

glj.PHALASNA fubulicornis elinguis , alis laiiceolatis 
albis: venis nigiis* 
Redum. gdll. 1. t. il+ f p f to«. 
Acl. upf. 17 $6. p. z&. n. $f. Papiiioapiformis,abdo* 

rnine aUreo, 
ti % wll 1 5*2.. Papilio apiformis, abdomine aureo* 
Habitat iii lucis 6c hortis, 

DESiOR. Jigura & facies apis. Aja albse v§ms nigris : fiiperiores macii- 
lis nigris in medio & in apice , infeviores folo mafgirie higrx. Cifi'>ulum 
abdominis flavum Dorfam nivrdm lineis duabus fkvis. Caiida fefruginea 
viilofa. Antenota ciavato-fubuiatEc niglrffi fubtiis albs. Pedes fpinofi. 

8x4. PHALjiENA fubulicornis fpirilinguis } alis fuperio- 
ribus fubacruleis : punccis fex rubris 5 inferioribus 
omriind rubris, 

Moiijf. angl. p> g65> 

iat. p + 07. f infim. JPhateiia prateriiis 1 \ 
Jonfi> inf. i. j. ofd. 3. Phalama minima prateilfis r* 

t.6. Papii. tab. o* airfr. n, 7. 
Gced. helg, z. p, iz6. t + 31, f i; 3. 4. Rara» * 
Lift. gocd. p. iOo* f 37. 
Mer, eur. z. p. 17. t. 17. gailk. t. 67. 
Aib. inf t. 82, f C. D. Lebpardus fylveflfis* 
Reaunhgaih t. t t \z. f 14, tf\ 16. 17, 

z. f. z. f z. 
Petiv. mufi, p, 36. n. 330. Papilionoides virefcens 

maciilis quinque miriiatis ornatus. 
Raj. infi. 134» n. z. Papilio pfaterifis, alis pendulis* 
niiiiors corpofe cralfonigro, alis externis ex cas- 
ruleo nigricantibus cum maculis fanguineis* 

Merr* INSECTA, LEPIDOPTERA. zjt 

Mcrr. pin. ip8> Papilio minor cutn alis cxtcrnis ni- 

gris quinque maculis, intcrnis rubris. 
Vulgo Leopardus. 
Habitat in Filipendula^ volitans cle die, licet tardc # 

DESCR. Pnppa ihtfa folliculUm membfanaceum flavum latitafe 
Phahtna mas gaudet maculis fex fubris in ala cxtefiore, 

fccmlua vero maculis quinque, coilnatis lcilicet ditabus btffeos. 
DESCR. Corpus & aftus nigra, veftita lananigra. Antpmg antroffuhi ad- 
fcendentes, veffus fummitatem fenfim latiotes (non tameti -clavat-s) ad 
apicem attenuatae gc depreiHs. Ala fupcriofes ex viridi - csrnJto nitentes: 
punctofum tiibus paribus ovatis coccineis. alee ihfetiores Coeciiieaa inafgine 
camileo nitido. 

glj-.PHALiENA fubulicomis fpirilinguis 5 alis deflexis 
erofis pallidis : triangulo fufceicente incarnatuni 
includente , tliorace gihbo* De Geei\ 

Merian. eur. l\ 34. 

Goed. belg. i» p; ioo + t, f<5. Mcticulofa* 

Lift.gced. II 8. t. 44. 

Reaum. gall. i + t. g. f. Xj% 16. £5? 2. ** 14* /♦ iz.i^ 

Vulgo Meticulofa* 

Habitat in onmibus oleraceis : Cheirantho 5 Urtica , 
faercyriaM* 

* # Antennis peBinatis^ Lingua nullti. 
gi6\PHAL./ENA pectinicornisj alis fupra viridibua: fafcia 
transverfali finuato-dentata glauca. 
Habitat Upfalias in Lupidetis ^' Iccta ab O, Celfio + 

DESCR. Eft e mediocribus, Caput vifid.e. 4/«^ (upenofes vifidcs: fafcia 
Iri medio alafum lmeafi, tfahsverfali , glau£a': infingtila* ala denticnlou- 
nico antrorfum & alio oppolito fefrcffum fpe-cfcante , praster denticuium 
alium ad matginem extefiorem alas antf orfum pfomincntem. Margo ala- 
rum pone flmili glauca linea termrhatiir, qusin finguh ala duos denti- 
culos antrorfum exierit; alafiim lupefiorum itiafgd ihteriof & exterior 
vix confpicuc grifeus, Thorax & abdovien viiiis glaucb ferrugineis 
teguntut. Alsc inferiorcs cinerafcentes : Antenna 'giaiicae , filiformes, cf e- 
nat?e feu vix manifefte peclinatre (in noiifo , qiiae fofte femina) vei po- 
tius ferratK, 

8i7 f PHALiENApectinicornisi alis fublinearibus fufcis. 
Atl, upj\ ij$6. 1K 2.6. ?h So. Papilio apiformis, ab- 

domine nigricantc^ 
Habitat - "- - 

DESCR.Tigm.i, tnagiiitudo '& facies oinnino apis. Antenna nigfae , bre- 
ves , pe^Una'f«. /3/^ & tstum cofpiii e fufco tnnbrofai Pedes fpinofi, 

SiS. zfz INSECTA. LEPIDOPTERA. 

8i8*PHALiENA pedtinicornis -, alis planiufculis rotun* 
datis nebulofis lutefcentibus : inferioribus lmea 
loiigitudmali albida. 
Habitat Upfalise rarior. 

]DESCR. Antennat lanceolatb - peclinatse , fufcae. A\a rotundats , cmere* 
nebulofac, utrinque maculis obfolete teftaceis feu luteis temere adfperfje , 
& ala inferiorts fubtus liiiea albicante longitudinaii bis fere interrupta 
notatie. 

gip.PHALiENA pectinicornis elinguis$ alis deflexisal- 
bidis diaphanis: vafis obfcuris* 
Mouff. Ut.p. 183, /.10» Vinula, 
Aklr. infp. 168. f 1. 2. 6. 7, 8, 
Mer. europ. -3» p. fp, t. i9.gailice, t. 146^ 
Gosd. belg. 3. p. 4. i. G. 
1, fi, izi. i. 6f. 
z.p. 1J8. t. 37. 
Lift.goed. p. fp. t. 2.0. n, 6. £* 
Alb.inf t. ti, f if- 

Frifch. germ.6. p, 18. /. 8. Enica cauda furcata* 
Reanim. gall. z. i h it. 

Raj.inf. ij-3* /^ f . Phalama majorpulcherrima, alis 
amplis : exterioribus ciiiereis maculis 8t lineis ni- 
gris elegaiiter depictis* 

4. 3 . ErUca bicauda elegantiilima^ Vi- 
riiila dicl:a* 
Vulgo Vinula. 
Habitat in Salice^ §hiercu^ Poputo^ praefertim nigra 82 i, 

LArVA 5CiV-pviSjd^piit fub fcutum retrahefe pOteftj clorfo cruee notata; 

Szo.PHALiENA pe&inicornis eiinguis ; alis deflexis : 
fuperioribuS fufcis : rivulis albisj iiiferioribus pur- 
pureis : punctis fex nigris. 
Aldr. inf 245. i^i^f. ti; 12. 
Mouff. Idi.fi. 93. n. iS. f.fuprema. 

p. 186. / 2. Ambulo fecundus* 
tioffn. inf t. 14* / ii» flSto. #//. 3* 4* P- 
GW, Mg. i* />, 74» /17. 
Lifi.goed.p. 119* f- 99* 

Blank. belg. p t fj, t. 9. f. A. B. C. Eruca urfina. 
gerni. p. 44» t, 9, / C. 

Merian. INSECTA. LEPIDOPTERA. z f $ 

Merian. eur. i. p. 2. t. f. & 160. 

Alb. inf t. 20. f. C. D. 

Frifch, germ. %.p. 38, t. 9. Eruca urfina. 

Reaum. gall. i + t. 36. /. 7« 2. 

Muf. petrop. 1 . f % 71 1 , #. f . Phalaena alis fuperioribus 
fufcis: lituris rlavis, inferioribus rubris : maculis 
n.igris ornata, 

Raj. inf. p. ifi* ». 3. Phalsena majonalis amplis ob- 
longis albicante 6c fufco coloribus pulchre varie- 
gatis, interioribus rutilis cum maculis nigris, 

p. ifi. n. 7, Eruca denfius p'ilofa ma- 
gna , pilis longis incanis fulvis 6c nigris varia, 
cum pun&orum albentium lineis annularibus. 

Blank. herb. t. 87. f. 10. & t. 76. f 3. 

Vulgo Urfusu 

Habitat in Latluca &" adflnibus, 

Lnrva XVIpus , hirfutiflima , dorfo nigro , abdomine Iateribusque tcftace- 
is : punitorum lateraliuKi longitudinalis ordo feu pun.&um ad latus fm- 
gulse incifurae album. 

l^i.PHALiENA pe£tinicornis elinguis - r alis deflexis a- 

tris: fuperioribus rivulis flavis y inferioribus rubris: 

maculis nigris. 
Jlb. inf. t. XXI. 
Reaum. gall. 1. t. 31. 
Frifch. germ 10. p. 3. t. z. Papilio maculis akrum 

fuperiorum albis & nigris , inferiorum aurantio-lu- 

teis, abdomine rubro, 
Habitat in Urtica foliis. ovalibus 773. 

DESCR. Priori quo.dammodo fimilis, fed minor. Anttnna fetaceaj. Ala 
nigras , fuperiores rivulis flavis , inferiores rubras nigris maculis: abdomen 
a tergo nigfum , lateribus coccineis ordine longitudmali pun&orum atro-. 
rum. cojli cingulum coccineum. 

#22, PHAL^ENA pecUnicornis elinguis -> alis deflcxis zU 
bis , pedibus antennisque nigris. 
Goed. belg. i.p. zf. t. 5. Brocul fpe&abilis, 
Lift. goed. 2.02. t. 87* 

Merian, eur. 1 . p. 11. /.30» Salix caprea latifolia. 
Blank. belg. p. 44. t. 8. /. A. B. C. D. 
Frijch. germ. 1. p. zz. t. 4. f bona. 

Reaum. 2 f4 INSECTA. LEPIDOPTERA. 

Reaum. galh i* K 34« /. 4, f . 6. 

A'cl.upj\ 1736. p, 124. #. f8. Papilio alis depreflls 

niveis 5 antennis peiinatis , pedibus annulis nigns, 
Habitat in ■ Salice 812 , quam quotannis devaftat. i- 

tem inPopuIo alha 820, 

Jforw* XVIpus , nigra , vcrrucis fufcis , pilo.fis. macula» IX duplicatae , 
longitudinales , ftavicahffes; mutata 1740: VI. 2' -VII: 4. 
Phalaena e't elinguis, nivea , antennis nigris, pedibus nigris; annulis tlbis. 
Mavis. antennce pectinato- utrinque ; Faviince hinc tantum. 

g^^.PHALiENA pectihicornis elinguis ; alis deflc- 
xis. albidis : punclis nigris 5 abdomine ordinibus 
quinque punctorum* 

Goed. belg, 1. p.6$. t 2,3. Lubricipeda* 

I2ft. gccd. 210. ?-'. 93, 

Frifcb. germ. 3. ^ 22,. /, 8* 

Merian. eur. 1. /\ io\ /•. 46, /. 65% 

./£/£♦ ^/ *. *!</♦ 30. 

Reaum. gall. z. t. 1, / 7-p. 

Acl-.upf 1736". p. 124. ». fo^ Papilio alis depreflis 
albis, puncHs iiigris , ventrc quinquc punctorum. 

Habitat in arbonbus pomifcris, Urtica y Atriplice^ 
Qiiercu . 

Mas flavus ordinc transverfo puncloruni nigrorum obliquorum. 

g24*PHALiENA pe&micornis elinguis ; alis deflexis 
paliidis: fafcia alarum transverfali faturatiore, 

Goed. b'el'g\ i.p. 35. t. ic\ 

Lift. gced. 204. t ¥ 8p. 

i?#/. f/z/ 21 3. Eruca fepiaria gregaria major, pulchre 
colorata. 

Mouff. lat ¥ 188, Neuftria majoi\ 

Merian. eur. \. p. 12. t\ 33. 

Btank. belg, 48;/, %:fL K* L> M* Eruca annularis, 

Frifcb. germ.i. p.io. t.z. Eruca annularis. 

Reaum. gdll. z. t. A. fi-11, 

Vulgo Annularia. 

Habitat m Pyro^ Pruno^ reliquisque fructu efculen- 
to^ prxfertim in fummis ramulis. 

I.nrva XVlpus, gregaria. ova numerofa, contigua, in formam annuli depo- 

iita , ramos cingcntia. 

8lf. INSECTA, LEPIDOPTERA. 257 

$Zf. PHAL^ENA peftinicornis elinguis 5 alis deflexis 
grifeis : fafciis duabus obliquis albidis inferioribus 
prominulis t 

Frifcb* gefW. 9* p* IQ„ t* 8« Papilio cmcaj tithymali 
iecundar. 

Habitat in Thhymak. 

DESCR, Cojor -tQtius qervinus f. lutefcens in alis • tborax vaJde pilo- 
ius, ejusdcm coloris, fcd paullo dilutioris. G^w? fub thoi\ice recondi- 
tum. Linerc f. fafcias (kise exalbid® oblique alas notant : ala inferior 
margine ultra fuperiorem prominet. A?itennce vzhh pectinatse inftar penhas, 

Sid.PHAL^NApecVinicorniselinguis^aliscinereo-fufcis: 
lineis lunulisque glaucis : fubtus punfto atro + 

Att upf 17 $6. p. Zf n< jf , Papilio alis deprdlis fu- 
fc is : fafcia pallida longitudinali rarnofa, fubtus 
puncto nigro notatis, 

Ac~i. holmenf 1742, p, 40, t. 2. fi A\ B. C. D. Vermis 
gramen depafcens, 

Habitat in pratis 5 ubi Gramen , futuri proventum fce- 
ni, depafcitur fepe, omne, hinc rufticis notifli- 
maper aliquos annos: 1740 3 1741 , 1742 non fine 
damno fummo totius regni •, relinquit pkntas, 
fed omne gramen confumit. fofiis capitur, c qui- 
bus adfcendere ncquit* fuibus tranfitinpfcbulumj a 
Cornicibus devoratur egregie. 

DESCR. Eft ePhalaenis mediis. Tota latisbrevis^ hirfuta. Ahe fiipniores c\- 
ncreo - Cufcae , quas lineje aliquot longkudinales glaucs exaran.r. ubi has 
jirias ramof* evadunt, obfervatur lunula grifca cornibus pcircriora re- 
fpiciens; fupra hanc lunulam punftum gyifeum eft. AJsbas fubtus cinereo* 
fufcae-, cum punoro nigro in medio : $& infeyioyes palli.de grifete cum fu- 
fcedine ver-fus marginem , & puncto fubtus »igro. 

827»PHAL^NA pccHnicornis elinguisj alis planiufcu- 
lis : fjperioribus macula alba anguli ani 5 fcnina 
aptera, 

Goed, belg. 1. p. 113. /„ fo. Antijk peregrinum* 

Lift. goed. p. 191, t.79. famina. 

$wam. qnart. 183* i. \o. mas &femina. 

Jcl. apf 1736. p. if + ri, 74. Papilio alis depreflis 
cinereo fufcis ? antennis pe&inatis,, 

Msr. eur. 84, 

' Raf z f 6 INSECTA. LEPIDOPTERA, 

Raj. inf 173. 0. 24. Phalsena cinerea ventricofa, cor- 

pore brevi, alarum expers* 

344. Eruca fublutea pilofa, quatuor in me- 

dio dorio agminulis ieu peniciliis piiorum longio- 

rum luteorum , & longo pilorum nigrorum peni- 

ciiio in cauda. 
Reaum.galL i + t. ip. / I2 t 13. %% 
Habitat in Pruno. 

Mas alis gaudet atnplis, cinereo nebulofis : famina alis caret. 

MAS antennis fufcis , plumofis. Ala fuperiores fupra flavefcentes , fufeo- 

nebulofe, in fingula ala verfus angulum ani macula alba lunulata: ala 

h® fubtus lutefcenres f. ferrugineae , uti & alje inferiores utrinque. FAi- 

MINA pec~tinicornis cinerea, alis vix manifeitis, pallidis, 

Larva pedibus XVI, hirfuta , fafciculis. 4 dorfalibus albidis , faftigiatis & 

fcopis ad latera folitariis oppofitis ut & in cauda unica ; fcopfe loco an- 

tennarum, brachiomm & caudse conjtant pilis apice penicilliformibus lon- 

gioribus. . 

8i8 t PHALiE;NA pe<5Hnicornis eUnguisj- aiis deflexis 

cinereo-unduiatis: fafciis transverfis obfcurioribus, 

cnpite inter pedes porre&os. 
Merian. eur. 47«. 

Reaum. galh i.t. 33*/. 4. jvio« n + iz^ 
Goed. belg. % % p< J3. !\ f. 
Lift.goed.p. 101."/. 81. 
Raj. inf 1 8f , n. y. Phalsena media cinerea, alis oblon- 

gis , exterioribus quatuor iineis nigricantibus trans- 

vejrfisi diirinclds, 

344. n ¥ p t Eraca major pulcherrima pilofa e 

viridi flavicans , quatuor in medio dorfo fcopulis e 

flavo albicantibus, cum purpureo penicillo longio- 

re fupra [caudam, 
Habitat in Pruno Armeniaca dicla, Caftanea^ Pyro. 

DESCR. Larvam fepe vidi (nondum Phalaenam) quaj fcopulis 4 in medio 
dorfo flavo-albentibus , & penici.llo, caudoj purpureo. 

gio.PHAL/ENA pcctinicornis elinguis viliofiflima cine- 

rea> alis exterioribus lincolis obfoletis nigris ma- 

cuiaque dupiici pailida» 

Moujf. lat. 180. Antennulata» 

Merian. em\ t. 18. Taraxacum, 

Lift.goed. 192.. t. 80. ( 

Goed, INSECTA. LEFIDOPTERA. ±^7 

Gced. belg. i.p. 84, t, 36. Eruca fafciculata, 
Raj. inf r8£. n* 8. Phalania obfolete cincrea 5 alas 
corpori velut circumvolvens , pedes primorcs lon- 
ga&c denfa lanuginc hirfutos antrorfum lohgWime 
porrigens. 

334. Phalscna. e cincreo aibicans 5 corporc 
habitiore , antennis plumofis rubentibus , primo* 
res pedes cum fcdet protendens & alas corpori 
velut circumvolvens* 

344. Eruca medii nigra^ longis pilis hir- 
•futa , quinque medio dorfo innafcentibus pilo* 
rum longiorum fcopulis : nigro albo & ex iuteo 
viridi coloribus variis. 
Habitat in Lecntodonte ? 'TrifoHo. 

DESCR. Larva pilofa , fafcieiilis quinque in dorfo , ad aures & eaudam 
folirarios. 

Ijo.PHAL^SNA pectinicornis elinguisj alis cinereis : 
exterioribus lmeis binis oblique transverfis albidis. 

Att.upf.17i6. p.if. n.6f. Papilio alis depreflis ci- 
nereo teiiaceis : lineis binis albis obliquis. 

Habitat Upfaliae, 

DESCR. Hirfutiftlma eft & fatis aiagna. capite & tnoraee cr.iflb. AU 
deftexie, grifeo - cuiereac, lineis diiabiis transverfo -obliquis alhis, ante 
pofticara lineam umbra quali exalbida. AIcc infeviores n«rvis R. craffio- 
ribus exaratae funt , quorum quatuor cxterionis pun£to crafliufculo in 
medio fere netatae. Antennee filiformes, albicantes, fubtus vlx manifefte 
peclinate (qua ficmioa erat) exclufa d. i. Junii 1742. 
LARVA magna, nigra, pedibus XVI, totahirfata, dorfo pilis rufo^-fu- 
fcis, reliquis nigris, fixuit Lar.am die 16 Maji eodem anno. 

831.PHALiE.NA pectinicornis elinguisj alis gkucis : 
exterioribus lineis binis oblique transverfis flavis; 
Habitat - - 

DESCR. Prscedenti dimidio minor. AUe fupefidres incumbentes, cine- 
reo-glaucs, fafciis duabus tfansveffis, cruribus poftefiora verfus flexis, 
flavis. totum corpus grifeum feu dilute teftaceum. Alds inferiores ab:= 
que maculis, fed margine prominulo , verfus earum bafin,quo thafgine 
extra fuperiores prominent fere uti in Quefcus folio, fed rnirius mani^ 
fefte. Antenna parvse, leviflime peclinats. Mas erat. 

ifji.PHAL^ENA pecHnicornis elinguis : Bombyx dicla. 
Aldr. inf. 280-281. 246. /.2.3. 
Jonft. inf t. 22. Papilio Bombyx, 

R Mouff. %fS INSECTA. LEPIDOPTERA. 

Mouff. lat. i8u Bombyx. 
Mer. eur. i. p.i. t. i. 
Goed. belg. i. p. 9$* t. 42, 
Lift. gced. 84. f 32. 
Blank. belg. 60. t. 9. f.D.E.F. 
Charl. Qnom.40. Papilio Bombycum. 
Alb. angl. i. iz. f 16. 
£radl. nat. t. 17. fi.E.j. 
Reaum. gall. z. t. f . f.z. 
Jriewald. acl. ftockh. 174$% p. . - t. . 
/^«/gw Rombyx. 
Suecis Silkesmafk* 

Habitat in Moro\ ex cujus foliis victitat, apud nos 
tantum colitur. 

OBS. Larva caudata cft. 

83}.PHAL^ ( NA pecnnicornis elinguisj alis cinereQ 

flavoque rufis : margine laceris. 
Gced. belg. 1. p. iff. t.6j. Libatrix. 
Lift. goed. 8r # K 30. 
Acl. */>/*. 1736. p.zy. »,6j. Papilio alis depreffis 

erofis croceo - rufis* 
Pet. gaz.z^. t.19. f.^.. Phalasna fafckta pereiegans 

extremitate fpirahs ? 
Vulgo Libatrix. 
Habitat in variis, pnefertim in Glechomate. ^ 

DESCR. Pedes annulis albis pluriinis notantur. Ala incumbentes de- 
flex*, pone erofae, fupra ruffo & fufco variae; linea oblique transverfa 
albida, cum pun&o unico albo ad bafm& altero in medio. Alaj fubtus 
nebulofe. Anunnat parum pe&inatae , antice verfus bafin albae. 

834.PHAL./&NA pe&inicornis elinguis j alis aiigulato- 
dentatis fulvis : linea duplici fufcis, thorace flavo. 

Goed. belg.z. p.\6\. t. 38. Terribilis an ? 

Raj.inf Z96. n. 21. Eruca geometra rubefcens te- 
res bacillifprmis , cum duplici tuberculo infigni 
in medio dorfo & tribus inferionbus exftantibus- 
annulis e tuberculis compoiltis. 

Habitat mJlno 775- * cujus foliis pafcitun 

DESCR Larva facies adeo exatte refert ramulum Alni, praccedentis f. 
penultimi anni , ut vix natura quid magis fimilc unquam efhnxent.; 
craffitie , figura , colere , tuberculis , fcabntie , ©mnibus. eit ennn 

lon- INSECTA. LEPIDOPTERA. zft 

longitudo Larvas 3 *d 4 digitorum transvffrforum , craflities fere penrwc 
minoris ajiferina ; color cinereo-grifeus ; pedes io.-quorum 6 antece- 
dentes prope caput, breves; 2 in cauda ; 2 paulo ante pedes ani. ver- 
fus caudam fenfim incraflamr animal, verfus caput, quod minun, 
attenuatur. Laivis efh variis tuberculis veftigia petiolorum referentibus' 
ut, qui viderit alni ramulum, non opus habeat defcriptione. 

Vhalana ipfa prodiit poft menfem, magnitudine Bombylium excedensi 
thorace hirfute, flavo; abdomine incarnato ; alis omnibus ano-ulatis, five 
erofis fulvis: fuperioribiis lineis duabus obfolete fufcis, remotis • infe- 
rioribus fupira etiam fubtus fulvis; fed punftis fufcis , obfoletis , teniere 
fpartis cum macula lunari fufca iri medio, & punctis nigr?s in marnne 
alarum cmnium. Os riulluiii. Antenna barbatai ; rachi albida villis°in- 
carnatis. 

Gced. beig. 2. t.M. in multis a noftra differt, licet in paucis conveniar 
m-opius aecedit ad Ged. belg. 2. t.tf. fedjhujus als inferiores carenf 
iafcia ifta transvcrfa. 

Ijf.PHALiENA pectiriicorhis elinguisj alis planiii- 

fculis cinereis : iingulis 6cello fafciaque fufca^ 

De Geet\ 
Jonft. inf t, 8. / 7+ 
Reaum. gall. i. %^\ f.j^ 
Mouff. lat 2.0. Phalama tertia. 
Raj. inf 146» Phalaeria major pulcnfa 5 maculis opt* 

thalmoidibiis iri fmgulis alis fingulis. 

147. Eruca viridis rarius pilofa, fulvis f. 

rubentibus in medio annulis, geranicola Mouffet. 

1S0. 

Pei gaz. f# t.tf. f 1 i\ Phafeeha riigrefcens, nfacu- 

lis majonbus, fubtus flavefcens. 
Habitat iri Rofa & Rubo iri Finfpang Oftrogotnise„ 

De Geery ad Staffund Uplandiae. B. Kallenberv. 

DESCR. Corpm craflmfculum. Antemi«> pe&inat* ianceolahe cineres , itta-i 
Alce omnes luteo ferrugmebque varife, fingula; utrinque iri medio oceJ- 
10 ma g^' nigro cum annulo grifep e.ique inau<Sta lineola alba. Infra 
ocellos fafcia |rifeo iuica linearis undulara verfus margirieni poiticum. 
tuichella avis & niajufcula. 

§3<>.PHALyENA pe&inicornis elinguis; alis deflexis 
gnfeis : macula duplici albido*- flavefcente gemi- 
nata. De Geer. 

Merian. eur. t. 9. 

Goed. belg. i.p. 116, t\&u Caeruleo- cephalus. 

Lift. goed. iii + /,47. 

Frifch.germ. 10. p<f. t. 3, f 4 . Eruca caeriileo viri- 
dis: itriis luteis. R z Re- 26o INSECTA. LEPIDOPTERA. 

Reaum. gall. i. t. 18. /.7.8.9. 

Raj.infi6$.n. ly.Phalxna media habitior, alis extc- 
rioribus pullis , duabus tribusque maculis albis , e 
duobus circellis compofitis contiguis notatis, 

Habitat in Pyro^ Cratsego^ adfinibus. 

m * * Antennis peclinatis , Lingua fpirali. 

S^/.PHALiLNA pe&inicornis fpirilinguis 5 alis fub- 

deflexis margine rubro : fuperioribus fulvis iunuia 

fufca, inferioribus fufcis* 
Rob, ic. t\ 30. f 1, 
^f^. «jp/i 1736'. ^2,3. ».41. Papilio alis planis £ul~ 

vis: macula rubente, 
i&y. infizS. n.jf+ Phalaena minor 3 corpore craflb 

e ftiico &: rubro diverficolore y alis extcrioribus 
* obfcure rufis C puliis : duabus maculis nigris no- 

tatis, interioribus e pullS ■& rubro variis. 
Habitat in Gramine. 

DESCR. Antenna? pedtinataj (in fasmina minus) rachi coccinea, radiis 
fufcis. corpis pilofum crinibus fiavis. Abdomen inter pedes rubrum. 
Ala fuperfarei extus lutece- ( in mare flava: , in faemina fn.Ivce), in 
medio alse extus lunula ferruginea feu fulva in macula fufca ; fubtus 
fufco - nebulofce. Inferiores Ala extus cinereae, macula in medio fuica , 
oblonga , & arcu intra marginern fufco ; ergo alse inferiores extus fi- 
millimaj alis fuperioribus a latere intcriore. Alse inferiores fubtus pal- 
lidas macula in medio obfcura. omnes alas cingit margo e pilis coccineis. 

838 # PHALiENA peclinicomis fpirilinguis viridi- cas- 
rulea nitens -, alis inferioribus fufcis„ 
Habitat Upfalia: in Lilieholmen loco campeftri 
d. 3 Junii frequens. 

DESCR. Magnitudo Tabani majoris. Color viridi -casruleus, nitcns in 
alis fuperiohus fupra Sc toto abdomine; at alae infcriorcs utrinque & 
fuperiores fubtus fufca. 

83p.PHALjE.NA pectinicornis fpirilinguis -, alis planiu- 
fculis rotundatis : fupra fufcis : antrorfum albis. 
Habitat in Pratis. 

DESCR. Magnitudo media. Antenna magn-e, nigras. A!a omnes fupra 
fufcfE, margine albai, & verfus bafin e medio albse. fubtus omnes ci- 
nereo punikfe lineolis undulatis duabus grifeis ; Juperiores fubtus ma- 
cula una alterave albicante magna. 

840.PHALAi.NA peclinicornis fpirilinguis y alis pla- 
niufculis anguiatis flavis fufco-nebulofis* Acl ¥ INSECTA. LEPIDOPTERA. 161 

Abl. »j>/. 1736. fi'*4* »♦ 4§- Pixpilio alis planis pal- 

lidis angulatis, 
AIK tmgl. t. 423 /. 6& 

t.pf. f C,D< varietas vel fexus„ 
Habitat in Rofiagia. 

S^i.PHALiENA pectinicornis fpirilinguis 5 tentaculis 
ietaceis longitudine antennarum, alis planiufcuiis 
albidis. De Gecr. 
Habitat - - - 

DESCR. Ala planiufculse , albidse ; Phalana media; magnitudinis : tenta? 
cula in hac una unica adfunt inter omnes a me vifas. # * # # Antennis pctJinicornibus slis planis fedentes. S42..PHAL7ENA fubfeticornis fpirilinguis 5 alispatenti- 
bus dentatis : fafciis cupreo-cinereis. 

Habitat - - - 

DESCR. Ake omnes pone , prfefertim inferiores , ipfa fubftantia (nee 
pilis ) dentats, fupra fafcia ad bafin , & lata in medio cupro - cinerea 
in fuperficie cirierea. 

843.PHALiENA peclinicornis fpirilinguisj alis paterv- 
tibus cinereis : fafciis duabus fufcis. 
Habitat in Umbrofis. 

DESCR. Alce fuperiores cinereae, fafcia ad bafin fufca , parva, 8c ali* 
in medio magrta, unduiata ; totft fuperficies , ii lente infpiciatur, pun- 
£tis albis adfpergitur ; rachis antennarum alba eft; inferiores alce pallid$ 
fafcia unica in medio obfoleta ; fubtus hatc aU punclo nigro obfolet* 
gaudet in medio, abdomen cinerafcens. 

844.PHAL7ENA fubpe&inicornis fpirilinguis ; alis pa« 
tentibus: fafciis albidis fufcisque variis. 
Habitat in Pinetis , pini foliis victitans. 

DESCR. Ala cinerafcentes , fafciis nebulofis, obfcurioribus & albidiori- 
cinereis, variis in diverfis individuis, ut diftin£t« fafcise vix determinari 
poiTint; Inferiores alce canse , excepto poftico margine : puncla nigra, 
oblonga marginem tenuiorem cingunt in utraque ala ; fubtlis alse ci- 
nerere cum puncl:o nigro in fmgulai medio. Pedes cinerei albis maculis» 
Antenna corpore dimidio breviores tenues, & vix manifeftc peitinats, 
cineres. Abdomen albidum immaculatum. Roftrum fpirale flavum. cha- 
racler nigricans in medio alae fuperioris. 

84^. PHALjENA pe£tinicornis fpirilinguis 5 alis paten- 
tibus albidis : lineolis quatuor nigris^ transverfts 
marginalibus. 

R 3 Acl. z6z INSECTA, LEPIDOPTERA. 

. jiSt.upf.iji6. p.zz. n. 44. Papilio alis planis albi- I 

dis ', fafciis linearibus nigricantibus. 
Gcsd. belg. 1, p.z\_. t.\f. Somnolentus. 
Lift. gced. 38. t. \Z. 
Pet. mufi 2. ».4. Phalsena hortenfis media cinerea, 

macuiis fufcis notata. 
Rafi inf.ijs). Phalasna minpr, alis amplis c cinereo 

albicantibus, interdum fufco cinereis , quatuor 

in exteriorum margine maculis linearibus e rufo 

nigricantibus. 
Frijch. germ. 2. p.iy. t.2. f.i. Eruca fpithametra 

viridi - lutea maculis nigris. 
Merian. cur. t. Zf. 
Vulgo W. littera. 
Habitat. in Ribe baccis rubris 197 &: Grojfiularia fipi- 

nofa iof Larva geometra, 

DESCR. Antenittf albidse, parum plumofa. Ala plame, fupra cine*-e«» 
albidse; majores mareine exteriore notatse lineplis, quatuor transverfis 
nigfis, quarum fecunda reliquis longior, quarta vero latior, Alse fub- 
tus fubgrifeae funt. Mas antennis pe&inatis ; fa>mina omnino fetaceis, 
nec ullo modo pe&inatis, fcd tantummodo fe*ratis etiam lente iafpc&a 
©bfervatur. 

* t f *• *. Antennis fimpliciffimis , Lingua fpirali - y 
Alis planis fieclentes patentibus. 
846. PHALiENA feticornis fpirilinguis 3 alis patentibtfs 

aibo fufcoquc nebuiofis, ano flava, 
Goed. belg. z. p. 37. f. 13. 
Lijt. goed. p, \f6. f. 61. 
Jlb. inf k XXXVII. f. 60, 
Reaum. gall. \. t. 49, f. 18; 19, - 
Pet. gaz. f\. t.2Z, f 8, Phakena minor alba, ma«. 

culis nigrefcentibus ornata. 
Raj. inf zzz. Phalxna minpi> alis oblongis ex albo, 

8c caeruleo nigricante variis, ad exortum flavis, 
Habitat in omnibus Pomiferis, Drupiferisque ar-. 

boribus, uti in Pyro % Malo^ Cerafo r folia & flo- 

res devaiians, integrosque hortos fruftu fpolians» 

LARVA fumo ex arbore abigitur, defccndit per fila tenuia, mox ite- 
suui at.fc-ndit per corticem arboris, ni vifco fit oblinitus, vel a galli- 
nis admiMs de crjtur. Circa Solftitium »ftivum defcendit & evane- 
fcit , in Puppam 'transitura. 

847- INSECTA. LEPIDOPTERA. 263 

X47. PHALvENA feticornis fpirilinguis -, aiis patentibus 
fupra fufcis pone , fubtusque flavefcentibus f 
Hoffn. inf 4. U II. /, 3, 
Habitat in pafcuis Oellunse Uplandisc, D. Leche. 

DESCR. Facies papilionis 787. Corpns nigricans. Alce fuperiores 
fufcaz & triixi colore , ponc verfus, maginem quafi fufco iiave- 
fcente obfoleta: ; macula in medio verfus nvarginem crafTiorem una alte- 
rave magis obfcura. Alse omnes fubtus flavefcentes fafciis obfolctis 
concrefcentibus & puh&O magno lunari atro in alis fuperioribus , fere 
• in vnedio. 

J4g t PHAL^BNA feticomisfpirilinguis^alis patentibus ca- 
nis: fafcis cinereis duabus tribusve punclioque nigro. 
Habitatin Pratis arboribus confitis. 

DESCR, Magnitudo tabani. Alae fuperiores camc fafciis duabus veltribus 
latis «qu^libus transverfis fubcinereis. ata inferiores canae verfus pofticum 
marginem magis cineres. Ala omne# fubtus coloris accipitrini f. cinerei: 
cum tinctura rufefcentis coloris vix rfianifefti ; punclum nigricaiis in alis 
exterioribus utrinque confjjicuum. Maris antennse peciinatce funt; Fasminse 
vero fetacea uti prascedentis. 

§4P,PHALiENA feticornis fpirilinguis j alis patenti- 
bus albis: maculis inasqualibus nigris plurimis. 
Mouff. angl. f. poy. 

lat. p. 96. n, 10. 
Jonft.infp. 8P* ». 10. t. 6. 
Mer. eur. \.p\ w. t. 19. (male antcnnis chvatis,} 
Goed. belg. I. p. 101. t, 31^ 
Lift. goed. p. 24. f. p ; 

Blank. belg*p> 41. t. /♦/". E. F. G. H. Geometra» 
Frifch. germ. 5. p. 14. t. 2. Spithometra nigro luteo- 

que maculata* 
Pet. muf 3» n. 4. Phalaena hortenfis alba, maculis 
plurimis nigris infignita, 

p. 4, n.j. Eruca geometrica, pulchre varie- 
gata, grofiulariis depaicens, 
JRaj. inf 178» n. 14. Phalasna media, alis amplis al- 
bis , maculis crebris nigris & lineis transverfis lu- 
teis variis. 

17P. Eruca geometra groiTularia majufcula 
alba rubro & nigro coloribus varia* 

373, n. i # Eruca geometra groffulariam de- 
pafcens* 

R 4 Ha- z<54 INSECTA. LEPIDOPTERA. 

Habitat in Ribcs Speciebus^ Amygdalo , Salice^ Prti- 
no fpinofa. • 

Larva 'Xpus. 

Sjo ■ PH ALvEN A feticomis fpirilinguis 5 alis patentibus 
rotundatis niveis : atdmis cineraicentibus fparfis. 
Habitat in Lucis, 

DESCR. E majufculis hujus ordinis. Tota nivea, fnpra. Ald pulvere vht 
confpicuo cinerafcente adiperfa. Gm/z nigri ; Femora primaria ftigrlcantia, 

SjxPHALJSNA feticornis; alis patcntibus albis : omni* 

bus nebulofo-reticulatis glabris. 
Acl. upf. 173& p : z4*n, fi. Papilio alis planis niti- 

dis albis: omnibus reticulatis, 
Raj.inf z 2,7. n. 87* Phalsena minor pifcinas & fta- 

gna frequentans, alisutrisquealbo & fufco C nigri- 

cante colore variis? 
Habitat in Lemna. 

DESCR. Alae onines reticulatae funt , reticulo duplici linea nigricante, itu 
tra quas color (lavefcens, fed admodum obfoletus: intra circulos five 
esmpos ret|s albae omnino funt slse. Alas utroque latcre fpedtata> concolo- 
rcs funt. 

iyi. PHAL/RNAfeticornis^ alis patentibus albis , pone 
fafcia marginaii 5 infcrioribus nigra: pun&is quatu- 
or albis, 

Reaum.gatt. z. t, 31. /. 1 3* t. to\ 17. 

Habitat in Lemna^cx cujus foliis in cylindrum col- 
leclis fil nidus pro puppa fupra aquas. 

DESCR. Magnitudo ferc Tabani. Autenna corpore ^ breviores , articu- 

lis fingulis ab altcro latere albo triangulo pictis , inde hinc vifae annulis 

nlbis cinclre confpiciuntur. 

Alcv f/;periores albas fafcia ad marginem pofttcum fufca in medio glauca ; 

puncrum fufcum in medio alae. Lineola flexuofa glauca ante fafciam. fub- 

tus cinereas funt hx alae pun&o. in mcdio fufco. 

Alce inferiores albas: fafcia ad marginem pofticum nigra, lineola longitu- 

dinali fuperincumbente glauca & puncds quatuor albis, in fafcia , fecun- ; 

dum ejusdem longitudinem ; in medio hujus alae punctum jiigrum &t*a- 

cula nigricans ; fubtus ha? alae albidiores iunt. 

8f 3 + PHAL^NA feticornisj alis patentibus albis: inferi- 

oribus nebulofo-reticuktis glabris* 
Leefel.prujfic. 178. Eruca nymphaeae. 
Reaum, galL z. t. zz. f. 1. n. 8* 9, 
Act. upf. 1736, p„ 24. n. f 1. Papilio alis planis niti- 

dis albis 5 inferioribus reticulatis^ Habi- INSECTA. LEPIDOPTEP.A. z6f 

Habitat in Potasnogetone foliis natantihus 139, 

DESCR. Eft hsc pr&cedente duplo major. 

8'54,PHALiENA feticornis} alis patentibus cinereis: fa- 
fciis linearibus fufcis, punctoque nigro. 
Habitat inAquoiis. 

DESCR. Magnitudo Tabani. Al<s albo-cinerea; fafciis angtiftis,ttndulatis 8c 

pun£to in mediis alis nigro , tam fupra quam infra. 

QBS. Nefcio adhuc utrum os lingua fpirali inftruatur, nec ne. 

Sff.FHAL/ENA feticornis fpirilinguis> alis patehtibus 
albidis obfolete fufco - undulatis nitidis„ 

u£8. upf \jy&* f- £4« »♦ f°+ Papilio alis planis niti- 
dis aibidis: fafciis undulatis. 

Reaum.gall. i> t. IQ, /, i-f, 

Habitat in Urtica. 

8<6,PHAL>ENA fcticomis fpirilinguisj alis patcntibusi 
fafciis tribus grifei*, pun&oque nigricante. 

Act, upf. 1736. p.t^ &, 47. Papilio aiis planis gri-- 
feis , fafcia pallida, 

Habitat -""-..-"* 

DESCR. Ala fjperiores plano-patentes, flavaj, nitidiufculse , fafciistri- 
bus grifeis: quarum prima ad bafin , fecunda fpatioremota , angufta; 
teniamagis remota, latior, ponc tindulata. Al« inferiores albo - fiavefcen- 
tes : fingttlae als fubtus in medio punc"to nigro notataa: antenna fets- 
craffioris inftar equime. pedum priorum palm* albo fufcoque yark. ma- 
gnirudo mediocrisj in alis fuperioribus inter fafcias duas pofteriores 
puncium nigrum; pars poftica alarum fuperiorum immaculata fiaveicens. 

8j7 + PHAL^ENA feticornis fpirilinguis j alis patentibus 
viridibus„ 

Habitat in Oftrogothia, 

8y8.PHALiENA fcticornis fpirilinguis 3 alis patentibus 
flavefcente - niveis fafciisque linearibus nigris* 
Habitat in pratis & Gramine* 

DESCR. Ala omnes ctncolores, tam fupra quam infra nivea; cum tinchtra 
flavefcente; nervi nigri ramofi; in fuperioribns linea transverfa nigra, deiti 
fimilifi prscedente cum hamo; tum parum arcuata, demum ex duplici ar- 
cu. inferiores lineola transverfa, dein parum arcuata, tum ex duplici arcu. 
margines omnes poftici albi dentibus nigris. 

Syo^PHALiENA feticornis fpirilinguis j alis patentibus 
albidis:fafcia lata nebulofa interius tfnottita» 

Mer. 166 INSECTA. LEPIDOPTERA. 

Mer. eur. t. 1 20, 
Goed. belg. 3. p. VJ+ /. A". 
Lift. goed. 39, /. 13. 
Vulgo Oinicron - ypfilon. 
Habitat in Propceolo. 

DESCR. Antenna fetacea;, minus barbatae. Lingua fpiralis, Ala fupra ci- 
nerafcentes , nitidse.- exteriores bali fufca macula, in medio «d marginem 
fnajprem macula magna, fufca, verfus apicem macula minori fufca. Ab- 
dominis fegmenta finglila a tergo duobus" punitis nigris: margo aiarum 
exteriorum pofticus liiieola e punitis binatis conftruaa notatur. punctum 
nigrum fub fingula ala. Ped.es & tibiae primores nigricantes albis pun&is. 
Vel alia accuratior defcriptio: Corpus albidum. abdomen a tergo duplici ordine 
pundtprum nigrorum. Ala fuperiores fupra albefcentesaut albtc,bafiobio- 
lete nigricantes aut nigrse. Fafcia in medio lata injequalis ncbulofa verius 
corpus omicro-ypfilo notata, corniculis corpus verfus refpicientibus apic«m 
inacula e duplici pundto mgricante. 

Ala inferiores fupra albefcentes linea transverfa cinerca repente. A\x o- 
jnnes fubtus pallidae , introrfum pallidiores linea e pun£tis albidis ein£t« 
punctum nigrum in fingulaala fubtus. Mas albidior eft faeminae, 

§6"o,PHALiENA feticornis fpirilinguis > alis patentibus 
albis : margiqe undique interruptp fufcis t 
Jcl. upf 1736, p. 13. n. 37» Papilio alis planis al- 

bis 5 maculis fufcis inxqualibus marginalibus. 
Habitatv 

DESCR. Alce albse margine pofticofufcolatoinaequali; fafciae margine ex- 
teriore macula longa verfus bafm, brevipre inmedio; verius apicem oc- 
currit macula margmis pofticu 

g6i.PHALy£NA feticornis fpirilinguis ; alis patentibus 
nigro -nebulofis: fafciis duabus albis. 
Aft. upf. 173»- P* z 4> n > 46+ Papilio alis planiscine- 

reis, fafciis albis punctatis. 
Habitat - - 

DESCR. Alis fedet planis; alahit verfus bafm nigro- nebulofas, dein fa- 
fcia undulata alba, angufta, hinc nigricante nebulofa latiore , tum alba 
minore prascedente, majore autem infequente alba, pun&is quibusdam 
nigris notata ; ultiuio fafcia nigricans pun£tis albis. Antenna nigrae. ^e- 
des albidi. 

86%PHALiENA feticornis fpirilinguisj alis patentibus: 

fafcia duplici alba, dupliciquc nigra alterna. 

jicl. upf 17 $6, p. 23. n. 4f, Papilio alis planis albi- 

dis, fafciis latis cinereis. 

Habitat. - - - 

VESCR. Facies pracedentis. Ala verfus bafiu nigricantes : ni©x fafcia la- 

m. albtj dein faicia lata nigra. ultim© fafcia lata alk». 

803. INSECTA. LEPIDOPTERA. 167 

gr^.PHALiENA feticornis fpirilinguis * alis patentibus 
cinereo - maculatis t 
Aft. upf 1736. p+%\. «♦ 43. Papilio aiis planis 
vireicentibus cinereo- maculatis. 

Alo. angl. t. jo. j\ 86?. 

Habitat - - - - 

DESCR. H?ec colore virefcente fuperbit , & unica infuper macula verfus 

alarum apices. 

8*4. PHALiEN A feticornis fpirilinguis tota atra , alis 

ereclis apice albis, 
Aft. upf. 1736. p. 23, n. 3f. Papilio alis pknis ni« 

gris: apicibusalbis. 
Habitat mPafcuis menfejunio&julio. frequens* 

DESCR. Eft e minoribus. Tota atra, exceptis fummis apicious alarum ex- 
teriorum margine albis ; dum fedet alas ere£las , uti Papiliones diurni , 
tenet. 

%6f. PHAL^ENA feticornis fpirilinguis tota nivea t 

Atl. upf 1736. p. 24. n. 39. Papilio alis planis albis* 
Habitat in pratis menfe junio* 

DESCR. Tabano primo paullp major, omnibus . is partibus nivea. 

go"6\PHAL^ENA feticornis fpirilinguis j alis patentibus: 
fafcia duplici fufca albaque alternis, 
Frifch. germ. if, p. 35% /♦ 14* Papilio erucx fpitha- 

metr^e lineis utrinquc tribus* 
Habitat in Pruno. 

$67, PH ALtEN A feticornis fpirilinguis y alis patentibus, 

erucx viridis bacilliformis. 
Frifch. germ. 7. p. 27. /♦ 19. Papilio erucse fpitha* 

metras luteo - viridis ere£t$e ftantis, 
Habitat in Pruno. 

&58.PHALyENA feticornis fpirilinguis > alis patentiffimis 
linearibus ramofisj exterioribus bipartitisj in- 
ferioribus tripartitis. 
Reaum. gall. 1. t. zo. f. 1. z. 
? Frifch, ge%m. 3, p r 20. /. 10, Papilio erucx florum 
caprifolii? 
Raj, inf. p t zof. n f ioi t Phalaena minima^ alis am- 

plis, 268 INSECTA. LEPXDOPTERA. 

plisrigidis, membrana connectente facile disru- 

pta a fe invicem disjunclris. 
Acl. upfi 1736. p t . z6. n. 87. Papilio alis ramofis. 
Habitat in Lonicera ( Xylofteo ) in infula upfaiienii Li- 

lieholmen. 

###### jlH s ftmplicijjtmis 9 Lingua fpirali > 

nec alis planis fedentcs nec fronte prominula^ 

8<5p, PHALiENA feticornis fpirilinguis -> alis fuperiori- 

bus fufcis : linea punciisque duobus rubris 5 infe- 

rioribus rubrls,. It+ cel 120, 
Mouff. lat.p. 98. n. 2. t. 97* f inter tres infimas fu- 

prema. £c p. 185 fiavefcens fuperioi\ 
Jonft. infi t. y+ ord. 3. Phalsena minima pratenfis 2. 
Charl. onom.p.fz,. Eruca Jacobsea. 
Rob. icon. t. zo. 
Alb. inf t. XXXIV. f Lf G. 
Mer. eur. 2. p. f6. f 28. 
Goed. belg. \. p. f6. t. 9, 
Lift. goed. p, 1 34, f f 4, 
Blank. belg. 11. t. i.f G. II. I. K. Eruca arenaria. 

germ. 9. t. i.f.I. K. 
Reaum. gall. \. t\ 17. f 4, f. 6. 7. 
Pet.gaz.p. f2> t. 39. f 6. Phalama umbrica , linea 

maculisque fanguineis* 
Raj. inf 1 6$. n. z6+ Phalsma media, alis exterioribus 

colore nigro & fanguineo variis, extimo duntaxat 

margine nigro, 
Derrham. phyfico- theol. l. S* e f 6. n. 6. Papilio Jaco- 

bacas. 
Habitat in Senecione 6"68 5 Jacobasas 690, minus 

frequens apud nos 5 quam in Dunis Belgicis. 

DESCR. Corpus mgrum. Antenna fetaceas, roftra duo fpiralia minima.^- 
lce nigrs; fnpcrior niargine longitudinali linea rubra, macula rubra ad 
apiceni & alia rnacula ad marginem interiorem; ala ivferior rubra margi- 
ne crafliore nigro. 

S70. PHAL^EN A feticorrjis fpirilinguis^ alis incumben- 
tibus : extcrioribus csefiis nebulofiY} inferioribus 
luteis, fafcia atra margjnali. INSECTA. LEPIDOPTERA. 169 

Hoffninft. if. / 18. 

Goed. belg. \. p. 7 i. f.14. No&ua, 

Lifl.goed.p. 114- / 41* 

Blmk. belg. 3?. t. 6. f. D. E. F. 

germ. 28. t. 6. f. B. E. F. 
Alb. inf. 72. f. C. D. 
Mer. pin. 198. Papil.ip major, cum exterioribus alrs 

fufcis 3 intcrnis aureis nigra linea fimbriatis , 
Mer. eur. t. 49, 
Raj. inf 23% n.iS. Papilio major, alis prselongis: 

exteroribus vel rufis yei ex cinereo nigricantibus > 

interioribus fulvis cum fafcia lata nigra prope i- 

mum marginem. 
Frifch. germ. 1 o, p, 1 7 . t.i^.f.^. 
Reaum.gall. 1. t. 14, / 8, 9. 6. 7 . S. 10. 

i.t.^i.f 11. 
Acl. upf 1736", p.. 124. n. 60. Papiiio alis depreflis 

grifeis, obfcure maculatis, inferioribus fiavis 3 

margine nigro„ 
Habitat in Thlafpi Burfa paftoris f 22 in Senecione , 

Auricula urfi , Primula fCheirantho 3 variis, 

S^i.PHALiENAfeticornis fpirilinguis 5 alis incumben- 
tibus grifeis : albo fulvoque reticulato maculatis* 

Goed. belg. 1. p. 126". t. 68. 

Lift.goed.p. iz6.f. ff. 

Habitat in Sambuco y volitantes copiofe Upfalia? ad 
Sandwiks Kiailan juxta viam vidi 1742, JunioXI^ 

DESCR. Magnimdo majoris mitfcse. alis plano-rdeflexis, fufcis , variis ra- 
tundis & ierrugineo-fulvis maculis undique adfperils. 

872, PHALyENA feticornis fpirilinguis ; alis deflexis 

ferrugineo-cinereis : maculis alba flavaque, ano 

barbato ferrugineo. 
Raj.inf. 16 f; n. zo. Phalasna media, corpore brevi 

cra(fo 5 alis exterioribus e pulvcreo rubentibus, 

maculis nigris variis? 
Frifch.germ. 7 .p. 29. t. zi. Papilio eruc.x atriplici- 

nse mgras linea laterali lutea ? 
Smolandis Afkepieflc* Habi- z 7 o INSECTA. LEPIDOPTERA, 

Habitat in Urtica , Spinacia, Atriplhe, frequens" sefta- 
teindomibuslucentibus candelis feipfam crcmans* 

DESCR. Ake pone lineola alba: inaculas dux obfoletse : anterior alba, 
pofterior flava. Antts amphilimus, 3 valvis monfirofifTimus, bartf tufta te- 
itus. Alce fuperiores ferrugineo-nigra, maeulis & lineolis obfoietis albi- 
dis. Alai fubtus pallidas pundto nigricante in medio. 

873-PHALiENA feticornis fpirilinguis , alis deflexis : 
exterionbus fufcis, lambda grieco infcriptis. 

Reaum, gall.z. t.z6.&t. zj t f. 4, f.tom. i.t.ig.f.2. 

Frifch. germ. 1. f . p f yj. t. 15-. 

Blank. belg. f^J.8. f.N. O. P- Geometrafecundus. 

Pet. gaz. t. 6^f 6. Phaiiena lambda, 

Goed. belg. z. p. 8z. t. z\. Phiiopfon, 

Lift.goed. 41. f, 14. 

Mcrian. eur* t,8z, 

Raj.inf 163* n. 16. Phalaniae mediis minufcula, a- 
lis extefioribtis cinereo 8£ nigro colore variis, me- 
dia parte liiiea alba y iiteram aliquatelius referen- 
te, notatis. 

Aft. upf ij]6, p. 2). n. 68. Papilid alis depreffis li- 
tera y aurea infcriptis. 

VuJgo y. Gamma aureum. 

Habitat in Artemijia Abrotanuni dicla^ Lacluca^ Bor- 
ragim. 

DESCR. Alse fufco- nebulof* j pulchre variegats, litefa y vel A nota- 

tse; fingula littera in iinguia ala fuperiore. alce inferiores fufeas : lingu^ 

longiifims; funt, 

Variat alarum & argenteo St aureo colore, forte inde fexu. 

Frifch. figura differt fku litterce y , cnjus crura duo fefpiciunt/marginem 

QKteriorcm, in noftra contfa acjlle pingit. 

874.PHALiE.NA feticornis fpirilinguis > alis depreffis 
cinereis macula obfoleta : fubtus C obfcuro, infe- 
riorjbus albidis^ 
Habitat in Hortis frequens* 

DESCR. Medi^ magnitudinis. Ala fuperiores fupra cinerea;, lTiacula late- 
rali obfoleta ovata & transverfim undiilatis lineis. Aice vnfermes fupra fe- 
,re nivese. Alse omnes fubtus cinerafeentes afcu magno obfoleto fufco li- 
teram C mentiente. Tkorax antice grifeus. 

87f.PHALiENA feticornis fpirilinguisj alis deflexis 
nebulofis: fafcia una aiterave aurea.- Mer. INSECTA. LEPIDOPTERA. 271 

tr. eur. v. 1+ p. 14. t. 39«. 
Xaj\ inj\ 182, Phalama media, alis extcrioribus du- 

plici area transverfa viridi - aurata ferici inflar 

fplendente infignibus. 
Habitat in Mentha^ volitando mel florumhaurit. 

DESCR. Magriitudo media. Caput^ tboracis antica pars Sc antenna exaibi* 
do-rlnvefcentia. Ala Juperiores nebulofae, verfus maf ginem pofticum cine- 
rco- obfoletas, dein fafcia pallido-aufata, tum nebulofse funt alae cum tin- 
&ura aurea, quae quafi alteram fafoiam auream eonltituit; demum nebu- 
lofo cinerafcentes ad fcuifin alas. Alse fuperiores . fubtus fufcae, ad mafgi- 
nem poftice grifese ; Ala inferiores iupra fufcefcerites & esedem infra fui- 
gfifeaj cum arcu nigricante reflexo & punito lunulato. 

J87tf.PHALJi.NA feticornis- fpirilinguis$ alis depreflis 
fufcis : linea iitrinque ferruginea 5 humeris gib- 
bis , fafciculoque medii dorfi, 
Habitat in Hurnulo. 

DESCR. Phalama e majufculis f. Gamm£ 873 par; Ala tupf* fufco-rie- 
bulofas: fuperiores ad bafin lineola curva fubfefruginea (ante hanc palli- 
dior alia) transverfa, & alia ferruginea transverfa verfus apicem. Alas 
fubtns pallidte pun&o nigro in medio, Pedes anteriores longiores barbats. 
Collare atergo thoracis prominet & fafciculus piiorum a tergo thoracis 
cinereus. fafcicuius minimus pilorum nigricantium in medio dorn. 
Larva glabfa, cutva , pone oblique tfuncata, viridis, humeris triangulo 
ftavo notatis. 

877*PHAL^NA feticornis fpirilinguis > alis depreflis 
fufcis : iupcrioribus macnla duplici pallida, tho- 
racis apice bafique gibbis* 
Habitat in Lacluca , metamorphofin intra terram 
fubfens* 

DESCR. Fafciculus duplex thoracis a tergo: altero ad bafm thoracis gib- 
bo:, altefo ad apicem. Phakena tota fufca eft , fed in medio alse exterio» 
ris verfus marginein cfaffiorem duas maculaS pallidce : quarum prior ro- 
tunda, pofterior reniformis.Linea alba intra marginem pofticum duplici 
dente exiens. A\x inferiores cinerea:. Asius barbatus. 
Larva lividaglabra, ilibtus paliide incarnata latere lmea nigricante fubtus. 

S^S.PHALiENA feticornis fpirilinguis ^ alis deflexis 
ferrugineo cinereis : duplici inacula cinerea, tho- 
racis apice bafique gibbis. 
Habitat Phalana hxc frequens inventa in Carduo 
nutante 6)f florente* In hoc Carduo florente o- 
mninocte varise Phalamre in copia colligi pofflint» 

DESQR. Magnitudo e mediis majufcula. tlmax bafi eollari expanib, de- 
m fafciculo, tum verfus apicem alio fafciculo, demum in initio dorfi a- 
lius faiciculus & ultimo in tertio fegmento dorfi parvus fafciculus. Ala 

fitpe- zjz INSECTA> LEPIDOPTERA. 

fiip-eriores fupra canje macula rotunda & obtufe cordata, cana, cul adja- 
cet regio ferrugineo cinerea, variis lineolis nigris pi&sf; fubcus cineree* 
Alk inferiores fifpra albidse,extrorfum fufcefcentes; fubtus cincreae punCto 
& lineola fufca. Abdovim ovatum ar£tum , non barbatum. 

8jp. PHAL/ENA feticornis fpirilinguis 3 alis deflexis 

caniss maculis ij/-formibus nigris, 
Frifih.germ. z. f* 1 3. /,2. Eruca dorfo faccato* 
Reaum. gall. f. K4.1. f.f. 6. 
Raj.inf 35*0. Eruca rarius pilofa, cornu in medio 

dorfo erecto, 
Goed. belg. 1. p.6z. t.zz, Admirabilis* 
Lifi. goed. 2,0.9, f. 91, 
Vulgo litera & Piu 
Habitat in Jrmcniaca ; 3 Malo , ^uercu. 

DESCR. Magnitudo media. /4/tf fupefiores canae macuits littera J/ inverfi 
adfperfas. Linca nigra per oculos a roftro utrinque folitaria. A!a 
inferiores exalbidas fubtus punclo ni^ro. Mas notis u/ manifeftioribus, 
Famina vero omicro rfijgfd fupra alas iuperiores diftinguitur. 

88o, PHAL/ENA feticornis fpirilinguis triangularis j 
alis deflexis flavis : lineis duabus ferrugineis 
obliquis* 

Atl. upfiyiG. p.z.\. n. 49. Papilio alis planis pal- 
lidis nitidis. 

Reaum. galt. 1. t. 16. f. 11*12.14. 

Habitat in Braffica. 

DllSCR. Tota rkva eft & ffledis magnitudinis feu Tabarii majoris. 
Tibla pofticse fpinof*. Ala deflexaj & pone quafi forcipata catida avis 
a fe invicem diftantes apicibus , ac parum plicata?: linere tres obli- 
qu?e fetrorfum defcendunt in ala fupefiore, quarum prima vix con- 
-fpicua ; fecunda ferruginea defmcns quafi in maculam ferrugineam an- 
te marginem ; tertia linea adhuc longior; margo etiam parum fufcefcit. 
fubtus alse omnes lineola obfoleta obliqua notat?e , flavefcentcs. Li- 
neola unica obliqaa in fuperiore latere alarum inferiorum. 

28i.PHAL/ENA feticornis fpirilinguis > alis deflexis 
nigricantibus, collari abdomineque fulvis. De Geer. 
Habitat in Roilagia, 

OBS. Alse deflexae , oblongas , pone plicata: , reliqua fufca. 

SSi.PHALiENA feticornis fpirilinguis 5 alis incumben- 
tibus flavis : fafciis duabus grifeis obliquis 3 poliica 
interrupta, Habi- INSECTA. LEFIDOPTERA, 275 
Habitat m Hortis. 

DESCR. Phal&iife magnitudinc mufcae carnivoras: Ala deflexo- incun> 
bentes , breves , latx : fuperiores _ pallide flavefcentes , fafciis duabus 
retrorfufn fpectantibus , fufco - grifeis , quarum poftica in medio inteir- 
rupta. Pedes fpinofi. 

gS^.PHALiENA feticornis fpirilinguis 3 alis dcpreffis 
fulvis : niacula margmali argentea triangulari. 
Habitat in Pomariis rarius. 

DESCR. Magnitudo mufca; doirieftical; Ala derlexo - compreflie : fiiperio- 
fes fupra fulva» feu riifo-luteae macula ad marginem extefiofem,fere in 
feiedio , argentea, triangulari , bafi marginem obtegente ; fuperiores ala; 
fubtus fufcfE. , pnferiam aiaj albid*c. Antenna corpore dimidio bre- 
viores, mripucimmak Litkm fpiralis , breVifiima. Otuli ni°fi. 

884. PHALjENA feticornis fpirilinguis j alis deflexis al~ 
bidis : fuperioribus duplici iafcia obfolete ciiierea. 
Habitat in Hortis rarius. 

DESCR. Magnitndo minoris mufcve , ad nsfutas pfoxime accedit, fed 
ala; magis patulae , tamett onmino deflexaa : color totius albus eft , fed 
in iupefiofibus alis, quse riudaj funt , fafcia duplex cinefea, imo & ci- 
nerities verfus alarum apices , quafi fafcia tertia dimidiata: thorax teoituf 
viliis longiufeulis, qui in gibbum fere eievantur. Antenna filifofmes, cineria. 

88f.PHALJLNA feticornis fpirilinguis 3 alis deflesis 
pallide grifeis : fafcia fatiiratidre^ 
Habitat in Hortis. 

DESCR. Magnitudo mufca; darnivorae. Lingna' btevirtima» Ala fupe- 
riores grifeae f. flavefcentes , fafcia in medio verfus marginem inte* 
f iorem fpeitans , faturate grifea ; fimilis macula ad bafin alarum & 
parva macula ad marginem exteriorem , veffus apieem etiam faturafe 
grifea ; alas fubtus in medio fufcae. Ala infsriores craffiori mafgine al- 
befcentes. Als iuperiores pone rstufae, Affinis antepenuitimae 882. 

88<5. PHALiENA feticornis fpirilinguisjalis deflexis: fii- 
pra fufcis margine albam lineolam emittente. 
Habitat Stockholmix inter arbufta. 

DESCR. Magiiitudo Tabani. Ala fitperiores fupra fufcs lriargine cras- 
fiore albaj , in medio linea feu ramulo pofteriora refpiciente°albo, & 
fafcia transverfa exalbida verfus marginem pofteriorem ; ala inferiores 
cinereae; omnes iiibtus glaueae. 

* * Antmnh fimplkijjimis - y tingua fpirati $ fronte 
prominuia^ 

887.PHAL/ENA fecicornis fpirilinguis 3 corniculis duo^ 
bus recurvis bafi criftatis, afis plano - incumben- 
tibus, 

$ Reatm. Z74 INSECTA, LEPIDOPTERA. 

Reaum. gall. i. t. 18. / u. iz. 13, 14.15% 
Habitat m Domibus, frequens vere, 

DESCR. Figura oblonga, planiufcula: magnitudo mufcae carnarite. JRp- 
ftruiH fpirale. ala fuperiores nitids, cavitatibus lon^itudinalibus llriatse, 
orifeae, punttis obfoletis minimis fparfis ; Aice ivferiores albcc, nitidas; o- 
nrnes ponc ad marginem villofe. Pedes fpinofi. antennce fetiformes. in 
fionteloco maxillarum prominularum Corniculaduo fubulata, parva , a- 
cuta , recurva verfus antennas , bafi vevrucofa five criitata. Abdomen fub- 
tus utrinque pun£t"is 5 nigris, verfus latera fitis, longitudinalibus. corpus 
alias totum aiis fuperioribus concolor. Coior alarum pariim variat; hinc 
aliis grifeus, aliis glaucus: fingulis extcrioribus 2 punciisalbis cum an- 
tecedente nigro. 

888,PHALiENA fcticornis fpirilinguisj corniculis duo- 
bus fubulatis recurvis , albis nigricantibus fupra 
alis maculatis, 
Habitat in Nemoribus, 

DESCR. Minima eft, oblonga, nigricans. a!ce fuperiores in dorfo albi- 
dis maculis tribus longitudinalibus nigricantibus. Alaj pone barbatas ni- 
o-rs , ad latera fufcs; maculte f. fafcia; tres in medio dorfi longitudinali- 
ter difpofitaj nigricantes. cornicula recurva fubulata non criitata. 

889. PHALiLNA feticornis fpirilinguisj corniculis duo- 
bus fubulatis recurvis , alis incumbentibus nigro 
cinereoque nebulofis. 
Habitat in truncis Populi tremula g i p 5 cujus foliis larva 
vi&itat, eaque convolvit. 

DESCR. Magnitudo mufcae carnarive, antice acuminata, corpore depres- 
fo ala fuperiores incumbentes, fufca: canoque nebulofas, pone punctorum 
ordine nigro. cornicula funplicia recurva ; Antenna fere corporis longitu- 
dine. 

gpo,PHAL/ENA feticornis fpirilinguis -, alis fuperiori- 
bus pone unguiculo curvo terminatis. 
Habitat. ... 

DESCR. Mao-nitudo inulcae majoris. Antenna nigras, filiformes. corptis 
tomm fufco-nigricans; al is Juperioribus pundis hmulato-lineanbus, trans- 
verfis adfperfis'; hinc ex albo & nigro quafiundulatse funt alae. apex ala- 
rum fuperiorum five margo exterior & craffior defmit in unguiculiim cur- 
vumfive arcuatum furfum; margo alarum exteriorum crailior, magis niger 
lineolis curvis albisque pulchre variegatus. 

891.PHAL/ENA feticornis fpirilrnguis nafutaj alis fu- 
perionbus albis: pun&is nigris, inferioribus fufcis. 
Albinjnf £ <5o 4 /. A. B. C. 

Merian/eur. z. p\ z. t. z. in meclio intra folliculum. 
p. 43 + t. 44. in lana. 
gallice t. fz. &? 94. Reaum. INSECTA. LEPIDOPTERA, % 

jR.eaum.galI. i. t t iz. f i -p. 

Raj. inf. 196. Phalxna parva, alis longis, lividis £ 

plumbeis , cxterioribus punftis nigns crebris fti- 

ctois, obf» (bis in eadem pagina). 
Acl. upf. ij$6.p.z6. n. 8i, Papilio alis deprcffis ar- 

genteis nigro pun&atis. 
Habitat iri Evonymo^ Cerafo^ Pruno fpinofa^ Pado\ 

prsefertim in Evonymo 133, cujus folia quotannis ita 

devaftat, ut inde Germanis Spinnelbaum dicatur ar- 

bor ob hujus fila. 

DESCR. Extus tota nivea. Ala fuperiores extus pun&is atris quatuor aut 
quinque ordinum longitudinaliter digeftis. Caput & ihorax etiam punctis 
nigris adfperfa. Alas fuperiores fubtus ut & inferiores utfinque plumbese 
five fufcse. Venter fubtus albus fupra niger. Os probofcidc fpirali. An- 
tenna fetaceae. Als fconvplutas in formam teretiufculam. Pedes (pinoii. 
Larva exalbido-flava, pilis rarioribus. caput & annulus corporis primus- 
aigra ; ordo punctof um nigrorum in utroque latere ex pundtis decem 
pedes XVI. 

Pfas reliqtiis hsec Lafya , quae maxime gregaria , fila net & membranas 
texit albas , rnagnas , intfa quas habitat. 

OBS. iPhalaenas naflitas vocO , quarum maxilla» prominent ; cofpus his 
anguftum , alse complicataj in fcmicylindraceum ; fpinas conimuniter in 
pedibus habent: roftrum fpirale: antemife his fetacese. 

892.PHAL/ENA feticornis fpirilinguis hafuta higfa, ca- 
pite niveo , alis pohe albidis„ 
Rafinf.p. 204. n. $>8. Tenia veftivora fnajor, alis 
oblongis acutis:extefioribusadfcapulas nigricanti- 
bus 5 inferius albentibusj interioribiis fufcis iive 
ciriereis* 
Habitat in veftimentis^pellibus ^ irapeziis & omnibus 
a ianavelvillisanimalium confe&isj prafefertim de- 
lectatur veftimentis Rhdngiferinis Lapponum, 

DESCRi Totaoblonga, angufta , verius apicem alae eleVatse. Crtp«ralbum- 
Ala Juperiores nigrae, fed a medio ad apicem alb£ , albedine pimclis vix 
confpicuis fufcis parum inquinata. Ahe inferiores cinefea; ; Corpus &aftus 
nigra. antenna fetaceaj. 

Larva facit cucullos cylindraceose villis,quos fadit; hincni cuculli vm-» 
dent eodem colore ac veftimenta, quaj confumir, fi hasc vdfieo-afa funt 
fit & cucullus vanegatus. incedit cauda elevata, quam tegit cucullus,iri 
quo fe recondit terrefaaa ; cum crefcat quotidie craflitie, evadit & quoti- 
die cucullus anguftior, hinc a latefe diffecatur & lacinia nova ampliatur 
hinc fi varie coloratas veftes ilii objicias, variegatus erit cuctilhis inftar 
hiltnonis. 

Sp^PHAL^NA fcticornis fpirilinguis nafuta cinerea^ 
thoracis puncl:o utrinque albo f 

* & Reaum. z 7 6 INSECTA, LEPIDOPTERA, 

Reaum. gall. 3. /. zo. f. 2, 3. 

Habitat inVeftimentis, cujus larva cylindros confi- 
cit, iisque fe veflit & occultat. 

DESCR. Parva eft ; Ala cinereas; abdomen, pedes, caput&tota pars in- 
ferior albida. 

ga^PHAL/ENA feticornis fpirilinguis nafuta cana, ca- 
pite fubgrifeo , punclo nigro in medio alarum, 
Habitat in veilimentis pilofis , quae corrodit & depi- 
lat intra cucullum latitans, 

DESCR. Minima eft & praecedentibus duabus affinis, noxia & vulgaris. 

8pj% PH AL/EN A feticornis fpirilinguis nafuta viridis, 
Frifch. germ. 3. f. 18. t. g, Papilio viridis erucx fa- 

licinx, 
Habitat in SalicibuSi 

DESCR. Latior eft aliis , fed ratione latitudinis admodum brevis & pone 
©btufa. ala fuperiorss extra dilute virides, nullo autem modo ad caerule- 
um vergentes, fed albido virides. maxilla afibidfe. ala inferiores ( & fupe- 
riores fubtus ) albidae ad plumbeum inclinato colore. venter albus. pedes 
fpinofi & tota Phalaena fubtus albida. caput album. 

gp6*. PHAL&NA feticornis fpirilinguis 5 alis incumben- 

tibus grifeis : inferiorum margine craffiore albido. 

A bl.upf 17 %6.p.z<f* ^77* Papilio alis depreffis bre- 

viffimis tefhiceis* 
Habitat in Rofis 406" , ubi legi Propolin, 

DESCR. Congeneribus latior eft, verum ratione latitudinisl admodum 
brevis & pone obtufa. Wa omnes grifeas feu dilute teftateafe, tam fupra, 
quam infra, ut & totum animal , fed fnperiores alae lineolis transverfis, 
inaequalibus obfcurioribus , vix confpicuis; inferiores Alae margine cras- 
fiore verfus bafin albido- flavefcentes ; alas fuperiores pone emarginatae 
margine nigricante. 

8p7. PHAL^ENA feticornis fpirilinguis nafuta nigricans: 
fafciis duabus albis tefiellatis, 

DESCR. E maximis hujus ordinis haeceft, tota nigro-fufca; fafcia alba, 
linearisduplex alas fuperiores transverfim fecat, quarum altera juxta ba- 
fin ,. altera verfus alarum apicem ; harum fingula alba eft , fed maculis 
parv is nigricantibus quafi teflelata. 

8pg.PHAL/£N A feticornis fpirilinguis nafuta grifea ni- 
gro - nebulofa. 
Habitat in Domibus rarius. 

DESCR. Parva, femicylindracea, alis margine fuperiore villofis; ala fu- 
pra grifeae funt, fcd nebulofae colore fufco - nigricante. pedes grifei. ocn- 
li nigri: nafus minus prominens. antenna tilis breviores, fetaceae, nigrse. 

8pp. INSECTA. LEPIDOPTERA. 277 

8pp. PHALi^NA feticornis fjpirilinguis nafuta nigra: li~ 

neis argenteis transverfis quatuoi\ 
//. gotL z6o+ nomen praecedens. 
Habitat in monte Hoburg Gottlandiae copiofe 3 ubi 

pulveris volatilis inftar terram occupat. 

DLSCR. Eft inter minimas hujus ordinis , oblonga, nigra,femicylin- 
dracea. Capnt & Antenns albas. alavum. margo tenuior villis terminatur. 
Lima quatuor transverik argentea; aras diftinguunt, quarum-prima me- 
dietate retrorfum fiexa , fecunda re&a , tertia & quarta medietate antror- 
fum flexa. 

poo. PHALilNA feticomis fpirilinguis nafuta nigra: li- 
neis argenteis transverfis tribus. 
j/Bt upf. ijj6+p. 16. n. 84» Papilioalis depreffisob- 
longis argenteis : lineis tribus transveriis aureis : 
media bifurca, 

DESCR. Eftinter minimas hujus ordinis , ohlonga, nigra, femicylindra- 
cea. alarum margo tenuior villis terminatur, ut in omnibus hujus ordi- 
nis. Lima tres transverfales argentese alas diftinguunt» ita tamen, utin- 
terjacens nigrum non latius fit lineis argentcis, quarum prima medieta- 
te retrorfum ,ultima antrorfumflexa; intermedia vero transverfalis, utrin- 
que extremitates verfus bifida. Si affervatur Phalama hsec mortua perit ni- 
gredo, & ejus loco deauratus prodit.color. 

poi.PHALi^ENA feticornis fpirilinguis nafutafufca: li- 
nea aurea oblique transverfali. 

DESCR. DifFert in paucis admodum a duabus praecedentibus , lineafci- 
licet unica oblique transverfali , cujus medium a tergo antrorfum fiecli- 
tur; hinc utrinque diriguntur; linese crura oblique retrorfum. 

poi. PHAL/ENA feticornis fpirilinguis nafuta nigraj a- 
lis exterioribus deauratis 3 antennis corpore loiv 
gioribus. 
Habitat Upfalise in Salice. 

DESCR. Magnitudo mufcs; tota nigra ; antenna fetacex corpore longio- 
res; nigras annulis minimis albis. ala exteriores extrorfum nigras. 

po3 t PHALiENAfeticornis fpirilinguis nafuta alba^ alis 
exterioribus linea duplici fufco argentea : pone va- 
go - undulatis, 
Habitat in fylvis acerofis. 

DESCR. Minima magnitudine culicis, nivea, alis exterioribus ad baiiti 
utrinque lineolis duabus longitudinalibus fufco - argenteis ; pone chara- 
cleribus vagis nigro - argenteis obfoletis notatis. 

5)04. PHAL^ENA feticornis fpirilinguis nefuta flava pla- 

niufcula: lineis quatuor transverfls fufco-angenteis. 

S 3 Habi- 2, 7 8 INSECTA. LEPIDOPTERA. 
Habitat in fylvis. 

DESCR. Magnitudo mufcse; linea: 4 transverfse fufco -argente*, «jua- 
rum tertia introrfum birida: ultima in ipfo margine poflico alarum. 

90 f. PHAL/EN A feticornis fpirilinguis nafuta cincrca y 
alis antice albidis , pone fafcia lineari albicante. 
Habitat - - 

DESCR. Puppa pallidas intra rete album , oblongum , tenaciflimum , 

plures flmul. 

Phalsna nafutis fere niajor. Pedes fpinofi ; Ala longse , cjnerese ad vi- 
ride vergentes , antice verfus bafin albidaj % qus albedo pone lineoia 
nigricante terminatur; fafcia albida, linearis, transverfa, curva verfus 
apicem; intra apicem lineola undulata , nigra. Ala inferiores palliiSo- 
albida; \ margme fufcse , terminatse villis longiufculis , albidis , paralis^ 
lis. Qculi nigri. 

P06.PHAL/ENA feticornis , fpirilinguis nafuta atra: 
linea alba transverfali. 
JEt. upf. 1756. p. 2,3. /2. 38, Papilio alis planis nir 
gris : linea transverfa alba. 

DISCR. Efl inter minores , prscedentibus 903.904 paulo major; tota atra, 
fed linea aiba , minime argentea, anguftiflima, transverfa alas in me- 
dio riotat, 

£07, PHAL/ENA feticornis fpirilinguis nafuta albida: 
itriis longitudinalibus aibis punctulo nigro ter-s 
minatis. 

Ra). inf 2,29, n. io6\ Phalscna minor pafcuomm 
gemina probofcide 5 alis oblongis , cum fedet cir- 
cumyolutis, exterioribus ex argenteo lutefcentiT 
bus vel argenteis vel plumbeis/ 

jftt. ipfijfa p.z6. n.Sz, Papilio alis depreffis cu- 
neiformibus oblongis itriatis, 

Habitat copiofiflima per totam xftatem in lxtifli- 
mis Pratis roriferisque graminqfis, infidens gra- 
rnini capite femper deorfum fpectante y inter o- 
irmes m pratis, nprtris frequentnTima. 

DESCR.' Corpus ob.lo.ngum, lineare , alis circumvolutisal^o.-plumbeis 
ad argenteum nitorem inclinantib.us, cum ftriis concavis pallidioribus 
longitudinalibus,.terminati.s antequam marginem attingunt alarum ; in-_ 
tra harum itriarum fines & marginem pun&orum nkricantium mini- 
morum&vix confpicuorum ordo transverfus. PeA.es ipino.fi.. 

9o8.PH[ALi£NA feticornis fpirilinguis nafuta albida: 
linea longitudinali argentea poitice rarnofa, 
Habitat in lxtiffimis pafcuis cum praecedente. 

* ' DESCR. 


INSECTA. LEPIDOPTERA. vjp 

DESCR. A prxcedente parum & vix differt ; major h*ec eft , in iisdem 
tamcn'locis occurrit , eodem modo fedet &quiefcit, ut pro una eadem- 
que facile haberetur , ni fola figura differrct. Si alaj probe infpician- 
tur, qure alias plumbco-albse , in his obfervatur linea argentea in medio, 
longitudinalis, pone emittens ramos fimplices ftriarum inftar. 

pop,PHAL/ENA feticornis fpirilinguis nafuta cinerea^ 
dorfo vitta alba, 
Habitat in Hortis oleraceis frequens menfe Majo 
in Junium. 

DESCR. Magnitudo Culicis; fedet alis compreflis, oblongis, verfus a- 
num altioribus magisque comprefTis fubcinereis ; dorjum feu alarum 
complicatarum latus coelum refpiciens eft album, vittfe inftar longitu- 
dinalis utrinque duobus tribusque denticulis inftru£he. Antennas, dum 
fedet , rec"ta antrorfum protendit ; volitat juxta terram. 

pio.PHAL^ENA feticornis fpirilinguis nafuta fufca: 
macula utrinque nigra. 
Reaum. inf. z. t. if. /.7.8? 
Habitat in fylvis. 
• 
pii,PHAL/LNA feticornis fpirilinguis fubnafuta ne- 
bulofo - fufca - y macuia duplicato- triangulari dor- 
fali alba. 
Habitat in Senticetis Sc juniperetis frcqiiens Farilunse^ 

DESCR, Parva eft , & pratenfi 907 minor, fufca & quafi fimul 
nebulofa; in medio dorfi duplex macula triangularis alba,feu diftinciius 
macula fimplcx triangularis alba, cujus apex caudam refpicit & bafis 
caput; huic immerva quafi eft alia alba triangularis macula ad medium, 
ut foliyn bafis verfus caput confpiciatur ac fi effet prior 'prolifera macula, 

pi2,PHALiENA feticornis fpirilinguis nafuta cinerea: 
puncfco utrinque nigro. 
Habitat in Hortis. 

DESCR. Haec inter majores nafutas numerari debet. Ala ftipra canse 
parum nebulofre. Punctum parvum nigrum iri medio alx exterioris 
utrinque. Ala ivferiores canefcentes nort nebulofae. Livgna fpiralis 
breviffima. 

pi3»PHAL^ENA feticornis fpirilinguis nafutanigricans: 
lineolis luteis margine albis undulatis» 
Habitat in Pado. 

DESCR. Magnitudo mufeae domeftics. Antenna nigrae, corpore dimidio 
breviores. Ala frperiores fupra nigricantes lincolis undulatis luteis tam 
copiofe piclis , ut quisnam color prsvaleat , difficile detennina tur; 
margo alarum craflior pone 5 vcl 6 lineolis parvis albis vel argenteis 
undulatus, Ala inferiores nigricantes margine crafliore latere aibo. 

S 4 P*4* 2.8o INSECTA, LEPIDOPTRRA. 

9I4.PHAL^ENA feticornisfpirilinguisnafuta fufca albi- 
do-undulata -, alis inferioribus fufcis raargine albis, 
Frifch. germ, io. p. n 4 t+ 9, 

Habitat in ftrobilis Abietis , quos perforat, £c in 
iis excluditur primo vere, 

DESCR. Eft magnitudine Culicis. Antenna corpore paulo breviores. 
Imgna non videtur. Al<£ exteriores grifeo- fufc?e , lineolis transverfis al- 
bido-argenteis, inaequalibus. tntzriores ake furjerne fufcs margine po- 
ne albo & margine laterali exteriore albo ; qui duo albi margines non 
coeunr. Alsinferiores fubtus albaj; omnes alse pone villis quafi cilia- 
tx , qui in fuperioribus fufci , in inferioribus albi : margo alarum fupe- 
riorum exterius & pofterius ater. nafus minus quam in reliquis prominet. 

# # # Antennis fmplicifimis^ Lingua nulla. 
fif. PHAL/ENA feticornis elinguis 9 capite bicorni, 

alis albidis : fafciis marginalibus transverfisnigris. 
Habitat in dornibus 3 pracfertim D. Olai Celfii y 

trapetzia devaftans. 

DESCR. Eft nafutis major, alis patenti - defiexis , exteriorilms obfoletc 
einereis ; raargine exteriore variis fafciis transveriis nigris notato. Alain- 
fey-iores cinereo-albida;. frons appendiculis duobus reflexis , ur jn 887, 
8£8- €89- villofis;apice vix majore confpicuo obtufo ere£to(non recurvo 
& acuto ut in 887) nudo , lsvi, glabro, qua nota a reliquis manifc- 
fte diiiinguitur, Antenna fetacece. 

% # .. # 

9i6" t PHAL^NA feticornis elinguis \ capite bicorni, 

thorace flavo , alis incumbenti-planis grifeo-fufcis, 

Habitat in umbellis Heraclii %\i\ cujus umbellas 

quotannis devaftat & involvit fub raetamorphofu 

DESCR. Phalaena nodlurna alis plani? in.cumbentibus : thovnx a tergo 
albicans, pone quafi trilobus; Caput albicans, maxillis duabus recur- 
yis criftatis, apice fubulatis , nigris, eredtis ; fubtus tota albicanti- 
fufca eft. 

917. PHAL/ENA feticornis elinguis^ antennis breviffi- 
mis rufis, tliorace flavo, alis defiexis, 

Acl, upj. 1736» p ¥ 124. % jy. Papilio alis depreffis; 
iupra argenteis, fubtus obfcuris* 

Raj. ' inf jfj. n.^ + Papilio media alis longis, in fse* 
mina flavis cum lineis rubentibus, jn mare albis* 

Habitat in radicibus Himuli f Lupuli , quam val- 
de- devaftat non fine fummo pofTeflbris damne ? pra> 
fertim TJpfalise in prato Regio frequens fub 
po&e l minus asilis 3, obfervatur 1 Junii, 

Q DESCR. INSECTA. LEPIDOPTERA, z8i 

DESCR, Fhalama inter no&uvnas noftras maxtmas loeum tenet. Oculi 

nigricantes. Antennas ietaccas, thorace longe breviores hinc breviilimac. 

thorax ipie fiavus. Abdomen flavo-rubens. AU-e fubtus nigricantes iivq 

fuliginofc. Alae fupra colore maxime differunt fexn. 

MARIS enim alae fupra fumme niveae , ut quid albidius me non vidifTe 

meminerim ; pedes poftici lana grifea valde barbati. 

F/EMIN/E alsc autem fupra flavae , nunc immaculatae ; nunc duplici 

obliqua linea , nunc fimplici linea obliqua fulva notatse , hinc eandetn 

dicerem cuni Qo£(L beig, i. p. 47, t, 12. & Lift, gcsd. vj<, t. 82. 

Niii antennae in noftra tam mare , quam famina omni barba carerent. 

# * # Lingua non dum examimta ¥ 

pi8.PHAL./£NA feticornisj alis incumbentibus: fupe- 
rioribus exteriore margine inferioribus totis flavis, 
Acl,upf 17)6, p.Zf t n.j6. 
Habitat Upfalia? & in Prasdio Cronftediiano^ Fulle- 
roae 9 prope Aroiiam. 

DESCR. Eft haec e minoyibus , non autem minimis , oblonga. AJa exte~- 
rtores dilute cineres* fed margine exteriore fecundum totam iongitudi- 
nem Qavp. Ala infexiorej etiam totas lavae. ' 

919. PHALiENA feticornis; alis inciimbentibus lineari-» 

bus piloiis, 
? Reaum. wf. i . t. 1 z, 1 3 . 
Habitat ad paludes, uti Stockholmise ad Brahelund 

& Friedrichshof, ubi culicum inftar volitat fn- 

pra aquas circa vefperam. 

DESCR. Antenna fetaceae , longte. Magnitudo & facies culicis vulga-» 
tiffimae pungentis. Ala Juperiores lineares, inferiores fubulatae, omnespi* 
].is longis hirfutae : dum als clauduntur obfervatur utrinque ad iater^ 
macula alba, Pedes pilofi. 

pio.PHAL^ENA alis luteis: punftis minutiffimis nigris. 
Aci.upf 1726. p.2>S* n -7$* Papilio alis depreffis 

luteis y corpore nigro. 
Habitat Stockhoimice. 

DESCR, Eft hsec inter parvas numeranda , magnitudine Tabani maj@- 
rte. corpus m-y\'\im. Ala majufcul», lutese, punctis nigris , asqualibus , 
diftinclis , fparfis. 

P2I.PHAL7ENA feticornisj alis grifeo -fufcis : infe- 
rioribus albidis -, fa:mina aptera, 
? Reaum. gall. z. t. 30. /. 8p. 

Raj. inft 369. » t p t Eruca geometra parva pallide 

S f feu z%z INSECTA. HYMENOPTERA. 

feu ex flavo virens , lineolis albicantibus 5 tum 
fecundum longitudinem , tum transverfis. 
Habitat in Pyro^ Malo, Pruno^ Carpino LARFA, 

DESCR. Ala maris amplaj, grifeo - fufcae , fafcia transverfali vix mani- 
fefta dilutiore. Fatminae alse admodum parvaj, cinerese, maculis higris, 
Pedes longi, annulis nigris. 

LARVA viridis, pedibus 10, linea utrinque laterali, longitudinali, alba, 
parva; annuo fpatio intrapuppam latitans antequam excludatur, licet 
nrinor mufca fit. 

9ii,PHALiENA albo-virefcens: alis planiufculis. 
Habitat Upfalise. 

DESCR. Tota ejusdem coloris inter album & viride medii , magnitudi- 
ne ad Urticariam 774. facile accedens, 

V. HYMENOPTERA. 

Tenthredo, 

^ij.TENTHREDO antennis clavatis , atra 3 fegmentis 
abdominalibus }♦ ,4, f ferrugineis, 
Goed. belg, 1. p. 1 19» t. 64. 

Lift. geed. 179. f 77» a< 

Frifch. gerrn,^, p. 42. t. zy. Eruca falicina viridis, 

rugis fexaginta duabus. 
Habitat in Salice^ Alno 5 Betula* 

DESCR. Larva glabra, viridis, pedibus 28*; fepe jacet fpira-Iis cochlese 
depreiTae inftar. Linea dorfalis longitudinalis nigra , utrinque flava. 
Tenthredo ipfe magnitudine Crabonis niger hirfutus, articulis 3.4.5. 
abdominalibus ferrugineis , reliquis nigris. Fer.iora & tibite nigrae , 
palmis flavis. Antemice clavata; , flavae , infimo articulo nigro. Alce 
venis atro- ferrugineis , margine poftico fufcis. 

914. TENTHREDO antennis clavatis, atra -> abdomi- 
ne ovato, alis ferrugineis, 
Acl. upf 1736. p. 2,9. n.9. Ichneumon ater, alis te- 

ftaceis, antennis clavatis. 
Habitat in Lapponia Uhmenfi & Pithoce in Alno. 

DESCR. Magnitudo vulg-aris Bombylii, obmfiffima; abikmine fubrotun- 
do , depreffo , villofo , atro , holofericeo. Tborace & capite nigro. An~- 
tenna clavatse, nigrse, articulis fex , obtufifllmse. Alte fermginese, puncl* 
marginali nigro , oblengo, venis rufis reticulatse. 

9Zj\TENTHREDO nigraj artubus ferrugineisj ani 
corniculo cylindrico. 

JUL INSECTA. HYMENOPTERA. 283 

AtJ. upf. 1736. p. 28, n. 1. Ichneumon flavus, ab- 
domine medio nigro, cauda acuta , acuieo ara- 
bilicali triplici exferto. 

Reaum. gali. 6% /.31. n. i, 2. 

AcJ.ftockh. 171,9. t. 3. f.J. 

Habitat paflim, 

DESCR. Differt h«ec manifefte a reliquis omnibus nobis notis fpccie- 
bus. 1:0 Magmtudine , utpote reliquis duplo major. 2:0 Alvo pone 
obtufo fed corniculo terminato- 3:0 Infertione nigri Acuhi in medio ab- 
dominis fubtus. 4:0 Colore :_ Capnt nigrum , pone oculos flavum, Thoxax 
niger totus, hirtus, bari utrinque flavefcente pun&o prominulus. Ala 
ferrugineae. Anienna corpore dimidio breviores, luteas, 22 articulorum. 
Abdomen cylindrico- obiongum, incifuris tribus pofticis, duabusque pri- 
mis, luteis; at 3. 4. 5.6. maxima ex parte nigris ; ultimum fegrnentum 
obtufum, terminatum corniculo re£k> , tereti, acuto ; abdomen fubtuS 
atrum , e cujus medio rima verfus pofteriora fifTa , e qua exit aculeuas 
re&us, niger, ano & corniculo abdominis longior, rigidus, compofitus. 
etribus fetis conjunctis, Femora brevia, nigra: tibiae & palrnos omiies 
luteas. 

P26 t TENTHREDO atra> pedibusferrugineis: ani api^ 
ce depreflb acuto, 
Habitat Stackboimitfj ubi leclus a L. Klafe. Med.Stud. 

DESCR, Magnitudine cum praecedenti certat. Tota atra. Thorax & Ca- 
put hiriuta : Abdomen glabrum , novem articulis ; extimus articulus fivs 
ani terminatur fpina craffa , acuta , depreffa , non vero , ut in prasce- 
denti , cylindrica. Aculeus triplex incipit fub medio abdominis &pr@- 
tenditur ultra ani fpinam, A\a- fubfufcse. Antemice nigrx , verfus ba- 
fm fufcje, articuli 20. femota^ tibiae, palmx ferruginene. 
Ergo differt a praecedenti c«lorc toto nigro , fpina ani difformi ; reliqua. 
fans conyeniunt. 

pzj. TENTHREDO antennis feptinodiis, flava^ capi- 
tis vertice thoracisque medio nigris , macula aia- 
rum ovata, 
Habitat in Salicibus. 

DESCR. Abdoiuen absque petiolp thoraci adnatum, totiim flavum. Tho-. 
rax flavus, fed in medio tergi macula magna nigra, & fubtus inter pe- 
des primarios & fecundarios macula magna nigra. Caput pone oculos 
nigrum. Antev.na: fufcae , 7 articulis , fubulatae. Alce incumbentes, mem- 
branacea* , reticulatae . cum puncto marginali nigro. Pedes flavi > fed pal- 
mae poftcriores nigricantes. 

928.TENTHREDO antennis feptinodiis , abdominc 
flavo: pone nigro. 
Frifch. germ.z. f. 12. t. 1. f. z1.zz.z5. 24, 
Habitat frequens in Pratis Upfalienfibus menfe Majo. 

DESCR. Alce incumbentes, nigricantes, diaphar&e. Abdomivis tvzs vel 
quatuor anteriores .articuii rufefceiites: Gwp us reliquuranigrum^e.-forufi. 

929. z84 INSECTA. HYMENOPTERA. 

pzp t TENTHREDO antennis feptinodiis, corpore fla- 

vo, macula alarum longitudinali fternisque nigra. 

A&- upf ij$6. p+2<9. Ki^ Ichneumon alis planis 

luteis : margine exteriore nigris, coliari nigro. 
Habitat in Hortis & Pratis* 

JDESCR. H«c facie & eoloribus convenit cum duabus proxime prace- 
dentibus omnino, ut an certo fpecie differant, hserem, ni diverfas in 
eopula diverfa conjunclas obfcrvatTem. Huic Abdomm flavum ; Thotax 
flavus , in medio tergi & medio fterni niger : Qculi & caput pone nigra; 
fedzs flavi , fed palmse omnes articulis nigris. Autenna fubulatss, fu- 
fcse , 7 articulis. finguiare efl , quod punclum marginalc alarum , non 
ut in pnecedenti ovatum fit, fed extcnfum longitudinaliter cum mar» 
gine exteriore als ad ipfam bafin. 

pjo.TENTREDO flava-, alnrum macula ferruginea, 
Habitat in pratis vere. 

. DESCR. Magnitudo formicse minoris ; ventricofa ; tpta quanta flava , 
exceptis folis oculis. Ala fiavo - grifeaj , in medio macula ferruginea 
obfoleta. 

5jji.TENTHREDO nigra: pedibus flavis , thoracis 
characteribus flavis. 
Habitat in pratis & fylvis. 

DESCR. Caput nigrum, pone"duabus lineolis flavis : maxillaj rufo-bi- 
dentatse. Tharjtx niger ; apiceflavo, hterisque bafi tuberculo flavo. Abdo- 
wm nigrum, Pedes flayi , fcd femora 1. 2. verfus bafln nigra. Ala 
nigro -nitid-Ec venis atris : macula marginali ovata, atra. Antenng feta- 
cese, articulis pliis quam triginta. 

P3^ + TENTHREDO atra $ antennis undecim -nodiis 
alis nigro alboque maculatis* 
Habitat ad arcem Drotningholm. C. Kallenberg* 

DESCR. Magnitudo mediocris. Covpis toium , uti abdomen , thorax, 
caput , artus nigra. Antemtd fimplices , undecira articulis. Alaj mem- 
branaceae , venofa; : fuperiores macula duplici nigra notatK, quarum 
raacula thoraci propicr lunulata ; altera vero fubrotunda efl j hanc exci- 
pit ad apicem alarum macula alba. 

p33.TENTHR.EDO falicina: Larvac cscruleo-viridis , 
pectore caudaque fulva. 
Frifch. germ.6. p.$>. t.A. Ichneumon flavus larvse 

viridis nigro puncbatse* 
Goed. belg. 1. p.6j\ t+ i8„ 
Lift. goed. iif + ^49» 
Reaum. ga.lL f„ /.11. /; y+ 

Habitat in Salice tam glabris 812 5 quam hirfutis 
foliis 811. CSaelg & Pihl.) ' ■ w> INSECTA. HYMENOPTERA. i8f 

DESCR. LARVAM folam vidi , quaj frequens eft. Totum Corpus c#ru- 
riileum five viridi - caeruleum , 9 ordinibus longitudinalihus maculanun 
nigrarum ; fed tria fegmenta prima corporis , & tria ppftrema , fulva 
funt, tamen nigro punitata. Caput nigrutn, glabrum: Fednm tria paria 
in fulvA pe&oris parte, dein 6 paria in partc corporis carulea, tum 
upum par in cauda fulva: fumma sfo pedes. 

P34.TENTHREDO populnea. 

Habitat in Populo tremula Sip, J- Morseus. 

DESCR. Tenthredinem non vi.di > fed Larvam Fahluna?. LARVA vife- 
icens capite atro , collo ante pedes & cauda flavefcente. Maculafum lon- 
gitudinaiium nigrarura 4 ordines e maculis f. pun&is XI in fingulo late- 
re cum impari terminatrice. Q mihbreS duplicatae fhpfa fingulos pedes. 
Pedcs fecundarii,prster caudte obliquas, iex paria. Prsscedenti valde fi- 
milis. 

P3f, TENTHREDO antemlis feptinodiis,nigras fcgmen- 
torum abdominalium marginibus, excepto fe- 
cundo & tertio , flavis^ 
BlackwelL hcrb. t. 87. /♦ io + 

Habitat in Scrophularia omni, pnecipue in foetida yzo 9 
quam omni anno devailat in horto acaciemico Up~ 
falienfi , &" per plurimos retro annos devaftavit. 

DESCR, ANIMAL prodiit prima Junii. Capnt nigrum. Maxillje nigrs, 
dentatse ; Oris labium fuperius flavum , fub fmgulo oculo lineola flava. 
Antenna ferruginese five fulvas, clavata*, feptem articulis , excepto infimo. 
Thovax nigerabafi ad alas utrinque linea iiava. ad latefa bafeos punitum 
utrinque naviim , & fub alse infertionem macula flava; apex thoracis pun* 
1SI0 flavo gemino , altero poit alterum ad bafin femoris tertii paris macu* 
la flava. abdoviinis nigri iegmenta 145 6789 lineis fiavis terminan- 
titf, nonvero 2 5, ergo fpatium latius inter lineam primam & fecundaiti 
flavam tergi; fubtus omnia fegmenta margine flava funt. femora 0- 
mnianigra, fed tibise rufs. Ala fubaquese , punclo marginali ferrugineo B 
<k margine exteriore alarum majorum ferrugineo. Facies & magnituda 
vefps. 

PUPPA pedibus inftfu&a jacet intra terrse glebam (ad radices Scrophu- 
lariae ) excavatam uti Scarabau Puppa , ubi delitefcit a prajcedenti anno 
per hyemem in primum Junii. 

LARVA nivea , longitudine digiti transverfi/craflitie pennce anferinae; 
capite nigro ; pedibus 6 & 16 feu 22 ; tota fuperna fuperficie pun&is 
nigris notata, quorum intermedia dorfalia paulo majora. 

#36,TENTHREDO antennis feptinodiis,dorfo nigroli* 
neis pallidis transverfis arcuatis recurvis. 
Habitat in Ofirogothia* Fr. Haflelquift. 

DESCR. AU membranacea? : majores margine extoriore nigro pumStO- 
que nigro oblongo. Femora & Tibia pallidae, pone nigfse. Ocvli atfi. Ab* 
domen fubtus flavum , a tergo nigrum lineis ad latera retrorfum flexis pal« 
jidis f. fingulo fegmento macula magna femicirculari te£to, marginepoftico 
& lateralipallido. SmtelU apex flavo-albicans infra quem macula flava & 

m 2.86 INSECTA. HYMENOPTERA. 

ad ejus latera pundta duo minima pallida. Antenna nigrae, feptem arti- 
culis. 

£37, TENTHREDO antennis o&odecim-nodiis, pedibus' 
ferrugineis : potticis albo nigroque annulatis. 
Reaum^ gatt. f. /.14» /♦ 1. z. 2. &c. 

DESCR. inter pafvas eft ; Facies ichneumonis. Abdomine lineari, totus a- 
ter; fed femora & tibise & palmsc omnes ferrugineae, exeptis potticis al- 
bo nigroque variis; Antenna atrse 18 articulis. 

Habitat in Rofarum foliw. 

^33. TENTHREDO antennis duodecim-nodiis nigris,. 

abdomine fubtus ferrugineo, pedibus flavis, alis 

immaculatis, 
Reaum. gatt. 3, t. 46, /. f. 6. 7. 8, £& i 4 47. /. 1. 4, 
Acl.upj\ 1726. p. 2rp. #. 3. Ichneumon bedeguaris* 
Blank. belg. 187. if. 16* / *v. x\ y. z. mala. 
Suecis Somntoni. 
Habitatin Rofa 406, ubi excrefcit tuber in modum 

Lichenis ramomTimiruri, officinis Bedeguar in Co- 

tula foctida 70 3. gibbus, extimo pollicis articulo fi- 

milis, produxit eandem* 

DESCR. MagtiitudO pediculi. Antenna nigrae, fce&ai, 12 circiter articulis: 
caplit & thorax gibbus, niger. Abdomen fubovatum, alis brevius, cari- 
natuni j fubtus feffugineum j verfus aiiUm nigrum. pedes ferruginei. Ala 
albse absqiie macula marginali fingulafi. 

ojp, TENTHREDO thorace viridi- asneoj abdomine au- 
reo* 
Blank. belg* 188. n. 12. t* 16, quoad defcr. 

germ. 142. t. 16. f j\ 
.^f^ jfttf* ar. ann. I2 t 0^/ fo. 
Habitat iri Bedeguar Rofe 406 , licet rarius. 

DESCR. Omnium Tmjus generis pulcherrima, magnitudine minimo? for- 
micse. Antenna cylindfaceas, nigra;, corpore dimidio breviores. Tborax 
ameo-viridis. Abdomen deaufatum, ignei coloris. pedes incarnati. aculens 
triplex fetffi inftar, longitudine cofpofis, nigef, intermedio rubro. 

P40.TENTHREDO casruleo- aenea, pedibus pallidis, a- 
lis immaculatis, 
Frifch. germ.^p. 30, t. it^ Ichneumon viridis inE- 

ruca rubra Salicis + 
Habitat in variis excrefcentiis Sriicis inter alios ver- 
jniculos, 

DESCR. INSECTA. HYMENOPTERA. 287 

DESCR. Corpus magnitudine pediculi, totum cseruleum , nitens, abs^ 
que ulla rubedine abdominis. Avtenna corpore" dimidio breviores , ni- 
grs. Peies , ptfaefertim verfus extremitatesf& adgenua, albido-pallidi. 
Cauda acumine ietaceo trirido. Ala absque Ullo pun£to marginali, aque». 

P41.TENTHREDO atra 5 thoraqis tergo virefcente, pe- 
dibus faltatricibus* 
Habitat in Salice 804* cujus ramuli terminantur Ro~ 
fula imbricata 5 magnitudine & figura coni Humu- 
li, intra fquamas, dum feparantur, in intimo a- 
pice unicum fedet infeftulum 5 arcte inclufum , 
conniventibus numerofis foiioiis, quod prodiit a- 
latum Junio f > 

DESCR, Magnirudo puiicis. Corpns totum , pedibus & antennis atrum. 
Antennae filifbrmes , apicem verfus minime acutiores funt, tamen corpore 
dimidio breviores. abdomen ovatum, acutum. pedibus ialtat, licet figura 
pedum crafiiore non gaudeat. caput & thorax a tergo virefcentia funt, 

P42,TENTHR.EDO thorace viridi nitente, abdomine 
fufco : bafi cingulo pallido 5 pedibus flavefcenti- 
bus, 
Habitat in Salice floribus penirandris 712, ubi Galla 
glabne irregulares ramos terminantes intus lamel- 
lofe 5 inter quarum lamellas jacet hoc infeftum, 
prodit fine Aprilis, 

DESCR. Magnitudo vix puiicis. Caput 8c thorax nitide viridi-fericea. ab- 
domen ovatum , fufcum , baii pallido cingulo ciu&um, pedes pallidi. An- 
tennce minus pallidas , corpore breviores. 

P43,TENTHREDO nigra; femoribus flavis* 

Habitat in Salicefloribus pentrandris 7i2 5 ubi Gallanud^ 
irregulares ad ramorurn apices excrefcentes , & 
proxime infequente vere 5 emarcido terminatrici 
ramulo 5 terminatrices funt hse gallas magnitudinc 
ovi columbini 5 duras 5 6c plane lignofx, figura py- 
ri exficcati, quas durri aperio, in earum centro 
cavitates oblongas 5 majores 5 farina grofliore re- 
pktas reperio 5 inque farina hujus Tenthredinis pup- 
pam - y ad latera vero, quae ex lamellis conflant 5 a- 
lios vermiculos minutifiimos obfervo 5 qui proxi- 
me antecedcntes funt. Ambse exeunt fine Aprilis # 

DESCR. Magnitudo mufcae nigra; , alis incumbentibus , nigra. antentue 
fubulatae, corpore breviores, o£to articulis nigris. Egdes ©mnes pallidi. 
punctum marginale aigricans alamm. 

943 188 INSECTA, HYMENOPTERA. 

p44»TENTHREDO atra, tibiis femoribusque albis. 
Habitat in foliis Padi 3^6, qu;c fubtus edeildo cri- 
bri inftar perforat. 

DF.SCR. Antenn* , caput , tbnrax, abdomen atfa. Ala gtaticce pun&o mar- 
ginali oblongo atro. fgmorn & tjpie albas , ied , pahkce H fjrasferrfm 
poftica, nigrse. Antenmg antrorfum exferfce , 7 vel g articulis acuminat». 

i>4j-.TENTRHEDO gallx folioriim Salicis. 

l4 r elfch.hecafi. 1. J»; I2§. / ; 128. Vcrrucx foliorum 

Salicis. 
Frifch.germ. 4, />. 22, *. 4. Ichneumon foliorumSa- 

licis. 
Reaum. gall. 3. /. 37* /. 1 - f, 
Habitat in Salicibus variis , in quarum foliis nodi feu 

galke nodofae intra quas habitat, 

P46.TENTHREDO galkc foliomm Fagif 

Frifch,germ. 1. p. 24, /. f 4 Ichneumon foliorum ulmi. 
Habitat in Faeo 6t Ulno. 

o 

DESCR. Alcc corpore longiores , ut in Phalsnis deflcxae , pun<£to margi* 
nali tcrram fpe£tante. 

P47.TENTHREDO gai!23 glabrcc fdliorum Querci. 

Frifch. germ. 2, §i l iu /.3, / p Ichneumon gallarum 
foliomm Querci* 

Rhed, inf p.ihf* iff* 

Leuwenh, arcan. p. 217. 

Blank. belg. 181. *. 16. f A-Fl 

Reaum.gall. 3 + & 30. /. 14, ly. 16*. 

Suecis Gallaple. 

Habitat in Smolandia^ frequens in foliis §uerci , prse- 
fertim in fruticibus 9 ubi a latere terram fpectan- 
te plures fepe Galla: globofie , rubicundas , gla- 
brae, qux non indurefcunt 5 in medio larvam con- 
tinentes. ex hac conficiunt cives atramentum. In- 
fectum perfecium non vidi 5 in Uglandirurarior eft^ 

P43.TENTHREDO gallae imbricatae. 

Habitat in gfuercu ubi frucrificatio monftrofa in gal- 
lam imbricatam inxqualem & pedunculatam tran- 
fit, quae infeetum fovet» 

H9> INSECTA, HYMENOPTERA. 280 

P4P.TENTHREDO gallae Glechomx, 
Blank. belg. 1 8<5. Hedera terreftris. 
Welfeb. hecaft. i + p.izj, t. 127. fi 1. Stramulae Cha* 

maeciffi. 
Reaum. gall. 3. /.42. /. 1.2.3. 4. f. 
Habitat in Glechoma 486 ubi globus durus in ipfo 

folio, fubhirfutus > infe&um tamen nondumvidL 

S>;o.TENTHREDO Hieracii. 

Rupp. jen. 163. Hieracium myophorum. 

Chemn. brunsv.43. t.y ¥ Pulmonaria gallica murem 

referens, 
Valent. virid. /♦328* /1. Hieracium murorum folio 

piloiiilimo vulgo Pulmonaria gallica, 
Heuch. hort. wittenb. i t! '/.i> Hieracium myophorum, 
Acl. upfijl^. p-4-if. Hieracium myophorum. 
Habitat mHicracio (6^j)murorum C, B. caufans va- 

rietatem637 /3, gallis fingularibus , cujus infe&um 

dum hasc icripfi non dum vifum mihi erat 5 fed 

galla faciem muris hirfuti gerit, 

OBS. Species hujus antea fub Ichmumonum genere militarunt, pmnes 
nunc ob diveffiflimam metamorphofin 8c Larvam proprium cqnftituunt; 
nonnitllse difficile, ab ichneumonibus fola ex facie externa diftinguun- 
tur hodie , prsfertim mares. Qui pofthac fpecies examinent , obfer* 
vent accurate numerum articulorum in antennis , quse notam fpecifi- 
«am primariam fabrniniftrabunt, hoe olim nefeius ipfe praetervidi; 

Ichneumon, 

^j-i.ICHNEUMON ferico conglobato albo* 

Journal. fcavant. 171 3. p< 474, Mouche a cotton* 

Derrh. phyftco- theoh K%* c.6 4 n.zi* 

Raj. infiff. n. 15. 

Frifch. germ. 6. p.z^> t. io* 

Reaum. gall. z. t. 3f . /. 6. 

dcJ.upf.tj36. p.2.9. n.io. Ichneumon tophos feri* 

oeos exftruens. 
Habitat in Graminum culmis circa autumnum inpra» 

tis non infrequens, 
DESCR. Tophi magnitadine ovi columbini, folitarii, albi. 

pp.ICHNEUMON ferico conglomerato - flavo* 

T Goei. *po INSECTA. HYMENOPTERA, 

Goed. lat. i. p.fp. n.n. 

Lift. goed.ij. n.j. Alterum experimentum* 

Wagn. helvet. zz6. Vcrmiculi ex crambide. 

Jiaj. Cantah\ f f %f. 

inf. zf4» n. iz, £5? p. 2.60. Mufca braflicarws 
erueie. 

Derrh. phyfico - theol. /, 8, c,6. n.zi+ 

Reaum* gall.z. t. 33* f. 2, j. 8. 

Mer, europ. t. 45- . 

Jcl. upf. ij^6. p. 29. #. 11. Ichneumoa parafiticus 
erucarum minimus. 

Habitat in Larvis PapiUonis brafficaritf > quumque 
Larva hxc ad metamorphofin fefe accingat mo- 
ritur, ex ejus corpore prodeunt plurimi hujus 
vermiculi, a matre antea intra corpus Larvre 
fepulti 5 hi tum nent &: deinde mutantur* 

DESCR. Non uti praecedentes wnura communem nent tophum , fed fin- 
guluni parvum ; Lana huic non alba , ied ftava eft. Corpus nigrum , 
magnitudine pulicis. Antenn<s nigra, corpore longiores; pedes flavi. 

pj^.ICHNEUMON Aphidum. It.g0tl.io7. 

Habitat in ^Z?i^/te7i4.,Serratul3e foliis fpinofis. 

DESCR. Ambulat hic fuper Aphides, magnitudine pulicis, praecedenti 
iimilis, totus niger; abdomine ad baiin, ut & pedibus, flavis; fed pedes 
poftici modo ad genicula fiavi. Antenna atre ; cum ova deponat anum 
verfus thoracem infle£tit & incurvat aratri inftat , eoque pungit vel 
anum aphidis vel appendiculi apicem. 

^4. ICHNEUMON nigro - casrulefcens fubhirfutus ,. 
abdomine feffiii, pedibus flavefcentibus. DeGeer. 
Habitat in Roilagia. 

DESCR. Medive magnirudinis Vefpaj. Ala longitudine abdomims, latio- 
rcs, margine exteriore fufco. 

9ff 4 ICHNEUMON ater , femoribus tellaceis , antennis 
medio albis^ 
Habitat UpfaVue. 

DESCR. Eft medirc magnitudinis , abdomine longo & fere fubulato ; 
pedes longi , nigri , fed femora longa , teftacea : totum corpus atrum , 
etiam Antemice, quas in medioannulus albus cingit, re6lae. Alce fuicae. 

pj-^ICHNEUMON nigerj pedibus ferrugineis: pal- 
mis anticis nigris, antennis unicoloribus„ 
Habitat in pafcuis«. 

DESCRi INSECTA. HYMENOPTERA. 491 

DESCR. Hic interj non maximos habendus eft. Antennac, caput , tfjorax, 
abdomm atra. Antenva longitudine fere abdominis , omnino nigrns. 
Aculeus longitudine abdominis , fetaceus , niger. pedes ferruginci cuin 
femcribus, tibi,is > palmis, exceptis pedum anteriorum tibiis, apice nigris. 

^y7,ICHNEUMONaterj femoribus pcdibusque tefta- 
ceis, antennis fubtus pallidis, 
A&. upf 1736^ p> fo ¥ n. zi. Ichneumon antennis 
fpiralibus 5 corpore atro> ventre falcato, pedibus 
luteis* 
Habitat ih Pupis five Chryfalidibus Papilionum, 

DESCR, Magnimdine & facie omnino prsecedentis penultimi f. 954* 
fed tn co fola femora teftacea, in hac vero & femora & pedes teftaeei 
coloris , (blum tali feu apices tibiarum nigri. Antenna etiamnigraj, 
fed fubtus fecundum totam longitudinem dilute teftaceae ad nigrum in- 
elinantes; femora poftica clavata. Abdomen feftilej oblonguni , acumj-* 
natum. 

pf%. ICHNEUMON ater$ tibiis femoribusque ferru- 
gineis , tibiis poflicis nigris 5 antennis medio albis* 
Habitat ad arcem Drotningholm. E, Kallenberg. 

DESCR, Eft medise magnitudinis* Totus antennis , capire* thor ace, abdcS- 
mine , ater, a£ tibiae & femora pedum anteriorum ferruginea funt ; 
fed in poftico pari peduin fola femora ferruginea & longa funt, in his 
autem tibise & plantse pedum nigrs* Antenna in medio albse funts 

P/p. ICHNEUMON aterj pedibus mfis. 

Raj. inf zf 6. Vefpa Ichneumon tota nigra 5 pf aetef 
pedes 5 qui crocei funt* 

ib. Mufca tripilis cofpdffi tenui admodurri 

& prselongo, fetisacauda, omnium 5 quas un* 

quam vidi 5 longiffimis^ exeuntibus* 

Act. upfi-j^G. p.z$>. n.i, Ichneumon cauda tripilij 

abdomine , tereti atro 3 pedibus filiformibus rubris* 

Habitat pafiim apud nos in hortis 6t pratis, 

DESCRi. Corpus totum antennis , capitc , thorace , abdomine , acutei 
nigtum. Aculeus filiformis, niger, conftans fetis tribus , (intermedid 
rubro , ) corpore lcngioribus. Abdomen cylindrieum. Ped&s longi , toti 
rafi. Ala macula nigrieante marginali, 

ptfo. ICHNEUMON ater* tibiis apiceque thdracis albis*. 
Habitat in pratis. 

DESCR. Medise eft magnifudinis , totus ater ; antenna etiam nigra ; apex 
thoracis in tergo folus albus. feniora nigra. Tibia omnes alba;, uti Sc 
palmse in primis pedibus; Abdonten fufclunularuni. fnntfmu marginale 
aiarum pallidum. z 9 z INSECTA. HYMENOPTERA. 

P61.ICHNEUMON niger> fronte pallida, pedibus rufis f 
AU. upf ij$6* p. fo # n. 20. Ichneumon cauda iner- 
mi, abdomine tereti atro 5 pedibus filiformibus 
rubris. 
Habitat apud nos frequens, 

DESCR. prajcedentibus minor. Antemue nigrie. fions pallida. pnnfta nul- 
la ante alas , ncc ulla in incifuris abdominis. Ala rufae ; pedes poftici ti- 
biis apice nigrefcentibus : Ala membranaceaE cum pun&o marginali , mi- 
nimffi glauca , fed aquei coloris. Abdomen cylindricum eft. 

po*2. ICHNEUMON aterj pedibus rufls, tibiis pofti- 
cis apice nigris , antennis medio albis. 

Att. upf 1736. p. fo. n. 21. Ichneumon antennis 
fpiralibus, corpore atro, ventre fubfalcatOj pe- 
dibus luteis» 

Habitat pafiim ruru 

DESCR. Abdomen atrum, minime cylindricum , fed lanceolato - depres- 
fum. Caput & thorax nigra. Ala fubglaucae , pun&o marginali pallido. 
Antenna fpirales, longitudine fere corporis, nigrs , annulo in medio 
albe. Femora , tibis & palmse omnes ferrugine® , fed tibiae pofticse 
verfus apices praefertim & harum palmas nigrse funt ; femora autem , 
cru« longiufcula, ferruginea funt in pedibus pofticis, ut in reliquis. 

96*3, ICHNEUMON niger> pedibus ferrugineis 5 tibiis 
polticis albo nigroque variegatis. 
Habitat in Scania. D* Leche, 

DESCR. Culice paulo major. Antenna pallida;. Frons flava. Caput, tho- 
rax , abdomen immaculate nigra. Abdomen cylindricum. Pedum duo pa- 
ria priora ferruginea ; par tertium femoribus obfcure ferrugineis : tibiis 
duobus annulis albis totidemque nigris alternis notantur. 

$64. ICHNEUMON niger> fronte punclisque abdomi- 
nis albidis, pedibus rufis. 
A£l+ upf 1736. p.19. n.\$>. Ichneumon niger, abdo- 
mine cylindraceo punftatoj pedibus rubris, alis 
albidis. 
Habitat apud nos rarius. 

DESCR. Antenna mgr&.Caput nigrum, fronteflavo-albida. Thorax niger, 
macula lineari albida fupra infertionem alarum. Abdomen cylindricum, 
longum, nigrum, punctis duobus albis ovalibus transverfis ad margi- 
nem fingulas incifime abdominis a tergo. Pedes rufi , fed poftici ribiis 
nigris. Ala parum glaucae cum pun&o marginali. oblongo atro. Quibus- 
dam Aculeus niger, longitudine corporis vel longior. 

96f . ICHNEUMON ater$ tibiis nigris, abdomine ma- 
culis utrinque quatuor albis. 
Habitat Upfali*. R. Haft» D£- INSECTA. HYMENOPTERA. 29$ 

DESCR. Corpus totum nigrum five atrum , fed macula utrinque ante- 
oculos alba ; duo alba pun&a fupra os. ante alarum bafin utrinquc linea 
alba a capite ducla Oum pun&o albo , & fiibtus punclo albo. Apex tlw- 
racis aibus cum Jineola alba transverfa. Abdomen longum , fegmentis 
1 2.3.4. utrinque macula five pun&o albo : horum i. fegmentum po- 
tiolus eft. Aculeus nuilus manifeftus. 

966. ICHNEUMON nigerj abdomine tibiisque ferru- 
gineis, antennarum medio albo„ 
Habitat rarius in arvis. 

DESCR. Eft inter maximos noftrates. Abdomen totum ferrugineum eft, 
excepto petiolo nigro, quo pe£tori anneclitur. Tibice omnes ierruginese, 
at femora nigra. Thorax niger , fed fcapularum regio verfus alas a 
collo linea flava utrinque notatur. punctum itidem flavum fub bafi ala- 
rum: lineola flava fupra oculos, Ajiunna fpirales, in medio albse, cse- 
terum nigrae. 

$67, ICHNEUMON luteus totus. 

Gted. belg. z. p.itf. f> 37* 

Lift. gced. j-p. f. 20. C. 

Raj. inf Zf$,n. 6\ Vefpa ichneumon major totaful- 
va, aiis amplis: anterioribus nota fulva circa me- 
dium marginem anteriorem infignibus. 

Aft. upf 172,6. p. 2.9+ n. 15*. Ichneumon flavus, ab- 
domine falcato, alis ere&is* 

Habitat frequens in viis 6c plateis noftris. 

DESCR. Totum corpus , caput, thorax, abdomen, antennae, pedes, u- 
nius ejusdemque colonsfiavi, vel dilute lutei. Alee membranacei coloris, 
puntto marginali luteo. Abdomen arcuatum , bafi anguftius petiolo adfi- 
xum. antenna lengitudine fere corporis infinitis articulis. oculi fbli nigri- 
cantes. 

968, ICHNEUMON niger 5 abdomine tibiisque ferru- 

gineis, antennis annulo albo* 
Habitat Upfalix* 

DESCR. Eft hic e majoribus generis. Caput nigrum : oculi nigricanres : 
Antenna nigrae, fpiraliter inflexae, in medio albi inftar annuli , licet vix 
perfe£ti, cingit albedo antennas. Tborax niger; a capite verfus alasutrin- 
quc linea albida; fub alarum infertionibus pun&um albicans. femora ni- 
gra omnia , fed tibiai & palmaj omnes pallide fcrrugineaj. Abdomen fer- 
rugincum totum , ied petiolus abdominis niger eft. Ala membranacei c#- 
loris , pun&o marginali ferrugineo. 

969. ICHNEUMON totus luteusjabdominis apicc nigro. 
Rajjnfzy^. n.j. Vefpa ichneumon praecedenti con- 

gener , fed minor , tum corpore tum alis , verum 
lmo abdomine feu cauda nigra, 

r 3 Ha- IP4 insecta. hymenoptera, 

Habitat rarius in nemoribus, 

£)ESCR. Corpns tomm luteum , duo tantum fegmenta extima abdominb 
nigra. Ala membranacei coloris. Antenna longitudine corporis. 

$70,ICHNEUMON niger* abdomine ferrugineo apicc 
nigro 5 antennis annulo albo, 
.jift* upf 172,6. p. 29. /2,7. Xchneumon aculeo tri- 
plici, pedibusabdominequeteftaceis, apicenigro. 
Habitat inter flores paffim, nec non in fylvis. 

DESCR. Caput Szthorax nlgrdL. Antenna nigrs, annulo a*lbo. pedcs omnw 
ruii. abdomen obyerfe ovatum, ferrugineum, ultimo articulo nigro, acu» 
ko parvo triplici, ala membranacese.' , 

P71.ICHNEUMON niger* abdomine ferrugineo: a- 
pice nigro, antennis nigris, 
^&U.upf ij$6.p. 2,9» n.f. lchneumon niger , cauda 
exferta triplici, pedibus anterioribus abdomineque 
luteis. 
Habitat in Pinetis* 

DESCR. Antennaj, caput, thorax nigra. Abfomm obverfe ovatum , ultimo 
articulo nigro. Pedes ferruginei , fed femora poftica nigra. Aculeus tri- 
plex longitudinc fere abdominis, Ala glaucae. Prscedenti duplo major eft^ 

fjz. ICHNEUMON nigerj abdomine toto ferrugineo, 
^f^ upf. ij$6. p. 2,9. n* 6. Ichneumon aculeo tri- 
plici cre£lo , collari nigro , abdomine pedibusque 
teftaceis^ 
Habitat cum prsecedentibus duobus, 

DESCR. Caput, antenn^, thorax nigra. Ala membranaceae. Abdomen ofe* 
ver-fe qvatum , ferrugineum. pedes onines ferruginei; praeeedeute paulo mi« 
tio.r. 

$7|« ICHNEUMONferrugineuss abdominis apice pe- 
<3:oreque inferiore nigro. 
Habitat rarius in fepibus. 

DESCR. Antennae, capitis latera, pedes, abdominis amica pars, ferrtt* 
ginea ; at Thorax fubtus & abdominis tria extima fegmenta nigra. 

P74. ICHNEUMON niger j abdomine antice luteo, pe- 
dum geniculis nigris. 
Habitat Upfalise. R, Haft. 

DESCR. Caput nigrum ; linea circurn oculos fulva: macula frontfs flava, 
& labium flavum. Antenna lerrugineaj. npex Thoracis macula flava.^ Pe-, 
des ferru^inei, fed poftici bafi ovati, nigri. femora & tibias apice nigra. 
ubdomen ftavo - ferrudneum , comprefTum, fulcatum, fed apice nigrum* 
i& 4orfo abdominis Snea longitudinalis nigra, 

S7T< INSECTA. HYMENOPTERA. |pf 

$7f\tCHNEUMON niger* abdomine antice Iutco, pc- 

dibusque luteis. 
Raj. inf 2f f . Vcfpa ichneumon major &; longior* 

abdomine multo tenuiore ligamento peclori adnexo % 
Acl. upf. 1736* p, 2,0. n. 16Y Ichneumon niger f ab-. 

domine falcato fuperne luteo 5 alis erectis, 
Habitat vulgaris Upfalise, frequens in viis, 

DESCR. Convenit facie cum proxime praecedentibus , eft tamen paul^ 
winor. Abdomine anterius luteo & pofterius duobus tribusque fegmentis 
nigro convenit cum prioribus duobus ; thorace undique nigro & petiol» 
abdominis etiam nigro a praedictia differt. pedes maxima parte nigiifunt. 
acnko pungit & dolorem excitat. 

976. ICHNEUMON nigery abdominis fegmentis duo* 
bus antkis ferrugineis 5 apice thoracis flavo. 
Habitat Upfalias, 

DESCR. Antennaj, caput, thorax nigra , fed* cipex thoracis albido flavus* 
abdominis petiolus niger , duo fegmenta prima ferruginea , ita tamen , uc 
margo prioris ferruginei fegmenti nigricans fit ; ninc pars abdominis 
ferruginea quafi linea transverfa notata: quatuor reliqua abdominis fa- 
gmentanigra funt. femora nigra. funt, ied tibis maxima ex parte fejrugir 
nes. Abdomen femicylindricum. 

P77, ICHNEUMON ater; abdominis feffilis fegmentig 

anticis rufis 5 alis fufcis, 
Frifch. germ. z. p. 11. *. 1. f 15. 
Raj. inf zf4„ n f 9«. Vefpa ichneumon major^ capi* 

te , thorace 6c pedibus nigris , abdominis anteri* 

ore parte rubra 3 pofteriore nigra* 
Acl. upf 1736. p. fo, n. zj. Ichneumon ater, alis 

nigricantibus, abdomine medio fuperiore teftaceo, 
Habitat fat frequens in Uplandia, 

DESCR. E maximis generis iui eft, totus ater, uti antenn», eaput, tlv> 
rax, pedes & ala». abdomen ov&tum, vixpetiolatum, ferruginee - rufum fu- 
ve fufco-rufum, cxceptis ultimis tribus fegmentis nigris, antcnnce breves, 
arcuatae, articulis decem. 

978.ICHNEUMON abdomine antice ferrugineo: po* 
ftice nigro: punclis quatuor albis, antennis albp 
annulo, 

AbJ.. upfiji$6.p. 30. n; zz. Ichncumon abdomine tc- 
ftaceo: apice nigro: punctis quatnor albis* 

Habitat frequens circa Upfaliam & alibi* 

DESCR. Hic fequenti fimillimus. Antenna nigrse annulo albo inmedifl, 
cvim ia fequenti smtennae ni^rs, fecuadum t^tam ltngitudixpin hinc al- 

T 4 *S- zpS INSECTA. HYMENOPTERA. 

b?e. Pedes rufi in hoc , fcd fempra ppftica nigra ; in fequenti femora p»? 
itica,uti reliqua, rufa. Caput nigrum absque • macula , eum in fequente 
frons flava. Thorax in hoc niger; in fequenti apice & ad infertiones ala- 
rum lateus. Abdominis primum iegmentum nigrum , feeundum ac tertium 
ferrugineum, reliqua nigra, a tergo alba macula fmgulari notata ; in fe- 
quenti fegmentum abdominis primum & fecnndum flavum , reliqua ni- 
gra.a tergo majori macula flava riotata. A\ce utrinque glauce. 

<?7P t ICHNEUMON abdomine *ntice ferrugineo : po- 
flice nigro : maculis flavis quinque , antennis hinc 
albis. 
Habitat cum praecedente* 

DESCR. Vide prascedentis defcriptionem & ibi datas differcntias.. 

<pgo, ICHNEUMON abdomine antice ferrugineo : po* 
ilice nigro immaculato, antenms annulo albo, 

Att. "upfi ijf&l : p; fo, n. 2,3. Ichneumon antennis fpi-* 
ralibus , abdomine nigro , articulis duobus fupe* 
rioribus teftaceis* 

Habitat cum prsecedentibus, 

DESCR. Facie convenit cum penultimo , ut an pro varietate fola haben- 
dus fit , dubitem, convenit cum eo antennis nigris , fingulo albo , capite 
nigro, thorace nigro apice flavo; pedibus futeis, fed femoribus gaudet 
nigris ; alis glaucis^ apdomine nigro, fegmento fepundo & tertio ferru- 
gineo , rehquis immaculatis. 

981.ICHNEUMON abdomine anticc ferrugineo : po- 

flice nigro : jncifuris flavis, antennis annulo albo» 

A&> upf 1730% p. fb. n* 24* Ichneumon antennis fpi- 

ralibus, abdominis articulis nigris margine flavis, 

fecundo toto teftaceo* 

Habitat cum prascedentibus. 

DESCR. Convenit facie cum tribus proxime prjcccdentibus , pnefertira 
cum ultimo; nam. Corpus nigrum. tntenna albo annulp; apex thoracisfla- 
vu& : abdominis primus articidus niger , fecundus ferrugineus , reliqui ni- 
gri marginibus flavis. Alce glaucas cum pun&o marginali. 

P82JCHNEUMON nigcrj abdomine medio pedibus- 
que anterioribus rufis, palmis pofticis albis* 
Habitat in nemoribus. 

DESCR. Medis.magnitudinis eft. caput , antennat totae nigr*. abdomen 
rufum , bafi & apice nigro. pedes 4 anteriores rufi ; pedes poftici duo 
longiores, nigri, folis pedum plantis albis. A\x membranaceae pun&o 
marginali nigricante. 

PS3JCHNEUMON nigcrj tibiis^ fegmentoque fecun- 

do tertioque abdominis flavis. 
Habitat Upjali*. R, Haft. descr, INSECTA. HYMENOPTERA. 257 

DESCR, Caput, thorax , antennae nigra. ante oculos utrinque maeulafla- 
va. apex Thoracis flavns. abdominis primum fegmeritum eft petiolus niger; 
reliqua fegmenta deprefTa , quorum fecundum &tcrtium flavum, reliqua 
nigra, fed quartum tribus maculis obfoletisferrugineis. femora nigra; pe- 
des fiavi , geniculis nigris. 

5*84. ICHNEUMON nigerj alisalbis: fafcia duplici ni- 
gra : pofteriore majore^ 
Habitat in pratis. 

DESCR parvus eft, magnitudine culi.cis, anguftus, totus niger, anten- 
nis tenuifiimis re&is. Totum corpns atrum eft , fed femora pnmora rufe- 
fcunt; ala aqueaj cum macula magna nigricanue poftice;& ante hanc li- 
neola transverfa nigra. 

^Sj-JCHNEUMON tibiis pofticis clavatis, 
Mouff. lat. 64. f. izi, Mufca tripilis j, 
Reaum. ga-lk 4. t, 10. f 14. 

Acl. ttpfl 1736'^. 28. n. z. Ichneumon cauda tripli- 
ci 3 abdomine fuperne flavefcente, pedibus clavatis. 
f>i<). njj. Ichneumon cauda inermi, 
abdomine falcato 5 pedibus clavatis^ 
Habitat in Arena. 

DESCR. Caput, thorax, pedes, antennae nigra, Aculeus in femina tri- 
plex,niger (intermedio rubro,) piliformis, longitudine corporis vel lon- 
gior, apice albus. abdomen falcatum, petiolo thoraci adfixum, nigrum, 
fed verfus bafin rufum. pedes pofteriores conftant femoribus parvis , his 
proximus articulus eft tibia nigra, minus craffa, & tertius articulus five 
tibia inferior crafMima , nigra, clavata; ultimus articulus tenuis bafialbus. 

p86\ICHNEUMON linearis -, antennis longitudine cor- 
poris , tentaculis fetaceis , femoribus clavatis* 
Habitat in Scania. D.Leche* 

DESCR, Eft longitudine Culicis,valdc tenuis & oblongus. Pedes teftacei. 
femora clavata. Abdomen clavatum. antenna longitudine oorporis,in cau- 
da tres fetae longitudine corporis. ala complicatas five incumbenr.es, ma- 
cula ferruginea marginali. duae fets five tentacula ad os longitudine tho- 
racis , albse. alter fexus caret fetis in cauda. 

387/ICHNEUMON viridi-aeneus^ antennis nigris fpi* 
ralibus, 
Habitat in juniperi Triglochide, cujus Tipulam deva- 
ftat. vide Tipukm antepenultimam. 

DESCR. Corpus totum viridi-aeneum magnitudine pediculi; Anttnna ni- 
grae Ipirales. Ala aquea : punclo marginali rubro. Larva rubra. Puppa o-» 
vata pellucida aquei coloris. T s A P is * zp8 INSECTA. HYMENOPTERA, 

AplS. 

^§8 t APIS thorace nigro : anticc rufo immaculato, abdo- 
minis incifuris puncto nigro duplici contiguo. 

Mouff. lat, fo. Crabfo* 

Merr. pin. ip5- Crabro^ 

Raj. inf zfo. Crabro vulgaris. 

Frifch.germ. p. p. n. t. u. /. i. Crabro. 

Swamm. biblj. z6. / t p, 

,S , «<?«j Bolgetting. 

Habitat in arboribus fub arbornm radicibus 
& in domibus vacuis, victitat raptu aliorum in- 
fectorum 9 etiam apum domefHcarum. 

DESCR. Labium fuperius luteum: Capttt rufum. Thornx niger, anticeru- 
fus, Pedes grifei. abdominis incifurse extrorfum luteaj, introrfum nigrae, 
pun&is duobus in fegmento 345, fed bafi connatis cum nigredine in- 
teriore incifuramm. 

$gp t APISthorace lineolis trium parium differentium fla- 
vefcentium 5 punftis nigris incilurarum liberis* 
Mouff, lat. fz. Vefpa. 
Merr.pin. ip6. Vefpa flava major* 
Raj. inf tfb. Vefpa vulgaris* 
Frifch. germ. p + p. 2,3. t. iz. fz+ 
Swamm. bibl, t. z6. f. 8. 
Suecis Wefpa. Getting* 

Habitat fubtectis frequens apud nos, mufcarumpra> 
datrix, 

DESCR. Antenvv. nigricantes. Thornx ater: lineis duabus anterioribusla- 
teralibus , lineolis duabus transverfis pofticis ; duabus aliis adhuc mino- 
ribus pofterioribus : Infegmenta abdominis nigra, omnia margine- iiava , 
in fingulo duo pun&a nigra connexa cum nigredine in prioribus incifii- 
ris , in pofterioribus vero diftin&a. Pedes flavi. 

fpo. APIS nigraj abdomine fafciis quinque flavis: prima 
remotiflima. 
Frifch. germ 9. t. iz. f. i # 
Habitat padim. 

DESCR. Antenna clavatae , nigr« , infim» articulo fubtus flavo , pun&a 
Hava 2 ad bafin maxillarum a latere, 2 ad apicem labii fuperioris, 2 in 
fronte, 1 intra cornua , 2 in medio tergi thoracis, 1 ad fingulam alam, 
Thoracis bafis linea flava. tibia omnes flavas. fegmenta abdominis omnia 
•^uinque margine ftava , quorum primum remotius, latius, femibifida li- 
^eoh. Ales minus explicatse. 99 u INSECTA. HYMENOPTERA. 19% 

$9 1 1 APIS nigra > thoraci bafi flavcfcentc , abdomine fa^ 
fciis quatuor flavis : prima remotiflima, 
Frifcb. gcrm. 9, ^ t 24, t. iz. f 8, 9. 
Habitat ruri. 

DESCR, Nigra tota eft. *ntvnn<e ferc clavatse; a tergo ad bafin Thoracis 
duaj maculae trigpnas, verfus apicem thoracis macula nuila. Abdpmen cin- 
gitur quatuor navis faiciis, quarum prima raaxime- a reliquis remota eft. 
TV&Vc etiam flavse funt, 

9pl 4 APIS nigra > thoracc bafi apiceque flavefcente , ab- 
domiiie fafciis quatuor flavis ; tertia interrupta,. 
Habitat in campis & arvis. 

DESCR. Vefpa vuigari minor. Antenna nlgr» ; Corpns nigrum, fed a tcr^- 
go ad marginem tboraeis anteriorem lineoYa flava, & in medio thoracis a 
tergo |>un£tum ftavum. abdomen tribus fafciis transverfis flavis a tergo no- 
tatur , quarum fecunda ac tertia remotiflima ; his duabus interiacet ab u- 
troque latere pun&um oblongum flavum. Fedes > exeeptis fcmoribus rufis» 
nigri funt. 

^P3,APIS nigra* abdomine fafciis quatuor flavis: tri- 
bus primis interruptis. 
Habitat paflim* 

DESCR. Corpns nigrum, ape minus. Tibia omues flavs. tborax immactir- 
latus. abdomeji a lateribus pingitur utrinque tribus lineolis transverfis iia- 
vis, & pone has lineola transveriali fiava. antmnes breves» nignc, bau 
flavc. 

9P4. APIS nigraj abdomine fafciis quatuor undique fla* 

vis, 
Frifcb. germ. p> t. iz. f. 5, an? 
Habitat Fahlunse juxta viampublicaminarena, cuni^ 

culos formans ad latus arena^ juxta Capellum. 

DESCR. Tota nigra eft , ape domeftica minor. antenna nigrae , in medi*» 
latiores, Caput nigrum ; thorax niger , a tergo pari pun£torum transver- 
forum flavi colons. abdominis primus articulus niger , pun&o utrinque 
flavo; foginento 2345; nigro , margine circnm totum abdomen flavo; 
fegmento ultimo, feu ani, toto nigro, Pedes nigri, hinc inde pallidi. 

99 f . APIS glabra nigraj abdominc fafciis tribus flavis: 
prima remotinima. 
Habitat in Scania. D» Leche, 

DESCR. Mediae hrec magnitudinis , tota nigra , fed frons inter anteiv 
nas punfto albo. tbarax nigar, fed in apice duo pun&a albida. Abdo- 
minis tria fegmenta margine flava, quorum duo poftica approximata , 
primo magis diltante ; horum linea flava intermedia fubtus confpici- 
tur, non vero rcliquas. prster haec obfervatur & in thorace utrinque 
ad bafin , ut & utrinque fub al« infertionem , pun&um album minutiflt* 
imun, 

996* joo INSECTA. HYMENOPTERA, 

ppo\ APIS glabra nigra > abdomine fafciis tribus flavis : 
tertia remotiffimaj primo articulo infundibuliformn 
Habitat in Scania, D. Leche. 

DESCR. Antenna nigr« , bafi flava; : linea flava ante fingulos oculos : 
linea flava ad bafin thoracis , & punctum flavum in medio thoracis, 
ut & fub alarum infertionem. Abdomen adnectitur pedunculo pyrifor- 
mi fupra punclo flavo notato, qui primus articulus eft ; fecundns ar- 
ticulus & tertius cingitur a tergolata linea flava fingulus; quartus arti- 
culus caret linea flava , fed ad latera maculam flavam hafeet ; quintns «r- 
ticulus margine flavo eft. Pedes ftavi. 

ppj. APIS glabra nigraj tibiis flavis, abdominis fafciis 
tribus flavis : primis interruptis. 
Habitat paflini inter flores. 

DESCR. Caput atrum. Antenv.<e atrae , bafi flavefcentes. Thorax niger , 
baft pone caput punclis duobus linearibus flavis. Abdomen glabrum, 
atrum: fegmentum i immaculatum; 2 macula utrinque ovata ; 3 im- 
inaculatum ; 4 linea fiava a tergo interrupta ; 5; linca flava contigua ; 
6 immaculatuiTi. Abdomen fubtus totum atrum eft. Tibia extrorfum fla- 
vse, introrfum fulva;. Pahnse * nigras & femora nigra, exceptis prioribus. 
Vefpa h$c lengitudine eft mufcs domefticae , fed anguftior. 

pp8. APIS thorace nigro: lineolis flavis, abdominis fe- 
gmentis nigris: margine flavisy primo fecundo- 
que ferrugineo. 
Habitat rarius in hortis. 

DESCR. Magnitudo & facies vefpse vulgari fimillima. Caput «igrura, 
fronte flava cum macula haftata ; maxilhe flavse, punctum flavum inter 
antennas. capitis latera flava utrinque lineola. Thorax niger cum lineo- 
la ante fingulam alam flava ; pun&o flavo fub ala , & lineola transverfa 
pone fingulam alam. Abdominis fegmenta nigra , marginibus flavis, 
fed primum fegmentum omnino ferrugineum margine flavo ; feciindum 
fegmentum bafi in medio nigro. femora maxima ex parte nigra , fed 
tibise ferrugineae. Antenna nigrx. 

ppp. APIS pedibus maxillisque flavis: apice nigris, in- 
cifuris abdominalibus glabris : margine nigris^ 
Jt. gotl. 246. Jord-bij. 

Habitat in monticulis arenofis Gotlandi<e , ubi ia 
fingulo nido unicus pullus„ 

DESCR. Oculi, os, pedes flava. Thorax , abdomen nigra: fegmento abdo- 
minis fmgulo intra margines flavo ; margo enim bafeos & extimus ni- 
ger eft. primum fegmentum macula utrinque unica notatur. Ala glau- 
css, venofje. thorax fubhirfutus , macula flava pone fingulam alam. 
linea flava interrupta ad apiccm thoracis. Oris labium fuperius corne- 
ura, in flexum, magnum , acuminatum, concavum. Dentes utrinque foli- 
tarii , flavi , apice nigri. Crabronis magnitudo. 

Differt fexu : Alia abdomine luteo maculato ( ut fupra ) ; antennis fu- 
|>ra nigris, fubtus ftavis; aculeo corrie» brevimmo, rigido; Alia albo 

pi- INSECTA. HYMENOPTERA. 301 

pi&je, ubi prior luteo. antennas fere ex toto nigrse, aculeo pungente, 
longo, flexuofo, ut in ape. 

xooo. APIS nigra> pedibus maxillisque flavis. It.gotl.^ \6. 
Habitat in Wifingso infula W etteri , in ipfis anti- 
quiffimis tumulis fepulchralibus. 

DESCR. Magnitudo J mufca • vulgaris ; toto corpore ■ nigra exceptis pe- 
dibus & maxillis pallide luteis, Antenna fHifovmts > corporis fere I©n- 
gitudine , fubtus pallidiores. 

1001.APIS nigraj pedibus fronteque flavis. 

Habitat in antliis 6t fiphonibus cariofis Scani*. 
D. Leche, 

DESCR. Magnitudo prscedentis. Tota nigra., fed inter antennas flava: 
pedes ( exceptis femoribus , ) rufo - pallidi , prtefertim quatuor pefte- 
riores. Anienna dimidio corpore fere breviores, refta;. 

iooi. APIS nigraj abdominis primo articulo infundibu- 
liformi, iecundo campanulato maximo, 
Frifch. germ. p. p. 17. /.p. 
Habitat. in Salicetis. 

DESCR. Facies apis domeftioe quodammodo ; tota atra , margines fe- 
gmentorum abdominis omnes flavi ; articulus abdominis primus tenuis, 
parum ventricofus,fecundis maximus,ut omnesreliquosintrafe retrotra&os 
©ccultare poffit, huic articuio utrinque macula flava (apud nos non uti 
Frifchii) linearis obliqua. thorax nigerj macula flava uniea ad bafin, 
ad fingulam alam unica > ad apicem unica , fed hajc bifida eft. Frifchii 
defcriptio optima eft. 

* # Apes proprie diff<e, 
1003. APIS gregaria* 
Mouff. lat. z. Apis. 
* Merr. eur.z, $>*IS>* A I. 
Aldr. inf 2.0* 
Jonft. inf. 1. t.z, 
Charl. exerc. 6. 

Merr. pin.106. Apis domeftica f. vulgaris alvearium. 
Raj. inf. 240. Apis. 
Dal. pharm. 386. n.if. Apes. 
a Mouff. lat. yj. Fucus, 
Merr. pin. ip6\ Fucus. 
Suecis Bii. 

Habitat apud nos in fylvarum cavis arboribus ra« 
rius, communiter rufticis colitur,. 

Cibus ^oz INSEGTA. HYMfiNOPTERA. 

Cibus harum efl mel e vafis neclariis florum> pne- 
fertim autumno e floribus Ericxe , fed mel indc 
rufefcit * Provincix itaque Erica deflituta , ut 
Oelandia, mel album fuppeditant, at Cera e fa- 
riria antherarum conficitur, 

Apum genus ab Ichneumoniis differt lingua mem- 
branacea longa inflexa. D f De Geer. 

1004; APIS nitida> thorace viridi-cxruleo , abdomine 

inaurato. 
Atl. upf 1736. p.Q$* n. f\ Apis parietina nitida, 

collari cseruleo, abdomine aureo. 
Frifch. germ.9- .f* i£. *. 10. /. 1. Vefpa argillacea 

variegata u fuperbe colorata/ 
Habitat in parietibus 6c muris 3 prarfertim argillaceis. 

DESCR. Ape domeftica minor. pnlcherxima fane in genere fuo Apis 
eft; caput& thorax cycmea nitidiffims ; abdomen ignei coloris nitens 
aaro , pungit & vulnerat uti apis. Alce fufcs. Ahdominis ultimum fe- 
gmentum (exceptis ani ) dentatum eft,- uti & thorax aliquatenus pone. 
Anttnmcs nigras , articulis 12. 

lOQf. APIS glabra^ nigro-amca immacuiata> pedibus 
ferrugineis, 
Habitat in Scania. D* Lechc. 

DESCR. Lechsihac efi. Vefpa parva , prannia: mtennis latis , eapitatis, 
sequalibus, uno angulo deorfum pendentibus. Cctpnt thoraee latius. tbo* 
Trt* longior , medio craffior, abdomen latum, deprefTo- rotundum, cum 
umbone in medio inferius. ala abdomine longiores, fme colore, cum 
»nico rivulo mar^inali nigro non exeunte. Tedibus fufco- fulvis , parvis* 
magnitnda pedicuh ; anunn# vefpaj ; nulli circuli colotati abdominis. 

ioo6*APIS fubhirfuta cinerea, abdomine conico , fe- 

gmentomm marginibus albis. 
Raj, infz6z. Vefpa fylveflris caudata, abdomineni- 

gro : annulis flavis diftinfto? 
Habitat in terra & minis, 

DESCR. Ape domefrica paulo minor eft. antenu* nigr«, fubciavate. C*-* 
put & thorax pilis cinereis. abdomen conicum , acutiffimum , incifurarum 
marginibus albidis , adeoque 5 a tetgo , 4 vel 3 fubtus lineolse alb«E, Froxii 
nigra. 

1007, APISfubhirfutacinerea* abdomine nigro : fegmen* 
tis albidisg fronte flavefcente* 
Habitatinmm P. Kaln*. 

mstby INSECTA, HYMENOPTERA. 30$ 

DESCR. Ape domeftica miner , nigra, villis albidis feu canis adfperfa. Ab- 
iomen nigrum, fegmentis villofis canis5 vel 6. Frons flavefcens tota. An~ 
tennarum infimus articulus flavus , reliquae nigrs. Tota facies preeceden- 
tis, aquadiftert abdomine minus conico & fronte flava. 

ioo8 t APIS hirfutaj capite thoraccque nigro 5 abdomi* 
ne rufo 5 fronte bicornu 

DESCR. Sequente paullo major. Thorax,caput, oculi, antenns nigra. A* 
domcn rufum. Pedes rufefcentes , ad minimum pofteriores. frons nigra , 
minime alba. ad bafin maxillarum in fronte duo Comkula incurva , ri- 
gida, nec mobilia, prominula , hirfutie vix longiora, nigrainfra apicera: 
a parte exteriore denticulo notata. facies & magnitudo apis domefticae. 

ioo.p*APIShirfuta 5 capite nigro, abdomine rufp , fron- 
te alba, 
Att.uff 173^ f.z%. n. Apis fufca, fronte alba 5 col- 

lari teftaceo. 
Raj. inf z^z. Apis fylveftris parva 5 abdomine bre» 
viore 5 totofupinaparte lanugine rufaveftito 5 tho« 
race lanugine albicante. 

DESCR. Tota hirfuta ; facies apis domefticaj, feu proxima; antecedentis , 
fed minor. Caput & antenna nigrae. frons pilofa, albida. femora albis pilis. 
t%orax fufcus. vanter pilis rufis ruber. 

ioio,APIS nigraj abdomine fupra lineis quatuor albis f 
fubtus lana fulva* 
Rajjnf z^z.Ayis fylveftris corpore longo angufto 5 par* 
va nigra, dorfo lanugine rara fulva obfito 5 abdomi- 
ne fupino nigro glabro fplendente 5 prono lanugi- 
ne rufa denfa veftito. 

DESCR. Ape domeftiea minor. caput nigruin. frmis cinerea. thovax niger, 
hirfutie fubcinerea. ahAomen ovatum, nigrum , acutum, inciiurarum mar- 
giaibus albis ; iubtus lana rufa feu ferruginea valde pilofum. pedes nigri; 
poftici palmis rufefcentes. 

ioii.APIS nigraj tibiis ferrugineis, abdomine macuHs 
utrinque quatuor flavefcentibus. 
Habitat paflim in hortis. Licet minima fit 5 faepeta- 
men mufcam domefticam fe triplo vel quadruplo 
majorem occifam fecum trahit, 

DESCR. Caput & thorax nigra , immaculata. abdomcn nigrum , cujus in- 
cifunequatuor primaria: a tergo notantur finguli pari macularum albo-fla- 
vefcentium, quarum par thoraci proximum maculam habet utrinque 0- 
vatam , reliqua paria conftant maculis linearibus, Femora nigra ; fed Pe- 
des ferruginei. antenn<s non eapite longiores , nigia: , deof fum inflexae 3e 
apicibus obfolet*. 

* * * Moni* 504 INSECTA* HYMENOPTERA. 

# # # Bombyli hirfuti. 
XOIZ* APIS hirfuta nigra > thoracis cingulo flavo f 
ano albo* 
Jung. verm. f i f Bombylius. 
Mmtff. lat. f 3* /; z. Bombylius, 
Goed. belg. z> fi 174. f 46. 
.£//?♦ goed* zi]. f iof, 
Frifch. germ. 9, p* 214. ^ i 3 . /. 1 * 
• Raj, inf 247. n. f: Bombylius, 

Acl. upf 1736, p> !$>■ n. 11. Apis hirfuta, sigra, 

collari abdominisque cingulo nigro 5 apicc albo. 
Reaum. gall.6. t. 3, /. 1. 
Suects Jorct - : HumbIa; Uplandis. Mbmus» 
Habitat in ipfa Terra^ ubi copiofum mel colligit. 

DESCR. Inter Bombylios di&os hnic, rnaxima eft. Totum Corpus undi- 
que hirfutum & nigrum ; Abdomen antice flavum , pone album,medi« 
nigrum eft . thorax antice flavo colore cingitur* 

toi;„APIS hirfuta atra* 

j$£ upfiji^. p.z$. n. if, Apis hiriuta^totanigra. 
Habitat in Terra^ minus frequens, 

DESCR. Priccedenti (imilis, fed minor; totd Corport nigro, immacu- 
lato, exceptis fetulis quibusdam circa collum fulphureis* 

1014. APIS hirfuta atra$ ano ftifco, 

Acl. upf 1736, p. 28«. n. 14. Apis hirfuta nigra, 

abdominis apice fufco* 
Habitat in^rra, minus frequens. 

DESCR. Pr&cedenti funilis , folo apice Abdominis wiinus nigro. 

loif.APIS hirfuta atraj ano fulvo, 
Reaum. gall. 6. t.n. f.i.z. 
Acl.upf 17^6. p. 2.8* n. 13, Apis hirfuta nigra,abdo~ 

minis apice rubro* 
Frifch. germ. 9. p. zf. n. 2, (fed noflra minor,) 
Suecis S t en - H u mb la» 
Habitat in acervis lapidum , copiofe mellificans. 

DESCR. Tota atra eft. , excepto apice abdominis tribus ineifuris igrwis 
five riifo - fulvia. 

xoid. APIS.hirfuta j thorace nigro abdomine luteo. 
Acl.upf 1730". p, z%. n.iz, Apis hirfuta maxima 
Alpino - lapponica,collari nigro, abdomine luteo. 

Habi- INSECTA, HYMENOPTERA. 305- 
Habitat inJlpibns Ldpponicis, ubi modo unicam legi, 

DESCR. Magnitudinc ad Scarabaeum cOrnibus cervinis 357 accedit . 
tota hitfota & atra j excepto abdomine toto luteo feu fefrugineo, 
fblaque abdominis bafi nigra. 

1O17.APIS hirfuta fulva > abdomine flavo* 
Frifch. germ. p. p,16.%8. 
Acl-.upf. 1736. p.iS. n. 18. Apis hirfuta y collafi 

fulvo^ abdomine flavo* 
Suecis Moff- Humbla. 

Habitat fub Hypnis & Mufcis aliis^ iti pfatis fre- 
queris, parUm mellificaris, 

ioi8,APIS hirfuta fiilvaj abdominis medio nigro: ano 
albo. 
Acl. upf.iJi&. p. 28, n.ij. Apis Iiirfuta 5 colkri ful- 
vo , abdominis bail fulva: medio nigro, ano albo* 
Habitat fub Mufcis. 

Pormica* 

toip.FORMICA rriagna. It.gotl. l\t, 

Raj. inf 69- Formica maxima nippotttyrnle&» 
Jtt. ftockh-. 1741. p. 19+ Haeft-Myror. 
Habitat in Truncis putridis cavis. 

DESCR. Gaput nigricans , in occipite puh&a tria. Thoyax ferrngineus 
ad tergiim nigricans apice albo. pedc> ferruginei. fjuaina inter thoracem 
& abdomen ovata integra aeuto * rotundata. Abdmmn fufeum eonftans 
5 fegmentis. 

toio.FORMICA fufa. 

Rdj. inf 69. Formica friedia rubra* 

Jcl. ftockh. 1741. psfPi PifT-Myron 

Habitat ubique in fylvis acervos e foliolis *aeef6fis 

exflrueris* 

toii.FORMiCA fufca. 

Raf inftis). Formica media^riigfo colofe fpleridens,. 
Afi.ftockh. 1741 . p. 40, Swart - Myrof* 
Habitat in terra glareofa» 

to*2*FORMICA rubra. 

&aj% inf. o"0 4 Formica friinima rufara* 3 o6 INSECTA. DIPTERA. 

Aft.ftockh. 1741. p.40. Etter-Myror. 
It. gotl. 246 . Etter- Myroi% 

Lewenb. epift,i6$j> p.97- /-8,. 
Swam, quart. _/>♦ 181. £. p. 
Habitat in cefpitibus graminofis. 

I023.FORMICA atra, 

Raj. inf. 69. Formica minor e fufco nigricans. 
Acl. ftockh. 1741* p. 41. Sma-Myror. 
Habitat in terra. 

OBS. De propagatione Formicarum,earumquefexuplurimafcripfiin A&. 
Itockh. 1741. p. 140. feqq. ubi Mares alatos dixi , Faminas maximas 
pennatas, Neutras minimas inpennes; neutra cohabitant per annum , acer- 
vosque exftfuunt ; Mares & faeminse quam primum prodeunt, generant, 
ovaque deponunt , mox his pera£tis expelluntur ambo a ncutris. 

\l DIPTERA. 

Oeftrus. 

1024.OESTRUS thorace flavo: cingulo nigro, alis ni- 

gra fafcia 5 pedibuspallidis. 
Raj. inf 271 , Mufca bipennis Oeftrum dicta, alis 

membranaceis 'punftis crebris nigrioribus velut ad- 

fperfis. 
Derrb. phyfico - theol. /♦ 8. c. 6. n. n, Vormils. 
Frifch* germ, f.p. 21 * t. j. Vermis in ftcrcorc vac- 

cino, 
Reaum. gall. 4, t. 38* yj> $6+ 
Suecis Styng. Bromskula, 
Habitat in dorfo Boum per totam hyemem, Julio exi- 

ens. 

DESCR, Magnitudo mufcce majoris. os nullum: rima absque dentibus & 
probofcide. oculi ni^ri. antenna articulo lentiformi cum feta. Tborax fla- 
vus, cingulo nigro mter alas confpicuo. apex thoracis a tergo nigris pilis» 
intermediis fulvis refiexis. abdomen fulvum , fegmentis margine & bafi 
nigricantibus, ultimo articulo abdominis nigro. Pedes pallidl Halteres 
fubalisalbi. cauda cxfcrta inermis, fub abdomine valde inflexa. ala 
albse, incumbentes, in medio fafcia lata transyerfa fufca puncto fufco in 
apice alarum, & alio paulo infra verfus marginem tenuiorcm, & tertio 
pun&o infra fafciam & corpus verfus marginem tenuiorem. 

I02J\OESTRUS thorace flavo: cingulo nigro, alisim- 
maculatis, pedibus nigris* Fl INSECTA. DIPTERA. ? o 7 

FLIapp. 36*0. Hlf\j\ Oetfr*um Rhangiferinum Lap- 

ponicum 5 ventre fulvo. 
Jcl. upf 1736. p. ji # ». 23. Oeftrum idem. 
JB'.fioMAyi9.f*iil* t.^adpaginam 84.) 3. / # f.tf» 
Lappis Curbma. 
Habitat in dorfo Cervorum Rhangiferorum 32, pra> 

fertim manfuetorum. 

DESCRi Prscedenti duplo major. alis imnlacitlatis*flMflwmrema£is hivfu- 
to, ipla tunica nigra, ied laria fuiva, exccpta bafi abdominis, flava lana. 
Fedes nigri. 

LarvH per totam hyemen latet fub cute Rhenonum in dorfo, caufTans tu- 
bercula illa , quibus emaciantur Rhangifefi & cicatrices quibus coutami* 
hantur eorum coria. Dicitur & aftrus & aftrum* 

toi6\OESTRUS tiigerj thorace flavo. 

Flor. lapp. 363. p. f 17. Oeftrum Rhangiferinum Lap- 

ponicum , ventre nigro* 
Aci. upf 1736. p. 31. n. 2,4, Oeftmm idem. 
Lappis Trompe* 
Habitat in Lapponia. 

DESCR. Magnitudo & Facies prscedentis , s o^uo dlrfefrt, quod mitius pi~ 
lofus: corpus totum nigtum, fed thorax folus villis pallide flavis vefritus. 
Hunc eundem eiTe , qui in Lapponia ova fiia Rhenonum finui ffOntis in- 
figit& quem in itinere, vefno tenipore, fsepe evomunt, me docuit nobi- 
lnT: Carol. Guftdv. Friedenreich. 

102,7. OESTRUS iinus frontis ruminantium. 
Reaum.gall. 4. /. 35*. /. 2,1. zz. 13, 24. 
Suecis Noosmatfkeri. 

Habitat in nafu five finu frontis animalium rttmi* 
nantium. 

I028.OESTRUS ani Equoittm. 

Reaum. galL 4. tf^f.f. i? f» 

It.gotl.z77* Vermes haemorrhoidum caecarum facie. 

Habitat in re&o ani Equorum , inflar hsemof rhoidum 
csecarum hasrensj hujus volatile animal nondum 
perfefium a me obfervatum eil dum hasc fcribo, 

ioip.OESTRUS aquce. 

Gced. belg. 1. p. 128. t. 70. Chamseleo. 

Lift.goed. 3ff. t. 144. 

Frifch, germ* f. p. 28* t. io. Tabanus aquaticus* 

U z Swamm. 3 o8 INSECTA, DIPTERA. 

Swamm. quart. 138. t, 4» Tabanus* 
Habitat in paludibus & pifcinis frequens. 

OBS. Larva mini notiffima , mufcam autem non dum vidi , forte unica 
ex enumeratis in hoc Catalogo? incertus hsereo, utrum ceftri , afili, ta- 
bani aut mufcae generis, 

Afilus, 

1030. ASILUS antennis capite longioribus clavatis acu- 

minatis , fegmentis abdominalibus glabris : mar- 
gine flavis, fronte glabra, De Geer. 

Reaum. gall. 4* t. 33, f ii«, 13«. 

Habitat in pafcuis. 

D£SCR.Facies vefpas : abdomine obtufo ; totut glaber : fronte nuda , lutea. 

1031.ASILUS ferrugineusj abdominis articulis tribus 
prioribus atris 5 * pofterioribus quatuor flavis. 

Mouff. lat.p. 46. Vefpae; fpecies , figura exterior. 

Jonft. inf i\ io, f 2. Mufca boaria aldr. tab. tf # 

Hoffn. inf. t. 16. f 10. 

Raj. inf 267, Mufca maxima crabroniformis, 

Frifch. germ. $. p. 38. t. g, Mufcarapax magna 3 ab- 
domine luteo maculato,. 

Reaum. gall. 4. /. 8, f. 3. 

AEl. upf i73<£, p. 29. n. 8. Ichneumon collari gib- 
bo, abdomine ovato acuto. 

Habitat in pafcuis , volitat juxta terram; a rufticis 
creditur hoc e(Te , quod boves currere cogat vio- 
lento raptu ad aquas , ne pedes inter ungulas fpu- 
rias vulneret$ quo jure hxc noverint,me latet. 

DESCR. Facies crabronis : Tborax magrtus , gibbus : Rofiruni nigrum , fu- 
bulatum. alae , pedes , venter fubtus ferruginea : abdominis tres articuli 
primores nigri ; proxime infequentcs flavi ; amts feu cauda ipfa ruffa. 

1031. ASILUS flavus hirfutus, pedibus nigris, alis glau- 

cis. //. gotl. 317. 
Habitat in Smolandia. 

DESCR. Magna eft, in cauda quafi ungula caprina intra quam variia- 
culei innoxii, 

1033.ASILUS lividus, thoracis lirieis dorfalibus tribus 
nigris, 
Habitat in floribus, 

DESCR. INSECTA. DIPTERA. 3 oy 

DESCR. Magnitudo mufca». Abdomen & Feviora longa, pallida f. livida. 
thoYax lividus , a tergo lineis tribus longitudiualibus nigi is. ocnli grifei. 
Roftrum nigrum,fub pe£lore inflexum, longitudine thoracis. Ala aqueat. 
Antewia nigrae. 

1034» ASILUS niger hirfutusj abdominis articulis tribus 

poftremis albis. 
Flor. lapp. 360, Oeftrum bovinum , cauda alba* 
Atl. upf. 1756+ p. J !♦ n. 2f . Oeftrum bovinum , cau- 

da alba, 
Habitat in Nericia^ unde 173 1 a ProfefT, Stromero 

allatus, 

DESCR. Magnitudine & praeced. 103 1 & Crabronem ipfum fuperat. To- 
tus oblongus, niger&hirfutus eft. Frons pallefcit. Ala grifea: fegmen- 
ta abdominis triaultima alba. cmus ipfecorneus, niger", ungulse capri- 
nae inilar latus ; Famina ergo efr. alium habeo , cui cauda fimplex & 
abdomen dilutius flavum , qui Mas eft. 

103 f. ASILUS ater hirtus, alis albis, femoribus ferru- 

gineis, 
Fl. lapp. 3fo, n. f 17. Mufca atra villofa oblonga, 

pedibus longis, femoribus rubris. 
AtJ. upf 1730% p. 34, n. 64, idem. 
Habitat in nemoribus Lapponias Lulenfis. 

DESCR. Magnitudo mufc*e domefticae , fed anguftior. totus ater, pilishi- 
fpidus , nec nitidus. femora ferruginea. ala alb« venis nigris. 

1036.ASILUS niger$ abdominis fegmentis tribus a ter- 
go rufis. 
Habitat cum prxcedentibus. 

DESCR, Totus ater, parum hirfutus; macula magna a tergo abdominis 
rufa. ala fufcaj. 

1037. ASILUS corpore atro gIabro> alis nigris, femo- 

ribus halteribusque ferrugineis, It> txl, iff. 
Reaum. galL 4. K i2 -* /♦ 7- 8- 
Habitat in Oelandia. 

DESCR. Totus glaber. abdomen clavatum , atrum , nitidum. cyput & th$- 
vax atra. pedes five femora ferruginea , plantis nigris. claviculae ferrugi- 
necc. ala angufta;, nigras. 

1038. ASILUS niger •, alis fubrotundis ferrugineis. 
Aft.upf 1736» ^31. n.if. Culex fufcus -, alis fub- 

rotundis, 
Habitat in Lapponia Umenfi Sc Lulenfi frequens , ubi 
U 3 circa 3io INSECTA. DIPTERA, 

circa vefperam choreas jn aere ducit, uti reliqui 
culices j non vero mordet. 

DESCR. Ore gaudet culicis longiufculo nigro. Corpus nigrum. Pedes ni- 
gri, femoribus ferruginejs. Ala liibromndse , fufcae feu ferruginete, val- 
de obtuffe. MagnitucUne alarum mufcam domeitjcara fuperat, corpus ta* 
men anguitius eft. 

io^p.ASILUSniger, abdominis margine maculisquetri-' 
bus dorfali-bus albis. 
Habitat in Urtica rarius, 

DESCR. Facies mufcaj domefticre fed dimidio minor. Cafut nigrum , po- 
ne antennas lineola feu duo puncla oblonga alba. Thorax glaper, niger, 
nitidiufculus punclo & lineola alba lateraliante alas. Haheres albi. abdo- 
pien nigrum *♦ margine acuto albo maculis tribus trianguiaribus longito* 
dinalibus in dorfo abdominis, Femora nigra. Pedes albidi. probojcis acu- 
minata eit, hinc ad hoc genus, potius quarn ad mufcas hanc fpeaemre-» 
fero. 

io^o^ASILUS alis albis: fafciis duabus fufcis, 

Act. upf. 17 $6. p. 33. Mufca minima atra, ventre 
acuminato , alis incumbentibus : fafciis tribus ci- 
nereis t 
Habitat in foliis Salicis. 

&ESCR. Corpus vix majori pedicnlo majus, oblpngum, totum atrum una 
cum pedibus. Ala incumbentes , fafciis duabus latis fufcis,apice &ba-» 
fi tamen albse. pedes longiufculi. Caput roilro prominulo , inceifus» 
elevatus. tborax niger , nitidus. Abaomen atrum. femora alba, 

1041.ASILUS niger glaber*, alis cinereis. 
Habitat in hortis. 

DESCR. Mufca domeilica dimidio fere minor ; totus ater ; abdemfao 
npn p.vato, fed admodum attenuato ; pedes poftici admodum longi r«* 
fpe$u animalis. Ala nec fufcs, nec cincreas, fed medio horum, 

1041.ASILUS cinereus gUber ovatus. 
Succis Sting - Fluga, 

Habitat ubi-que. Hic tibias noflras ingruente pne- 
fertim pluvia pungit \ bic , ut continuo calci* 
trent boves, nec pedibus quiefcant, facit \ ubi 
pungit, macula ikpe rubra in medio coccinea, 
diu durans. 

DtSCR, Tagies & magnjtudo & Color Mufcae domeftica? vulgatifTimac? 
adep fnnilis, ut quis eandcni abfolute diceret, ni rpitrura fupulatunv» 
atrum , cornuum diitingue.rer, 

Hippobofca. 

I043.HIPPOBOSCA pedibus tetradaftylis, Mouf. INSECTA. DIPTERA. jir 

Mouff* lat. fp. Hippobofcus, 

Frifch. germ. f. ^43. /.80. Ricinus volans. 

AcJ. upf 1736. f.^t. n. 2,7. JVIufca equina tenax. 

Reaum. gall. 6. t. 48, 

Suecis Haeft - Fluga, 

Habitat in Equis , Bobus , graefertira ad inguina & 

perineumj vulgus itinera initituens maxime me- 

tuit, ne aures intret. 

DESCR. Notiffima ubique eft, tota glabra, grifea , tenacifTima, capite 
privata vivit adhuc diu , pedes pofteriores longiores funt. 
Character generis confiftit in dente fimplici cylindrico , obtufo ; probo- 
fcide breviftima, alis duabus cum halteribus fub alis, pedibus ungulatis 
pluribusquam duobus. 

1044.HIPPOBOSCA pedibus fexdaftylis. 
Reaum. gall. f+ i* ij, fi+X. ?»4»f- 
Habitat in pullis hirundinum6cinnidis 5 obfervata a 
nobiliff De Geer. 

DESCR. Prsecedenti minor. Abdomen pone emarginatum ; als angu- 
ft«, in tergo abdominis fpatio remotsc. pedes iinguli fex unguibus. 

Tabanus. 

104^. TABANUS grifeusj abdominis fegmcntis fingu^ 

lis triangulo albo, 
Jonft. inf t. 8. ord. z. fzz-zi. 
Reaum. gall.^. t. 17. /.8, 
Fl. lapp. 363. Tabanus vulgaris grifcus, incifuris 

dorfi macula trigona albicantc notatis. 
Acl. upfij$6. p.}\. n.ij. Nomen idem. 
Suecis Broms. 
Habitat frequens in Suecia auftrali, Equis xftatc 

moleiius. 

DESCR, In- genere fuo hic maximus eft. Alce diaphanas, venis ferrugi- 
neis. Corpus grifeum. tborax cinereus. oculi nigricantes. dorfum abdomi- 
nis fub alis magis flavefcit, extra eas magis fufcum. In medio dorfo, in 
fingulo fegmento , macula triangularis albida, acumine thoracem fpe&an- 
te. femora nigricantia : tibice lutese. 

104^. TABANUS niger - y abdominis fegmentis mar- 
gine lutcis, pedibus rufls. 
Fl. lapp.^6]. Tabanus flavus. 
Act. upf. 1736, p. 31. n. 18. Tabanus flavus. 

tf 4 Ha- p% INSECTA. DIPTERA, 

Habitat frequens in Lapponia Naryegia contermi- 
na, Rhangiferis inoleftus, 

DESCR. Magnitudine ad proxime prsscedentem accedit. Oculj , thorax, 
abdomen nigra, fed incifurarum margines pilis feu margine flavo, tam 
in dorfo, qu-am in ventre, cinguntur. Pedes & antmna rufse ftve ob- 
fcure lutex funt. Ala fubgrifeie. 

1047.TABANUS fufcusj lateribus abdominis ferrugi- 
neis, oculis lineis tribiis fufcis. 
Jcl. upf 1736. p.^x. n. jo. Tabanus fufcus, abdo* 

minis lateribus teftaceis. 
Habitat frequens apud nos seftate, Equis moleftus. 

DESCR. Magnitudo Bombylii. totus hic glaher : latera abdominis ver- 
fus bafin ferniginen , margines fegmentorum abdominis, pnefertim in 
dorio , albidi. femera nigra. t-ilaa rufae. Ala albidas , incifurac abdo- 
minis tres priores teftaceas , tres pofteriores nigricantes. oculi vire- 
fccntes ; lineis trjbus tr-ansver-iis fufcis. antemia lunulatae. 

lo^S.TABANUS cinereus* oculis linea transverfa, 
Habitat apud nos frcquens, equis &: bobus moleftus^ 

DESCR. Alce albs, totiun co.rpus cineveum. oculos linea transverfalis , 
(ingularis coloris notat, qua manifelte diitinguitur a reliquis, & prx- 
fertim a praecedente, cui valdc: afiiais.. tibia palljdae, 

1049. TABANUS fufcus 5 alis maculis fufcis albisque 
variis , qculis fulvo - viridibus : punetis nigris^ 
J$$.upf.i*j%6. p. 31. #.21. Tabanus fufcus 5 alis 
cinereis: maculis albis nigrisque. 

n.zz. Tabanus fufcus 3 alis 
fufcis : maculis nigris. 
Raj. inf p.ijz. Mufca bipennis pulchraj alis ma- 

culis albis amplis pic~iis. 
Habitat in Suecia, proefertim Smolandia , frequens. 

DESCR. Magnitudine vix mufcam domefticam fuperar. Totns fufcus, 
latera abdominis juxta bafm fub alis flava. Ala magnis maculis albis 
& nigricantibus yariegatae. Antenna fubulatte five filiformes , verfus 
bafin pilofe, nec ullo modo lnnulatee. Qcnli virides •fulvefcentesque ni- 
tidiilimi; maculjs aliquot diftinclis nigr-is, 

lofo. TABANUS fqfcus.j alis' cincveis : pun&is minu* 
tiflimis albis, ocul.is viridibus : lineolis quatuor 
und ulatis fufeisv 
jicl.upfi"ji&+ A31. n.zo. Tabanus fufcus, alis ci* 

nereis pun&a.tis. 
SmolarJis B\ indk nagg . 

Ha- INSECTA. DIPTERA, 313 

Habitat apud noftrates frequens, Pecoribus moleftus, 

DESCR. Magnitudo mufcse domefticie-; totus cinereo - fufcus : Ala cine- 
rese, pun&is minutiftimis albis, cum punclo marginali majori nigrican-r 
te. Oc«/i virefcentes , lineolis transverfis undulatis. thorax ciriercus,, 
lineis lonyitudinalibus ftriatis, duo punita nigra inter oculos. Antmiu? 
nigra; , filiformes. tibia variegatsg, 

Mufca, 

* Alis variegatis, 
ioji.MUSCA alis nigris : apice albis, 

Acl. upf 1736. ^33. n- S°* Mufca nigra, alis fu- 

.fcjs ; apicibus albis. 
Habitat in hortis rarior. 

DESCR. RarifTima hec mufca parva eft, tata nigra , dis nigricantibns 
fummo apice alba macula. 

IQfZ* MXJSCA alis albis: apice nigris, 

Acl.. upf 1736. p. 33. 9«4&, Mufca nigra vibrans , 

alis albis apicibus nigris, 
Habitat frequens in arborum plantarumque foliis, 

inprimis in hortis. 

DESCR. Tota nigra eft, exceptis Alis albis, fummo apice macula r-otun- 

da nigra notatis: corpus nigrum eft, non admodum longum , fed obtu-s 

fum. Caput rubrum eft. dum fedet continuo alas elevat , extendit ac 

vibrat. 

Magnitudine admodum variat, dantur enim qu?edam alis triplo aut qua- 

druplo majores. 

iOfJ.MUSCA alarum puncHs duobus nigricantibus. 
Habitat Fahluna? in pra^dio Sweden^ fupra aqiias 
fontium curiitans. J, Mor<eus. 

DESCR. Mufca domeftica paullo minor, magis ob!onga,nigricans. Tho- 
xax niger , fetis adfperfum , latere aureum,hafi ad pedes canum. Abdo- 
men oblongum alis tamen brevius, latere auro nitens. Pedes longi nij* 
gri. Ala incumbentes, in fingulis nervi circiter 4 nigri , & puncta duo 
arra verfus marginem tenuiorem, quorum pofticum minus eft, fedmagis 
atrum ; alterum vero cum akerius alae par-i coiens latior. Halteres lividi, 

10^4. MUSCA alis albis : apice puncfco nigro* 
Habitat in Scania. D. Leche. 

DESCR. Penultima longe minor, vix pediculi magnitudi.ne. Tota nigra, 
algs verfus apicem ad marginem majorem puncto nigro notatsc. 

iojt.MUSCA alis unguiculatis albis medio punclo ni- 
gricante. 
Habitat folitaria inter plantas, rarius in horto Aca- 
demico, U f de~ 5 i4 INSECTA. DIPTERA. 

DESCR. Magnitudo fcre pulicis. caput & tborax caevulea. abdomcn ni- 
grum. Pedes ferruginei five teftacei. Ala albae, pun£to obfolete nigro 
in fingulac alae dilco, fere in medio , vel paulo propius ad marginem 
interiorem. exterior margo denticulo five ungue inltruitur , ut in Mu- 
fca majali 1058. Halteres aJbi. alas non vibrat. oculi fufco-pallidi. antennce 
teftaceae. feta nigra. 

I of 6\ MUSCA nigricans-, alis antice albo nigroque variis* 

DESCR. Facies Tipulae, corpus nigricans. nbdomen tenue ; pedes longi, 
Antenna fubulat®. Ala membranacei coloris, nervis 7 vel 8- nigricanti- 
bus: maculae juxta marginem antcriorem , praefertim in medio , albo 
nigroque variegatae. Ocnii nigri. nuilus denticulus in margine alae. 

lof/. MUSCA alis unguiculatis grifeis nigro-maculatis, 
Acl.upf ij$6. p. 33. ».46. Mufca alis grifeis nigro 

maculatis. 
Aldr. inf 346. t . r; f 5. Mufca quinta, 
Habitat in Floribus^ prarfertim in pratis foecundis- 

fimis. 

DESCR. Mufca domeftica vulgari minor. corpus fubgrifeum. Ala gri- 
feae, terminatae macula marginali nigra , & aliquot maculis majoribus 
nigris fparlis , & plurimis minbribus obibletis , denticulus in alae mar- 
gine crafliore. 

105*8, MUSCA cinerea$aUs unguiculatis albis fufco ma- 
culatis. 
Atl. upf 1756. f.%%* ^47- Mufca alis albicantibus 

nigro maculatis. 
Habitat in floribus, faepe Hyofcyami & Cardui crifpi 
<Sr8. 

DESCR, Praecedenti paulo minor , fed Ala albas , non grifeae , tamen 
maculis adfperfas nigro - cinereis f. fufcis & quafi erofis majoribus, & 
aliis minimis vix confpicuis, Thorax 8c Abdomen cana. Ocnli virides. 
pedes pallidi. cauda aculeo rigido , fubulato , obtufo , in f^emina. In ala- 
rum margine crailiore inque ejus medio denticulus fetae inftar pro- 
minens. 

iofp^MUSCA alis albis: margine maculisque nigris. 
Ad. upf 17 $6. p.^y. ».48, Mufca alis aibicantibus 

nigro punchitis. 
Habitat in foliis arborum vere* 

DESCR.. Haec mufca domeftica dimidio minor, facie ad 1052 ac- 
cedit, &da!arnvi margines extrorfum & apice nigricantes; difcus albus, 
pun&is aliquot vagis nigricantibus. 

1060.MUSCA alis albis: fafciis tribus pun&oque ter- 
minatrici fufcis, 

it. INSECTA. DIPTERA. 315- 

It. gotl. 245*. Mufca alis vibrantibus. 

Habitat in Scania & Gotlandia, faspe in Urtica. 

DESCR. M:ignitudo fere mufcge domeilicx. thorax nigev absque macula. 
Ocuii fufci atit rufi. Frons fulva. Abdomai nigrum /Ua albse , fafciis 
tribus transverfis rufcis , quarum prima re£to - curya , fecunda re&a » 
tertia etjam retrocuyva, & praster has macula fufca ad apices alarum. 

106XMUSCA alis albis : fafciis quatuor grifeis toti- 
demque mmoribus obfoletis alternantibus, 

Rhed. 1671, p.iGz. 1,164. 

Blank. helg. i8j\ t. 16, / # L. 

Reaum. gatl. z, t. 38. /. 17 -iz. 

Habitat in nucleis Ceraforum , prsefertim Bigaraux< 
dictorum, 

DESCR, Magnitudo antecedentis. Defcriptio Rhedi bona. 

lo6"2. MUSC A alis albis: fafcii quatuor fufcis, dorfo abdo- 
minis punfris quinque parium. 
It. oel. 118. Mufca pallida, oculis viridibus, 
Habitat m Oelandia/ 

DESCR. Mufca domeftica longe minor. Oculi virides. Abdomen a tergo 
ordinibus punctoruin atrorum quatuor; in fingulo ordine punclis quin- 
que, Al<£ albae , fafciis quatuor fuicis , verfus marginem. inferiorem 
anguftioribus, Canda acuminata. 

1063.MUSCA alis albis : linea geminata littera S fu- 
fca, oculis viridibus # 
Blank. belg. 189, t\ i6 # /. i\ 
Goed.belg. 1. p.ioz. t.$o. 
Lift. goed.iii,. p.ioz. t.iZ9- 
Habitat in Cardui gallis. Goedart. 

DESCR. Magnitudo mufcae fere domeftics- Oculi virides, Corpus ful» 
vum. Ala linea duplici ferpcntino - flexuofa, ( quarum craflior exte- 
rior eft,) fufca, in formam litterae S. ducla , ac " pedes pellucerent, 
Tota fubtus ofcfolete flava; ani apice albo. 

1064. MUSCA alis unguiculatis albis : fafciis quatuor 
fufcis, thoracis apice flavo. 
Habitat in floribus & foliis Cardui crifpi 6f8 fre- 
quens, rarior in Ceraji foliis menfe Junio. 

DESCR. Eft e mufcis parvi>. thorctx cinereus, apice a tergo flavus. Pe* 
dzs reftacei, alae albae, verfus bafin margine exteriore flavefcentes. Alas 
has transverilm pingit fafcia quadruplex , quarum prima omnino recta 
fivc transverfa, 2.5.4. parum arcuata, harum ultima alas ipfas termu 
nat. alas gerit ubi Mufca domeitica. Oculi virides. Abdomen nigrum , 
faemina mucrone fubulato, acutOj terminatur, dcnticulus in margino 
crailiore al». 106$. 31(5 INSECTA. DIPTERA. 

iody. MUSCA alis pallidis: venis nigricantibnsj lineis 
transverfis duabus undatis apiceque fufcis. 

Acl. upf 1730*. p. 54. n\ 6f. Mufca oblonga flave- 
fcens, dorfo longitudinaliter punctato, alis nigro- 
maculatis. 

Habitat in Hortis. 

DESCR. Mufca domeftica major eft, oblonga, fimilis rapacibus. abdo- 
men flavum : ordo duplex punclorum atrorum a tergo abdominis : in 
fingulo fegmento pundorum atrorum par. Alce pallidse , venis nigri- 
cantibus , longirudinalibus ; apiccs alarura cinercsc; lineaduplex, undu- 
lato - nigricans in medio ahrum , transverfa. 

1066, MUSCA alis meinbranaceis nigro maculatis, ab- 
dominis triplici ordine punftorum nigrorum. 
Habitat in nemoribus, 

DESCR. Mufca domeftica ma jor , longior. Caput & tborax cinerea ; in 
thorace ftrias tres, fufca:. Alce albefccntes fafciis quatuor nigris , magnis. 
Abdovien fiavefcens cum ordine longitudinali raacularum nigrarum a 
tergo, & utrinque ordinc laterali ad latera ; hae macuke majufcu- 
lae. ^ pcdcs pallidi. oculi fufci. anns nigricans. Faciesaflli, fedos mufca;. 

* * Hirfutte diel<e. 

io67*MUSGA atra> alarum margine tenuiore finuato- 
albicantc^ 
A cl. upf 1 7 3 6\ p. 3 z . »; 3 f . Mufca atra , alarum mar- 

gine inferiore albefcente lacerato. 
Aldr, inf 348. t. z. f. 1 3. 

Jonft. inf t. 8. miifcarum aldrovcwdi t.z. f 13, 
Habitat in Hortis paflim. 

DESCR. Tota atra cum capite, thorace, abdomine, pedibus, alis; fed 
margo alarura tenuior albus eft, vel potius cxalbidus; dum haee albedo 
fmiis format,alamque quafi obtufe ferratam reddit,&in abdomine a ter- 
go duo vel quatuor pun&a nivea ad margines fegmentorum, 

io(58. MUSCA hirfuta grifeaj alis pun&o obfcuro, 
34err.pin.zoo. Mufca itercoraria. 
Cbarl. onom, $K Mufca merdivora. 
Reaum. gall.4. t. 27. /. 1. z. 3. 
Act.upf\yi6. p. fzl n.z%. Mufca ftercoraria. 
Habitat ubique in ftercore humano,equino, bovino. 

DESCR. Oculi rufi. Frons flavefcens. Antcnna nigra. Thorax cincreus. 
Abdomen hirtum, flavefcente-lividum, Pedes hirti. Alce bafj & margine 
crafliore flavefcentes cum pun&o in medio obfcuriove. Mas raagis hir- 
futus eft, magisque HkeusL Fcemiw magis glabra, magisque cinerea. 

ic6o. INSECTA. DIPTERA. 317 

1069* MUSCA hirfuta> thorace, abdominis apice 5 ala- 
rumque bafibus fulvis, 
Habitat iri nemoribus rarior* 

DESCR. Inter mufcas maximas locum tenet. abdomen ovatum , nigrum , 
pone pilis fulvis hirfutum ; thorax fimiliter fulvis pilis veftitus. caput St 
pedes nigfi. ala aqueas vef fus bafin , pnefertim verfus eatum marginem ex- 
teriorem macula magna ferruginea notata:. 

iOyo.MUSCA pilofa nigricans > abdominis bafi alba , a- 
pice fulvo. 
Habitat in fylvis, 

DESCR. Facies Bombylii: magnitudo mufca* domeftic&i, fed anguftior. 
caput nigrum. Thorax niger, apice albido; abdomen in medio nigrum, ba- 
fi albis pilis, apice vero tulvis veftitum. Pedes nigri. ala membranacea; , 
venis ferrugineis, tenuimmis, & macula obfolete ferruginea in medioa- 
lse , eaque fatis magna. 

1071.MUSCA pilofa^ thorace grifeo, abdominis apice 

albo 5 alis macula ferruginea* 
Aft. upf. 1716. p. $z+ n 4 $z. Mufca fufca, abdomi- 

nis apice villis albo 5 alis pallidis macula lunata fer* 

ruginea. 
Habitat in hortis. 

DESCR. £ maximis mufcis haec eft, corpore toto nigro, fed frons pilis 
flavis. thorax pilis grifeo-flavis , at abdomen verfus bafin nudum, nigrum, 
verfus apicem autem feu pofteriora pilis albis veftitum. tibia verfus ge= 
riicula , quibus femoribus junguntur, exalbida». ala exalbidaj venis fufcis, 
in medio maeula transverfali terruginea notatse. 

1072..MUSCA pilofa, thorace grifeo , abdomine nigro 5 
alis macula obfolete ferruginea, 
Habitat in hortis. 

DESCR. Eft e maximis mufcis. Nigra eft, fed fronS & thorax pilis gri- 
feis veftiti. abdomen nigrum, minus pubeicens. al<x membranacese , vena- 
ruin anaftolnofi juxta medium marginis anteriotis ferruginea. oculi nigri, 
linea duplici perpendiculari fufca. Pedum pofteriorum pat f emore & pro- 
ximo articulo feu tibia nigrum eft, hasc tibia etiairi pone gibba obferva- 
tur. Faeies apis domefticae. 

I073 4 MUSCA abdomine anterius albo, pofterius nigro: 
alis albis : nigra macula. 
Aft. upf 1736* p. 32. n. 30. nomen idem. 
Habitat rarius iri horto academico, 

DESCR. Certe h£c, fi 1 n maxima mufcarum noftratium fit, inter ma- 
ximas tamen omnino eft. fronte gaudet alba flava cornea. ala albaj , prae- 
fertim verfus bafin. in medio alarum macula magria nigra; intra hanc 
maculam & apices alarum ven« fufc». abdomen dimidiatum j verfus ba- 
fin fupra & fubttts album pellucidum , verfiis apicem nigrum. pedes ni- 

gri; ji8 INSECTA. DIPTERA. 

gri; minus' pilofa eft, quam prsecedentes. «culi fufci. antenna flavac fera 
nigra pilofa. 

1074-MUSCA hirfutaj thorace fulvo, alis macula fufca, 
Habitat 111 floribus Scaniae. D, Leche, 

DESCR. Eft intef magnas. oculi jElifci. frons flava". atitenna fulvse. thoraM 
valde pilofus, fulvus^ Abdomen nigrum, pilis flavis veftitum. Pedes ni^ 
gri. abdmnm fubrus nigrum j marginibus incifurarum albidis: latera ab* 
domiriis margine luteo prominent, extfa inferioris fuperficiei iatimdincm. 

l07f.MUSCA pilofa cinerea* alis ferrugineis macula 

fufca* 
Jll. upf 1736. p* p-> n. 34, Mufca fufcaj alis te- 

ftaceis macula Ferruginea; 
Habitat in nemoribus. 

DESCRi E maximis generis fui* facie quodammodo Tabsni, Alcs palli* 
do - ferrugineai cum rnacula in mediOj prsefertim verfus marginem exre- 
tiorem, faturatius ferruginea feu fufco-ferruginea. 0>^«y-vil!is cinereis, 
& parum magis in abdomine gfifeil te&um. tibia fuperne albidae infer- 
ne nigfcsc. 

* # * Variegattf. 

1076^MUSCA nigra> lateribus abdominis teflaceis* 

Abl.upf 1736* p. 32, n. 31. Mufca nigra, abdomi* 

nis lateribus iiavis, alis albis, 
Raj. inf 27 1 * M ufca bipennis major diverficolor^ cau* 

da fctis nigris obfita„ 
Reaum. gall. 4* t. 31. /. 8* 
Habitat paffirn iocis uliginofis. 

DESCR. Hfiec e maximis generis fui eft, adfpcrfa toto corpofe fetis fa- 
ris, vagis, nigfis. latcra abdominis utrinque teftacea feu macula unica 
utrinque maxima pallida notata. 

I077. MUSCA atra^ bafi alarum ferruginea, 

Reaum. gall. 4. t. z6. /. fo; 

Habitat paflim. 

DESCR. Eft hsec fimillima pfsecedenti, & e magnis in fuo genere. Tota 
higfa , fed ante oculos macula utfinque deaufata. pili nigri feu potius fe- 
tiB feaffse pef totum corpus. pedes nigfi. abdomm ovatum. ala aque«,fed 
verfus bafin rlavse five potius feffuginese. 

1078.MUSCA thorace grifeo; abdominis bafi fafcia lu* 
tea interrupta, marginibus incifurarum exaLbidis. 
Att. upf 1736. p. 32. n. 37. Mufca abdomine fufco, 
annulis luteis 5 lateribus flavis. INSECTA. DIPTERA. gip 

Alh. angl. 13. f f M. U 

Reaum.gali 3. t. 31. f. 8\ 

Merian. eur. t, z. 

Habitat in horto academico ubique infloribus. 

DESCR. Mufca domeftica major eft. tborax villis luteis adfperfus. abdo- 
inen nigrum , utrinque juxta bafin feu in primo fegmento luteum , dein 
tribus lineis transverfis anguftiflimis albicantibus notatum , quae oriuntur 
a fegmentorum omnium abdominis margine albicante. femora nigra. Ti~ 
biae fuperius albidse. frons pallida. oculi nigri. pun&um marginale nigrum 
minimum in medio ala% 

I07P»MUSCA nigra* fegmentis abdominalibus , exce- 
ptaprima, fiavis: medio nigris, De Geer. 
Habitat in Oftro-Gothia. 

DESCR. Magnitudo mufcce domeftic*. fegmenta abdominisnumero 6, fk^ 
va, linea transverfa nigra, at primum totum nigrum. In thorace utrinque 
duae maculse flavsc. 

1080.MUSCA thorace flavo, abdomine fafciis quatuor 
luteis transveriis : prima majore interrupta, 
j£$. upf. ij$6. p. iz+ n. 36. Mufca fubhirfuta , ab- 

domine annulis luteis nigrisque variegato. 
Albin.angl. 17. f. I. 
Habitat in horto academico ubique in floribus. 

DESCR. Facies fere Bombylii. Thorax flavis pilis veftitus. abdomen ovatuilii 
in fegmcnto i:mo par macularum majorum , quod fere coit a tergo; in 
fegmento 2:do par macularum anguftiorum , quodcoit a tergo; margo hu« 
jus fegmenti in medio flavus. Segmentum y.m verfus bafin transverfalitef 
flavum, ut & mafgo, hinc exfurgit a tergo abdominis primo macularum 
ma jorum lutearum par , dein tres fafcias transverfse anguftiores , omnes 
pilis luteis compofitsc. 

1081. MUSCA thorace ftriis quatuor flavis, abdominali- 
bus fegmentis tribus interrupto flavis. 

Reaum. gatt. 4. t. 3 1* /♦ 1 - 1 1. 

Frifch. germ, 4. p. z6. t. 13,. 

Habitat in aquis ftagnantibus 3 ubi Larva longo filo 
pendula. 

DESCR. oculi fufci. Thorax a rergo 4 ftriis flavis, & tribus nigris latio- 
ribus alternantibus. abdominis iegmenta fufca, fingula fafcia flava magna 
xnterrupta ( pofterioribus minoribus) fubtus eft totum primum & maxi- 
muin fegmentum maxima ex parte flavum. femora poftica craiTa. 

log2. MUSCA nigra 5 abdomine niveo fafciis duabus ni- 
gris. 
Habitat in P otenti tttettorihus aliisque rarius. 

DESCR. $zo INSECTA. DIPTERA. 

&ESCR. Mufca domefticadimidio minor. ocnli filfci. Thornx ater nitidus. 
dbdomen ovatum , niveum, fegmento primo in medio verfus bafin nigro^ 
fecundo totO albo, tertio & qnarto inafgine poftico nigris, ani albo apice 
nigro. tota fubtus atraj fed tibiae palhd*,& fegmehtum pfimum abdomi- 
nis fubtus album, 

toS^MUSCA fufca fubhirfuta, abdominis margine acu* 
to lineis utrinquc tribus flavis , quarta triangulari, 
Hoffn. inj\ 3, t.j. 
Habitat in Plaritis* 

DESCR. Mufca domeftica hiajof. thorax fufco cinefeus villofus aplce fla- 
Vus f ocrtftfufci, linedla transveffa obfeurSore. Al<e fubferfugihe*. Abdomln 
ovatum, nigficans fegmento fingulo apice utririque(non in medio) flavo, 
excepto 4:10 quOd tefminatur triangulo navo. Haheres albi. Antennani- 
grae clavato - fubulata&. Femora nigra, tibriis ultimis flavis; facies fingulafis. 

1084. MUSCA fufca 3 fegmentis abdominalibus tribus 

marginc albidis : primo latere flaVo , thoface vix 

maculato. 
Goed. belg. t. p.lo. t. : U Vermiculus Porcinus^ 
Lifi. goeci 307. t, 116. 
Mer. eur. t.zo, 
Blank. belg t j$. t. 10. /. F v 
Swamm. bibl, t. 38. /. I-G. 
Reaum. gall. 4, t. 2.0, / 7* 
Rajjnf. zji. Mufca apiformis, tota fufca,caudaob- 

tufa, ex ejiila caudata in latrinis iiegente orta. 
Habitat in Aquis ftagnantibus , cloacis , firriilibusque 

impuris. 

DESCR. Mufca apiformis fufca hirfuta ; abdominis iegmentis margineal- 
bidis. Ahe in medio fermgineae. Pedes nigrij tibise extfoffiim albse. frons 
albidaivillofa. fegmentum abdotnihis pfimum pailidum,fubtus primumab- 
dominis fegriientum ad latera pallidum. Thorax tribus maculis longitudi- 
halibus obfcurioribus notatum. Mira proprietas. larva quaj iatef f amenta 
papyracea aquaj immerfa, dum pappus conficitur a bibliopegis, malleis 
ligneis tunditur, fortimmo prelo eompfimitur, taihen vivit ineoiumis. 

ioSf.MUSCA atraj abdomine holofericeO: fafciis qua- 
tuor pallidis iriterruptis. 
Habitat frequens vere ih floribiis Mali & Pyri^ 
prxfertim circa vefperas. 

DESCR. Facies mufca domeftica? , reddimidio minor. Tota atfa eft. apex 
Thoracis a tefgo duobus punctis pallidis. abdomen atrufh, holofericeuin , 
fafciis tribus pallidis feu glaucis in medio dorfo interruptis. artus omnes 
nigri. al<x membranaee«e 3 immaculatae. INSECTA. DIPTERA f ?2 i 

to8o\ MUSCA atraj abdominc cingulis diiobus a tergo 
flavis. 
Habitat inter flores. 

DESCR. Magnitudo ftiufc* domefticse, vel panlo major. eorpnr totum a- 
tfum j glabrum. abdomen fuperne lineis duabus tranfverfis flavis , fubtus 
vero unica transverla fiava, quae altetnafcum dorfalibus, notatum. frons" 
lineis duabus flavis ; ad bafin thoracis utrinque macula patVa lutea. Pedes 
verfus apices ilavi. alcs fufcai , macula obfcufa. 

1087.MUSCA nigraj alis f jrrugineis , abdomine cifl* 
gulis tribusalbis: a tergo interruptis. 
Habitat inter fiores,. 

DESCR. Eft e majoribus, notimaximis mufcis. Corpus totum nfgrum,fed 
ala & pedes omnino teitacea feu ferruginea. Linea alba utrinque ad 
oculos; circuli tres cingunt sequaliter abdoinen, albi, a tergo in medio 
interrapti , ceu cultro difletli. 

I088.MUSCA fufca^ marginlbus incifurarum abdo* 
minis cinereis, aiis ferrugineis* 
Aft. upfij$6. p>$z< n. 38. Mufca glabra> abdo^ 

mine annulis fufcis pallidisque cincto* 
Habitat in floribus 5 prcefertim in hortis obvia. 

DF.SCRi Mufca domefiica longe major , fufco^cinerea , at fegirierira 
abdominis incana, hinc annuli tres abdominis quafi incan^; tibiae vet'- 
fus apices nigtse } alias albae. Al<s ferrugineas , apicibus aqueis. vix 
hirfuta eft» 

<J. Aphidivorte* 

lo8p. MUSCA abdomine ovato nigro: lunularum pari, 

cingulisque tribus flavefcentibus. 
Att. upfiy^S.p. 32- n. ^uMufca nigra glabra , abdo- 

mine cingulis luteis: iuperioribus dimidiatis cinfto. 
Gced. belg.t: p.in. /.41* 
Ufi< goed.jif. f.tty] 
Habitat in hortis , viclitans Larva aphidibus prse- 

fertim Ribis 704. 

DESCR. Haec fequenti facie , magmtudine , figuti , fimillima ; difFeft 
folum abdomine a tergo duabus lurtulis in primo fegmento , & dein 
tribus cingulis transverfis fhvefcentibus , in medio dotfo fete anguftio^ 
ribus. Apex thoracis a tergo etiam flaVefcens. Os, pedes, abdomert fub- 
tus , flavefcentia ; in matgine exteriore al<s linea fufca obfoleta. 

xopo.MUSCA abdomine ovato : tribus paribus lunula- 
rum albicantium. 
Aft. upf 1736. p. %t. n. 59. Mufca fufca glabra 3 

X dor- $iz INSECTA, DIPTERA. 

dorfo abdominis -tribus paribus albarum lunula- 

rum notato. 
Goed. belg. u p-99* *• 47- Probofcis elephantis, 
Lift. goed. 315). /♦134» 
Aib. angl. 66. 
Mer. eu?\ t. 8p. 
Blank. belg. t.io. f P+ 
Reaum. galL 2.. t. 31. f.pi 
Frifch. gerni. 11. p. 17. t. 11. f 1. 
Habitat Larva in foliis arborum, praefertim Pyri, 

victitans aphidibus. 

DESCR. Nofcitur ab aliis fex lunulis albis pcr tria paria difpofitis in 
tergo abdominis. Facies prascedentis. 

jopi.MUSCA oblonga^ abdomine flavo: characteribus 
nigris transverialibus. 
Acl. upf. 1736. p. 33. 0.4?. Nomen iderru 
Habitat in floribus : Larva Aphidibus vi&itat, 

DESCR. Reliquis longior & anguftior eft , tota glabra. ped.es flavi. A\a 
albse, nitidre. Abdomen tenue , ftavum, fegmentis primis duobus apice 
& bafi fufcis ; reliquis verfus marginem exteriorem & pofteriorem pun- 
£tis tribus acutis fufcis , velut characleribus notatis. A fequentibus dua- 
bus vix nifi abdominis colore differt. 

iopi. MUSCA abdomine oblongo : paribus tribus te- 
tragonorum lutefcentium. 
Habitat in plantis aphidibus vi&itans. 

DESCR. Sequenti adeo fimilis, ut facile pro eadem haberetur. Ocnli 
fufco-ferruginci. thorax aeneo - nigricans , nitidiufculus. Ala aqucac,ni- 
tentes. apex thoracis non flavus , fed thoraci concolor. pedes primores 
4 fl-avi, poftici 2 nigri , geniculis luteis. Abdomen oblongum , lineare, 
nigrum ; macularum flavefccntium par in primo fegmento- minus ; 
in fecundo fegmento par macularum, flavefcentium majus exadte te- 
tragonarum; in tertio etiam funile, fed minus fecundo; in reliquis nul- 
la macuia ; an fexu folummodo a feqtienti diverfa ? abdomen fubtus 
eburneum five albicans. 

,jop3-MUSCA abdomine oblongo: paribus tribus trigo- 
norutn lutefcentium . 
Acl. upf 17 $6. p> 31, ».43* Mufca fufca, dorfo tri- 

bus paribus trigonorum luteis notato. 
Habitat in plantarum foliis frequens - y ubi Larva. 
inter aphides degit. Pupa flava^ oblonga, hinc 
acuminuta, 
TDESCR. Inter mineres eft & oblonjas. frons flava. Oculi fufco-ferru- 

ginei. INSECTA. DIPTERA. 315 

ginei. thorax ameo- nigriGans -, nitiditifcukfflj j apice flavo. A ; «? nques. 
Abdomen nigro - castfulefcens , lineare ; In primo fegmento par pun&o- 
ifum lutefcentium ; in fegmentis 2.9,4. fingulis fcilicet horum, par ma« 
cularum lutefcentium , rotunelarum, qtiarum pofticum par magis trian- 
gulare, anglilo pofteriora fpethnte ; ultima duo fegmenta flava punclo 
nigro in medio. Abdomcn fubtus flavtim. thorax a lateribus flava ir- 
reguhri macula. P-ides flavi, 

ICP4. MUSCA abdomine fubcylindraceos tergo tribus 
paribus lunarum albicantium. 
Atl.upf 1 7 3 v5 . p. 32,. n.Ap. Mufca fufca 5 abdomi- 
ne oblongo pubefcente, dorfo tribus paribus al* 
barum lunularum notatc 
Habitat inter flores* 

DESCR. Corpus incattum. Abdowin pubefcetts , lunulis minofibus fittU 
thotacem reipicientibus : harirm lunularum pofticum par cohscret cam 
ftlbedine, qua abdomen fubtus tingituf, 

lop^MUSCA grifeai abdominis tergo punctis quatuor 
nigris, 

Habitat in Scania. D. Leche. 

DESCR. Magnitudo mufcse domeftics. facies Afili vel Mufea frercora* 
rive. caput nigricans. Ala membranaeeae , margine anteriore paUidiore* 
thorax canus. Abdomen tenUe , lividtnli, vefftis anum ftifcum. puncla 
qtiatuor longitudinaliter difpofita a tefgo abdominis, nigta , in fingtild 
fegmento fmgula 4 femdra livida , tibiis pedibusque ftifcis. 

topo\ MUSCA obioilga^ femoribus pofticis majoribus* 
Acl. upf 171,6. />. 33. »«4f- Muica oblonga nigra 5 
abdommis lateribus insequaliter albis 5 pcdibuspo- 
fticis longis. 
Habitat in floribus. 

DESCR. Corpus totum' nigrum , anguftum, lotigum, glabrum. Ala albas' 
fegmenta tria abdominis verfus bafin utrinque alba fant. feinora pofti- 
ca faltatofia , reliquis longiora , fed & multo craffiora validioraque» 
abla utrinque macula. (non tamenfemper). Abdominis ultimum fegmen- 
tum fubtus" nigruna eft , reliqua fubtus pallida. frons tk thoracis latefa 
albida. 

icp7. MUSCA abdomine arcubus tribus luteis reflexis* 
Acl. upf 1736, p. 31. n.^i. Mufca fufca, abdomine 
acuminato, circulis luteis retrorfum flexis cincio, 
Habitat in floribus* 

DESCR. pafva eft, & mttfca domeftica" dimidio minor, attgufta & ve-- 
fp^e fotma. Pedes flavi ; frons fiava. thordx nigficarts , lateribus linea 
lutea & apice flavus. in abdominis tefgo tfes lineaj fiava* , atciiatae, ar- 
cuum pedibus verfus pofteriora flexis ; primus arcus flavus , in medio 
interruptus eft ; fecundus vero integer; tertius femi-interrupiusi quaf- 

X 2 ttts 3*4 INSECTA. DIPTERA. 

tus vero interruptus eft ; quintum fegmentum abdominis flavum eft, 
pun&is tribus nigris. Abdomen fubtus flavum. 

£. Auratte. 
iop8 + MUSCA thorace abdomineque viridi - nitentc 

Atl. upf.\j^6. jp.jj. n. f4. Mufca carnivora viridi- 
senea, abdornine obtufo* 

Mer. eur. t.4.9. 

Reaum.gall.4.. if%. f. \,& t.19. /*8; t.i^.. /13-15% 

Raj. inf 2.72.. Mufca bipennis , carnariae vulgaris fe- 
re magnitudine , thorace & abdomine fupino cx- 
ruleo colore pulchro nitente, capite nignx 

Habitat ubique in cadaveribus 9 carnibus& putridis. 

DESCR Mufca domeftica duplo major. totum cotfus, thorace & ^bdo- 
mine , concolor , fcilicet e viridi fericeum five viridi aeneum , valde ni- 
tens & poiitum. pedes atri. oculi fufci. Hnea duplex transverfnn in- 
fculpta thoraci. Abdomen quatuor articulis, ovaturti. 

lopp. MUSCA thorace cseruleo nitente, abdomine vi- 

ridi - nitente. 
Goed. belg. 1. p. 2,jj. /. f4, 
Lifi.goed. 305-. /. 123. 
yf^. upf. 17 $6. p. 33. 0. f6. Mufca carnivora, pecl:o- 

re caeruleo - seneo , abdomine viridi - ameo* 
Habitat in cadaveribus. 

DESCR. Facies prsecedentis , fed minor, mufca domefticee sequalis; difFert 
& colore thoracis casruleo a praecedenti. 

1 100, MUSCA thorace viridi - nitente , abdomine casru- 

leo - nitente. 
AtJ. upfi7$6. p.tf. n.ff. Mufca carnivora viridi 

senea, abdomine acuminato. 
Habitat in cadaveribus. 

DESCR. Prscedenti minor. pedes longiores. al* magis obfcurae. caput 
Scthorax viridi- xnQa.Abdomen cseruleum, nitidum, anguftius. 

iioi.MUSCA thorace nigro, abdomine viridi. 
Habitat in cadaveribus &: putridis* 

DESCR. facies omnino fequentis, a qua folum differt , quod paulo ma- 
jor fit , quod abdomen e caruleo - viridi niteat cupri iriftar , quodque 
frons inter oculos , una cum antennis & ore , albo aurata fit ceu mem « 
brana, quod in fequenti non obtinet. 

uoz.MUSCA thorace nigro , abdomine caeruleo. 

Goed* belg. 1, p f 132,. t.f$. Lifii INSECTA. DIPTERA. zzf 

Lift.goed, 304. /. nz. 

Raj. inf. 2,71. Mufca carnivora, abdomine colorc 
caeruleo nitente, 

Acl. upf.ijtf. ^33. n.fj. Mufca abdomine cxru- 
leo obtufo, 

Suecis Spy-Fluga. 

Habitat in cadaveribus & carnibus calori expofitis. 
Ubicunque carnes recentes in loco calidiori ad- 
fervantur, femper fe fiftit, ova deponit, vermi- 
culi five Larvse dein carnes putridas confumunt. 

DESCR. Mufca domeftica duplo major , capite & thorace nigro, folo ab- 
domine cseruleo nitido. 

H03,MUSCA oblonga* capite viridi, thorace aureo, 
abdomine cupreo, alis macula fufca„ 
Habitat in pratis Fahlunse. 

DESCR. Longitudo mufcaj domeftioae , fed anguftior. corpus totum nitet 
leri inftar , glabrum. caput viridi-nitens. thorax rubro aureus. abdomen 
cupri iive aris colore. Alce alba;, macula fufco absque ferruginis colore. 

1104.MUSCA oblonga* thorace seneo, abdomine an- 
terius flavo 5 pofterius nigro. 
Acl.upf. 1736. p. 32. n.ii. Mufca nigra, abdomine 

anterius fulvo, alis immaculatis. 
Habitat in pratis nemorofis. 

DESCR. Magnitudo mnfcs domeftica?, fed magis oblonga figura. Oculi 
fufci. thorax viridi fcneus. abdomen oblongum , in aliis pallido - albe- 
fcens , in aliis ferrugineum , pone autem femper nigrum unico altero- 
ve fegmento , ita tamen ut luteus color majorem locum femper occupet. 
femora nigra; tibise annulis albis. Alce aques, 

<?. Vulgares* 
iioj-.MUSCA nigra> abdomine nitido teffellato, tho- 
race lineis pallidioribus longitudinalibus , major. 
Aldr.inf 348. t.z. f 16. 

Jonft. infjo. t. 8, t. z. f 16. Mufca decima fexta, 
Frifch. germ.j. p.2.1. t. 14. 
Raj. inf zjo. Mufca carnaria vulgaris. 
Habitat in carnibus recentibus, 

DESCR. Eadem cum fequenti , quam vide. 

iictf.MUSCA nigra-, abdomine nitido teffellato, tho- 

race lineis pallidioribiis longitudinalibus - 7 minor„ 

X z Aldr. ? 2<5 INSECTA, DIPTERA. 

Jldr. inf. 348, t.z. fz$. Mufca vulgaris domeftica, 
ffi. lapp. jfp. n. fiy. Mufca domeftica. 
y/el. upf. 1736, j^33* ^f8* Mufca domcftica. 
Raj. infzyo. Mufca bipennis major, (minor,) tho- 

race glabro ftriato, abdomine fupino nigro toto: 

macuiis albis puncbito, 
Suecjs Fiuga. Stugo-Fiuga. 
Habitat per totam Sueciam vulgatiflima m domibus 

rufticorum > rara avis in Lapponia -, at in Finmar- 

chia Norwegia integras domos fere replet„ 

DESCR. Nigra eft; oculi rubent, fub his linea aiba. Abdomen nigro 
<& incano teiTeliatuin ; thorax tribus canis lineis. differt a praecedente , 
quod dimidio minor ; quod non , uti prior, fub volatu bombos edat; 
qu .d non ita putrida qttaerat ; quodque aliter generetur. Soia magni- 
tudo in facie externa diitinitam reddit, vix. eandem fpeeiem crederem, 

U07. MUSCA nigra> fronte alba. 

Ab~t. upfiy$6. p. 33* n,6o+ Mufca atra obtufa, fron- 

re alba, 
Habitat rarius in pratis, 

DESCR. Magnitudo&facies omnino mufcfedome(ticae,atcolormagis niger. 
Abdominis latera parum ferruginea. fions alba, pilis quibusdam »igriff: 
Magis etiam glabra eft , quam mufca domeitica. 

IjJ.oS, MUSCA nigra* abdomine atro glabro, 

Acl. upf 1716. p. 33, n ± fp. Mufca abdomine atro 

obtufo glabro* 
Goed. belg ; 1. p. 33. f ff* 

Lift.goed. 30^. /.124. 
Habitat. cum praecedenti. 

DESCR. Facies praecedentis , & magnitudo & color idem ; fcd freisa 
alhedine caret , & abdomen magis atrutn , glabrum. 

liop. MUSCA atra glabra , oculis ferrugineis, femorum 
bafi pallida. 
Goed. helg.i. p.l$i. /.73* 
Lift. goed. 314. /.132. Vermiculus cafeu 
Frifch. germ.i. />♦ 30* tff; Vermiculus cafei, 
Habitat m Cafeo , cujus Larva cafeum confumit. 

DESCR, Mufca parva efr , magnitudinc culicis. teta glabra , nkida. 
Ocuii ferruginei; Ala immaculatae ; cts pallidum ; pedes nigri bafi pallidi. 

ixio. MUSCA atra glabra , margine akrum crafliore 
nigro f Habi- INSECTA. DIPTERA. 317 

Habitat in fimetis copiofiffime &: inftar grand&iutn, 
an Pnscedentis varietas ? fic certe vidctur. 

DESCR. Mufca parva eft magnitudine culicis. tota glabra nitida; ocnli 
fubferruginei. & omnino prajcedentis. Alis albis margine craffiore nigr« 
linea. Os nigrum. Pedes toti atri. Halttres foli albi. 

iiii.MUSCA nigra fubpilofa* oculis fcrrugineis, alis 
nervofis. 
Habitat ip cellulis cerevifia & vino refertis ad po- 
tum. 

DESCR. "Mufca parva nigra , pilis quibusdam vagis adfperfa. Ahaominis 
fegmenta fex, nigricante bafi pallidiora. oculi ferruginei. Ala albai tri- 
bus longitudinalibus nervis, niargine crafliore folidiore. 

11 12. MUSCA cinereaj thorace quinque maculis nigris, 

abdomine maculis tridentatis. 
Habitat in viis frequens 5 & in plantis vulgaris 5 tx- 
dioiiflima fub inftante pluvia. 

DESCR. Facies mufcs domeftice omnino, fed dimidio minor. oculiruR. tho~ 
rax cinereus , maculis duabus parvis ad bafin , tribus longioribus majori- 
busin medio, & fupra apicem thoracis macula nigra, bipartita. ahdomen 
ovatum , canum , 4 fegmentis: quorum 1 immaculatum ; 2 ad bafm fa- 
fcia retrorfum tridentata; 3 fimile fecundo; 4 etiam fimile fecundo ac 
tertio , led denticulus maculx intermedius vix confpicuus. 

1 1 1 3 . MUSC A flava > abdomine fupra fufco , thorace tri- 

bus ftriis nigris, 
Habitat in Scania. D. Leche. 

DESCR. Magnitudo pediculi. capnt flavum. oculi nigri. -vertex macula tri- 
angulari nigra ee&us. Tloorax a tergolineis tribus longitudinalibus nigris, 
quarum intermedia cum capite cohaeret,lateralcs vero a capite diftin&aj; apex 
thoracis flavus. ala aqueae. akd&men flavum, atergo fufcum, antennafuicx. 

1 1 14. MUSCA flava y oculis nigris. 
Habitat in Scania. D. Leche, 

DESCR. Kec parva eft , magnitudine ieminis oryzae. Tota flava ; akdomi* 
ne ovato. ala aqueae , parum flavefcentes. oculi foli nigri. 

Culex* 

nifXULEX fufcus; roftro bifurco, 

Raj. inf, 74. n. 4. Tipula domefticas forte femina 3 

prima furcula e fronte. 
Reaum. gall. 4» *♦ 4°-/- *♦ 2 » 
Habitat hujus Larva in aaua 5 Culex non vulnerat, 

DESCR. Culice fequente duplo major ; color cinereus , ala absque pun- 

&o. antsma minus plumofe inmare. Rofirnm prominens , utiri reliquis, 

X 4 ubi 3i8 INSECTA. DIPTERA. 

ubi vagina apice bifurca » dilatata in duo foliola patula > lancetlata , vil- 
lofa, intermedio roftro fetaceo, 

iji<5.CULEX cinereusj abdomine annulis fufcis o&o* 
Att. upf 1736', p. 31, n. 10. Culex vulgaris, 
Flor* lapp. 363, Culex vulgaris + 
Reaum.gall. 4. t. 43. / omnes. &? t\ 44./ omnes* 
Swamm. quart. pf -pp. /. z. 3. Culex, 
j?/**£ f ^ 171. U ff /. -<£ -#. C + Z>, Culex* 
77^% Z#/y. 364. Culex alpinus, 
<SW«V Mygg, Oftrobotnienfibus Kranck, 
Habitat Larva in aquis^ Culex ipfe mfyhis^ pne- 
fertim Lapponije , nec non ranus in alpibus, ubi 
major eft 5 fed una eademque fpecies» Hominibus 
& animalibus fonoalarum &fanguinis fu&umola- 
ftiffirnus, prsefertim noctu. Dum vulnerat fangui- 
nemque haurit pedes polleriores erigit. 

DESCR. Corpus ^oblongimij dnereum. abdomen o&o zonis fufcis. Roftrum. 
redtum, fetaceum. M<k albicantes, vafgulofaj, ad lumen nitentes. Tlmax 
iiibtus hirfutus, 

11x7, CULEX alis aqueis : maculis tribus obfcuris. 
Flor. lapp< $6f . Cuiex Lapnonicus minimus. 
Jlft. upf 1736, f % Jiv ftn 12., Culex Lapponicus mi- 

nimus. 
Derrham.phyfico-* theoL /,4. c\ 11. n. zo. f f| 6. 7. 

Culex minimus nigricans maculatus. an ? 
Suecis Swidknott, 
Habitat infylws y copiofiffime in Norlandia* a mor^ 

fu macula pulicis inftar nigricans 5 diutius hserens, 

dolens, 

DESCR. Corpns magnitudine minoris pulicis , fufcum. Al<£ anguftag, al~. 
bae, incumbentes, margine exteriore tribus punctis obfcuris notatae; hinc 
claufis alis <% eonniventibus punitis,, fafcia? tres transverfae fufcae in alis. 

Ui8. CULEX mgex$ alis aqueis 5 pedibusnigris; annu- 
lo alho. 
Lappombus Moekere, 
Suecis KnQtt, 

Habitat in Lappo.nia y ante vefperam praefertim copi- 
ofe infeftans^ minus in Su.ecia frequens. Legioho- 
rum inieftat homines occidente fok 5 taediofifiimi 

fono INSECTA. DIPTERA, 32* 

fono & reptatu per cutem, os 5 oculos, nafum inqui- 
rentesj non pelhmtur, utireliqui, oris flatu aut 
manuum agitationibus. 

DESCR. Minimus eft, facie mufc», magnitudine pulicis, vhj lineam 
longus, fatis anguftus. thorax einereO - cgerulefeefis ; cap&f nigrum. <m?ew- 
?2<x' filiformes , pallidae. oc«/i nigri. abdomen ovatum, fufeum. H^/- 
flem albi. pcdes nigri medio geniculo niveo. pars thoracis poftica fa;- 
pe atbicans. Alte aquese incumbentes, ut unicam modo alam fpedtes , fed 
pone parum dehifcentes. 

Utrum genuina fit fpecies culicis, vel an Tipula, vix adfevero, cum ad 
roftri apiccm fint duo tentacula feu antennse, uti in Tipulis ; mordct vero, 
quod Tipulse non faciunt. 

Uip. CULEX lanigerusj alis femifufcis* 
Aldr. infp. lfP*f io* Mufca X, 
Mouff. lat, 64«/. f. aftniftris. 
Hoffn. inj. t.&.ff. 
Pet.ga-z.s6.t, 36. n< f. Mufca apiformis , probofci- 

de porrefta, alis maculatis. 

p.6j.t.^z. n. s>. Mufca apiformis, probofci- 

de porrefta, alis non maculatis. 
JR.aj.inf 2.73* Mufca bombyliformis denfe pilofa ni- 

gra 5 abdomine obtufo, ad latera rufo. 
AU. upf. ij$6. p. }T. n. 14. nomen Petiveri. 
Habitat in hortis, floribus inhians^ quorum mel hau- 

rit volitando, nec fedendo, animal non mordens. 

DESCR. DiPrert hsec a reliquis facie, & in quibusdam etiam ore; tamdiu 
locum hic conccMi , ufque dum certiora innotefcant. Roftrum longum, 
femperexfertum. ala dimidium longitudinaliter fufcum, quod fcilicetmar- 
gini crafTiori adjacet; album, quod teneriori pro.vimum. Totum corpus 
nigrum, fed hirfutie & lana albida undique veftitum Bombylii inftar,un- 
de facies exfurgit fingularis. 

1120.CULEX ater-, abdomine fufco, fronte alba. 

Flor. lapp. 3 <)9. Mufca minima atra fanguifaga , alis 

albis« 
A&. upf i"/]6. p. 33. n. 5*1. nomen idem. 
Habitat adtate in Equis^ praefertim Norlandise, cur- 
rendo inter crines &: auda&er fanguinem fugendo, 
mire Equos vexat , non adeo homines > celerrime 
currit, nil timens. 

DESCR. Utrum pro fpecie mufca aut culicis fit certo habendus , vix no- 
vi , qui os non examinavi. antenna filiformes & modus fanguinem hau- 
riendi culicis eft, facies licet mufcas. caput, pedes , thorax atra; thoracis 
latera tamen cinerafcunt; fupra & infra oculos regioalba eft. mtenna fi- 
liforme3. ovatus & minimus eft Ti-pu- 3J0 INSECTA. DIPTERA. 

Tipula. 

* Majores^ proprie T)puU dicla^ alis patentihus. 
iizi^TIPULA alis cxalbidis: maculanivea: rivulisfu- 

fci«, 
Raf inf. yz. n,z. Tipula maxima, alis majoribusex 

fufco Sc albo variegatis. 
Acl. upf. 1736% p.fo. n. 1, Tipulalapponica cinerea,. 

alis albis : rivulis fufcis. 
Acl.ftockh. 1739. K 3* f- R. ubi hanc delineavi* 
Habitat Uhmoa in Weftro-Botnia, ubi eam quon- 

dam invenimus. 

DESCR. Maxima eft, vel reliquis nullis minor. Corpns & abdomen cine- 
reo fufcutn: cauda biiida. ala aqueae fcuexalbida; rivuius fufcus fecun- 
dum marginem exteriorem longitudinaliter extenditur, qui ramum verfus 
marginem interiorem oblique emittit, & inde oblique extrorfum, u- 
bi coadunatur cum codem, a quo ortus; macula magna nivea occupat 
fpatium fub ramificatiene maculx fufca:. Adeoque inter omnes noftras fpe- 
ciofiffima eft. 

1 1 22. TIPUL A alis fufco - variegatis, 
Habitat - - - - 

DESCR. Mediae magnitudinis eft ; corpus totum cinereo fufcum. ala fub- 
cinereae, verfus marginem anteriorem fafciis quatuor vel quinque fufcis; 
verfus marginem pofteriorem circulis tribus fufcis, cum pun&o in me- 
dio fufco. Pedes grifei. femora verfos apicesannulo nigro cincta. antenna 
i^articulis, quorum 1 reclus , oblongus, niger, 2 glcbofo - gibbus, 3 - 13 
fubrotundi, 14 acuminatus. 

1123.TIPULA corpore nigro fulvoque variegato. 

Raf inf 72, n. 4, Tipula elegans 5 dorfo & fcapulis 

nigris, ventre croceo, alis macula fufca notatis, lae- 

vis oc fplendens. 
AB. upf 1736. p. 30. n. 2. Tipula abdomine annu- 

lis luteis nigrisque alternantibus* 
Habitat in Roflagia. 

DESCR. Corpus atrum & faturatiftime nigrum eft. articnli abdominis, ex- 
'cepto cxteriore raargine, crocei feu fulvi; varise liturae fulva in ipfotho- 
race. rt/^fubfulveicentes, venis fufcis, puncto marginali obfcuro. Femora 
verfus bafin lutcfeentia. 

1124.TIPULA alis exalbidis: linea marginali fufca. 
Gced. helg. 2. p. 1 6f ♦ t. 44, 
Lift.goed. 331. f 139. 
Bradl* natur, p, %f f f 3, 

Frifcb. INSECTA. DIPTERA. 531 

Frifch. germ* 4, t. iz. • 

Reaum, gall. 4. h 1 1 . /« 7, 

Leeuwenh. epifi, 1693» ^» 20 * /♦ 4* f* &? ^Z'4» ^* 

26. /.4. 
./#?. #/>/! ijifivfi 31. #, 6\ Tipula cinerea, alis ci- 

nereis margine exteriore fufco. 

Habitat in terra inter radices olerum ipfa Larva. 

DESCR. Tota cinerea. ala membranacei coloris, margine exteriore lon- 
gkudinaliter (non tamen ufque ad fummum apicem) linea lata, longa» 
iufca pi&a? , quaj linea quafi ex plicis conftat; fub haclineaalaalbidioreft. 

ii2j\TIPULA alis exalbidis: maculis albis fparfis ob- 

foletis, 
Att. upfi 1736. p. 30,72, 3+ Tipula cinerea, alis ci« 

nereis : vafis fufcis maculisque albis. 
Raj. infi 72, n. 6, Tipula vulgari fimilis , fed multo 

minor, ahV fufcis : maculis albidioribus 6c neryis 

magis opacis. 
Alb. infi t 61. f. F. mas. G. famina* 
Suecis Harkrank. 
Habitat ubique communis* 

DESCR. Tota cinerea. alce cinerafcentes , maculis aliquot albis vix mani- 
feftis fparfis; vafa alaruin fufca funt, absque macula aliqua obfcuramar- 
ginali. " 

H26\TIPULA alis cinerafcentibus : lanula alba margi- 

nali. 
Atl. upfi 1736, p. 30, #,4, Tipula cinerea, alis fxi- 

fcis , macula lunata alba. 
Rafi infi. yi.n.io, Tipula feptimse fimilis, paulota* 

men major: oculis viridifcentibus. 
Habitat cum prioribus in cultis. 

DESCR. Nofcitur a reliquis facile alarum colore cinereo una cum venis 
unicoloribus in loco , ubi punctum marginale folet collocari, hic Lnnula 
alba. Dorfum abdominis fufcum. 

1127. TIPULA abs glaucis: pun&o marginali corpore-* 
que atro , pedibus rufis, 
Habitat in Scania. D. Leche* 

DESCR, Eft inter maximas fui generis. capite, thorace,abdomine atris, 
Pedes omnes ferruginei. antenna atrae , articulis duodecim, longitudine 
thoracis. ala glauca; , praefertim inter punitum marginale & corpus , va- 
fis nigricantibus , pun&o marginali majufculo atro. bafis abdominis pa- 
rum ferruginea. ams femins in ftylum trivalvem dcfinit. 

111S. Itf INSECTA. DIPTERA. 

1118.TIPULA alisfubcinereis: vafisfufcis: puncfco mar- 
ginali obfcuro, dorfo abdommis nigricante. 
Acl, upf. 172,6. p. 31. n. f. Tipula cinerea, alis fu- 

fcis : vafis nigris 5 macula lunata nigra, 
Frifch.germ. 4. p. 14, /. 11. Tipuia terreftrismajor. 
Habitat vulgaris per Sueciam. 

DESCR. Corpus obfcurum feu nigrum ; latcra flava; thoracis litura; luteae. 
ala fubciuereap , vafis fuico nigricantibus, macula feu pun&o marginali 
nigricante. 

1 1 19. TIPUL A alis albidis : puncto marginali fufco, dor- 
fo abdominis cinereo, 
Jcl t upf 1756. p. 31, n.j. Tipula incarnata, alisci- 

nereis puncto nigro. 
Frifch. germ. 7. p. 30. t. ii + Tipula terreftris media. 
Habitat cum prascedentibus. 

DESCR. Differt a pracedentibus , quod dimidio"minor tam mas quam 
ftemina. Pedum genicala nigra. corpus fubincarnatum. ala aqueaj , vafaci- 
nerafcentia , punitum marginale ferrugineum feu fufcum. 

1130+TIPULA alis membranaceis : puncbo fufco 5 abdo- 
mine flavo : lineis tribus fufcis longitudinalibus„ 
Habitat paflim inter arbufta. 

DESCR. JEft inter majores , non maximas, numcranda. Ala zquex, pun- 
6to fufco. abdomen flavum : lineis tribus longitudinalibus fufcis, quaruin 
una in dorfo , una in fingulo latcre. apex abdominis fuicus. thorax flavus 
a tergo lineis tribus fufcis. 

1 1 3 1 , TIPUL A alis albidis : macula pallida obfoleta, cor- 
pore nigro luteoque variegato. 
Acl.upf 17 ]6. p. 31. ».8. Tipula cinerea, alis ci- 

nereis immaculatis. 
Habitat cum reliquis* 

DESCR. Alaaquzx, vafis pallidis, pun&o marginali obfcuriore macula 
pallida. Corpns viridi nigroque variegatum, praefertim pe£tus, perbelle 
pidtum. Magnitudo media feu proxime praxedentis. Maris cauda obtufa, 
pene capillaris , longiflima. Famina cauda scuta , ut in reliquis. 

* 

113 U TIPUL A alis fufcis , corpore atro, 
Smolandis Polfa* 
Habitatf in Uplandia rarius* 

Larvce latent in terra pingui humida radices confu- 
mentes, 

DESCR. Eft e medias magnitudinis. Alaj fufae , vafis nigricantibus cum 
:, punfto 


INSECTA. DIPTERA. ?5? 

pun&o marginali. thorax & abdomen atra. Pedes fufci. Famina gaudenc 
podice iubuiato, Mares vero obtufo. 

1 1 3 3 . TIPUL A flava 5 dorfo fufco. 
Habitat m Scania. D. Leche. 

DESCR. Medis magnitudinis five Culice vulgari paulo major. Ala aque£» 
immaculatae. Corpus flavum , fed caput, thorax & abdomen a ter^o fu- 
fca. Pedes longi. 

1 1 34. TIPUL A alis nigro - maculatis , corpore nigro, 

Habitat in hortis paffim* 

DESCR. Efte medise magnitudinis Speciebus. ala aqueae, nervofas tripl - 
ci fafcia pun&orum conglomeratorum nigrorum; fingulam fafciam 
pun&um mterjacet nigrum juxtamarginem majorein alaj. totura corpus 
nigrum , etiam oculi. Pedes lividi. antenna quindecim articulis. 

# Mlnores Culciciformes alis incumbentibus \ 
ii^j-.TIPULAthoracevirefcente, alis membranacei co- 
loris : puncto nigro. 

It. oeland. 40» 41» 8o\ 160, 

Reaum. gall. 4* t. 14. /. 12«. 

Gosd ¥ belg. 3. p. 3f* / X quoad figuram. 

Lifl.goed. 336. / 140. quoad iconem, 

Habitat hujus Larva in mari> latitat fscpe intra tu- 
bulos filiformes molles argillaceo - glareofos, quos 
conflruit longiffimos. Tipulam ipfam nullibi fre- 
quentiorem vidimus,quam inOelandise lucis. 

DESCR. Hasc culice 1 16. duplo major eft. Ala incumbentes , mem- 
branaces live aquea;, pun£to nigro in medio alas, ad marginem exteriorem 
ex anaftomafi duorum vaforum orto. Corpus fufcum , fed nuper exclufum 
omnino viride , prasfertim ad laterathoracis verfus abdomen. hirfuties vix 
ulla in totocorpore; incifurarum margines pallidiores. Gibber feu faccu- 
lus fub thorace. Pedes antici reliquis longiores, non tamen elevati. oynn- 
tennulis incurvis, non pungens. MAS antennis plumofis ex pilis palli- 
dis undique fpeflantibus , & ano feu cauda elevata , bifida. F/EMINA 
antennismodo villoiis, cauda non elevata, nec alis longiore. LARVAfi- 
liformis , looga , lste rubra, mollis, 12 articulis compofita, cauda bifi- 
da. Pedes duo pone caput & totidem ante caudam, omnes absquc unoui- 
bus, obruii , apice pilis ciliati. in penultimo fegmento paria duo cirrho- 
rum filiformium pedibus ipfis longiorum. 

1136.TIPULA fufcaj abdomine anteriore viridi. 
Habitat in nemoribus. 

DESCR. Caput, thorax & tria pofteriora fegmenta caudce abdominis.fu- 
lca five nigricantia. Abdomen teres, viride, exceptis articulis ultimis. A- 
/^" albae , immaculata;. pedes longi , e* parre albi. Antenna maris plumo- 
fse , fufcae. Magnitudo Culicis vulgaris. Pedum genicula nigricantia. Pedes 
antici longifiimi. 

11 37. 334 INSECTA. DIPTERA, 

1137/riPULA pedibus anticis maximis antcnniformi- 
bus motatricibus : annulo albo. 
Frijch. germ. n + p j. t ¥ 13. Cuiex luteo viridis,pe- 

dibus antenniformibus, 
Habitat in pratis graminojis 6c lucis in gramine juxta 
terram 5 Larva autem in aqua. 

DESCR. Corpus in aliis dilute viride, in aliis nigro & incarnato variega* 
tum; a tergo thoracis linea* tres, quarum intermedia brevior. Pedes anti- 
ci duplolongiores, quos fedens efeiiros tenet & motitar mffaf antennarum, 
quas habet breves , in mare plumofas, non ita in famina. Omnes pedes 
annuio nigro cinguntur. 

Obf Datur &alia fpecies major ,mignitudine,cokre & facieCulicis vul- 
garis , quae itidcm pedes longos motitat. 

1 1 38. TIPULA pedibus?nticis maximis antenniformibus 
motatricibus : apice aibis. 
It> oeh 160. nomen idem. 

DESCR. llxc antecedenti duplo major, Abdomen tenue, viride» thoraxi* 
ter; fedes albidi, fed antice verfus bafin nigri. Ancenna fufcae, in mare 
plumofse. 

1139, TIPULA pedibus albis : annulis novem nigrican- 
tibus, alis albo cineroque maculatis, 
Habitat in Scania. D. Leche. 

DESCR. Magnitudo Culicis vulgaris. Alae albo cinereoque valde macula- 
tx. Pe^exlongi, nivei, fmguli annulis circiter novem fufcisj belle varie- 
gati, quibus ab omnibus faciic diftinguitur. 

I140.TIPULA viridis; alis albis immaculatis. 

Habitat copiofe in altiflimis montibus NorrtelUe. 

DESCR. Culice vulgari minor. Corpus totum pallide flavum. Pedes longi 
virides, antici longiflimi. Ant enna bfceviftinlffi : mafis pe&inata. oculi ni- 
gri. Ala incumbentes, fifiatas. 

H41.TIPULA corpore fubflaVo 3 oculis tlioracisquc 
tergo nigris* 
Habitat paflim rarior. 

DESCR. Vix pediculo major; alanlx incumbit, qualiuhica cflet, nitida. 
Corpus fubflavum , a tergo thoracis nigrum ; oculi magni , nigri , capnt 
quafi nigfum efflciunt. Antenna nigrae» articulis decem globofis. Ala a» 
quese, nervis tribus , quorum marginalis cum apice intelfinedio jungituf; 
at nervus intimus verfus bafin marginis bifidus eft* 

1141.TIPULA atra^ thorace gibbo, pedibus pofticis 

magnis* 

Acl. upf. 1736. p.$i. n.16. Culex niger, peftore 

gibbo , abdomine cylindraceo , pecLbus poltics 

maximis t Ha~ INSECTA. DIPTERA, 335- 

Habitat in fylvis, ubi in aere gregatim faltat ac vo- 
litat. 

DESCR. Corpu» totum nigrum. thoraxvzldQ crafTus, gibbus. Abdomentc- 
nue, cylindricum. alte albas, ovatae. jperfw nigri, poftici reiiquis duplo& 
craffiores & longiores , tibiis clavatis feu veiius inferiora craflioribus. 

H43,TIPULA nigra glabra* alis nigricantibus, anten- 
nis capice brevioribus, femoribus anticis intror- 
fum fulcatis. 

Reaum. gall. f*t.y. 

Habitat frequens in fimetis &c vaporariis hortorum 
primo vere. 

DESCR. Longitudo mufeae domefticae , fed multo anguftior ; totum Cor- 
pis & artus omnes nigra. Antenna capite fere breviores , incurvatx , b.o- 
um cornua referentes, nigrs, fm°u1a feptem articulis conftat, quafiper- 
foliatfe effent , hinc brevfflimae; fub os duae antennulse inflexaj. O* probo- 
fcis eft, non aculeus. Abdomen marislineare & atrum, fxminas vero fub- 
tus ftavefcens craflum. Al<s nigricantcs , margine exteriore in medio ni- 
gra obfcura macula , vel faltem margine ipfo niagis atro. Thorax glaber 
eft , pone carinatus. Ales incumbentes ; femora antica craffiora , interiore 
latere fulco longitudinali exarata, 

1144. TIPULA fufca^ alarum bafi cinerea. 

Frifch. germ.4. p*fj. t.z. Mufca vermis rerum pu- 

tridarum* 
Habitat in terra, primo vere frequens in vapora- 

tiis, fedens in valis &c teftis. 

DESCR. Magnitudo pediculi ; Tota fufca. Abdomen glaucefcens. Antenncs 
Hliformes, longse, 14. articulis conftantes. thorax gibbus. Halures ex- 
albidi. 

H4f.TIPULA atra oblonga hirtaj alis nigricantibus. 
Ac~i. upf. 1736. /-33. n.6i. Mufca oblonga atra hir^ 

futa , alis fufcis incumbentibus, pedibus nigris. 
Pet.gaz. 22. /.14. /.4. Mufca oblonga noftras nigra. 
Goed. belg, 1, p. 31. t.6. 
Lifi. goed. 260. t> 108. 
Reaum. galh f. t.zy. f. i. 2. }♦ 
Habitat fsepius apud agros febre intermittente la- 
borantes. 

DESCR. Magnimdo mufcte domefticffi, fed magis oblonga, toto corpore 
& pedibus nigra, pilis hirfuta. Alcs dorfo rlbi invicem incumbunt , ac 
li unica effet ala; funt etiarn e membranaceo feu aqiieo colore in nigre- 
dinem transeunte ; certe margo alarum exterior omnino nigef eft. 

H46.TIPULA atra holofericea. 

Ha- 336 INSECTA, DIPTERA. 

Habitat in ramis arborum , prsefertim in Malis poji 
pluvias; copiofiffima in Belgio^ rarior in Suecia. 

DESCR. parva eft mufca > aterrima , holofericum fuperficie referens» 
mollis; lente infpecla tota pilis tenuiilimis denfis veitita cernitur. 

1147. TIPULA a ^ s a ^ s : mar g me exteriore nigris, 

thoracc abdoniineque rubro + 
Acl\ upfij$6. p-ly. n.6z. Mufca corporc rubro, 

capite pedibusque nigris, alis aibidis : margine 

exteriori nigro cum puncW 
Habitat 111 Afparago & floribus arborum. 

DESCR. Magnitudo MufcS dolliefticse. capnt parvum , nigrum. ihornx St 
abdomen rubra> glabriufcula ; ubi abdomen jungitur thoraci nigredo a 
tefgo apparet. Ala albs > fed margo crafiiof longitudinalis ater eft. pe- 
des nigri. fanora longa. fexus variat; alter totus ater eft j fed femora 
longa & craffiufcula. 

048.TIPULA alis deflexis cinereis ovato - lanceolatis 

ciliatis. - 
A&> upf 173^ p 4 31. n. 13. Culex alis depreffis mar- 

gine villoiis* 
Frifch. germ. i 1 . p. 6. /*i I . Culex parvus , cinereus, 

alis pendulis. 
Lemvenh. epift, 1601. jun. 14. ^.473. f 1. 3. 
Habitat in parietibus ad fterquilinia 5 &. ubi venti 

iilent. 

DESCR. Minima eft. Alis, ratione magnimdinis , maxinus,ad latera de^ 
flexis, ut in Phalaenis : Ala funt lanceolatO" ovatas, undique ciliatas , 
itriatte, acutaj. Antenna filiformes, cinereas , artictilis XI. nigricantibus» 
globoiis , conftrutfas. 

1149. TIPULA atraj alis albis, abdominis latere anticc 
macula alba + 
Habitat in plantarum foliis, 

DESCR. Mufca domeftica minor. thorax glaber cuttl tato corpofe , ater; 
Antenna XI. aftieulis , quafi perfoliatas : punctmn unum utrinque in fin* 
gulo latere abdominis juxta pe&us album ; margo thoracis interdum al- 
bus confpicitur, quafi lineola arcuata , reliqua omnino atra. 

iifo.TIPULA alis incumbentibus glaucis : margine in- 
teriore villofis. 
Smolandis Kikbaei\ 

Habitat in Junipero. Ex ovo depofito in apicibus 
ramorum Juniperi enafcitur ibidem xftate quod- 

dam TNSECTA. APTERA. 337 

<hm Triglochirl ( qtio Smolandi in Tuffi ferlna 
utuntur ruitici,) conitans foiiis tribus crafliori* 
bus , conniventibus , ventricoiis , ore patulis , intra 
quse tria alia foliola, minima exafte conniventiaj 
ne aerem admittant, includentia Larvam rubram, 
quae Majo menfe in Pupulam rubram , alis nigris, 
pedibus albis mutatur , 6t ha?c in Tipulam j 
qua^ fcepe confumitur ab Ichneumone ultimo. 
Galla^ iftse rubrse in foliis & petiolis Popultt 
tremuiae, magnitudine piforum, etiam rriufcam, 
Juniperi &: Salicis iimillimam, & forte eandem, 
producunt^ fed hanc fufficienter non examinavi. 

t)ESCR. Facies Culicis. Pedes animalculo longiores. Antmna fetaceas fi- 
ve moniliformes , articulis circiter 14 globofis, remotis, piliS aliqtidt 
vagis ornatte. Capnt minimiim. Oculi nigri. Thorax & Abdomen fufco- 
rufefcens ; humeri gibbi. Ala membranaceie , margine exteriofe nigri- 
cante ■-, pf £tef nefvos in fingula binos ; at margo alarum extefjot villo* 
fus eft. Halteres fub alis, ut in reliquis. 

OBS. Frifch. germ. 4. p.$S- t.21. Mufca vermis rubri gemiriarum Salicte 
muita communia cum noftra habet, ut dubitemus an fpecie diverfa ; 
cum Larva , Pupula & Tipula ipfius plurima attributa eadem , & margd 
alarum interior hirfutus. 

Iip.TIPULA atraj abdomine mfefcente. 

Habitat in flore Iridis lutea paluftris 3 3 frequens* 

DESCR. Hsec Omnium minima, vix pulicis magriitudine ; gfandinis irt* 
ftaf copiofa fupra aquas 9 lacus & paludes sftate volitat; Ala huie m- 
cumbentes. Abdomen ovaturfl. 

Mfi.TIPULA capite atro, antctlnis corpore incarnato 
longioribus. 
Habitat inter Carduum 6f8 media seftate^ pnefer- 
tim ad Oeilunaberg. 

DESCR. Minima efl & pulice fefe minor. Caput nigrum frdnte albida. 
Thorax a tergo fufcus. Antenna 8c pedes nigri longi ; Ala abdomine 
longiores membranaeeffi incumbentes. Antenna corpofe & alis feiqui- 
longiores. 

VIL APTERA, 

Pediculus. 

-iifj.PEDlCULUS humanus. 

Rhed. exper. ^18, Pediculus ordinarius. 
Mwff.lat. zf$. Pediculus. ?J 8 INSECTA. APTERA. 

Swanim. quart. 16*9, t.j. Pediculus. 

Bonan. microgr. f. fy. 

Anon. angl. p. 2,0 3 . /.11. 

Merr. pin. zoz. Pediculus in capite fimpliciter„ 
ib. Pediculus corporeus maculatus. 

Suecis Luus* 

Habitat in homine, prafertim in capite puerorum, 
&; veflimentis Nautarum, militum &c, Maximos 
in Fodinae Fahlunenfis cryptis calidioribus reperi, 
Qiii in veilimentis victitat ab eo , qui in capi- 
te vivit , non differt ut ipecies 3 fed tantum va- 
rietas* 

115-4.PEDICULUS pubis. 

Rhed. exp. t. 19. f.i. Pediculus inguinalis. 

Pet. gaz. t.67. f. 9. Pediculus inguinalis* 

Mouff. lat. f. zoo. Pediculus ferus, 

Raj. inf. %. Pediculus ferus* 

Merr. fin. p.zoz, Pediculus morpio. 

Suecis Flat - luus + 

Habitat in hominum immundorum pube&ciliis. 

Uff.PEDICULUS Bovisj abdomine lineis transvcrfis 

ocl:o ferrugineis. 
Suecis Roed- luus, 
Habitat in Vaccis 5 haec minor eft fpecies , datur 

& altera qua? major Sc infequens. 

DESCR. Totus albus, minimus. Caput teftaceum. Pedes teftacei , apice 
albicliores. Abdomen album , lineis o&o teftaceis transverfis in dor- 
fo ; quinque fafciis transverfis in ventre.; quas omnes linese non tangunt 
marginem feu latera, latera tamen obfcuriora reliquo corpore five pun- 
£Hs oc~to ferrugineis notata. 

n^.PEDICULL^S Bovis : abdomine plumbco # 

Suecis Blaluus, 
Habitat in Bobus. 

DESCR. Prjecedenti major; abdomine ventricofo, acuminato, caerule©- 
fufco; pedibus brevibus, craftls, grifeis, uc & capite & thorace grifeis. 

Iif7- PEDICULUS Falconis Tinnunculi„ 
Rhed.inf. t ii. Pediculus Tinnunculi. 
Habitat in Falcone Tinnunculo f # Cenchride 67. 

DESCR. Inter omnium maximos pediculos, quo$ unquam vidi, hic crat: 

Cerpns '■ INSECTA. APTERA.' %l9 

Corpus depvefTum , ovali-oblongum. Capiit antice obtufum, veffus aurium 
regionem utrinque retrorfum obrufe fagittatum. Tkorax marginatusfere, 
ut in Carabo feu Caacharide* dbdomm in 9 five 10 fcgmenta divifum 
margine omnino integro , linea notato. Palatum prominet. ungues folita- 
rii, in vola manus fpongiofum quid ; femora verfu» apieem introrfum qua- 
fi mutilata. 

uj-S.PEDICULUSCorvl 

Rhed, exper\ t. \6. Pulex Corvi, 
Habitat in Corvo vulgari five maximo 6p. 

DESCR. abdomen ovali-oblongun utrinque contradiimj depreilum, pla, 
num, cinereuin , lineis ad incifuvas duodecim vel decem nigris. Colhw 
breviflimum. caput minimum , nigfum. Peftes breviflimi. Antenna brevis- 
fimse, retrorfum flexa*. Subftantia animalculi tenaciflima, licet digitis Va- 
lidiflime preiTum, tamen vivaciflimum & curfitans, 

nj-p.PEDlCULUSPicse Lapponica^ 

AB. upf 1736. p : \% ». 3. Pediculus Turdi Meru- 

Ix montanse di&u 
Habitat in Pica Lapponica Merula Saxatili difta 1 87. 

DESCR. Abdomen ovatum * gibbum , diaphanum, pallidum , utrinque ad 
bafln fquamula veluti ala fpuria notatum. Tkorax anguftiflimus , breVis. 
Cafiut minimum, fubtotitndum, obtufutm octili nigri. antemnv longitudi- 
rte corporis, tenuiflimcc, albaj. Pedes tenuiflimij latis longi ', maonitudo 
minimi pediculi capitisj valde tener, facile folo ta£xU conquafFatUSi 

1 itfo.PEDICULUS Meleagridis. 

Red. expcr. t. 1« /♦ 2.. Pediculus accipitris* 
Habitat in Meleagride f. Gallo pavone 164, 

DESCR. Capttt planum arttice fotuiidatumj pone der.fito angiilatum, 
margirte fetroffum fabulatum, Tko)tix medio cordatus, utfinqae :ano-ula-. 
tus. Abdomen gvifeum 8 vel io incifuvis longitudinaiiter in medio album. 
Antenna breves: affinis Pediculi galiina; 1166 macula fufca verticis. 

1161.PEDICULUS Sternae, 

Habitat in Sterna fecunda n8 + 

DESCR. Capnt trigQnum , latum , obtufnttl , pallldum. Tkortix brevifll- 
mus, anguftiflimus. Abdomen ovatum, longitudine antefioris corporis in 
medio longitudinaliter nigficans. antev.na btQvittimx, capillares, Pedesbrz- 
viflimi, crafli: quofum antici bfevifiimi fub eapite. abdomm fubtus eon- 


u6^PEDICULUS Gruis. 

Rbed. inf t> 3. Pulex Gruis. 

Frifcb. germ. f.p. if, t, 4. Pediculus gruis. 

Habitat in Grue proprie dicla 1 3 1 ; 

1163.PEDICULUS Recurviroflr*. & oel. po, 

Habitat in Numenio Recurviroftro albo nigroque * varie» 
gato. 1 37. t 2. DESC r, ?4 o INSECTA. APTERA. 

DESCR. Corpns fufcum, oblongum. Caput obfolete tmngultftn , acumi- 
natum, linea transverfalis excavata inmedio. Abdomen oblongum , fere li- 
neare , in medio paulo latius, incifuris o£to. pedes breves , curvi. Antcn- 
na breves , parvx , capitatse. 

1164.PEDICULUS Haematopi. //. cel. 90. 
Habitat in Hamatopo bellonii \6\. 

DESCR. Magnitndo pulicis . totus glaUcus, Caput fubrotundum , glaberri- 
mum, convexo-planum. Abdomen obverfe ovatum incifuris decein, trans- 
verfis, pallidis. Pedes breves. antenna breviffima:. Thorax anguftiffimus. 
pili ad latera poflerioris abdominis. 

ntfj-.PEDICULUSGallime, abdominis margine nigro. 
Rhed. inf t.16. Pulex capi, 
Frifeb. germ. 11. p. 24, t. 24. Pediculus galli. 
Habitat in Gallina domeftka 165-, 

DESCR. Magnitudo ovi pediculi humani ( feu Lendis. ) Corpus deprefTum, 
caudatn verfus obtufum ; abdominis latera nigra , dorib albo diaphano; ma- 
cula nigra verfus caput; quaj cor transparens : capnt album; antenms 
motitat. 

n<5<5. PEDICULUS Gallinas : thorace capiteque utrin- 
que mucronato. 
Habitat in Gattina 16 f. Ruftici noftri pediculis la- 
borantes galiinas curarit pulvere piperis butyro mix- 
to &' fuba&o , quod gallinis devorandum praebent^. 
experimento raro fallente. 

DESCR. Pediculo vulgari minor : Covpns pilis grifeis adfperfum. abdomen 
oblongum , ovatum > 8 vel 9 incifuris. Caput lunatum : cruribus pofterio- 
ra fpe&antibus. antenna breviilima?. Thorax utrinque angulo acute reili mucronatus. ri6>PEDICULUS Lagopi. 

Acl. upf 1736, p, 37. n.z. Pediculus TetraonisLa- 

gopi dic~ti. 
Habitat in Tetraone Lagopo 169* 

DESCR. Corpus deprefium, utrinque obtufum. abdomen antice angufta- 
tum , pone dilatatum. figura fruchis Burfa; paftoris aut Veronicaj capfula:, 
cinclum margine nigro introrfum fertato. Capnt absque thorace notabili 
adfixum , utrinque obtufum, lateribus emarginatum. 

1168.PEDICULUS ligni antiqui. 

Blank. belg. 169. t. 14. f F. Pediculus ligni» 
Raj. inf 8. Pediculo cognatus fk limilis, 
Bradl. natur. t. zj. f 3. 
Derrbam. acl, angh ?h 271 • p. zii. 

phy- INSECTA. APTERA. 341 

phy/ico- theoh p.H9- Pediculus pulflitorius, 

fatidicus , mortifaga, 
jfHex* acl, angl. n. lAf* p. 370'. 
Habitat 111 antiquis lignis 5 Libris diu relicl:is,muris> 

currit folitarius* 

DESCR. Corptts oblongum, pallidum. oculifiavi. ant ennk fetacesc , longi- 
tudine (in plerisque) ipfius corporis ; macula fufca annularis intra abdo- 
men & pone hanc verfas anum punclum fufcum : fegmenta abdominisad 
latera pun&is rufis fingula notata fnnt. 

Obf. de Blankardi, Raji, Bradlei fynonyvnis nullum dubium ; de Derr- 
hami & Allenii hssfito. 

iio>PEDICULUS Adonidum. 

Atl. upf. iy$6. p. lj. n. 8. Pediculus hybernaculo* 
rum arboreus villofus. 

Habitat in arboribus Hybernacuhrum. Ex Anglia in 
Belgium redux mecum adduxi arbores rariores, in 
una aliquot horum pediculorum 5 quos fmdiofe a 
frigore defendebamj in Hybernaculum Cliffortia- 
num illatisarboribushospaucos pediculos abHor- 
tulani injuriis data opera confervavi, fed me in- 
fcio intra aliquot hebdomadas multiplicati omnes 
frutices occupabant, deturpabant, ut nec dein 
expelli poflentj infecere dein Hybernacula Ley- 
denfia & alia, quoe plantas ex Hypocauftis Clif- 
fortianis obtinebant. 

DESCR. Corpns totum album , oratum , oblonguny Catida bifida , latera 
undique acuta, margine pun&is prominentibus utriaque circiter i^i&to- 
tidem incifuiis. Lineadorii longitudinalis elevatacum punclo obfolero m 
fingula incifura; Spatium , quod linea dorfali & margine laterali inter- 
jacet totidem punclis prominulis fecundum longirudinem difpofitis nota- 
tur. Pedes fex , tenucs , fufci. antenna capillares , fufcse. 
Obf. Senior faclus tandem folliculum fibi ftruit corpere fexies majorem e 
lana nivea contectum , intra quem infimul ova flava includit. an itaque 
Chermes vel Aphis? os enim non examinavi. 

1 170. PEDICULUS tcrreftris niveus. 

Habitat in terra fubhumente calida 5 proin frequens 
in terra pragnantt & ollis in hypocaufto per totam 
hyemem. 

DESCR. Facies omnino Podurat, teres, oblongus, albus, fed furca ca- 
tens. Cepiofe & gregatim vivit , mox ab adfufa aqua accedit ad fupcrfi- 
tiem terrac, ficca vero terra debet defcendere. 

r j Pu- 34* INSECTA. APTERA. 

Pulex. 

u 7 i.PULEXater. 

Leuwenh, epift i. p. 3^7. /♦ 7, 

Hook. microgr. f 4 egregia. 

Bonan. microgr. f f6, 

Anon. angl. p, 204. f 1 2. 

Merr.pin. 202, 

j?^/. /'»/ 7. Pulex vulgaris. 

Frifch. germ. n, ^ 8. Pulex* 

Suecis Loppa. 

Habitat in hominibus, praefertim fceminis, autu- 

mno vulgaris , in nidis hirundinum ripariarum 247 

copiofiffima. In Lapponia non vidi. 

Fodura* 

1172.PODURA viridis fubglobofa. 

Acl, upf ty]6. p. 37. n. z. Pulex viridis plantarum* 
Habitat in plantis rarius Upfalice, pr^fertim in fo- 

liis ipnmordv\\ihu$ Helxines fativtf 324 minustamen 

in fiberica fpecie. 

DESCR. Magnitudo majoris pediculi capitis: abdomen dilutitis viride glo- 
^ofiim» partina inovalemfiguram tetminatum , verfus anum admodum con- 
vexum, viride cum cinerafcentis mixtura, Thorax tenuiflimus, vix con-. 
fpicuus. Caput viride,obtufum, Cicadis noaadco difTimile. oculi fupraca- 
piitnigri, cum iinea utrinque nigricante. Fedes albo-virides, asquales. an~ 
temta recuryas. 

U73.PODURA atra 5 abdomine fubglobofo, antennis 
longitudine corporis : apice albis. 
Habitat in Fungis fylvaticis. 

PESCR, inter majores hujus generis eft ; abdomen globofum , fed ariits 
quaft capitillo eminer r Antenna nigras corporis Iongitudine,quas divarica* 
tas antrorfum praetendit apice alba;. 

U74»PODi/RA globofafufcanitidajantennis longis: ar* 
ticulis plurimis, De Geer. 
Acl. ftockh. 1^45. p. 206". ?/y; 
Habitat fuper iignis putridis* 

I tjf. PODURA teres plumbea, 

Habitat in arboribus vel pratis femper folitariaj &in 
Fungis frequens» descr. 


INSECTA. APTERA. 343 

JDESCR. Reliquis major & pediculi vulgaris magnitudinem attingens, o- 
mnino teres , fufco - caerulea , polita, pilis raris adfperfa: pedes albidi : 
curjitat & interdum falit. pedes ani etiam albi. 

1176.PODURA nivalis cinerea fignaturis nigris. 

De Geer Act. upf 1740. p> 54, t, U Podura campe- 
ftris cinerea , fignaturis nigris , antennis longis. 

Suecis Snoloppa. 

Habitat hyeme gregatim in ipfa nive, curfitans agi- 
liffime , ni liqusfcat nix, qua peri : seftate fre- 
quens in Ribis baccis rubris ? tum folitaria. commu- 
nicavit Aftronomus Magifter Hiorter hyeme le&as. 

DESCR. Corpus oblongum , cinereum , characleribus nigris notatum. 

H77,PODURA arborea nigra* pedibus furcaque albis* 

De Geer acl. ftockh. 1740. p. 272. t. 4» 

acl. upf 1740. p. 49. t. ii. Podura campeftris 
nigra fplendens, pcdibus caudaque albis. 
Habitat in Oelandiae aceribus inter ligna putrida. 

DESCP. Tota parva, nigra: eauda furca cum pedibus & antennis vevfus 
bafin albis. 

1178. PODURA aquatica nigra, It. gotl. 181. 
De Geer acl, holm. 1740. p. 2,79. t. 3, 4. 

acl. upf 1740, p. fj. t. 3., Podura aquati- 
ca tota nigra. 
Habitat in aquis quietis & pacatis. Phalanges juxta 
littora pifcinarum format, horis prasfertim matu- 
tinis, ac ft iittora gelu coivhTent, cum intrapha- 
langes quietior aqua fit. 

DESCR. Prstcr duos fexus a D. De Geer egregie defcriptos , etiam ter- 
tium , ni fallor , fexum obfervo , feu animalcula longe adhuc minora , 
rubra, rotundiora feu magis gibba, reliquis raixta. 

1179.PODURA viatica. 

Suecis Jordkrut. 

Habitat in Smolandia in ipfis viis communiter, pul- 
veris pyrii inftar per terram fparfa, gregaria enim 
maxime eft. an aquatica fivc praecedens? 

1180.PODURA terreftris alba. 

Habitat in terra prxgnante , prxfertim in hor-> 

tis, ubi Melones & plantae feruntur vere, 

X 4 hic 344 INSECTA. APTERA. 

hic infinita copia occurrit, 6c atomorum volitan- 
tium inftar faltat, praefertim poftquarn humus hu* 
meclata fuit. 

JDLSCR. Hax omnium minima eft, totaque altja* 

Monoculus. 

ilBi.MONOCULUS cauda bifeta, 
Frifch. germ> 10. p. i. t r i. Apus, 
Habitat in Scania, vidi animal iiccum 1718 apu<$ 

Studiofum Lundinenfem, quiibidem captumnar- 

rabat, 

1181.MONOCULUS antennis dichotomis, cauda in* 

fiexa. 
Sivamm. quart, p, 66. t. i t Pulex aquaticus arbore* 

fceris. 
JMerr, pin. 2.07, Vermes minimi rubri aquam Itagna* 

lem colore fanguineo inficientes, unde vulgus dira 

protendit. 
f-Iierne FlocK t. p.^i. $f. Abyffus Satana^ 
Habitat in omnibus aquis ftagnantibus. 

OBS. Ex hujus gregibus in aqua fiunt quafi fanguinis grumi , unde vu$ 
gus credit aquam in fanguinem verfam. 

ligj.MONOCULUS antennis dichotomis, cauda re* 
flexa. 
Jrlabitat in aauis. hunc vidi apud D # De Geer egregie 
delineatum. 

H84, MONOCULUS antennis quaternisj cauda rectaf 
bifida. 
Blank, belg. p, 149* /, 1 ^ f B< 
Habitat in aguis cum prioribus. 

OBS. Antennamm duo paria. Cauda tenuis, longiufcula, bifurca : fub catfr 
da utrinque racemus ovor-um; hinc Cancris valde adfinis ; Corpus fufcum 
jtft, at ovaria , quae juxta caudam utrinque extenduntur ovata ftint lutca, 
& firaul fumta magnitudine fere totum corpus aequant. 

II 8f # MONOCULUS antennis capillaceis multiplicibus, 
tefla bivalvi. 
Habitat in pifcinis Sc paludibus. 
QESCR> Tefta femine ErafFicje major, evata, oblongiuf^ula^utriaque s* INSECTA. APTERA. 34? 

qualis 1 antice gibba & parum retufa. adeoque omnino Concha? ; fed in 
conchis apertura eft a latere tenuiore &cardo ubi gibba magis eft; contra, 
vero in hac; hsec extraita ex aquis tota clauditur, ut crederes femen cu* 
iusdamplantse;in aquis dum hiat, jurares concham effe. Celeriter fertuf 
peraquas, uti reliqui monoculi. teita cinevea, impura eft. dum aperit 
teitam , exferit multos capillos asquales, albidos, in altera extremitatea- 
percurae ; hos capillos motitando fertur agilis per aquas, nec quiefcit an* 
tequam vel cochieam vel aliquod terreftre reperit, hic confedit cum fo- 
ciis lubenter , & pedibus fupra hoc corpus incedit & aftigitui*. totum cof»/ 
pus intra teitam latet , dum quiefcit. 

Acarus. 

2.i$6. ACARUS pedibus omnibus longiffimis. 
Aldr. inf.607. ^608, /.4, Araneus XIV. 
Mouff. lat.z^ /,4« Araneus longipes, 
Hoffn. inf. z, t,9. 
Goed.belg.z. p f lPJ* f+49* 
Jjfl, goed. 348. / 143. 

angl.pf. t.i. f. 3f, Araneus cinereus cxiftatus, 
Raj.inf 39, n. 3f . Nomen X-iiteri^ 
Bradl. natur. t. 24, f z* 
Suecis Lacke, 
Habitat in plantis. 

1 1S7. ACARUS pedibus primi paris cheliformibus, 
Frifch. germ. 8. p. z. t.i. Scorpio -araneus* 
//. oel. 84, Acarus Scorpio - araneus diclus. 
Habitat in domibus diu claufis , nec aeri expofitis, 
ut &: in ciftis & cellulis. 

DESCR. Chelis cancrinis priorum pednm & lngrefTu retrogrado facile 
dignofcitur a reliquis. victitat pedicnlo ligni antiqui. 

I188.ACARUS pedibus primi paris longiflimis* 
Habitat in Fungis- y celeriter currit. 

DESCR. Magnitudo lendis . Color cereus , exalbidus vel fubflavus i pe* 
des anteriores longiflimi , hos erigit fsepe inter curfitandum, & motitat 
inftar antennarum , funtque hi corpore longiores & reliquis pedibus 
pallidiores. 

liSp.ACARUS pedibus fecundi paris crafiiflimis, 

Habitat in terra, ubique difcurrens, fsepe grega* 
rius 5 ut plures in eodem loco reperias , in hortis 
fsepe. 

DESCR. Magnitudo minoris pulicis : Color totius 1 corporis caftaneus ; 
ftmQra fecundi paiis monftrofe crafla chelifprmi» > de&neGte tamei» 

fg ' cfaeU j 4 6 INSECTA. APTERA. 

chcla in tenucm pedem reliquis fimilem ; hinc pes feeundi paris juxta 
bafin & femur valde cralfus, quatuor denticulis five ramis aut fpinis 
armatus, apex chel® flexilis eft, ut eo melius apprehendat; hoc pede 
tamen non incedit. 

OBS. Huic ad anum adhserentem reperi alium ACARUM, caftanei co!o- 
rzV, minimum , teftudinarium five deprefliim , margine undique acuto, 
pedibus breviffimis , aequalibus , adeoque forte diverfae fpeciei, ni tin- 
■ , gularem aliquam metamorphofm fubeat. 

Ilpo. ACARUS pedibus tertii paris maximis. 

De Geer acl. holm. 1740. p.jf 1. t.i. f.z, Acarus 

avium, pedibus tertii paris mole monflrofis, 
Rhed.inf t.i. f>\. Pulex Sturni, 
Habitat in Paffere Fringilla diclo ipp, nobis adhuc 

dum non vifus. 

VESCR. Eft minimus. pun&um nigrum in dorfo : pedet tertii paris ma- 
gni, femora enim hujus ambo fimul mole ipfum corpus fere ad#quant, 
reliquis minimis. his monftrofis pedibus non incedit, fed modo fefe ad- 
figit pennis vivaciflimas & agililftma: avis , ne excutiatur , vide plura 
in a&is ftockh. 1. c. Hunc male delineavit Rhede, egregie vero. D.De Geer. 

I ipi . ACARUS ruberj pedibus primoribus longioribus, 
abdomine pone bicorni. 
Habitat in Pini truncis, 

DESCR. Parvus ruber ; Pedes primi paris reliquis longiores , quos non 
erigit , fod iis uti reliquis currit. Abdomen pone duobus corniculis in- 
{tru&um uti aphides. 

upi» ACARUS ovinus. 

Charkt. onom. 49. Reduvius* 

Raj. inf.9. Pediculus ovinus, qucm Mouffetus Re- 

duvium voGat. 
Ii, cel.6i. 12.6. Fefling, 
Oelandis Feiting. 
Habitat in ovibus , quarum lana deturpat, 

DESCR. Corpus depreiTum. magnitudo cimicis leaularii , abdomine 

in dorfo anterius macula ovata, in medio pallida, cinc"ta fufcedine ftrias 

retrorfum emittente. 

OBS. Variat colore : femper deprefliis & planus margine laterali pro- 

minente. 

Iipj. ACARUS abdomine lividoj antice ovato-fufco, 
antennis clavatis. 
Raj. inf 10. Ricinus caninus. 
Frifch.germ.y. p.41. t. ip. Pediculus caninus. 
Suecis Flott* 

Habi- INSECTA. APTERA. 347 

Habitat in Bohus frequens, ut &: Canibus. 

DESCR. Corpus ovato - globofum , luteo albidum , macula nigra rotun- 
da ad bafin abdominis in tergo; Anne infra abdomen. Thovax vix con- 
fpicuus. Cttpnt minimum. Os bifidum. Capit & pedes njgri. Antenn* 
clavatae, longitudine roftri. 

11P4. ACARUS humanus fubcutaneus* 

Ettmull. acl. lipf 1682. p. 319. 

Rivin. diff. exanth. p.i$. f.A. B. 

Acl. upf. 1736. p. 37. n. f. Acarus fcabiei* 

Suecis Klamafk. 

Habitat fub cute hominis fcabiem cauflans 5 ubi ve- 
ficulam excitavit, parum recedit, corporis rugas 
fecutus, quiefcit iterum &: titillationem ex- 
citat - y nudis oculis fub cuticula delitefcens obfer- 
vatur ab adfueto, acu facile eximitur, ungui im- 
pofitus vix movetur, . fl vero oris calido halitu 
affletur , agile in ungue curfitatj 

DESCR. Minimus magnitudine vix lendis, fubrotundus, capite vix con- 
fpicuo, ore, ut & pedibus ruffis five tefhceis. Abdomen ovatum, 
aquei coloris , in dorfo duplici linea lunari feu pan linearum fufcarum 
recurvatarum notatus. 

upj\ACARUS farinx. 

Leuw. arcan. t. 

Blank. belg. p. if8* t. 14. /. J. B. 

Bonan. N. C. dec. 2. anno 10. app. 34. Acarus ex 

arido cafeo. 
Riv. prurit. 18. fig. D. E. F. G. I. K. L. N. 
Suecis Mahl. 
Habitat in Farina antiqua, antiquoque Cafeo. 

DESCR. Eft prscedenti valde fnnilis, ted major. Abdomen fubglobofum 
aqueum , fed immaculatum. Os & pedes teitacei. 

iijxS.ACARUS Alcex. 

Habitat in Alcea, Malva rofea di&a, ubi fub fo- 
liis nafcentibus progignitur , & inde a latcre fupe- 
riore palefcunt fblia. 

DESCR. Nudis oculis vix confpicuus : totus aquei coloris utroque latere 
nigro. 

np7»ACARUS deprefTus cinereus^ lateribus fcabris. 
Habitat in terra^ primo vere frequens. 

DESCR. 34^ INSECTA. APTERA. 

DESCR, Eft minimum animalculum ; corpus depreflum , obfeuro cine» 
reum ; abdominis latera a tcrgo pun£tis eievatis fcabra ; podtx depreifus, 
bidentatus ; tergo impofitus pedes undique protendit. 

sipB.ACARUS infe&orum rufus, ano albicante, 

Lift. lcqu. 381. Pediculus fubflavus icarabaeis in- 

feilus. 
Blank. belg. 168. t. 14. /. H. Pediculus infectorum 

volatilium, 
Frifch.germ.^p.ij.t. 10, Pediculus fcarabad currens. 
Jcl. upf.iyiti. p>17+ n+%* Acarus infe&orum coleo- 

ptratorum. 
Reaum.gaMXK t.4., / t 14, 13. 
Habitat inScarabais 349, Bombyliis, iimilibusque, 

fub pectore vei intra femora. 

DESCR, Corpns lubrotundum , rufum , convexum , durum : capnt & 
collum vix manifefte ; verfus anum albicans. pedes veloces, antc- 
riore longiore. • 

upp. ACARUS aquaticus ruber, abdomine depreflb. 

Charlet. onow.^-j. Bupreflis araneolse. 

Frifch. germ. 8. p, f . ^3. Araneus aquaticus ruber 

parvus. 
Smolandis Qual fler, 
Habitat in Lacubus fub aqua, ubi cito currit. 

DESCR. Corpus oyfltum, parum in dorfo tleprefTum , coqcineum. 

52.00. ACARUS terreflris ruberj abdomine depreffo. 
Blank. belg.ijo. t. 14. /. /. Araneus terreitris fchar- 

latinus. 
Lift. aran. 100. /. 38. Araneus exiguus coccineus 

vulgo anglice a Tant dictus. 
RajJnf^i. ».38. Nomen Lifteri. 
Pet, muf 6f. n. 701. Araneus anglicus coccineus 

minimus, 
Lt. oel. 84. Acarus coccineus terreflris. 
Oftrogothis Brafro. 
Habitat in terra\ in aqua non movetur, fed pcrit* 

DESCR. Prascedenti quam ovum ovo fimilior. Tottts ruber, holofericeus 
& coccineus. caput minimum : oculi duo ; pedes utrinque quatuor mul- 
tis articulis. Abdomen magnum , deprefTum, ponc & lateribus gibbum, 
jaone fuleatum. magnitudo antecedentis, 

1201. INSECTA. APTERA; 34* 

C20i f ACARUS arboreus ruber diftentus: lateribus ob- 
fcurioribus* 

K.ibitat ubique in arboribus , prsefertim in Ribe i $j^ 
eiusque baccis, celerrime curfitans , vulgatiffimus. 

DETCR. Prfecedentibus multoties minor; minime dorfo dcpreiTus , neo 
higofus- ncc fericeus feu villofus, fed glaber & undique tumidus. pun- 
£him obfcurum utrinque ad thoracem. Pili hinc inde enati. 

izoi. ACARUS lapidarius fufcus : linea dorfali bicolori + 
Habitat in lapidibus & campis. 

DESCR. Magnitudo & flgura aquatici , fed corpus obfcurum ; abdominis 
linea dorfalis longitudinalis utrinque dilata , anterius in aliis alba , in 
aliis rubra; communker anterius albida, pofterius rubra ; casterumafe- 
domen nebulofo-nigrum eft, pedes rubri. 

IZ03.ACARUS falicinus ruber 5 dorfo fufco. 
Habitat in Salice^ ubi currit velociffime. 

DESCR. Aquatico fimillimus magnitudine. linea dorfalis duplex paralle- 
la longitudinalis fufea, verfus thoracem bifurca. 

1204. ACARUS Salicinse rofa^ 

Habitat in Salice minima 802, , monftrofa in rofse 
formam , cum Tenthredine frequens* 

DESCR. Corpus vix confpicuum nudis oculis , croceum five dilute ful- 
vum ; thorace utrinque pun&o rufb fatuf ato. 

HOf.ACARUS petrarum ruber, antennis roftro lon- 
gioribus* 

Habitat in petris. 

DESCR. Facile hic ab omnibus aliis dignofcitur. Antmnis roftro lon* 
gioribus ; antenme enim in reliquis vix mnnifeftas funt ; has antennas 
numero prater o&o ordinarios pedes, adeoque non pedes primores pr$ 
antennis habeo. Rofrrum antenn® pedes corpore pallidiora funt. 

12,06. ACARUS petrarum obfcure rufus, pedibus fan» 
guineis* 
It. oel.96. Acarus. 
Habitat ad littora maris Oelandici in petris. 

1 2,07. AC ARUS fufco - rufefcens , abdomine fubglobofo, 

Habitat ad radices Fungorum gregatim. 

DESCR. Magnitudine lendis. Totus , ferrugineus feu trilte rufefcens , un* 
dique valde glaber , absque lateralibus maeulis. tarde incedit. 

1208. ACARUS gymnopterorum ruber,punccorum coc* 
cineorum utrinque pari. 

Habi- 3 fo INSECTA. APTERA. 

Habitat in Culicibus St aliis infectis , uti alter aca- 
rus in Coleoptratis. 

DESCR. ftuber, minimus, ut oculi & pedes nudo vifu diftingui neque- 
ant: abdomm globofum, lsete fubrum, pilis quibusdam hifpidum, in an- 
teriore abdominis parte , ad latera , utfinque par pun&orum obfcurius 
rubvorum , quorum punctum alterum anterius , alterum polterius. 

Iiop. ACARUS rufus mufcarum -, pedibus poiiicis lon- 
gis filiformibus. De Geer. 
Habitat in mufcis omnium minimus. 

1210.ACARUS niger ; geniculis femorum globofis. 
De Geer. 
Habitat in ramis emortuis. 

1211.ACARUS atcrj lateribus coleoptro acutis. 
Habitat fub lapidihus. P. Kalm. 

DESCR. Minimus e(l, magrtitudme vix feminis Papaveris ; o&o pedi- 
bus, dorfo glabro , mtido , latera veffus caput acuta qnafi coleoptra 
brevinigra, hinc afcdomen caput fefpiciens , quafi antrorfum bicorne 
& ad latera auctum nlembranula nigra , non tamen inobili , ut in 
Coleoptratis. 

I212.ACARUS viridi-albicans foliorumTiliaz. DeGeer. 
Habitat in foliis filia fubtus, autumno frequens, 

Aranea. 

1213.ARANEA abdomine antice latcribus acuminato. 
It. gotl. zi6. 
Habitat in arboribus, praefertim Gotlandice. 

DESCR. Eft hic cum pfoxima omnium maxima, utpote ultimum articu- 
lum pollicis faepe s:quans. Diffeit a fequenti & omnibus figiifa abdomi- 
nis , qux antice quafi bicornis , pfominentiis valde diftantibus , diftcrt 
etivnn colore abdominis maculato cx albo, luteo & atro. Peda albo& 
nigro variegati: rubedo in toto cofpore nulla. 

1214. ARANEA abdomine fubglobofo rubro: cruce alba» 
dldr. wf.607. £,608. /, 9* Araneus IX, 
Jonft. inf t. 18, /. 17. ip, 20, 
Hoffn. inf /.4. f\6. & t. 8. f l<5 t 17, &: edit. alt, 4. 

Mouff. lat.i']]. f 1. Araneus velarius maximus, 
Lift.aran. 28, /. 2. Araneus rufus five avellaneus 
cruciger , cui utrinque ad fuperiorem alvi par- 
tem , quau* iingula tubercula prominent. 

Raf INSECTA. APTERA, jp 

Raj.inf\%. n.z. Nomen Lifleri. 

Frifch. germ.j. p.j. /.4. Araneus magnus rubro- 

luteus, 
Habitat in arboribus , prsefertim Betula, 

DESCR. Colore rufo & magnitudine & ovato abdomine ab omnibus 
differt , in dorfo abdominis crux alba ex articulis tanquam diadema. 

izif. ARANEA fufca* dorfo maculis quinque longi- 

tudinalibus fubcontiguis nigris : anterioribus 

longioribus* 
Lift. aran. f 9. n.\j. Araneus fubflavus hirfutus , prac- 

longis pedibus domefticus. 
Raj. irif. zj. n. \j. Lifteri nomen, 
Aci.upf 1736. /> + 38, n.j. Aranea fufca- maculis quin- 

que nigris dorfalibus longitudinalibus contiguis. 
Suecis Foenfter-Spindel. Dwaerg. Smolandis Lache* 
Habitat in feneftris noftris vulgatiffima. 

DESCR. Capnt & Tborax pellucida. Ahdomen pallidum maculis oblon- 
gis, transverfalibus, longitudinaliter digeftis, nigris, quinis, fere con- 
tiguis , anticis latioribus , verfus pofteriora fenfim anguftioribus fa&is. 

• 

12,16". ARANEA abdomine longe argenteo virefcente, 

pedibus longitudinaliter extenus. 
Liffi. aran. 30. /. 3. Araneus ex viridi inauratus , 

alvo longiufcula prsetenui. 
Raj. inf\9. n.z. Nomen Lifleru 
Habitat in uliginofis lucisj adfidet ramis arcte & 

longitudinaliter , pedibus quaternis refta proten- 

fis, totidemque retrorfum extenfis, 

DESCR. Fedes lividi. Abdomen fubtus linea longitudinali atra utrinquc 
flava , extus grifea ; a tergo vero venis nigris. 

iz\j. ARANEA abdomine rhomboide deprefTo, pedi- 
bus transverfaliter extenfis variegatis. 

Lift.aran.8f. t.]o. Araneus parvus fubrufus inau- 
ratus, ipfa alvi apice infufcata, levipes, 

Frifch. germ. 10. p.16. M4» Araneus truncorum al- 
bo nigroque varius. 

Hubitat in parietihus , truncis , fepibus, 

DESCR. Cinerea, nVedi^ magnitudinis; alvus rhomboides feu deprefla, 
pone ronndsta, ano acutiufcula. pedes transverfim expanduntur, remo- 
tiufculi, fufci annulis albis, Filum fepc poft fe trahit. Pedes 2* I. 3.4. 
lon^itudine fe excipiunt. 

1218. jfz INSECTA* APTERA, 

i2i8,ARANEA abdominc fubrotundo plano obtufo, 
pedibus quatuor pofticis breviflimis* 

frifih.gerrn.-y. p. 10, *,j\^Araneus hortenfis, pedi- 
bus quatuor longis anticis, abdomine plano, 

Lift.aran. 83, /. 2.9. Araneus fubfufcus , minutifli- 
mis oculis e viola purpurafcentibus tardipes & 
greffu & figura cancro marino non adeo diffimilis. 

Raj. infi #♦<}£• n.19. Nomen Lifteri. 

Habitat in arboribus & lignis, ubi propria ova incubat* 

fitp.ARANEA nigra; thorace triplici linea longitu* 
dinali alba 3 abdomine nebulofo, 
? Frifch. germ* %£*}? h%* Araneus terreftris facco 
ovifero. 
Jti. upfi. 1736*. p, 38. n. 9, Aranea nigra, pectorc 

abdomineque linea alba cinftis. 
Habitat in paludibus exficcatis frequens apud nos. 

OBS. Neque Frijchius loco citato , neque Lifierus de araneis Lupis glo- 
bifeiis p. 77. n. 25. 26. 27 28, in ulla fpecie meminit thoraccm utrin- 
que linea alba longitudinali notari, nec tertiafn albam lineam longi- 
tudinalem thoracis a medio dorfo. hinc de Synonyma hfereo. Thorax 
aliis niger. Abdovien nigrum snaculis nigerrimis quafi nebulofum. 

I22,o,ARANEA abdomine ovato albido: lineis tribus 
longitudinalibus pun&orum nigricantium. 
Habitat in nemoribus. 

DESCR. Pedes lividi annulis nigris^ Thorax lividus linea longitudinaH 
& lateralibus nigra. Abdominis tres linea longitudinales ex punclis ni- 
gricantibus concatenatse. 

izzi. ARANEA exalbida, abdomine globofp reticulato 
fupra purpurafcente fufco nebulofo. 
Habitat in Hortis. O. Celfius. S. S.Th. Doflr. 

DESCR. Corpus albicans. thorax aquei eoloris a tergo macula obloriga ni- 
gricante,lateribus puncta mgt&.abd6men tenuiflime reticulatum. album vafis 
nigrieantibus, in dorfo nebulofum e fufco & vcrfus iatera obfeure purpu* 
raieente. pedes nigris maculis. • 

i!22*ARANEA thorace teftaceo, abdomine ovato ni- 
gro-ameo: apicc fubluteo bicorni. It. cel> 12. f. 
Habitat mfabulo riparum & littorum, telas horizon- 
taliter extendens* 

12,13. ARANEA abdomine fufco ovato: linea exalbida 
pinnata, cauda bifurca. It. gotl. lft+ Lift. 


INSECTA. AFTERA. 35-3 

tSft. dVarh 60. n. 18, Araneus cinercus maximus, a- 
ni appendicibus infigniter prominentibus,. 

Raj. inf 2.7. »♦ 18. Liiteri nomen» 

Habitat in pratis graminofis Oelanditf & Gotlandia , u- 
bi rete extendit fuper gramina horizontale 5 al- 
burri , latum , margine puteo cylindraceo ex cras- 
flore reti contexto, in cujus fundo occultatur ara- 
nea ab avibus fecura, radiisque folisminus expofi* 
ta 5 quam primurn quis tangit rete,mox e fpelun- 
ca exit in fpem pncdas. 

DESCR. Thorax grifeus lineis tribus pallidis longitudinalibus. Abdomen 
fufcum, nitidum, linea dorfali exalbida, longitudinali * minima, ttrias 
albas oppoiitas pinnatim utfinqud exfereiis. " anus five cauda duplici 
furca feu mucronibus , iuperioribus longioribus , inferioribus breviori- 
bus; fub abdomine fafciis tribus longitudinalibus, pallidis. 

I224.ARANEA pallidaj abdomine fubgiobofo flavo; 

punctis quibusdam nigris. 
Lift. aran. 34. /. f. Araneus viridis b cauda nigris 

punctis utrinque admarginem fuperne notata, lpfo 

ano croceo* 
Raj.inf. 10. n. 8. Lifteri nomen. 
Habitat in Betulis, Malis,Pyrisque,v^<?ri freqtiens. 

Mater adfidet reti laxo ova invoiveiite, nec facile 

abigitur. 

DESCR. Thorax & pedes pallidi: linea nigfa ad thorncis lat ■■■ d utriti- 
que. pethnn afticuli fpinofi, ad apices omnes nigficantes. Abdomen ova- 
tum , viride , ntrinque verfus anum pun£tis quatuor nigris & in difco 
abdominis , verfus ejus bafm , punctorum £ paria nigrieantia excavatfc 
anus fepe fulvusi 

I22f. ARANEA flavefcente-viridis: linea utrinque alba, 
Jonfi. inf t. 18. /42. AraneUs mouff. ultimus. 
j0. upf. 1736. p. 38. n.8, Aranea flavo-viridis, la« 

teribus linea alba cincns. 
Habitat irt Hdrtis, 

1216. ARANEA corpore oblongo nigro: linea utrinque 
longitudinali alba, pedibus fofcis* 
Habitat in Aquis , curnt fupra aquam, 

DESCR. Satis magna eit ; pedes fubgrifei five ex pallido fiifci Thovax 
& abdomen nigra , utrinque linea Inta alba , quae coit ad caudairi. amis 
bifurcus. Antennulae oris apice globofss & valde inagn® , hinc Mas 
procul dubio. In abdomine iupra lineam lateralem albam utrinquc or^ 
do longitudinalis pun&orum minutifnmorum alborum. 3f4 INSECTA. APTERA. 

1227. ARANEA abdomine flavo: annulo ovali dorfali 

rubro* 
Lift.aran.fi. f.iz. Araneus albicans, corona coc- 

cinea in alvo ovali. 
Raj. inf 24. n. 12, Lifteri nomen. 
Frifch. germ. 10. p.6. t\ 4» Araneus horteniis albus 

ferto dorfali cinnabarino- rubro. 
Habitat in Hortis , telas ducit more domeftica;. 

DESCR. Magnitudo mufcve. Pedes fatis longi , albi , diaphani ; anterio- 
ribus genicuiis nigris inftru&i. Thonix aquens. abdomen iulphureum, 
a tergo macula annulari ovata fanguinea , intra quam linea oblonga 
fufca iongitudinalis. 

1128. ARANEA abdomine globofo, pallido - flavefcens. 

Acl. upf 1736. p. 38. n.6. Aranea globofa pallida 
floribus inhabitans. 

Habitat in Horto Upfalienfi rarius, ubi fe recondit 
intra calyces piantarum , afperifoliarum prasfertim, 
poftquam corolla deciditj hic fefe occuitat , mu- 
lcas quserentes cibum capit absque rete, dum im- 
mittunt probofcidem vel pedem e]us calyci„ 

DESCR. Eft inter medias magnitudinis araneas , nullo colore variegatus. 

1220. ARANEA abdomine ovato nigro : annulo dor- 
fali ovali albo. It. oel. I26\ 
Habitat in Oelandia. 

DESCR. Tota nigra : Abdomen ovatnm, linea alba bifurca includens fpa- 
tium ovale a tergo abdominis , margine interiore variis denticellis picto. 

1230, ARANEA thorace nigro, abdomine fufco,pedi- 
bus mfis. 
Habitat in Urtica. 

DESCR. Magnitudo media ; an major fa£tus colores mutet , me ignora- 
re fateor. 

J231.ARANEA nigraj abdomine ovato : bafi punctis 
duobus albis; 

DESCR. Aranea medi?e magnitudinis. pedes longi. abdomen oblon- 
gum. In dorfo verfus bafin abdominis punila duo alba ovata apicibus 
longius a ie invicem dehifcentia. 

1232, ARANEA atraj abdomine globofo : punctis duo- 
bus excavatis, 
Acl. upfij$6. p.$. Aranea atra, abdomine fuper- 
ne duobus punctis excavato* Ha- INSECTA. APTERA. JJT 

Habitat interdum in feneftris : tela non geometrica, 
fed variis filiis fparfis conftantia. 

DESCR. Tota atfai Pedes teftacei. Abdomen globofum, gbbrum, niti- 
dum, punctis duobus non coloratis a tetgo, in medio impteflis notatum; 
&, fi probe attendas i aliis adhuc duobiis 5 paulo antericribus , fed 
minoribus. a capire per thoracem & abdomen ducitur linea inter pun- 
. clorum paria ad anuin ufque fofdide teftacea. 

f 2,3 3 . ARANEA abdomine oblongo punclorum excava- 
torum tribus paribus. 
Habitat in fylvis inter cortices Pini. 

DESCR. Inter majufculos nuinefanda eft: Thorax cinefeus. Abdomen 
ovato- oblongum teretiufculum pilis glaUcis j aliis farioribus nigri^; in 
tergo abdominis tria paria punctorum excavatdfum confpiciuntur. 

1234. ARANEA oblonga fufca, abdomine nigro apicc 
fpinofo, tergo puncHs quatUor excavato. 

It. oei 34, Araneus oblongus fufciis , abdomine ni- 
gro apice fpinofo : tergo punctis quatuor depres- 
iis notato. 

Habitat in feneftris. 

DESCR. Thovax fufcus. Abdomen nigfum pilis cinereis, Pedes ferru- 
gineo-fufci. Anus appendiculis 5 vel 6 fubuiatis truncatis. 

12,35*. ARANEA nigra j abdotoine puii&is diiobus albis: 

bafi lunula alba. 
Acl jtpf\-j ^6 . p. j8. n],i i. Aranea capite nigro 5 abdo- 

mine albo maculato 5 cauda promimila nigricante. 
Habitat in lucis s noctu agilis, die quieta, 

DESCR. Magnitudo mediocris. Tota corpofc & pedibus nigra; in me- 
dio doffo abdominis pun&a duo alba minima vix confpicua, in fingulo 
latere fingufa ; gibbum anteriotem abdominis liiieola alba anterius cin- 
git in modum lunula;. Anus prominens ,. eompreifus. 

I236\ARANEA faliens nigra^ dorfo punftis albis, 
Aci. upf.-ij^6. p. 38. n. 13. Araneus faliens niger 

punctis albis notatus» 
Habitat inparietibusarborumquetfuncis, filum poft 

fe ubique trahens. 

1137. ARANEA faliens nigra : lineis albis transverfis 

femicircularibus, 

Lift.aran. %y. f. 31. Araneus cinereus, alvo circiter 

ienis fafciis transverfis in angulos acutos $ in me- 

Z 1 dio 3f 6 INSECTA. APTERA. 

dio ereclis argenteis Sc nigris alternatim difpofi* 

tis infignibus, 
JRaj. inf yj. #.31. Liileri nomeru 
BradU natur. t, 14. f f. 
Habitat in parietibus & feneflris , extra domum 

vulgatiffima, 

1138. ARANEA faliensj abdominis macula nigra mar- 
gine rubra: medio alba, 
Habitat in parietibus &: lignis* 

DESCR. Macula dorfalis ovalis nigra margine rubra , & in centro five 
medio alba. 

iz$9. ARANEA flava^ abdominis apice macula cordata 
atra* 
Habitat in uliginofis , fa?pe etiam in floribus. 

DESCR. Vidi nullos modo numeroriffimos gregatim telae infidentes , 
num mutent dein colorem , uti facile crederem, non dum vidi. Abdo- 
men fubrotundum totum fulphureum ; fupra anuin macula pulchra 
exa£te cordata. Os his forcipatum ; tliorax aquei coloris. cum proce- 
dit iilum poft fe trahit. 

1240. ARANEA lividaj abdomine ovato : linea trans- 
verfa duobusque punclis excavatis. 
Habitat in Aqua , &: quidem non fupra aquam , fed 

in & fub aqua. 

DESCR Eift inter ma:<imas generis fui, tota livida five fufco - pallida. 
Abdomen ovato- oblongum , cinereum, ano obtufb feu truncato, duobus 
appendiculis : abdomen a tergo gibbum, verfus bafin linea excavata 
transverfa notatum , & fub hac duobus punclis excavatum. Pedes longi, 
tibiae verfus bafin velut geniculatte. Oris forceps omnium aranearum 
noftrarum maxima, nigra , dura , hians , fepe mordens at arripisns obje- 
£ta. verbo : oris forcipe omnino Tarantulam referens. hinc fi quae aha , 
certe venenata, ex colore , ftru&ura , ngura oris &c. 

12,41. ARANEA livida 5 abdomine atro holofericeo: 

bafi fubtus punckis duobus flavis. 
Ltft. aran. 71. £.2.3. Araneus plerumque lividus , 

non raro tamen fubflavus fine ulla piclura. 
Habitat in ruderibus & plantis ac arboribus ubi 

folia convolvit , & fe occultat & ova ponit. 

DESCR. Corpus totum , caput , pedes , thorax fufco - livida , hirfuta ; 
pedes infuper pilis adfperfi ; forceps oris robufta. Abdomen ovato-oblon- 

fum, atrum, holofericeum feu inpalpabili hirfutie te&um, apice duo- 
us appendiculis truncatis. fub abdcmine juxta bafin duo tubercula fla- 
va. Adcoque prjecedenti limillima, fed dimidio minor & terreftris, lon- 
«eque minori forficula oris. 

1242. 


INSECTA. APTERA. 5f7 

i 242. ARA NEA abdomine albo - cinereoquc - variegata. 
Habitat in arboribus, 

DFSCR. Abdomen ovatum , lateribus niveis dorfo e cinereo & albo ne- 
buloio; fobtus abdomen cinereum efl: totum. Thorax Sc pedes pallidi. 
Pedes antenores longi , quos , dum tranquille fedet , re&a protendit. 

1243.ARANEA abdomine fubglobbfo albo* maculis 
dilute fufcis* 
Habitat intra paniculam Arundinum 99, 

DESCR. Eft inter minores generis fui. Abdomen albidum maculis fere. 
m domefticjE, fed dilutioribus & magis diftia&is. Tborax lividus fivo 
grifeus. capnt fupra canum. 

Cancer. 

1244. CANCER brachyurusj manuum digitis atris, 
Bellon. aquat. 368. Pagurus. 
Aldrov. exfang.\%6. Pagurus* 
Jonft. exfang. t.f. fz. Cancer marinus. 
Gefn. aquat. iff. Cancer marinus. 
Merr. pin. 19Z. Cancer marinus. 
Charl. exerc. fj. Cancer marinus* 
Schomf. ichth. 30. Cancer officinarum, 
Rond. pifc.f6o. Cancer Mseas. 
Dal. pharm. 400. #.24. Cancer officinarum. 
AB. N. C. 1. p 4 315*. t. io* /. 1. Caneer marinus* 
Habitat in mari Atlantico circa Gothoburgum. 

ii45%CANCER brachyuruss thorace aculeato, mani- 
bus ventricofis Ixvibus* 
Matth. diofc. p.zz9. Maja, 
Jonft. exfang. t.f, f f. Cancer Maja. 
Habitat in mari Atlantico. 

\z\6. CANCER brachyurus j thorace aculeato, manibus 
linearibus glabris, roilro bicorni. 
Jonft. exfang. t.f+ /♦*$♦ Pagurus fsemina, 
Habitat in mari Atlantico. 

OBS. Marnu flve Chela anticc lineares, minime ventricofa; , digitis «qua- 
lis longitudinis : reliqui pcdes monoda&yli. 

1247. CANCER macrourus* manibus prifmaticis: angu- 
lis fpinofls, 

Z 3 Aldu 3J-8 INSECTA. APTERA. 

dldr.exfang.il 1* Aftacus mediae magnitudjnis prior. 
49.. upf 1736. p : jp t & p, Caricer cauda exferta, 

chelis angulatis. 
Habitat in mari J^apponi^e adjacenti copiofe. 

1248.CANCER macrourus; roftro lateribus dentato: 
baii fupra dente duplici. 
Mattb.diofc.zzj. Aftacus. 
Gefn. aquat. 91. Aftacus* 
Rond. pifc. f 38* Aftacus. 
Aldr. exfang. iiz. Aftacus verus. 
Jonft. exfang, t.ji. Ailacus marinus qommunis* 
Merr. pin.191. Aftacus marinus. 
Schonef. ichth.z^. Aftacus marinus. 
Charl. exerc.ff. Aftacus marinus^ 
IVorm muf 247, Aftacus marinus + 
Dal. pharm* ^99. n. $Q f Aftacus marinus. 
Suecis Hummer, 
Habitat in mari circa Gothoburgum & Bohufiam* 

124P. CANCER macrourusj roftro fupra ferrato, bali 

utrinque dente iimplici. 
Rond pifc.zz* p.zio. Aftacus fluviatilis, 
Gefn. aquat. 104. Aftacus fluviatilis. 
Aldr. exfang. 12.9. Aftacus fluviatilis. 
Jonft. exfang. /,4, f.i. Aftacus fluviatilis. 
Matth. dio/c. zz$. Gammarus. 
Bellon. pifc^ff- Gammarus. < 

JVorm. muf 248, Gammarus C Aftacusfluviatifis. 
Schonef. ichth. 24, Aftacus fluviatilis, 
Charl. exerc, f6. Aftacus fluviatilis* 
Merr. pin. 192,. Aftacus fluviatilis. 
Dal. pharm.^99, ri.zi, Aftacus fluviatilis, 
Suecis Krafweta. 
Habitat in lacubus & fluviis Sueci^, hodie fat frc- 

quens, ante tempora Regis Johamis III, vix in 

Suecia vifus, 

fifo t CANCER macrourus, cauda molli tefta cochlex 
inclufa; chela dextra majore t 
Matth, diofc.zio, Canceilus t Rond* INSECTA. AFTERA. Jf p 

Rond. pifc. \. p.ff$- Cancellus. 

Bellon. aquat. $6z. Canccllus* 

Gcfn. aquat. 16 1. Cancellus. 

Aldr. exfang. 2, 1 8 . Cancellus . 

Jonft. exfang. t, j. f 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 # 1 2, Cancellus* 

Charl. exerc. f8*j Cancellus quibusdam Bernhardus 

Eremita dictus. 
Merr. pin.191. Cancer in teftis degens. 
Wcrm. rnuf ifo. Cancellus quibusdam Bernhardus 

Eremita, 

Dal. pharm. %99. n. 11. Cancellus* 
Szvamm. bibl. t.11. f. i.z, 
Habitat in mari Atlantico. 

OBS. Varias & diverfas defertas Cochleas teftas adfumit, fcabra crufta. 
obducit, intra has fe includit, caudam pra;cipue ut tegat; licet & to- 
tum corpus intra teftam retrahat, hinc femper eam fecum ducit ut Dio~ 
genes: fnum Dclium. 

i2p,CANCER macrourus^ roftro integerrimo, ma- 
nuum pollice longiore*. 
Acl. upf. 1736. p. 39. n.6, Cancer cauda exferta, 

roftro integerrimo, 
Habitat inmari, capitur fsepius cum fequenti. 

DESCR. Roftrum integerrimum , absque crenis aut fpinis, brevifiimum. 
Polkx in manibus, qui mobilis, chela longior , & ejus apici quafi in- 
fixus , tamen- chela terminatur mucrone oppofito breviori. Hifce chelis 
& roftro integerrimo facile diftinguitur a fequenti , cum quo mixtus 
venum exponitur & editur pro una eadcmque fpecie. magnitudine dein 
hujus fequentem parum fuperat. Olim etiam in Belgio fequenti mix- 
tum fepe vidi. 

iifi. CANCER macrourusj roftro fupraferratoj fubtus 
tridentato, manuum digitis asqualibus. 

Matth. diofc. p. 119. Squilla. 

Worm. muf. p. 248. Squilla, 

Klein. dub.^y. f. <e. Squilla fufca, 

Acl. upf 1716. p. 39. n.f+ Cancer cauda exferta, ro- 

ftro fuperne ferrato* 
Suecis Raka. 
Habiut in mari Balthico. 

DESCR. Roftrum lanceolatum , perpendiculare , acutum , fupra oilo cre- 
nis , infra tribus ferratum j manus , quas tertw pedum pari infident : 
digitis fuirt a&qualibus, 

Z 4 i2f3- 36o INSECTA. AfTERA. 

12^3. CANCERmacrourusrufefcens> thorace articulato. 

Raj.inf^ Pulex fluviatilis. 

Frifch. gertn.j. p.z6, t„ 18. Vermis aquaticus can- 

criformis. 
It. oeh^i. 96* Cancer Pulex fluviatilis dictus, 
Habitat ad littora maris vulgatifllmus. 

12^4. CANCER macrourus cceioileus -, thorace articu- 
lato, //. gotl. 160. 
Habitantem vidi ad montem Hhorsburg in mari juxta 
Gotlandiam. 

GBS. Prajcedenti rnajor : totus cxruleus , rojfrum nuihnn promincns* 
■tlorpKs 14 articulis. cauda trifolia ; intermedio fubulato. 

Onifcus. 

f Zf f . ONISCUS cauda fubulata utrinquc appendiculata* 
Raj. inf 43» Alellus marinus cornubienfis alius. 
.Ak. upf ifj6. p.^9. wM Onifcus marinus maximus, 
Klein/dub ,?>%., f.i.z. Entomon pyramidale. 
Suecis Syrmafb, Oftrobotnienfibus Grandixorfwa. 
Habitat in mari Balthico cum Harengis 3 1 f % fre- 
quens. C. Horleman. Architeft. Princeps. 

DESCR. Magnitudo extimi articuli pollicis, fupra convexus, infra pla* 
nus , margine undique aeuto. Capitis clypeus undique incifus eft. Pede9 
anteriores utrinque tres, minores, glabri; pofteriores utrinque quatuor, 
majores, ciliati. Antamarum in fronte bina paria. Corpus feptem inci- 
furis, praeter caput & caudam. Cauda duas tertias partes corporis lotv 
gitudine rcquat, indivifa, tereti - triangularis , fubtus veftita radiis duo 
Ibus convexis, parallelis. totum animal, exceptis oeulis, album. 

Hf^.ONISCUS cauda obtufa integerrima. It. goth 

Raj, inf. 42, Afellus lividus major. 
Hibitat in pratis Gotlandice. 

DESCR. Totus niges, marginibus fegmentorum albis ; macula alba fub 
femoribus poftevioribus in iingula incifura. cauAa obtufa , integra, nec 
bifurca. tacfus fe contrahit uti Armadillo, quiete diu jacet, ut ignote 
pro pilula vel aurelia ichneumonis omnino haberetur. 

J257.ONISCUS cauda obtufa bifurca* 
Matth. diofc. ifj. Miilepeda, 
Charl f exerc. f 4. Millepes* 

Raj. INSECTA. AFTERA. 3« 

Raj. inf.41. n,i. Afellus afininus iive vulgaris. 
Suecis Grafuggor, 

Habitat in domibus, muris antiquis humentibus , & 
prxfertim in Caldariis hortorum. 

izyS.ONISCUS cauda bifidaj ftylis bifurcis. 
Raj. inf 43. Afeilus aquaticus gefneri„ 
Frifch. gertn. 10. p+%f* f* Afellus aquaticus, 
Habitat in foilis &c aquis putealibus^ 

DESCR. Conftat articulis feptem, praeter caudaml&caput. Cauda arri« 
cuius reliquis, ut & ipfo capite major , planus, fubrotundus, e quo pro- 
deunt duo ftyli, finguli bifidi. Pedes utrinque feptem , quorum pofte- 
riores femper longiores antecedentibus. Antenna fetacea? articulis tribus* 

Scolopendra* 

i2fP,SCOLOPENDRA fubmarina, 
Raj. infty* Scolopendra marina, 
Matth. diofc.z^. Scolopendra marina rondeletii, 
Habitat in mari Lapponig adfinitima boreali partc 
copiofiflime, 

iz6o,SCOLOPENDRA teres, pedibus utrinque cen- 

tum. 
Aldr. mf r 6ffi t. 6$6. /,4. Scolopendra terreftris 

minor. 
Mouff. Iat. 30. Juius quartus glaber, 
Jonft. inf /,2.3, Julus glaber mouff. 1. 
Raj. inf 46. Julus quartus glaber* 
Frifch. germ, ji, p, li* <^8, /,3. Scolopendra longfc 

micylindracea ? 
Habitat in terra. 

DESCR. Corpus fubcylindraceum , fufcum ; dorfum linea longitudinali. 
duplici ferruginea notatum. Antmftee 5 articulis , quorum ultimus fub* 
globofus. Datur & nigra tota , & minor fimul. 

iztfi. SCOLOPENDRA plana* pcdibus utrinque fe- 
ptuaginta. 
Jfldr. infGff. t.6$6. f8. Scolopendra vulgaris ae 

vera. 
Raj. inf^f, Scolopendrac valde exiles, longse, 

Z f Frifch. ?(5z INSECTA. APTERA. 

Frifch.germ. i i.p.nj.S.f i^Scolopendra planalonga, 
Habitat in ipfa terra, 

DESCR. Wtofovi eft , plaiui, filiformis, ferpentis inftar flexuofa. Pedes 
54. a fingulo latcre Frifchius numerat, noftra 70 vel 68 obtinet. 

12.(52.. SCOLOPENDRA teres; pedibus utrinque cen- 
tum & viginti. It. gotl. 2,80, 
Raj ¥ inf 47, Julo glabro adnnis , lividis albisquc 

circulis* 
Habitat iub lapidihns in infula Carlsoea majore. 

DESCR. Longittido_ poilicis transverii; craffitie pennse columbinas, gla- 
bra, cinerea, liaeis duabus longitudinaiibus dorfalibus, ferrugineis, 
pailidis; fmgulo articuio corporis juxta latus longitudinaliter firiato , 
pallidiore, corpus circiter (numero rotundo) 60. incifuris. Antenna 5 
articulis. Pedes exaibidi. Tacta in fpiram planam, pedibus tamen ter- 
ram refpicientibus, contrahitur. facies fpeciei fecundce. 

12,63. SCOLOPENDRA pl ana 5 pedibus utrinque quin- 
deciiru 
Raj. inf 4f. Ad fcolopendram accedens triginta 

pedibus irjftructa* 
Suecis Twaftiert. 
Habitat in terra„ 

DESCR. Rubra eit , Vit djgitum transverPum longa. Pedes antici craffi 
&■ validi , ultimi longifiimi. hinc cauda quafi bifurca. corporis ani- 
cuii alterni reliquis dimidio breviores. 

1264, SCOLOPENDRA ovalis; pedibus utrinque duo- 
decim : cauda albo penicillo. 
Acl. upfij$6. p. 39. #.3. Onifcus minimus 5 cau- 

da alba. 
Habitat Upfalix ad radices arborum inter mufcos 
frequens vcre, prsefertim juxta Hortum arcis. 

DESCR. Magnitudo pediculi; urrinque pedes 12; a tergo penicilius ex- 
panfus fupra fingulos pcdes , dein in medio dorfo transverfaiis fafcicu- 
lus. cauda conftat penicillo majori pilorum conniventium majorum. Claflis 


VERMES. REPTILIA. 36} 

Oaffis VI. 

VERMES- 

LREPTiLiA. 

Gordius. 

i2(5f. GORDIUS pallidus} cauda capiteque nigris. 
It. gotl. i8z. Gordius, 
Gefn. aquat. 463, Vitulus aquaticus, 
Aldr. infecl.jzo. t\ 7&f. Seta f. Vitulus aquaticus. 
Jonft. inf. t. 25*«. Meerwyrm, 
Merr. pin. 207, Seta aqiiatica. 
Smolandis Onda-Betet + 
Habitat in lacuhus & fontibus, 

DESCR. Figura & magnitudo fetas equinae , colore pallido , capite & 
cauda nigris. Credunt ruftici Smelandias horum morfus Paronychias 
caufare, vocant etiam Paronychiam morbum: Onda betet , uti etiam 
fpfiim vermem eodem nomine; quod vero uti Vena medinenfis f. Dra- 
■eunculus Perfarum ("defcripto a Sloaneo Jam. V. a/£.sg|. f. i. ICcmpfer. 
Armen. p, 524. ) intret corptis , rufticis noftris plane ignotum. Curant 
Paronychias ruftici Smolandi incifione fa£ta cultello, cum quo Gordius 
prius in minuta fegmenta fuerit divifus; dicunt etiam omnia frufta 
yermis, aquis immiffa , recrefcere in perfe&um corpus. 

Tsenia, 

1166. TiENIA articulata plana, 
Schenck. obf j, §. 308. Taenia. 
Merr. pin. 206. Vermis in homine cucurbitinus C 

Tasnia. 
Barth. atl. 1672. p. 148. Lumbricns latus^ 
Tulp. obf 161. t.\6z. Lumbricus latus. 
Beverwik. thefaur. 202, f.zoz. Tainai, (Fig.bon, ) 
Suecis Fijken, Binnekematfken. 
Habitat in inteftinis hominis, Canis, 

I2(57.T^NTA articulata teres. 
Hnbitat in paludibus. 

Lorpis digito longius teres articulamm album pellucidum, pedibus omni- 
kus deftitutum , nec Larva cujusdam eulicis. j<S4 VERMES. REPTILIA. 

nd^TiENIA continua plana fulcis longitudinalibus. 
Vulgo Vermis cucurbitinus* 
Habitat in Carwbus. 

DESCR. brevis, comprefTa, alba flriis utrinque 3 vel 4 profundis loft- 
gitudinalibus , pone obtufa , ore laeitiidine parallelo bilabiato lato. 

Afcaris, 

1269.ASCARIS. 

Habitat in paiudibus , in intcflino re&o puerorum, 
fepe ctiani in ipfa vuiva chioriticarum j in inte- 
ftinis equonun viilgatiflima , in radicibus plan- 
tarum corruptis primo vere copiofa, inde pe- 
reunt fopius plantas infequente asllate* 

Lumbricus. 

12,70» LUMBRICUS punftis prominulis* 

Habitat frequens in mari Septentrknali 5 ubique pro- 
ditur cumculis fub aeftu maris. 

DESCR. Similis eft fequenti, fed major & annulis e tuberculis com- 
pofitis feu e pimilis extrorfum prominulis. 

1271.LUMBRICUS laevis. 

Rhed. quart. t. if. /♦ 1. 

Raj. inf z. Lumbricus terreftris minor. 

Suecis Metmatfk. 
a Raj> inf i # Lumbricus major, 

Snecis D aggm at flc l 
j8 Raj. inf z. Lumbricus inteflinorum teres. 

Merr. pin. 2,06, Vermes in homine f* Lumbricus, 

Habitat in terra: Coeunt hi vermes fupra terramap- 
proximatis collaribus, hinc exeundo e terra ad co- 
puldm tumulos effodiunt 5 hortis & ambulacris 
maleftl. His aluntur Talpas 3 hinc 11 quis fuprai 
terram leviter fulfiliat, fepe exeunt e terra prse 
metu Talpa^ 

Hirudo* 

i272 # HTRUDO deprefla fufca: margine laterali flavo, 
Raj. inf 2\ Hirudo maxime in anglia vulgnris, 
Suecis Snigel. Ha- VERMES, ZOOPHYTA, §tfy 

Habitat in aquis paludofis 6c foflis. 

fDESCR. Viviparaeft, unico gaudet embryone , Cui funiculus caucbfein- 
iertus eft. 

t273.HIRUDO deprefia nigra> abdomine fubcincreq, 

Suecis Biod-igel. 
Habitat in Aquis paffiiru 

DESCR. Nigra eft fupra , fed pun&is pallidis , in fingulo iegmento , itt 

transverfam iineam digeltis notata. 

52,74. HIRUDO depreiTa alba$ lateribus acutis, It, gotl. 
iSz. zfo, 

Reaum+acl. - « Hirudo-Limax. 
Habitat fub aqnis fupra lapides in rivulis frequens 5 
fajpe etiam nl pifcibiis praefertim Gafteroftiis, 

DESCR. Praecedentibus minor, tota la&ea, lactes pifcium facie referens , 
variaj longitudinis , varias figuras adfumens. os vix manifeftum, 

1 275% HIRUDO teres : extremitatibus dilatatis. 

Frifch. germ. f* p+Zf- t+ 11. Hirudo ore caudaquc 

ampla. 
Habitat in aquh, reperitur facile mpifcihus', ore & 
cauda asque apprehendit* 

II. ZOOPHYTA. 

Limax* 

i27<5.LIMAXatef. 

Aldr. inf Limax tertia tota nigra* 
Jonft. inf 138. Limax. 
Merr. pin. 207. Limax^ 
Lift. angk 131. Limax ater* 

hifi. i # p. 102* Limax ater. 
Dal. pbarm. 383. Limax ater, 
Smolandis Skog-fnigel. 
Habitat in lucis & nemoribus frequens poft pluvias 

& in rore frequensj Androgynus eit uti congenc- 

res, agit eniin & patitur. 

1277XIMAX fubrufus, 

Aldr. infjoz. Limax niagna colore rufo. Lift. pg VERMES, ZOOPHYTA. 

hiffi. hift. i, n. 103» Limax fubrufus. 

angl. app. 6. p. 1. Limax quartus fubrufus mon- 

tanus. 
ZW, pharm. 383. Limax rubei\ 
Habitat in umbrofis & ubi ros non facile exficcatur* 

minus tamen ftequens, 
I278*LIMAX cinereus maculatus. It. oel, 61. 

Lift* angl. 130,, app. 1. / 2. Limax cinereus maxi- 

mus itriatus & maculatus. 
Anom. hift. nat. 386, t \z- / 2,6. 
Habitat in fylvis denfiffimis Oelandia locis fubhumi- 

dis* 

DESCRMaximus eft inteif congeneres , profunde ftriatus &rugo"fus, ma- 
culis obicurioribus* 

12.79. LIMAX cinereus immaculatus. 

Lift* angl. ijo.Limax cinereus parvus immaculatus 

pratenfis* 
Blank, belg. if i> /♦ 13* / X. 

Habitat in hortis, faepe inter olera^ faspeque inter 
folia Bra]Jic£ obvius. 

DESCR. Magnkudo feminis Phafeoli: corpus rugofum, cinereum, vix 
maculatum. 

1280. LIMAX flavus maculatus* 

Lift. excercit. anat. p, ut. i # Limax fuccmi colore, 

albidis macuiis inflgnitus. 
Habitat in umbrofis inter plantas. 

Sepia, 
uSi.sepia. 

Matth. diofc. 244, Sepia. 
Salv. aquat. i6j\ Sepia* 
Ald. exfang. 44« Sepia. 
Jonft. exfang. y. Sepia. 
Bellon. aquat. 3 36* Sepia* 
Rond.aquat. i.p. 498, Sepia* 
Gefn. aquat. 8fo, Sepia. 
• Chark exerc. f i* Sepia* 
Merr.pin. ipu Loligo - Sepia. 
Dal. pharm. 391, Sepia, Sue+ VERMES, ZOOPHYTA. 567 

Suecis Blackfiik. 

Habitat in mari circa Scaniam , ad cujus littora cum 
fabulo mans ofla fepise quotannis ejiciuntur,. 

Lcrnea. 

1282.LERNEA tentaculis quatuor : duobus apice lu- 
nutatis, Tah. II. 
Habitat fupra Cyprinum Caraflium 322, cujus fan- 
guinem haurit, 

DESCR. Longitudo transverfi digiti; Corpns teres, fubpellucidum, verfus 
bs.li n egrefTume tunic-a alba tanquam e prasputio; eft que hoc corpus abdo 
vnen , quod verfus apicem tribus obtufis gaudet tuberculis , quorum unuin 
niajus eft. antice eft aperrura oris, juxta hanc duo procefTus molles; <& 
ju::ta hos utrinque anus pfoceffus mollis apice extrorfum lunulatus ; hxc 
antica pars tegitur tunica alba* 

Hydra. 

1283.HYDRA viridisj corpore sequali, tentaculis cor- 
pore brevioribus* 
Vulgo Polypus* 

Habitat in foilis Uplandiae De Geer. Hic in 'frufta 
diffe£tus, plantse inftar, ex fingulo fruftulo, novo 
individu revivifcit \ 

Aphrodita. 

i284>APHRODITA nitens. 

Col. aquat. z$. t. z6. f. 1. Pudendum regale? 
Barth.acl. 3. jp # 88. /. 88* Vermis aureus, 
Barr. rar. 131. t. 1284. Eruca marina grifeo fufca. 
Dal. barv. 394. Mus marinus. 
Ruyfch. ovat. 1. p. 23. n. 49, Eruca marina, pilisla- 
teralibus aureis casruleis viridibus, iridis inftar ful- 
gentibus prssdita, Hyftrix marina dicta. 
Habitat in Mari occidentali rarius. 

Afterias, 

i28f.ASTERIAS radiis quinis latiufculis afperis. 
Plot. ox. 8f; n. 16. t. 2. f. z. 3. Afteria. 
Pet. muf <5, n. 20. Aiieria Slagburienfis, 

Merr. ?68 VERMES. ZOOPHYTA, 

Merr. pin. ioi, Stella marina minor. 
Qlear. muf f \ . t. 28. /. 4. Stella marina. 
Schonef icht> jf. Stella marina plinio. 
Habitat in mari Scaniam & Norwegiam alluentc, 

Medufa, 

12,80% MEDUSA orbicuii margine fedecies emarginato, 

Gefn. aquat. 760» Pulmo marinus? 
Aldr. exfang. fjj. Pulmo marinus ? 
Jonft. exfang. f6. Pulmo marinus ? 
Bell.aquat. 438. Pulmo marinus? 
Rond. aquat. z. p> iii 4 Pulmo marinus? 
Jlauh, pin. 269. Pulmo marinus? 
Charl. excerc. 6$. Pulmo marinus? 
Dal. pharm. 393. Pulmo marinus? 
Tabern. hift. ifz^.f 1. Pulmo marinus? 
Habitat in mari atlantico , copiofe ad iittora Lappo- 
nia C Finmarckia , Efca Balapftg 164» 

DESCR. figime omnfis mal£ flint hinc dtibia fyncnyma moneo ; Cotpw 
orbiculatum, fupra convexum, totum geiatinai inftar ftiabile & pelluci- 
dtim; a parte inferiofe f. plana circulus depingitut fcabef f. echinatus 
fquamofusve , intra quem Radiorum o£lo pafia a centfo veffus peripheri- 
am extenfa adn.na. Stamina f. Branchise nivess, in aliis' incarntps, fem- 
per cfifpas. Fiftilia f. f ilamerttorum congerics mukiplex , Iongiflima \ o- 
mnia hsec e centro latcris inferiofis enata. margo corporis ocnfidus, obtu- 
fus, fingulis lobis emarginatis , hinc 16 fmtibus. 

ilSj.MEDXJSA orbiculo fubtus quatuor cavitatibus 110- 
tato. 
It, wl. \6o. Medufa. 
Vulgo Urtica marina* 
Suecis Manet; 

Habitat ubique m mari: ad Solem lucentes tanquara 
Stellas inmarij tactu urentes. 

DESCR. Corpus peliucidum gelatinse inftar, extus convexum, fubtus con- 
cavum, matgine fubciliatO: fubtus in centrO cjuadfupiex cavitas , _ fingu- 
la afcuata & cincta opaca Iinea,conftante punctis plus quam viginti pa- 
fallclis; e centfo ofbiculi quatuor prodeunt falccs, margine exteriore ci* 
liatas. in tergo corporis e centf o plurimaj venae pallidae, 

di88.MEDUSA orbiculo cruce alba picto. 
Habitat in mari atlantico. 

RESCR. Hac omnium minima eft, tota gelatinofa, vitrei coloris, difcum 

pingk VERMES. TESTACEA. tf<> 

pingit crux magna alba, ad margines usque extenfa. mareo integer eft: 
caret appendiculis omnibus , fc. cavitatibus , piftillis, itaminibus , branchiis. 

Echinus. 

ngp.ECHINUS fubglobofus* vertice plano. 

Lift.angl. 169. /. 3. /. i8 + Echinus marinus, aculc- 

orurn vefligiis parum aut nihil eminentibus^ 
Habitat in mari Norwegico. 

i2po.ECHINUS fubcompreflus, vertice prominulo. 
Lifi. app. 2.8 . Echinus minor angulofus 3 ex utraque 

parte comprefliis. 
Habitat ln mari Septentrionali. 

III. TESTACEA. 

Patella. 

npi.PATELLA tefta ovata quatuordecim angulis exa- 

rata„ 
Lift. angi ipf. i\ j\ f. 40. Patella ex livido cinerea 

ftriata. 
Sibb. muf. iif. n. 1. Patella vulgaris ex livido ci- 

nerea* 
Pet. muf 8f.n. 8i7.Patella vulgaris anglica* 
Habitat in mari Occidentali ubique in lapidibus. 

DESCR. Tefta conica, 14 angulis elevatis tuberculatisque exarata, qui- 
bus interjacent anguli totidem minores. Apex obtufmfculus eft&margini 
anguftiori propior, nec in centro, margo fubtus nigricans denticulis albis. 

1 ipi. P ATELL A tefla membranacea ovali > mucrone re- 
flexo. 
Lift. angl. ij-i. /. z. f 32. Patella fluviatilis fufca, 

vertice mucronato inflexo, 
Habitat fat frequens in lacubus noftris, plantarum 
foliis infidens fub aquis, pnefertim Stratiotis 444 
foliis delectatur. 

Cochlea. 

# Terreftres. 
119$. COCHLEA tefta ovata quinquc fpirarum, po- 

matia dicta. A a Gcfn. ? 7 o VERMES. TESTACEA. 

Gefii. aquat. zyf. Pomatia, 

Jlldr. exfang, 38^. Cochlca terreftris gypfo obferata, 

Lifi* ang. iii, t.2. f l* Cochlea cinerea edulis 5 cu* 

jus apertura operculo craftb velut gypfeo per hy- 

emem clauditur. 

exercit. anat. 1. p. 16 z. /. i 4 Cochlea pomatia 

eduiisgefneri. 

hift. i, n t 46. Cochlea cinereo - rufefcens fafci- 
ata lcviter umbiiicata. 
JDaL pharm. 3P4. Cochlea terreflris, Limax terre- 

ftrk. 
Merr.pin. 207. Cochlea albamajor 5 cum fuo oper- 

culo. 
Pet. muf. 4. tL iz. Cochlea alba major. 
Suecis Tiigards - Snacka. 
Habitat in hortis 5 allata e Germania^ fponte vix oc- 

currit j a quibusdam editur. 

I294.COCHLEA tefta utrinque convexa flava: fafcia 
fubfolitaria fufca 5 labro reflexo. 

Lift* angh no\ t. z. f. 3. Cochlea citrina aut leuco- 
phsea, non raro unicolor, interdum tamen unica, 
interdum etiam duabus 5 aut tribus , aut quatuor, 
plerumque vero quinque fafciis pullis diftin&a. 

hift. t. u »♦ f4. Cochlea interdum unicolor 5 ia- 
terdum variegata, item variis falciis depicta. 

Merr. pin. 207. Cochlea vulgaris 5 tefta variegata. 

Pet. muft f. #.14. Cochlea vulgaris 5 tefta variegata. 

Habitat in Nemoribus. It. cel, 1 27. 

OBS. Ab hac fpecie vix diffelt Cochlea tefta pellucida. It. cel» 1$ jr. 

I29j\ COCHLEA tefta utrinque convexa fubcinerea: fa- 
fcia folitaria grifea 5 labro reflexo. 
Lift. angl. np. t. 2. f 4. Cochlea maculata, unica 
fafcia pullaanguftioreque per medium anfrachis in- 
fignita. 

hift. 1. n.f$. Cochlea maculata 5 unica fafcia fu- 
fcaper medium orbem infignita. 
Pet. muft f. n. 15- idem. 
Habitat in Nemoribus- pratis umbrofis 5 lucis, 

DESCR. VERMES. TESTACEA. 371 

DESCR. Variat admodom eolorc. Teft* apertura lunulata eft; confhns 
fpiris quinque, convexiufcula, fafcia grifea per medium fpirarum; c«te- 
rum undique fubgrifea pun&is oblongis transverfis albis. 

t2p6/COCHLEA tefta utrinque convexa hifpida, fpi- 
ris quinque rotundatis, iubtus perforata. 
Habitat iri arboribus & plantis. 

DESCR. Parva, cornei coloris, convexa, rotundara , flibtits rierforata , 
pilis raris breviflimis hifpida, apertura lunari- fubrotunda. 

tzpj. COCHLEA tefta utririque convexa, fpiris qua* 
tuor cornei coloris 5 fafcia fubferruginea. 
Habitat in infula Liljeholmen Upfalke. 
DESCR. Facies pr^cederttis , fed ririnor r corpis animalis anguftifllmum* totum atruni; tipS.COCHLEA tefta utrinque- corivexa, fubtus per* 

forata, fpira acuta, apertura ovata transverfali* 

It. al 8. 
Att. upj> 1730'. p.^o. n. p. Cochlea tefla convexa 

fubtus pcrforata, fpira acuta. 
Pet.muf.69, n. 734, Planorbis terreftris anglicus, 

umbilico minore, margine acuto. 
LiJK angl. \z6. t. z> f 14. Cochlea puila fylvatica^ 

fpiris in aciem depreffis + 

hift> 1. p. z$>. f. 6z k Cochlea nofira umbiiicata 

pulla* 
Habitat in nioniibus pr^ruptis Danriemone^ £lf* 

karlebyse, Oelandiae. &c. 

DESCR. Tefta fubpellucida , fupra parum corivexa , fubtus magis cort- 
vexa i conitat fpris quinque : color pallidus f. corneus cuin iituris fpir 
rarum transverfis ferrugiaeis. Apex teftae minime prominet; fubtusve- 
ro umbiliois forariiine tereti majufculo apertus ; iuargO fpiraruni 
undique acutiflimus. Apertura fuboVata transverfa leviilime diiatata. 

Ilpp. COCHLEA tefta fupra convexo - plaria , fubtus 

convexa perforata, anfractu acuto 5 apertura fe* 

micordata» It. osl.G^ 
Acl. upf 1736. ^.40. 0. o\ Cochlea teila deprefla^ 

fupra planiufcula marghlata^ fubtus convexa per- 

forata. 
Habitat in rrioritium praruptis^ rariiTnrmm atiimal. 

DESCR. Prsecedenti multoties minor. Tefta fupra plana fete eit, fribtus 
valde gibba & perforata umbilico ; acies lateralis iri hac veffus latus 

A a 2 pla^ 57 i VERMES. TESTACEA. 

planum, contrario ac in prsecedenti modo, ubi margo in medio anfra- 
dlus; hinc dum apertura pnecedentis ovata eft, huic erit dimidiato cor- 
data f. cordis longitudinaliter diffe&i dimidium referens, nullo modo 
margine dilatata; hsec conftat anfractibus tribus vel quatuor, praeceden* 
vero anfra&ibus quinque. 

ijoo. COCHLEA tefla pellucida oblonga,fpiris decem 

finiitrorfis, apertura fubrotunda. 
Atl, upf 1756. ^.41. n. 20. Cochlea tefta oblonga 

obtufa, ri£tu rotundo, fpiris octo decem duo- 

decim, 
Lift.angl.1z4. M, /.11. Buccinum alterum pellu- 

cidum fubflavum , intra fenas fpiras mucronatum, 
Habitat in Mujcis ad radices arborum , &; in teclis 

antiquis rufticorum circa Upfaliam, 

DESCR. Tefta pellucida, fubfiava, fpiris 8-io. 12. fenfim minoribus , m 
longum produ£ta , apice obtufrofcula , ienlim attenuata , fpiris finiftror- 
ium euntibus. 

1301.COCHLEA tefta fubpellucida 5 fpiris fex dex- 

trorfis, fubcylindracea obtufa. 
Lift.angl.izi. t.z. f.6. Buccinum exiguum flavum, 

mucrone obtufo f. cylindraceum. 
It. celand. 99. Cochlea parva fpiris feptenn 
Habitat Upfalias inter Hypna & Brya ad radices 

arborum, &: in teclris rufticorum antiquis* 

DESCR. Magnitudo feminis fecalis. Tefta brunnea. dum adhuc animal- 
culo fceta eft, alias cornea, pellucida, fpiris 4, 5, vel 6, apertura ova- 
to-acuminat'\ mucrone obtufo: Spiraj more communi dextrorfum (aper- 
tura; impofita) procedunt. 

ijoi. COCHLEA tefla pellucida flava ovata ventri- 

cofa flniftrorfa : apertura ovato - oblonga longitu- 

dinali : fpira introducla. 
Ac~t. upf 1736. ^.41. n. Z2. Cochlea tefta flava 

pellucida acuminata: riftu obliquo. 
Habitat cum prxcedentibus duabus intcr Hypna 6c 

Brya in teftis antiquis rufticorum , & ad arborum 

radices, prxfertim Upfalix. 

DESCR. Magnitudo infra Hordei granum ' fubfiftit J Te/?rtovata, pelJu- 
cida, flava, fragiliffima , ut vix ta&um ferat ; apertura oyato-oblonga, 
fere longitudinalis ventricofa & extima fere fola confpieua, reliqua: vix pro- 
jninent; ninc inter Volutas vel Cylindros veterum referri debet; mticro obtu- 
filimuselt; fpirse finiftrorfum incedunt,uti in penuitiraa, nec uc inreJiquis. VERMES. TESTACEA. 373 

1303.COCHLEA teila pcllucida flava ovata finiftror- 
fa , apertura ovato - lanccolata, fpira produfta. 

Habitat in fylvis. 

DESCR. Longitudo feminis Avense, fed craflior eft. Tefla pellucida, 
fubflava, tenerrima, prominens, oblonga, minus acuta, fpiris f. anfra- 
ctibus quaruor finiftrorfum flexis : apertura oblonga eft , cum fpirse in- 
fim* latitudo fuperat totum corpus teite fuperioris. 

* Lacuftres. 

1304.COCHLEA tefta plana pulla: fupra umbilicata, 
anfractihus quatuor teretibus* 
JJfi. angl.i^i. t. z. f 16. Cochlea pulla , ex utra- 
que parte circa umbilicum cava„ 

exerc. z. p. fp, Purpura f. Cochlea fluviatilis 
comprefTa major. 
Habitat frequens in fluviis^ paludibus majoribus, 
foffisque frequens admodum. 

D .SCR. Tefl<x fpira f. anfraclus teres eft, ftriis longitudinalibus & trans- 
verfalibus minutilTimis elevatis : tota ferruginea f. pulla, fubpeliucida , 
plana utrinque eft , nec fpira prominens, at latere fuperiore concav» 
umbilicata, vix autem in inferiore latere. 

i30f.COCHLEx\ tefta plana alba utrinque concava, 

anfraftibus quinque teretibus. 
Jcl. upf 1736. ^.40, n.z. Cochlea tefta depreiTa 

utrinque fubsequali: fpira tercti* 
Habitat in Lacuhus. 

DF.SCR. Magnitudo feminis Anethi. Tefla alba , pellucida , anfra&ibus 
qunque, plana , parum utrinque concava, vix tamen umbilicata; mini- 
me marginata uti fequentes. 

1306.COCHLEA tefta plana fufca, fupra concava, an- 

fractibus quatuor , margine prominulo. 
Lifl.angl.14f. t.z. f.zj. Cochlea fufca, altera par- 

te planior & limbo infignita quatuor fpirarum, 
hift.z. M38. /„41. Cochlea fufca, limbo cir- 

circumfcripta, 
Pet. gaz.16. t.io. f. 11. Planorbis minor fluviatilis, 

acie acuta. 
Habitat in aquis ftagnantibus ,- fofjls , pifcinis , palu* 

dibus &: fluviis. 

DESCR. Tefla conftat 4 anfraclibus nigricantibus , dum animal intra 
eandem latet opaca, alias pellucida cornei caloris f. aicfttbranacei : ftrise 

A a 2 Bii- 374 VERMES. TESTACEA. 

minims obliqux teftam ftriatam reddunt ; apertnra ovato -obliqua, utrin' 
que parum acuta : margo anfradtuum promjnet. 

1307, COCHLEA tefta plana fiifca: fupra concava, an- 

fraftibus qurnque: margine acuto* 
Lift. angl.i^p t.z, f. 2.8. Cochlea exigua fubfu- 

fca 3 altera parte planior fine limbo 3 quinque fpi- 

rarum . 
Habitat in foffis , paludibus , pifcinis. 

DESCR, Hax pnecedenti minor, at anfraclibus pluribtts-' margo tefta* 
in antecedenti ' extra teftam exferitur , at in hac ipfe teftas angulus elt 
acutus. 

1 308«. COCHLEA teftaplana, fupra convexa, fubtus con- 

cava^ anfractibus quatuor deorfum marginatis. 

Habitat fn fluviis &c paludibus^ frequens in Hottonia, 

DESCR. Parva admoduin: Tefta fubcineres, fubdiaphana, tenui, plana, 
fupra convexa, parum umbMicata ; fubtus plana omnino, fed parum 
cavaverfus centrum; margo, qui anfra&us cingit, refpicit latus planius 
f, jnferius : apertnra ovato - acuminata eft. 

1}Q9. CQCHLEA tefla plana: utrinque requali umbili- 

cata : apertura femilunari. 
*4cJ. upf 1736. p. 40. n. f. Coclilea tefta de- 

prefTa: fpira arftirlima, vix perforata. 
Habitat in foffis ad radices Hottonue, fepe in prato 

regio Upfalienfi, 

DESCR. Magnitudo feminis BrafMcae , raro major : Tefta conftat anfrs- 
£tibus quatuor ar&irTime fibi invicem obvolutis : utrinque fere asqualis 
efttefta, & utrinque concava t apertura Ikter&m C refert, feu Lunam in 
primo Quadrante. Corpas nigrum , corniculis fubulatis, lono-is; cum in 
aquis verfatur &e tefta prorepit animalculum vivum , videtur tefta, 
epninus infpecta, quau deaurata, 

13 10. COCHLEA tefla produ&a cuminata opaca, an- 
fractibus fenis fubangulatis , apertura ovata. 

Pet, muf 8z. n. 805% Buccinum fluviatile noflras 
oblongum majus f 

Lift. angl.iff, t.z. /•>*# Buccinum longum, fex 
fpirarum , omnium & maximum & produftius fub- 
flavum pellucidum in tenue acumen cx ampMima 
baii mucronatum. 

hift.it /«123, /2.1. Buccinum fubflavum pel- 
lycidum fex orbium , clavicula admodum tenui 
produftiore, Slldr. VERMES. TESTACEA, 37r 

Aldr. teft. 3. p. 3fp. ».3, Turbo lasvis in flagnis- 

degens. 
•fr jfB. upf 1736. ^41. »• 2.1. Cochlea tefta produ- 

cta acuminata ftriata cinereo - alba. 
Lift.angi 12,9. t.z. f.zz. Buccinum minus fafcum 

fex Ipirarum 5 ore angulliore. fig. mal. 
Pet. muft 82.. n. 306* Buccinum fluviatile noiiras 

oblongum minus, 
/3 ^ifif. «#/. 1735. ^.41. ». 22. Cochlea teita produfta 

acuminata atra. 
Habitat in fofjis , paludibus , fluviis 6c ftagnis paflinn 

DESCR, Intcr maximas noftras aquaticas numerari poteft: ; caret omni 
pidura, fcd colore valde variat; Aliis tefia omnino atra ; aliis cinerea; 
aliis albida ; aliis fubgrifea : in omnibus (tris minutiflima; anfra£tuum 
transverfaj f. teftffi longitudinales , vix oculis nudis confpicute: hinc in- 
de macula transverfalis anfra&us S. longitudinalis alterius fpirae, quss. 
albida elt, ac ii ea nota omni anno diltingueretur. 

1 3 1 1 . COCHLEA teita producta acuminata pellucida, 
anfractibus fenis 3 apertura ovato - oblonga. 

jfcl. upf 1736. p, 41 + n. 24. Cochlea teita alba peU 
lucida acuminata, rictuobliquo. 

Habitat in paludibus. 

DESCR. Tefta pellucida, longa, fed tam tenera, ut vix taclum ferat, 
ubi pnecedens folida & dura vix digitis comminuenda ; facie ad praece- 
dentem propius accedit , fed tviplo minpr. 

1 3 12.. COCHLEA tefta oblongiufcula obtufa, anfractibus 

teretibus : lineis tribus lividis. 
Lift. angl. 133. t. z. f 17, Cochlea maxima fufca C 

nigricans fafciata. 

hift. z. t.. \z6.f. zG. Cochlca vivipara fafciata, 
cxerc. z. p. ij. t. z. Cochlea maxima viride- 

fcens fafciata vivipara. 
Swam. bibL t. 9. f 3. Cochlea vivipara. 
Pet. muft 84. n. 814. Cochlea fluviatilis vivipara 

londinenfis. 
Jc~i.upftiyi6.p.4o. n. 14. Cochlea tefta produfto- 

convexa fluviatilis, 
Vulgo Caput bovis, 
Habitat mpaludibus^ lacubus §cfluviis , inprimis in flu- 

vio Sahla, frequentirTima , pnsfertim locis argil- 

lofis. A a 4 BESCR^ 37<J VERMES. TESTACEA. 

DESCR. Tefia pallida & obtufa, anfraclus linea triplici livida obfole* 
longitudinaliter pifta : apertura ovata, operculo membranacco tech. 

1 3 1 3 . COCHLE A tefta oblonga obtufa; anfra&ibus qua- 

tuor laxis cinereis opacis > apertura fubovata. 
Atl. upf. 1736. p. 41. n. i6\ Cochlea paluftris, te- 

ftss.hia^u rotundo contra&Oj fpiris laxis. 
Lift. angl. 135-. t. z. f. ip. Cochlea parva fubfla- 

va, intra quinque fpiras finita. 
Habitat cum praxedentu 

DESCR. Hsc qundruplo minor eft & fpira laxiore mngisque elongata, 
nec adeo ventricofa. tota quafi argilla obdu&a, a qua depurari nequit, o- 
ferculo etiam clauditur. 

1314. COCHLEAtefta oblongiufcula -, anfractibus quin- 

que, pellucida: ore ovato. 

Habitat mfluviis. 

DESCR, Praecedentibus duabus duplo minor; operculo etiam clauditur, 
Tefia pellucida & valde tenera, pnecedentibus duabus acuta magis. 

13 If. COCHllEA tefta diaphana, anfraftibus quatuor, 
mucrone acuto brcviflimo, apertura acutiflima. 
Lift* angl. 139» /. z. f. 13. Buccinum pellucidum 
flavura , quatuor fpirarum, mucrone ampliflimo, 
teftse apertura ommum maxima. 

hift.z. t. 123. / 32. Buccinum fubflavum pel- 
lucidum, quatuor orbium, ore ampliflimo, mu- 
crone acuto. 

exerc. z. p. 5*4. Buccinum fluviatile pellucidum 
fubflavum, quatuor fpirarum, mucrone acuto, te- 
ftar apertura patentiflima, 
Pet. mufl 83, n. 807. Buccinum fluviatile noftras 

breve , ore patulo. 
Habitat mfluviis §cftagmntibus aquis. 

DESCR. Eft inter lacuftres"& fluviatiles noftrates maxima. fpira infima 
maxima ventricofa, mirintifXime fecundum anfrathis rransverfira itri.ua. 
Duplexnobis eft, altera magis alteraminus retufa a parte mncronem rpe- 
itante : tefta interne nivea omnino eft, apertura margo rerlexus. 

fjio*. COCHLEA tefta pellucida, anfractibus quatuor, 
apertura ovata ampla, fuperficie rugis elevatis. 
It.goil. z6\. nomen idem. 
Habitat ad littora Gbtlandix. 

DESCR y Parv* eft, Ttfia vemricbfa , fpiris tribus , quarta ver» in apic* 

vix VERMES. TESTACEA. 377 

vix confpicua ; apertur* margo dilatatus; fuperficies tefta» ftriis clevatis 
retnotis verliis aperrurx marginem oblique defcendentibus. Singulare in 
hac e(t, quod tefta in medio gibba au&a eft iutnra quadam; Animalat- 
hnii nigrutn erat 

1 317. COCHLEA tefta membranacea fubflava oblonga, 

mucrone obtufo, anfractibus tribus. 
Lift> angL 140. Buccinum fubrlavum pellucidum, tri- 

um fpirarum, an ? ( Figura non quadrat , an hxc? ) 
hift. 3. /♦ 113. ft 23. Buccinum fubflavum pel- 

lucidum trium orbium ? 
Bonan. recr. uo. /. f4. n. i; (an?) 
Pet. muf. 83, n, 808. Buccinum fluviatile noftras 5 te- 

fta pra:tenui fragili ( an ? ) 
Habitat in fluviis &: Lacubus. 

DESCR. Tefia cerei coloris, pellucida & fere membranacea, flriis minu- 
tiflimis parallelis obliquis, conftans tribus anfra&ibus, mucrone obtufiu- 
fculo; aperttira ovata trurgine re£to, nec dilatato, tefta magis flava eft, 
quara in ulla alia noftratis fpecie. 

1318.COCHLEA Nerita fluviatilis difta. 

Lift. angh 136. t. 1, / 20. Nerita fluviatilis e ca^ru- 

leo virefcens maculatus 5 operculo fubrufo lunato 

6c aculeato donatus, 

hift. z. p. u f 38. Nerita fluviatilis e csruleo 

virefcens macuktus, operculo fubcroceo aculea- 

toque donatus, 
Pet, mufl 6y. n. 718. Nerita thamefis exiguus reti* 

culate variegatus. 
Habitat in fluviis^ Upfalise ad molendinam Ulvam 

&; alibi. 

DESCR. Tefta fubovata cornei coloris , fubcarulefcens fuperficie cavita- 
tibus in?eqnali, argilla deturpata. apertura magnitudine fere teftas: labr# 
interiore plano, operculo femi - ovato. 

1 Jip.COCHLEA Nerita lacuftris di&a. 

Habitat in Lacu ad pagum Tible uplandfcs frequens, 

DESCR. Prfecedenti & fequenti fimilis ; Tefta minor antecedente, major 
infequente , glabra, varie colorata. 

* Marin*. 
1320. COCHLEA Nerita marina di£hu 

Lifl. angi 164. t, 1. f. 3. Nerita reticulatus, 
J a f 378 VERMES. TESTACEA, /, 4, / 8. / 39. Nerita coloris caftaneu 
Pet f muf 6j. n.jij. Nerita anglicus maritimus fu- 

fcus vulgaris. 
It.gotk 2.6 1. Nerita. 
Habitat in Mari frequens, 

DESCR. Tefta duabus pra?.cedentibus fimitis fed minor , Isvis & opereu- 
iata. Animal utrinque fetas <Uias initar pedum totidem exierens ; fortc di- 
ftincli generis nota. 

IJ2I.COCHLEA tefta craffa ovata utrinque producla; 
fpiris quinque fpiraliter fukatisj apertura; labro 
undulato, 
Lift. mgk if8. i; 3. f f # Buccinum minus albidum 
afperum intra. quinas fpiras finitum, 
exerc. 2. f. gf + idem. 
Habitat in mari occidentali. 

DESCR. Ssepe argilla adeo obducla» ut difficile videantur fpirce* 

1 ji2.»COCHLEA tefta ionga fubulata, fpiris duodecim 
ftriatis* 
Lift. angl. i&i.Jil 3« /. 8, Buccinum tenue denfeftria- 

tum , 11 minimum fpiris donatum.. 
Habitat in mari occidentali. 

DESCR. Color corneus, ufta terebriformi , fingula fpira quinque fulcis 
fpiraliter exarata ; apxrtuva orbiculari. 

ijZ3 + COCHLEA tefta longa acuminataj aperturx la- 
bro diiatato: duplici ilriaantice finuato. 
Bonan. recr. 3. n* 8f- $7* 
Habitat in mari atlantico* 

DESCR. Tefta crafTa, longa, terebriformis, incarnata, bafr parum roftrata, 
$ fpirarum anfractibus : verrucis compreffis unica ferie digeltis. Apertnra. 
teftae producitur labro lfltiifimo duabus elevatis fhiis angulato ; Labrum 
hoc antice (apicem verfus) promineE in angulum acutiufculum , intra 
quem artgulum & teilam finus femilunaris eft. 

1324. COCHLEA fubrotunda obtufa umbilicata: fafciis 
quinque maculis ferrugineis fagittatis 5 fecunda li- 
neis undulatis. 
Lift,angl. 163.^3*/ 10. Cochlea rufefcens , fafciis 

maculatis , maxima ad imos orbes diftin&a, 
Habitat in mari. 

DESCR, Ma^nitudo nucis Coryli; Tefta fubrotunda, obtufa, quatuoran^ 
fra&mn, albida, bafi perforata feu umbilicata, anfra&us ( prsefertim in- 

iimus ) VERMES. TESTACEA. yj9 

fimus) fafcjis quinquc pinguntur, quarum privta feu (uuerior maculisfer 
rimncis iagittatis conftat, feamda maculis frrrugineis oMongis undnlatis, 
tertia, quarta & quinta maculis ut in prima. 

i^if.COCHLEA oblonga: ftriis longitudinalibas mar- 

ginatis. 
Pet. muf. 66, n. 70 f # Buccinum album minus 5 co- 

ftis elegantur elatis, 
Habitat in mari occidentali, unde nobis mifTa. 

DESCR. Facillime diftinguitur ab omnibusaliis hxc cancellata ,Cochlea, 
cujus ftriai longituo 1 inales o£to vel noveiri elatae quafi membranace». 

Haliotis, 

131(5. HALIOTIS ftriata rugofa. 
Rond. aqu. f. Auris marina, 
Bellon. aqu, 39 f. Patelia altera major, 
Gefn.epit. 224. / 1. 2. Auris marina,. 
Aldr, exfang.^ f 51. /. jf; 2, Patellae ferps f. vme$ ma- 

rinas . 
Jonft. aqu. t. 17* /♦ 4 f . 
Bonan. recr.91. /. 1. 2, Auris marina. 
Lift, angl. 167. t. 3. / 16. Auris marina quibusdam. 
hift. 4. /. 7. t. 611. / 2. Auris marina major, 

latior, plurimis foraminibus corumque veftigiis ad 

40 circiter confpicua 5 clavicula elata, 
Pet. muf 8i # n, S01. Auris marina anglica. 
Sibb. muf 130. n. z. Auris marina noitras, 
Grew. muf 139. Auris marina. 
Habitat in mari occidentaIi 7 cum teitas ad littora re- 

pertas habuimus* 

Dentalium. 

1327.DENTALIUM tefta fubcylmdracea lievi obli- 

qua^ hinc anguttiore, 
Rond pifc. 2. p, 110. Tubulus dentatns tevis. 
Gefn. aqu. 348. Dentales, 
Charl. exerc. 63. Dentalium. 
Dal, pharm, 393. Dentalium. 
Lang. teft. $, Tubulus dentalis lasvis. 
Lift. hift. 4. / 2, n. z. Dentale lxve album, altera 

extremitate rufefccns, Bonan. j8o VERMES. TESTACEA. 

Bonan.recr. 9 \.Dcntzlcsa\ii ejusdem forma: minores, 
Habitat in mari occidentali frequens. 

I J2.8.DENTALIUM teftacylindraceainaequali flexuo- 

fa contorta. 
Argenv. nat. $yi. t. ip. f 8. 
Habitat ubique ad littora maris atlantici ,faepe in O- 

ftreis. 

lj2,p + DENTALIUMtefta membranacea cylindracea li- 

gno inferta, 
Sellii Teredo naValis. 
Habitat in navibus palisque marinis , ligna deflruens , 

ab exteris oris advecta 5 ante aliquot annos apud 

nos copiofe obfervata, 

Naurilus. 

i33o,NAUTILUS tefta recta fubcylindracea apicem 
verfus anguftiore. 
Habitat forte in mari Balthico. 

DESCR. Tefiain ipfam aut animal non vidimus, at petreficatum indeubi- 
que vulgare , non modo per Oelandiam^ fed & in omnibus noftris Pro- vincns. Concha* 

1331. CONCHAtefta oblonga, medio antice contracta, 
Lift. app. if * /. 3. Mufculus niger omnium craflifli- 

ma & ponderoflflima tefta. 
Gefn. aqu. Conchse longse fpecies. 
Lift* app. if. /. 1. Mufculus niger omnium craflifli- 

ma& ponderofiflima tefta, conchae longx fpecies. 
Suecis Parlemufla. 
Habitat in fluviis maximis, pnefertim Lapponia , u- 

bi in voraginibus communiter reperitur. 

IJ32. CONCHA tefta oblonga ovata longitudinaliter 
fubrugofa, poilice compreflb - prominula, 
Lifl\ app. 9* f 2.. Mufculus latus maximus, teftaad- 

modum tenui ex fufco viridefcens, paluftris. 
Suecis Sjo- "Mufla. Mufla, 

Habi- VEkMES. TESTACEA. 381 

Habitat in lacubus. 

OBS. Figura Lifteri paulo latior videtur , quam noftra. 

1333. CONCH A tefta oblonga lcevi fubviolacea, 
Lang. teft. 24. Concha foleniformis lxvis. 
Qefn. aqu. 277. Mytulus. 
Rond. aqu. z. p. 40. Mytulus. 
Aldr exfang. fii. Mytulus Rondeletii. 
BelL aqu. 397. Mytulus. 
Schomf ichth. f^. Mytulus. 
Merr.pin. 103, Mytulu 
Lifi. hift^ 1. t. 361. f. 200. Mufculus fubcseruleus fe- 

re virgatus. 

angl. i%z.f.z%. Mufculus ex cseruleo niger, 
Pet. muf 84. n. 82.0. Mufculus maritimus vulgatis- 

limus edulis. 
It.cel. 43, Concha Mytulus difta. 
Habitat in mari copiofiflime 5 ad littora rejicitur, a 

Belgis editur, non vero a noftris. 

055". ex hac humus conchacea Helfingica maxima ex parte conftat. 

1 3 34» CONCHA tefta oblonga transverfim, vixque longi- 
tudinaliter , ftriata^ 
Habitat in mari. 

i33j\CONCHA tefta fubrotunda glabra incarnata* 
It.oeL 43. Concha fubrotunda glabra incarnata. 
Habitat in mari Balthico. 

DESCR. Tefia tenera , magnitudine femims Phafeoli, valde fragilis, vix 
< tactum ferens , extus incarnata, ad cardines angulata, parum convexaabs- 
que ullis ftriis. 

1336*. CONCHA tefta fubglobofa glabra cornei coloris: 

fulco transverfali. 
Lift. angl. app. 2.2. /. f ♦ Mufculus exiguus pifi ma- 

gnitudine fubrotundus. 
Habitat in paiudibus-, in Hottonia. 

DESCR. Magnitudo feminis Pifi majoris, fubglobofa. Tefta latior trans- 
verfim, quam a cardinibus antrorfum; valde gibba, lajvis eft, uno fulr 
co ftriave transverfali , fubpellucida, minime alba, fed coloris omnin» 
cornu bovini ad pe&ines elaborati fubdiaphani. 

1337. CONCHA tefta ovata: altero latere angulo pla- 
no a cardine ad ambitum. Lifi. $U VERMES. TESTACEA. 

Ltft. app. 32,,. /.8* Concha rugofi tellinseformis , li- 
neola quadam paululum eminente ab ipfo cardine 
ad imum ambitum donata, 

Habitat in mari. 

DESCR. Tefia parva, magnitudo Fabse, Isfevis , rugis minimis transver- 
fis ; ubi valv® coeunt ab altero lateie cardiilis , tefta plaha effi verfus 
ri&uiii. 

t3j8.CONCHAtefta fubrotunda rugofa fubftriata; val- 

vis inaequalibus 5 cardine obliterato* 
Rond. aquat. Z. p* yj> Oilrea. 
Gefn. aqu t 6^.f. Oftrea, 
Aldr. exfang. 481. Oftrea Rondeletii marina. 
Jonft. exfang. 44. Oftrea. 
. • Schonef icht> £4. Oftrea* 
Charl. exerc. 66. Oftrea* 
Merr. fift+ipj. Oftrea*. 
Lift. ang. 176. /. 4. f. 16. OftreUtri vulgare inaxi- 

mum intus argenteo quodam fplendore^ albefcens. 
hift. 3. p.zo. Oftrea major fulcata inaequaliter 

Utrinque ad cardinem denticulata, 
Bonan. recr. 108. /.70. Concha fatis nota in ccenis, 

Oitrea Latinis dicta, non Oftfeum» 
Lang. teft.81. Oftreum vulgare ftriatutfu 
Dai h pharm. $9j. Oftrea, 
Pet. muf8f. n t 8zz. Oftrea vulgaris efculenta f 
Suecis Oftra. 
Habitat irl mari Occidentali. 

Ijjp. CONCHA tefta fubrotunda; fulcis XX lorigitu* 

dinalibus : dorfo aiitice aculeatis, 
Rond. aqu. zz. Concha echinata. 
Gefn. aqii. 131. 13^ 
Bonon. teft. claf z ¥ n. po. p k 446* Concha ftriata 

echinata. 
Lift. angl. 1 88. t.f. f. 33. Pe&unculus echinatus. 
Lang. teft. 60. Concha cordiformis aequilatera um* 

bone cardinum unito ^ ftriata papiilofa verrucofa 

aculeata vel imbricata* 
Habitat in Mari Atlaniico frequens, 

DESCR, VERMES. TESTACEA. 585 

DESCR. tefta eft fubrotunda Valvis hinc depremY, illinc vero magis 
rotundatis , valde gibba , iulcis XX. exara&a , Irriis interjaeentibus elc* 
vatis, longitudinabter feflexo echinatis, prsefertiffl vcrfus mafginem. 

1340. CONCHA tefla fubrotunda> fulcis viginti fex 

longitudinalibus, tribus transverfaiibus. 
Aldr. exfang, 449. Concha ftriata altera Rondeletii. 
Pet>muf:%6* n.8$f. Pectunculus niaritimus noftras 

edulis vugatiffimus. 
Lift. ang. i8p. t. f. f. 34. Pe£hmculus vulgaris ro- 

tundus circiter XXVI. ftriis majufculis at pla* 

nioribus notatus. 

hift.$. n.iji. Pe&unculus capite minore ro* 

tundiore St magis sequali margine. 
Schonef. ichth. ff. Pe&unculus, 
Dal. pharm. 398^ Peftunculus» 
It. oel.^z. Concha tefta fubrotunda, fulcis 16 lon* 

gitudinalibus, tribus transverfalibus. 
Habitat in mari^ copiofe ad littora rejicitur* 

DESCR; Tefla fubfotunda , rugis. f. fuleis transverfis dtiobus tfibusvfe 
profundis velut aucta eft; fuki longitudinales 26 circiter, diftin£ti , re- 
moti, interjecl:o fpatio rugofo ; h'i mlci fubtus fimilitef virfus margi* 
nem profunde infeulpti numerantur. crafTa admodum tefta eft. 

1341.CONCHA tefta fubrotundaj fulcis profundis vi* 
ginti^ margine crenato. 
Habitat in mari* 

DESCR. Tefta fubfotunda , Gfaffa , fulcis pf ofundis viginti pluribUsve 
transverfis exafata ; his fUlcis intefjaeet mafgo reftexus. At margb teffob 
introrfum erenatus ft denticulatus eft , qua nota a fequenti maxime 
diffeft. 

1342.CONCHA tefta fubrotunda: ftriis transverfis in- 
numeris, iriafgine lcevi. 
Habitat in mari. 

DESCR. Tefta fubfotunda * crafTa , pellucida » bafi acutiufcula , ftriis 
rransverfis, innumeris, 30 pluribus, tenuifTnnis, vix diftinguendis vifu* 
acutis &reflexis; intra teftam in ejus fuiido futeus ftepiu-s oblongus. 
margo minime dentieUlatus eft. 

IJ43.CONCHA tefta auritaj ftriis quatuordecim. 

Pet. muf$6. n. 819. Pecten major noftras vulgaris, 

Lift. angl. 184. t. f. fip. Pe&en maximus circiter 

ftriis 14. admodum craffis £c eminentibus & iis- 

dem ipfls ftriis inlignitus, bift. 3S4 VERMES. TESTACEA, 

t hift.^. t.it^fi. Pe&en magnus arbidus 
circiter n. ftnis multis minutisque incifuris ex- 
afperatis donatus. 
Habitat in mari Atlantico. 

1 344. CONCHA tefta aurita rufefcens 5 ftriis viginti. 
Lift. angl. i8f. t.f. f 30. Pe&en tenuis fubrufus 

maculofus, circiter 20 ftriis majoribus at lambus 

donatus. 
Habitat in mari Occidentali frequens, 

jj4f.CONCHA tefta aurita* ftriis circiter quadraginta. 

Lift. angl 186. t. f. /.31. Pe&en minimus anguftior 

insequalis fere & afper, fmu ad cardinem cylin- 

draceo, creberrimis minutiffimisque ftriis doiatus, 

Habitat frequens in mari Occidentali. 

DESCR. Striae m hac fpecie exarant teftam fulcis 30 ad 40 , minu- 
tiffimis, qua facile a reliquis difFert : alba dein etiam eft. 

1346. CONCHA tefta aurita albaj ftriis viginti tribus. 
Pet.gaz.z6. t.ij.f.p. Pe&nnculus minimus la^vis 

intus argenteus cardine ferrato* 
Habitat in mari Atlantico frequens^ 

DESCR. Tefta alba eft, auriculis ftriatis & rugofis, fulci longitudina- 
les 23 tenuiftlme transverfaliter rugofi ; fubtus nitet tefta colore mar- 
garitarum, ubi fulci quafi duplicati funt. 

1347.CONCHA tefta planiore orbiculata cranium hu- 

manum referente. 
Stobai Diff. epift. ij^z. ^\to Lundini. f.i.z. Num- 

mulus Brattensburgenfis. 
A&. upf. vol. z. p. f6o, Nummus brattenburgenfis 

territorii willans , infulx Ivx , lacu , ubi ad lit- 

tora fcepe rejicitur pagi Bifkops - gaiden. 
Habitat in Scania, 

OBS. D. D. Leche reperit duas teftas, cohajrentes, altera eft Nummus 
Brattenburgenfis Stobrci ; altera eft magis interne concava extus turbi- 
nata convexa ; adeoque de genere nullum dubium amplius fupereft, 
in Tab. II. as conchs teftam fuperiorem antea notam in naturali magni- 
tudine exhibet a tergo vifam ; Q eandem au&am a latere interiore; y 
vero a latere exteriore. J Teftam inferiorem antea ignotam a latere in- 
teriere , g vero eandem a latere exteriore delineat. 

Le- VERMES. TESTACEA. 3 8 r 

Lepas. 

1348.LEPAS tefta cbnica truncata$ operculo obtufo, 
Pet. muf 82, n.Soz. Balanus nofter parvus vulgaris; 
Argenv. nai. 364, i. 30$ /; D, 

Lift. angl. ip6. t. i. f 41. Balanus cinereiis velut e 
fenis iaminibus ftriatis cbmpofitus, ipfo vertice 
altera tefta bifida rhomboide occlufd. 

hift.z. /.444. /.287. Balahus parvus ftriatus. 
Leuwenh. arcdn. epift. 82^ p.qrji.i. 46 f. f 1 . E.& /.7. 
Habitat in lapidibus vulgatiffima ih mari AtUntko . 

DESCR. ANlMAL habet i. Rojiruni molle^ iritortum- 2. Pedes utriu- 
que quatuor, lbngcs , articulatos, pilofos. 3. Pedes utrinque tres, ven- 
tncofos uti chels , breves ; .nngulbs ififfiru&os fetis breviBus binis ar- 
ticulatis. 4. Os inferrte dentibus uttinque dubbus labello fuperimpofito 
Figuraiii Leiiwenhoekii videas fatis bonaiii; 

i 34^- EEPAS tefta cbnica fiilcataj operciilo acuminato. 

Argenv. nai.zG^. i. 30, /. A. 

Habitat in Oftrek £c lapidibus freqiiens ih mari At- 
_ Idniico. 

DESCR. DifFert a precederiti quod i: major fit. 2. ufta id latera fuicis 
rarns msequalibus exfculpta. ?. quod opercnlum , ' quatuor valvulis 
compdfitum, acumine longo claudatur dblique' mucroiiatb. 

i 3f 6. LEPAS tefta comprerla, bafi membraria cyliridracea. 
Argenv.nat^.t^o.f P. Cohcha aiiatifera adhWrens; 
Pet. muf 8i. n. 862. Balanus atlatifera. 
Bari.cent.6. p.iji. Ooncha anatifera major. 
JVorm. muf if8. Concha anatifera. 
Liftihifti 23; /.440. /.283. Cbneha ariatifera riiar- 
girie hevi. 

exerc. t.j. f^.f. 
Stalpant. obf 2. p. 4^8, t. if. Coricha: falfls gravidas; 
. anferibiis» 
Bonan. recr\ $>f. f.i. 

Sennert. hypomn.z. c. 8. Coricha anatifera. 
Sibb.muf ijb.n.z. Concha quinquevalvis compres- 
fa y tubulo quodafri lignis aut alg£ maririrc ad- 
haerens> animal fui generis miiltis cirrhis iriftru- 
chim contiriens, falfo di&a anatifera. 
fiot.Zi hli M*< hi% fu Coricha ariatitera. 

& * AidH 3 86 VERMES. TESTACEA. 

Aldr. exftang.f^. Concha; anatiferx cx arbore dc- 

pendentes. 
Grew. muft 148. Balanus compreiTa. 
Lob. ic. z. p. ifo. Conchac anatiferse britannicx. 
Bauh. fin. f 13* n> 1, 1, 3. Arbores aiiatifenc. 
£auh. hift.2> ^.803, Anates Conchiferas vel Anati- 

fera; falfo dictse aut Tcllinx & Balani. 
Hoffth inft 3- *• 6. Concha anatifera vulgo Branta 

& Bernicla, 
■Chabr. fciagr.ySo. /.3.4. Arbores conchifene & ana- 

tiferas diche, 
.Habitat in mari Atlaniico fuper ligna. o- Micocrofmus. ' 

I3J-I.MICROCOSMUS. 

Bart. cent. 4 p. 284. Cete vigeiimus fecundus. 
Rhed.vivent. t.zz. fAJ4.fi Microcofmus marinus* 
Ephem, Nat. Cur. ann, 8* obft fi. Singuiare mon- 

ftrum. 
Atl\ lipft 16S6. ^.48. £.48. Microcofmus marinus. 
Habitare fertur in mari Ncrwegico -, ipfe non dum 

hoc animal vidi. APPEN- A P P E N D I X. 387 

A P P E N D I X. 

i^fZ.LACERTA cauda tcreti verticillata longitudine 
corporis, pedibus pentadaclylis unguiculatis. 
Rau qiiadr. 264. Lacertus vulgaris, ventre nigro ma- 

culato. 
Habitat inter Lapides. R. Haft. 

DESCR. Corpus CseruleO - cioejfeum : punctis nlbis nigrisgue fparfis. Capnt 
fupra iividum : futuris variis,una cum collo a thqrace diilinclum moni- 
li e fquamis majpribus. ordhies 6 longituuinales : fmgulis e fquamis 26- 
cpnftahtibus. tami transverfus. Cnuda te£ta iqu.-miis acuminatis angulatis 
in verticiiios 50 digeitis. Digiti omnes fifii, & armati unguibus acutis. 

Zjy — 275. Branchiofegi. 

1 35- 3.OSTRACION rotundo - oblongus, tuberculis 
utrinque, pmnadorfaiilongiffiiria. Art. gen. ^9>fyn- 
8i. 
Chf. exot. 140. t* 14 * + Orbis ranas richu 
Barthol. cent ¥ z. f. 169. Orbis pifcis. 
Raj. pifc. 43 . Orbis ranx riclru. 
Habitat in Scania maritimis. 

43^ ~- 433' 

1 3^4. CHRYSOMELA rubra, elytro fingulo maculis 
quinque nigris. 
Habitat in Salicibus Sudermannia^. J. O. Hagflrom^ 

DESCR. Eft inter fui generis maiufculas. Cnput nigrum. Thorax ruber, 
in medio pone niger. Elyira rubra : fingulo maculis 5 nigris magnis, qtfse 
tamen interdum corffluunt in inxquales macula?. Abdomen fubtus ni°rura. 
Pedes nigri. 

7l8 ™ Jip. 

1 3ff- APHIS Populi nigrae. 
Swamm. bibl, 14. /.21. 
7^. «; 161 ♦ 162. Populi nigrae Vermes f. Mu- 

fca:. 
Reaum. gall^. t. 26. /.7-* ti. 6? t. 27, /. 1 — 14. 
Ambrof hort.9j. t.96. Folliculi in pediculis folio- 
orum populi nigrx. 

3 t 2 Hoffm. 3 8 § APPENDIX, 

Hoffm. alt. hort.fi. Culices in populo nigra* 

Rupp, jen. $. p\^\. Idem. 

Aclfftockh.\j\z. p. ziz. Arbor mufcas ferens, 

Habitat Runnaby & Gothoburgi , ubi in Popuii nignc 
821 petiolis utrinque excrefcentia incarnata ore 
pervia \ vel fub difco, folii faccijs incarnatus fuper- 
he perviqs intra qux Aphides hae habitant, modo 
fere eodem quo aphidum caufla folliculi in Pifla- 
cise fpeciebus enafcuntqr. Aphis piitacias. Simi. vit. gefn. 49. 
Cam. epit. fi. 
Lob. ic. 97. i§; IOO. 
Dod. pempt, 870. 
Bauhjoift.i* p*T-79* 
^Cabern. hift. 14.1,9. Qbfervent Autoptas utrum 
hxc cum praxedente ea- 
dem ai}t cUverfa fpeciesj 
f cum in noilra Suecia hx 
arbores fponte non oc- 
currant. Habitat in P-iftacia, Terebmtho^ Lentifco. 

809 -r 810. 
I3J(S.PHAL>ENA ! arva ? Sphingis caudas corniculo 
fcabro. 
FrifcJp. germ. z ¥ t> ih.fi 1* (& n ?) 

DESGR. Larva antice anguftior, glabra, atergo livida, fubtus rufefcen9. 
Macnlce utrJnque 10 rotunda; (exceptis ultimis) flavo -albeicentes , maju- 
(cula: njgredine tjnctae, quibus fmgulis punitum album fubjac.t; Functa 
varia alba minutiflima ad latera abdominis. fcd.es 6 ■, %■, z. Cornn cauda: 
^rubrum, acutum, curvurrt, fcabrum. 

-* i f 

■13^7. LARVA aquatica, globulq coccineo niterite ym- 
bilicali, cauda biftda. 
Habitat in cavitatibus &: rimis petrarum & monti- 
um, ubi aquse Itagnant. 

DESCR. faties. pifcis minimi, Ipngitudp ppllieis transverfi. Capnt de- 
preffum' Gcstli, parvi ', fiifci , kterales, diftantes. Antcmta capillares. 
Frons pbmia. Roitrrrm obtufum inflexum ut in cicada, angu- 
ilum, obmfiufculum. Doyjkm conyexum, fubincarnatum. Cauda teretiu- 
fcula, articulata,lpngitndine fere cor.poris; pinna horizontali biiida acuta. 
QJobulns magnirudjne ' fem.inis fmapips ad regionem ani , coccineiifi , 
auro nitens ,' iplendens, ad larera flavus. Pedes mulfj ('.2 cirdter) ad 
latera corppris, ab utroque bfcre irnbricatiiri difpofiti. Natat in dorfo, 
Uti Nptone^:a. An LAHVA Ephemera 755? Famiina folo globulo in- 
IhiHair » quod fofie ovarium , ut perada metamorphoii praeilo fint pya ADDENDA, 

jNT. 29 lin. 3 *SW«> Wattu-Rotta. 
114-8 /f, gatl. 271. 
l6z - 7 Wejlrogothis Biuggbit, 
166 - 11. 12 Habitat in fylvis acerofis fempervi- 

rentibus deprcflis. 
169 - 12 vi&itans prcefertim Betula nana jjj f 
283 - 4. f. Att.angl 203, p. 174.9, f 4 i.Gurnard. 
477 inter 478. CERAMBYX, 
fptf - 4 Qlut, henieroh. 81. Vermis majalis c pro- 
vincia ultraje&ina, 

73, Vermis majalis. 
616 lin. 4. f. it gotl, vj6. Gryllus capite thorace 

elytxisque fuperne vindibus. 
■83f - 4- f- Rob. u\ if.f 1. B b 2> TA- 39® *S§ )( o )( §» 

TABULA I, 

7g, ? CUCULUS fubgrifea maculata, reflxicibus ni- 
gris : fafciis undulatis. Famina* 

243, §> PARUS vertice albo , cauda longiorc y & qui- 
dem Avis in Scania a D, Lecho vifa cj? deiine- 
ta, an Paiiis beardmannicus Albini? 

£%% $ MOTACILLA teftacea 5 fubtus fubcinerea, pi- 
leo obfcuro. 

$ Mas. 
°. Ftemina. 

484* CER A MBY X cinereus nigro - nebulofus , anten- 
nis corpore dimidio brevioribus 5 thorace fpi- 
nofo. 
<* marnitudine naturali. 

o 

/3 mkrofcopio aucJus. 

147» TRINGA roftro lxvi 5 corpore cinereo lituris 
nigris fubtus albo. 

194. ALAUDA remigibus albis: primoribus extror- 
fum nigris , rectricibus nigris : lateralibus tri- 

bus albis. Avis nivalis vuigo. 

a Remiges cxpanfie cj? diftintl£, 

i # z. 3V4. f. 6* 7* 8. mgra 9 verfus hafin alb<e, 
y. 10, 11. 11, 13. 14. if* albte omnirw. 
16. nigra: apice alba ¥ 

jS Rectrices expanfe. 

1. i. 3, to, n* 12.. alba macula lineari nigra. 
4. 9- nigra latere exteriore longitudinaliter alb<e> 
f . 6. 7. 8, EMEN- EMENDANDA. 

29 lin. 1. longa lcge corpore dimidio breviore. 
39 10. fig. bon, refer ad paginam 9- 
8(5 & 87. IV ANSERES lege III ANSERES. 
119 lin, 2„ Carfahl /^ GarfuhL 
130 - \6. acuti - aucti 
If7 - 1. variegato - variegattis 
274 - 10. Gadi 2,91 - Gadi 2.92.. 
675* - f. titri roftrum.antenn£e,pedcs j * utir®- 

ftrum, antennas, pedcs. 
741 - 2. fiavo - fiava 
820 - 2f. Blank. - Blackw. 
845 *■ 2. fiava - fiavo. 
8fl - 6\ fil * flt. 
5)46 - 3. Ulno - Ulmo 
1003 - 20. Ichneumoniis - Ichneumonum 
121 1 - 1. acutis' - auftis. 
1283 - £. individu - radividue. TABU- ?P2 *8§ )(o)( g» 

TABULA II. 

i8o* AMPELIS dorfo nigro: rriacula ad oculos lon- 

gitudmali. 
$ maS. 
$ Ftemind. 

ip8. FRINGILLA aiarum bafi fubtus flavimma* 

331. CYPRlNUS pinnaarii duplici^ caudse trifurci. 

exoticus Fifcis aureus chinenfium. 

i 4 p. PROCELLARIA, 

ipp^ FRINGILLA artubus nigris, remigibus utrin- 
quealbis: tribus primis imniaculatis, feclrici- 
bus duabus oblic[ue albis, 
Famina $ 

$16. PHALiENA pedihicornis j alis fiipra viridibus: 
fafcia transverfali finuato - dentata glauca. 

£jf. TENTHREDO anteririis feptiriodiis nigra, fe- 
gmentorum abdominaliurri marginibus,excepto 
fecuridd & tertio^ flavis. in ficrophularia. 

1283^ LERNEA tentaculis 4 duobiis apice lunuiatis, 

1347; CONCHA tefta plafiiore orbiculata craniurri hu- 
rnarium referente. 
*i iefta magniiudine naiurali. 
/3 tefta fuperior latere interiore. 
y teftd fuperior latere exteriore^ 
3 tefta inferior latere interiore. 
* iifta inferior latere exteriore: parum conica. INDEX 
QBercjcfuUi /<«//,■ m INDEX 

NOMINUM LATINORUM. ABramus 318. 

Abyffus Satana 1182, 
Acarus n8<5 - 121 2. 
Acarus 1 1 87* i 190«, 1 i94* 
npf. 1198. 1200. ilotf, 
Accipiter 66. 68. 
Achantus 203+ 
Acipenfer 271. 272, 
Acipenfer 271* 
Acrigoneus 622, 
Acus 364. 334 - 33<5< 
Admirabilis 879» 
Aelbefcen - /#jj/£» 704. 
Alauda 190 - 194. 
Alauda 190 - 194* 
Alaud<e congener zc6+ 
Albula 312. 313. 33d, 
Albumus 330* 
Alca 118 - 120, 
^&a 120; 
Alce 37. 
^f/^ij 787* 
Alpicola 802* 
Ambulo 820«. 
Ammiralh 777. 
Ammodytes 303* 
Ammodytes 30 3 ♦ 
Ampelis 179 - 18 i« 
Anas 87 - 112. 
>fl%*i 94 •* 103. iof * 107» 

110 - 112* 114* 118* 
Anates i;fo. 
Anguilla 290. 303. 
^nguis 2y8 - 261* Anguis 2f9> 2(56. 
Annularia 824. 
«/?»/*r 89. 90, 91, n0, 
Antennulata 829* 
^»/p 827. 

^T 36* 

^to 704-719, Append. p % 

387* 3 8 8- 
Aphrodita 1284, 
Apis 988^ ioi8 + 
Apis 1003. 1004* 1009* ioio\ 

1012 - ioi8„ 
Apus 246. 1181* 
Aquila f6> 

Aranea 121 3 t- 1243. 
Aranea 1215% 1219. 1225% 

1228, 1232, 123^ 
Araneus 282, 691. ii$6* 

1199- 1200. 1214^ IZ1 9* 

1223 - I22f. 1227, 1^34* 

I236. 1237. I241* 
Arbor anaiif. p. 388* 
Arbcres i^fb* 
Ardea i^i - 136* 
Ardea 132 -135". 
Argus 803 - 806, 
Arquata 139. 140* 
Afcaris 1269* 

Afellus Z9$-zpj. jlf f-i2f8. 
Aiilus 1030 * 1042* 
Afinus 3$\ 
^f/?s 47» 

Aftacus 1248, 1240* 
Afteria I28f. 
Afterks 1285% 
1 <; ^/ri- INDEX NOMINUM 3P4 

Atricapilla 119. 

Attelabus 41 f . 424,440^47. 

f f4- f7o\ 

Audax 731. 

^0 Il8» IIp, 121, I2P- 

I4f. 194, 220,. 
Avofetta 1 37, 
i«m marina 1 3 26«, 
Aurora 801. 

OAlxna 2(54. 2< *r* 
*^ Baleena 263. 264, 

Baianus 1348, 13^0+ 
Balbufardus 5-7. 
Ballerus 323. 
BafTe la Reine 75)1. 
ife//^ <sfotf#0 778, 
Bernicla pi. 
i?/Z^r 23. ' 
Blatta 617. 6i8„ 
Blatta f.94. 617» 
BombyUus 10 12, 
Bombyx 832. 
Bos 44. 
Bofchas 9J. 
Branta. pi. 
Brafjlcaria 7P7-79P* 
Brenta 91. 
Bubo. 4f . 46"* 
Buccinum 1300. 1301, 1310, 
1 3 r f . 1 3 17. I3 21 * 132.2. 

£«/(? 2f3» 

Bugloffa 2pp. 
Bugloffus 29P, 
Bupreftis ff4 - fdo. 
Bupreftis 344. 48P- 4P 1 ♦ 4Pf* 

pp,f20,f21.1ipp. jB^o 6f, 66. 
Butyracea 807. 808. 

njEcilia 2f8. 

C<eruIeo~ cephalus 836. 

Callaris 197. 
Canarta 10 j+ 
Canccllus Hfo. 
Canccr 1244 - 12^4. 
Cancer 1244. 124^. 1247. 

I2fO - I2f3. 

Canis 12 - 14,. 

C^/z/j- 270. 

Cantharis 5*84 - fpj. 
Cantharis 347. 477. fio. 

fi9. f%f\ f4 8 * f4^f8Tv 
787. f8p. 

Cantharofcalops ^43. 
Cantharus 347-f f6. f 8f .f 86. ' 

fpd. 

Canuii avis ifo. 
Capella 148, 
C^r 42. 
Capra 42. 
Caprea 41«. 
Capreolus 41» 
Capricornus 479. 4pj„ 
Caprimulgus 248, 
Capriolus 41» 
Ctf/wj i£f. 
Caput bovis 1 3 1 2, 
Carabus f 11 - f 33. 
Carabus ^14, fio\ 517. 
Caraffius 322* 
Carbo 1 16* 
Cardueiis ipf - ip8. 
Caryocatacles jy. 
Caffida 377 - 387, 

Qaffi- LATINORUM. Ws Caffida 577. 382. 
Caitor 23 - 2j. 
Catodon 262* 
Cerambyx 478 - 495* 
Cerambyx 478 - 48o + 488; 

494* 499* 5*4* 5*8* 
Cernua 286; 
Certhia 213» 
Certhia 213. 
Certhias 213, 
Certhius 213. 
Cervus 37 - 41. 
Cervus 38 - 40* 337* 
Cete 262, 1351, 
Chameleo 1029, 
Charadrias i$9- 
Charadrius 156 - 160* 
Charadrius 159^ 160* 
Charax 322* 
Chermes 693 - 703, 
Chloris 202^ 205. 
Chryfaetos 56* 
Chryfomela 413 - 444* ^- 

pend.p. 387. 
Chryfomela 417 - 419» 428* 

43i. 
Cicada 630 - 645, 
Cicindela 548 ^ 553* 
Cicindela 549. 5j*o. 555. 5^8, 

584. 
Ciconia 135. 136. 
Cimex 646 - 687* ; 
Cimex 597. 646. 647, 650, 

654. 655. 658* 662. 664. 

665. 672-674, 676. ^79. 

681* 983. 684. 686, 688. 

692. 698. 707. 
Cimices 646* Cinclus 146. 
Citrinella 205. 
Clangula 100. 
Clupea 315-* 316. 
Cobitis 332. 333. 
Cobiiis 331 - 333^ 
Cocciriella 388- 41 2* 
Coccinella 388* 4C£>. 
Coccionelfam^SS. 389* 391« 

394. 397* 
Coccothrauftes 176, 
Coccus 720- 725; 
Coccus 720, 
Cochimlla 391. 720. 
Cochlea 1293- 1325. 
Cochlea 1293- 1295, 1298- 

- 1302, 1-304- 1307. 1309^ 

1313, 1324, 
Goluber 259. 
Cdlufnba 174. i?5* 
Columba 124» 174. 
Colymfaus 121 - 124. 
Colymbus 121 - 124. 
Ctf^j- 783* 

Concha 1331 - 1347* 
Concha 1333. 1335. 1337- 

-1340* 1350^ 
Conchee 1331* 1350* 
Conirofor 177. 
Coregoriiis 312 - 314^ 
Coridon 786; 
Cornix 70» 71; 73; 
Corvus 69*76. 
Corvus 69. u6 f 117* 281. 
C#/.f 8 12, 
Cottus 278 - 280. 
£W#j 278, ^79# 283* 
Coiurnix 173* C < i Cra- 3P6 INDEX NOMINUM Crabro 988. 
Crex 162«. 
Cuculus 77» 78. 
Culex 1115 - 1120* 
Culex 1038* H 16* 1117, 

1137, 1142. 1148. 
Culices. appencl. p+ 38&. 
Cunkulus 20^ 
Curculio 445 - 477- 
Curcuiio 445. 446, 448*449« 

45 6 -4>~8. 460. 461* 475- 
Curruca 233. 
Cyclopterus 275. 
Cycnus 88* 
Cvgnus 88. 
Cyprinus 317 - 33 1„ 
jCyprinus 317 - 33 1* 

T\Ama 40,. 

r** Delphinus 266. 267,. 
Delphinus 266. 
Dendr&falco 64, 
Dentale 1327, 
Dentales 1327, 
Dentalium 1327 - 1329, 
Dermeftes 360 - 376, 
Dermeftes 360. 362. 363.365. 
366. 368. 379. 384. 4io* 
Dorcas 41. 
Draco 282* 
Drepanis 247* 
Dytifcus 561 - 572, 
Dytifcus 564, 571* 

pChinus 1289. 1290. 
"^ Echinus 16, 1289. I2 9°* 
Eglefinus 297* 
Elater 573 - 58 3* Emberiza 205. 206. 

Entomon 1255. 

Eperlanus 311. 

Ephemera 750 - 755* 

Ephemera 751. 754. 

.£/><?/* 85- 

Equus 34. 35. 

Erinaceus 16. 

£r//ftj 773-775* 7P 1 - 796* 
798. 799* 809. 81 1* 812, 
819. 820. 824* 827* 828» 
829* 834- 836 t 845.849- 
853. 869. 879. 9 21 - 923. 
1284. 

Efox 304. 305. 

TpAlco 56 - 08. 

1 Faho 6o, 62. 68, 

Faunus 784* 

Felis 3-5. 

Fiher 23, 

Ficedula 230, 231. 2.34* 

FoilicuVh Append. p. 387* 

Forficula 599. °°°- 

Forficula 599, 601.603-606. 

609. 612* 
Formica 1019 - 1023. 
Formica 1019 - 1023. 
Formica-leo 733* 
Fratercula 118* 
Fringilla 195 - 212. 
Fringilla 194. 198* 199* 
Fringillago 238, 
Fringillarius 68* 
Fucus 1003, 
Fulica 130. 
Fulica 130. 
FuIIo 343. 

G*~ LATINORUM. W7 /~JAdus 291- 297. 
^-* Galetts 269. 
Galiina 164, 165. 170,, 
GaUlncs 146,. 
Gallinaga 143^ 
Gallinula 146. 147,151-153. 
Gallopavo 164^ 
Gallus 165, 
Gallus 164. 165, 
Gamma aureum. 873» 
Gammarus 1249. 
Garrulus 73, 179. 
Ganxrofteus 276. 277. 
Geometra 849* 873* 
Gladius 288* 
Glanis 291, 
Glaucion 104» 
Glaucium 104» 
Glires. 28- 
Glottis 142, 
(?0to 279. 
Gobius 279, 
Gordius 1265, 
^Gordius 1265. 
Graculus 117. 
Granum 720, 
Griflagine 32 f< 
Grus 131* 
Grygallus 166, 168. 
G77//Z 617, 620, 
Gryllo - ta/p^ 6 ip. 
Gryllus 619-629. 
Gryllus 617, 619, 620* 623. 
625. 629, 630. 633. 639. 
G&/0 6. 
Gyrfalco 62«. 
Qyrinus 412, 537. 540. 542. 

544. f45. 

C f 3 O/Ematopus 16 1„ 
Hcematopus 16 1 # ' 

Hdliatus 57. 
Haliotis 1326,. 
Harengus 315. 
Hedcra 949,. 

Hemerobius 731 - 736. 
Hemerobius 737. 738* 74 4, 

745. 
Hermellanus 9, 
Hieracium 950, 
Himantopus 16 1„ , 
Hippelaphus 39» 
Hippobofca 1043. 1044. 
Hippobofcus 1043. 
HippogloJJus 302. 
Hippolais 233. 
Hircus 42. 

Hirudo 1272 - 1275^ 
Hirudo 1272, 1274, 1275. 
Hirundinis 121. 
Hirundo 244 - 248. 
Hirundo 1 2,7. 244 - 247, 28 1 . 
Homo i # 

Hortulanus 205,. 208. 
Hydra 1283, 
Hydrocantharus 565. 567. 

569. lChneumon 951 - 987,. 
Ichneumon 924» 925. 929^ 
933* 938. 940. 945-947. 
9?** 952. 957. 959. 9 6l « 
962. 964, 967, 970- 972^ 

975. 977. 978. 980, 9S*. 
985- 1031. 

Imperator 779, 
Infeclum 684. 700. 

Ifpi- INDEX NOMINUM 39? 

Ifpida 86 t 

Julo 1262 
Julus 1260 
Junco 211* 
Jynx 78, 1/Emell 10$. 
r* Knavel 720. 
Knipa 1 1 3 t 

I A certa 2 54 ?, 2 5 7. append< 

^ p+ 387- 

Lacerta 254^ 256, 257. 
Lacertus 254. 2 } -5„ 257«, j/>- 

pend.p. 387* 
Lagopus 169. 
Lampetra 273. 274, 
Lampyris 584. 618, 
Lanarius 61. 180, 181. 
Laniys i$o, 18 1. 
Lapving 148. 
Larus 125, i26 t 
Z/^raj 125 - 127^ 
Lavaretus, 312* 
Leming 26. 
Lemmus 26. 
Leo 731» 
Leopardus, 814* 
Lcpas 1348 - 1350. 
Lcptura 496 « 510. 
Leptura 496. 499. 504, 507^ 

509, 510. 
Lepus 19. 20, 

Z^i 275-. 

Lernea 1282, 
Leucoradios 87. 
Libatrix 833- 

Xf^//<? 7f 6 1 764, 766* 768, 
770/771. Libellula 756 - 771. 
Libellula 76^ 
Ligurinus 203, 
Limax 1276. 1280. 
Limax 1276 - 1280, 
Limofa 142. 
Linaria 209. 2io 4 
Locufta 62 i t 62 3, 625. 626. 
Locufta -pulex 630. 636» 639. 

642, 
Loligo - fepia 1281« 
Z,0/^ 292, 

Lovif^nsi* 
J^oxia 176^ 178* 
Iw"4 i77 t 
Lubricipeda 823, 
Lucio-perca 285, 
Lucius 304» 

Lumbricus 1270. 1271, 
Lumbricus 1266, 1271, 
Lumpus 275. 
Lunda 11 8/ 
Lupus 4 + 13* 
Liifcinia 23 1^ 
Lutea. 205-4 
Lutra io t 
Zy/a* 4. 5» 
Zjn? 283. 

M4^ 1245, 
* r4 Martes 7. 
M.afcovian 166. 
Medufa 1286 - 1238. 
Medufa 1287, 
Meervyrm 1265» 
Meleagris 164^ 
Meleagris 164, 

Meies 15. 

Me. LATINORUM, 3P2 Meloe 596. 
Membras 315* 
Merganfer 113. 
Mergus 113- 115. 
Mergus 113 - 115, 121 
Merops 86. 
Merula 184- 187* 216, Meticulofa 815. 

Microcofmus 1351. 

Microcojmus 1 351. 

Millepeda 12^ 

Millepes 1257. 

Miivus 59. 63«. 

Molitor 345. 

Molua 29 j% 

Monedula jz\ 

Monoceros 283. 340. 

Monoculus 1181-1185. 

Monodon 26 3^ 

Montifringilla 194. 198. 

Mordeila 534- 547* 

Mordella 534. 536, 

Morinellus 158- 

Morio 772, 

Morphnos si* 

Morrhua 295. „ 

Motacilla 214-237. 

Motacilla 1 47, 2 1 4, 2 1 5, 

Mouche 951, 

Mulus 35. 

Muraina 290» 

Mures. 31, 

Mus 26-32. 

,VA's»24. 26- 32,33. 1284. 

Mufca 1050- 1 1 14. 

Mufcafi^n. 656. 729. 631. 

632. 744. 745. 952. 959. 

985. 1024. 1031, 1035. 

c 1040. 1043, 1049, J05 1 * 
1052, iof7-ic6o» 1062, 
1065. 1067, 1068, 1071* 
1075. 1076, 1078* 1084. 
1088- 1090. 1093, 1094. 
1096 -1 100. 1102,1104-. 
1108. n 19. 112,0, 1144. 
' 1145. 1147. 

Mufcicapa 218. 

Mufculus 1331- 1333* 1336. 

Muilela 6-9. 

Muftela 9, 2C2, 

Muflelus 269. 

Mutuiti 159. 

Mytuli 1333. 

Mytulus 1333, 

KJJirix 259, 
■V Nautiius 1330. 
Necydalis 597, 598* 
Necydalis 439. 476, 485* 
Nepa 691, 692. 
Ncrita 1318» 1 3 19» 1320, 
Neuftria 824» 
Nocliluca 584. 
Noclua 48. 50, 51» 53, 54. 

870. 
Notonecta 688-690. 
Notonetia 688 -690^ 
Notopeda 575. 577. 
Numenius 139-144» 
Numenius 139, 
' Nummulus 1347,. 
Nummus 1347. 

f\Cro[)hus 146. 
^ Ochlus 776. 
Oenanthe 217. 218. 

f 4 Of»«3 400 INDEX NOMINUM Oenas 174, 175. 

Oeftnrm 1025. 1026^ 1034, 

Qeftrus 1024 * 1029, 

Omicron - ypftlon 859* 

Onifcus 1255- 1258» 

Qnifcus 1255. 1264, 

Onos 297. 

Ophidion 289* 

Ophidion 289. 

Qrto. Jppend. p. 387. 

Omz 267. 

Ortygometra 162, 

Ortygometra 162, 

Ofmerus 311, 

Oftracion, Append. p. 387* 

Oftrea 1338. 

Oftreum 1333» 

Qto 47. 

Ova 720« 

Qw 43. 

T)Agurus 1244, 1 246, 

* Palumbus 175» 

Panorpa 729, 

.Papilmioides 8 1 4 ♦ 

Papilio 772-8.08, 

JPapilia 772-789/791-804. 
§06. 807. 809. 813* 814* 
817. 821^823, 825-82.7. 
830. 832, 833. 837* 840* 
845- -85i-. 853. 855* 856. 
860- 870. 872, 8,73. 8.80« 
89^ 895-. 89§- 9°§- 907, 
917. 920, 

Papiliunculus 789, 

Parus 238-243, 

Parus, 235, 238-245, 

Paffer 19Q, 207, 211, 2J2, 
232. 300, 301. 302* Pafferculus 235, 

Patella 1291, 1292,, 

Patella 1291. 1292, 1326. 

Patellte 1326, 

Pavo 163, 

Pavo 163, 

P*#*#. 1343- 1345» 

Peeclunculus 1 1 39. 1 340,1346. 

Pediculo cognatus 1168* 

Pediculus 1 1 5 3 - 1 1 70. 

Pediculus 704. 722. 724, 
1153. 1*54, iM7- XI 59* 
1160. 1162, 1165, 1167. 
1168, 1169. 1192. 1193, 

"98t 
Pelecanus 116, 117«, 

jPelecanus 87. 

Penelope 105, 

Penguin 119, 

Perca 284-286. 

iV<:# 284. 2g6„ 

Perdix 169, 171* 172. 

Per/# 731, 738. 

Petromyzon 273. 274» 

Phalaena 809-922, 

PhalanaTn. 802. 808,809. 
8ir. 812, 814- 819- 820, 
827-82.9* 833» 835-837* 
845. 846. 849. 851- 868, 
869, 872, 873* 875* 89U 
907. Append. p. 388. 

Phafcas 109. 

Philopfon 87 3 ;« 

Phoea 11« 

Phoca 11. 

Phomicuro ftmiUs 220. 

Phryganea 737 * 749« 

jPAjwif 321. 

Phyfalis 26 5» P*p- LATIN 

PhyfapHS 726. 728. 

Phyfeter 265. 

Pica 74- 76. 11 8, 161,179, 

Picea 700. 
Picus 79-84. 
Picus 79-84. i82 f 
P/V^ 194^ 
Pilularius 349. 
Pifciculus 276. 277, 
Pifcis 277.282.303.3.23336, 
Planorbis 1298, 1306. 
Platea 87* 
Platejfa 301, 
Platina 87. 

Pleuroneftes 298 - 303. 
Plumalis 142, 1 55 - 1 57, 
Podura 1172 - 1180. 
Podura 1 176- 1178* 
Polychloros 773. 
Polygonum 720. 
Polypis 1283. 
Pcmatia 1293. 
Populi. Append. p. 387* 
Porcellus 8n, 
Princeps 7^2, 
Principijfa 78*^ 
Priftis 270. 

Probofcis 1090. 

Procellaria 249. 

Procul fpeclabilis 82s 4 

Profcarabcew> 596« 

.P/S littera 879. 

Pudendum 1284. 

Pulex 1171. 

P/^* 572. 645. 1158, 1162, 

1165. 1171. 1172, 1182, 

1190, 1253, 
Pulmo 12 86. 

Clf ORUM, 40l 

Pulmonaria 950^ 
Pungitius 276.' 
Pungitii alterum genus 277 
Puphinus 118, 
Purpura 1304» 
Putorius 8- 
Pygargus 58. 
Pyrrhula 178* & Uerquedula 99, iog # 109» D Aja 268. 

AX ^dt 268* 

Rana 250-253,. 
i&W 250,. 252^ 
Ranatra 631. 636^ 
Ranunculus 252. 
Rangifet\ 39, 
Raphidia 730* 
Raphidia 730. 
J?^m 814. 
Razorbill 121. 
Recurviroflra 137^ 138, 
Reeurviroftra 137^ 
Reduvius 1192. 
Regina 776. 
Regulus 235. 236, 
ifc# 780. 
Rhangifer 39« 
Rhodopus 146, 
Rhombus 298* 
Ricinus 1043^ 1193. 
Rootaug 324. 
Rubecula 226. 
Rubeculus 226. 
Rubetra 2i§«. 
Rubicilla ijS* 
Rufticola 141. .&#** 402, INDEX NOMINUM Ruticilla 220, .224, 
Rutilus 329. QAlamandra 256, 
*^ Salar 309. 
Salmo 306- 310. 

Salmo 306 - 308. 
Satyrus 78 5* 
Sandilz 303. 
Scalopfacantharus 543, 
Scarabalaphm 337* 
Scarabacus 337 - 359* 
Scarabaus 337, 338.340.343" 

347- 349-355* 36o t 364. 

366. 370, 377~38o t 388. 

390. 391, 397, 403, 407. 

412, 416. 430. 437, 446. 

452. 456. 457, 460,462. 

477-479* 489.494- 495- 
499. 500. 507. 509. 515, 

516, 518. 540. ?48> 556. 
554. 564. 572. 573. 575- 
577. 584. 586-588. 594* 
59 6 . 599* 6 °3* 604, 617. 
665, 

Schcenobanus 2,22. 

Schilus 285. 

Sciurus li, 

Scolopax 138* i"4|, J43* 

Scolopendra 1259- 1264. 

Scolopendra 1259- 1 26 1„ 

Scomber 287, 

Scomber 287, 

Scombrus 287. 

Scorpana 280. 

Scorpio 280, 69 1, 

Scorpiones 691. Scorpio - araneus n 87. 
Scorpio -mufca 729, 
Scorpius 280» 
Scrofa 36. 
Sepia 12,81«. 
iS^/tf 1281. 
Serpens 259. 
«SWttz 270. 
«SW# 1265, 
Silurus 291. 292, 
Singulare monftrum 1351, 
Sitta 182, 
«SV'## 182. 
Smaragdulus 344. 
«SW<?0 299. 
Somnolentus 845. 
Sorex 33. 
Sphinx .809* 
Sphondyla 812, 
Spinus 203. 
Spirinchus 31 i, 
Spithometra 849. 
Spoonbili 87* 
Spratti 316. 
Sprinckhanen 622, 
Squalus 269. 270, 
Squilla 1252, 
Staphylinus 601 -616. 
Staphylinus 60 3 1 
«SV«f//0 1285* 
Sterna 127- 129» 
Sterna 127, 
Srix 45-55- 
«SVrZ# 49» 55. 248. 
Strumula .049* 
Struntjager 129, 

jSW/0 271, 272, 

Sturnus 183. «S7#r- LATINORUM, 405 Sturnus 183* 
Subbuteo 64. 
Sus 36. 
Syngnathus 334-336* 

r "T , Abanus 1045- 1050, 
Tabanus 1029, 1045- 
1047. I0 49. 105-0. 
Tadoma 93» 
Ta^nia 1266- 1268, 
Jkwtf 333, T266, 
Taninai 1266, 
Talpa 17. 
Ti^ 619, 
Tarandus 39» 
Taraxacum 889. 
Taurus 337. 
Tk.x^j- 15. 

Tenebrio 594. 595. 
5te»/# 892. 

Tenthredo 923 - 950, 
Terafy navis 1329» 
Terribilis 834* 
Teftudo 377* 
Tetrao 166-173, 
5te/h&? i66 t 168» 
Tfe godwall 101* 
Thrips 726-728» 
Thymallus 314. 
Thymus 314. 
7/#£# 321. 
Tinnunculus 67. 
Tipula 1 121 - 1 152. 
Tipula6%$. 1115.1121.1123* 

1126. 1 128, 1129. 1 13 1^ 
Tobianus 303, 
Tolmerus ^31. 
Totanus 149» 
Trachinus 282. 283- TragelapJous 39* 
Trapazorola 123, 
Trichas 188. 
Trigla 2g 1. 
Tringa 14^-1 55* 
7W*£4 i4 6 » 147* 
Trijcus 29?. 
7r#<?# 129. 
Trutta 308» 309, 
Tubulus 1327. 
Turbit£ 174«. 
jT^r^ 13 10. 
Turdus 184- J89 t 
Turdus 188* 189, 
Turtur 175. 
TyphJe 335, 
Typhlos 258, 

T/Jnellus 148, 
' Z 7 ^^ 1 1 . 
Ventriones 704. 
Vermes 1028. 1 182, 127 1. 
Vermiculi 952. 
Vermiculus 1109. 
Vermis 599, 698.826. 1024, 
1253. 2266. i26g, 1284. 
Verruc£ 945. 

Z 7 ^ 959* 9 6 7< 9 6 9. 975- 
977<989*?co4 t icc6, 1031, 
Vefpertilio 18. 
Vinula 819. 
Vipera 260. 
Vitulus 11, 1265, 
Ulrica 758» 
C/MdE 48. 
Umbla 310. 
Vormils 1024» 
Upupa 85. 

Z/ro- 4 04 INDEX NOMIN. LATINORUM. 

Urogallus 166. 168, TVater wagtail 214 

Urfus 2. TVegfiecklin 220. 

£7r/kf 820. Wydengyrckerlin 220. 

Vrtica 1287* 

Vulpanfer 93, 

jP*f^tf 14. Vlphias 288. ^ #/fcr* 245. Xiphias 288. «Y» «Y» IN- INDEX 

NOMINUM SVECORUM. A Bborre 284. 
" Ahlfogel p6 4 
Ahltita 243. 
Alaipg 1P4. 
Aler 96. 
Alle 1 24* 
Alwargrim ij-6% 
Anka 97. 
Ard uj„ 
Afp 31P. 

OAck - fwala 247. 

^ Beccafin 147* 
Benunge 277. 
Bij 1003. 
Binnikemafken jz66< 
Biorka 528. 
Biorn 2. 
Blicka 323. 
Blikta 313. 
Blindknagg lofo. 
Blodhund 12. 
Blodigel 1273. 
Bla - and 97. 
Blafot fj. 
Blaklacka 130» 
Blakraka 73. 
Bla-luus 11 f6* 
Blames 240. 
Blaraf 14, 
Blackfilk 1281. 
Bofink ipp, 
Bolgeting p88, 
BrandrSf 14. 
Braxen, 318. Braxenflicka 323. 
Braxenmygg tfg^, 
Braxenpancka 323, 
Brunnacke 104«. 
Brushane 14^, 
Brafro 1200. 
Broms 1045% 
Bromskula 1024. 
Budd 3 3 t* 
Butta 2p8. 
Bafwer 2 3 . 
Barfis 6fo. 
Borting 308«. 

fJAbbliS 2 pf. 

Canariefogel 207. 
Cheruna i6y ¥ 
Curbma 1025*, 

TYAggmsdk 1271» 

Dof 40. 
Dofhiort 40. 
Domherre 178. 
Dopping ioo, 
Dracan 617. 
Dufva 174, 
Dwarg 1215-4 
Dasman 24. 

pider P4> 
*-* Ekoxe 337. 
Engelik Dogg 12. 
Eentita 242. 
Ettermyror 1022. Falk, 406 INDEX NOMINUM pAlk 6*0. 
L Faren 327, 
Fefting npz. 
Fijken 1 z66. 
FilfrafT 6\ 
Finke ipp* 
Finfifk z6f. 
Fiorna 123. 
Fifkorn 57. 
Fiallmus z6. 
Fiallracka i^ 
Fiaffing 282, 
Flatluus 1 1 f 4«. 
Flott 1193. 
Fluga 11 06". 
Flundra joo^ 
Fladermus 18* 
Forell 30P, 
Fro 2fo. 
Far . 43. 
Farfing 282.. 
Fonfter « fpindel 

(^.Aliappie P47, 
^* Geecka 77. 
Geet 42* 
Geting p8p«, 
Giers 280% 
Giadda 304,. 
Giok 77. 
Gioktyta 78. 
Gios i8f, 
Glada 5*9. 
Glirr 331. 
Glirren 331. 
Glutt 142. 
Golfpink 205*. 
Grautle 1 24» Grifla 1 24, 
Groda 2yo. 
Grundel 332* 
Grundfkorfwa izff, 
Grylle 124. 
Gra-lax 307«. 
Gra-fifka 210. 
Grafkin 2 i . 
Grafparf 212. 
Grafuggor 12^7. 
Graffwin 1 5% 
Grasand P7. 
Grongioling 80. Groning 
Gronlands 20 j\ 
Hwalfifk 332. 

203 
80. Gronling 
Gronlifka 
Gronfpik 
Gudunge 94» 
Guldfmed , 344* 
Gumphons i6f» 
izif* Gylleminna 81. 

Go 
as po* 

OAfsnahl 334. 
** Hafstiader Ii6\ 
Haj 2<5p. 
Hare ip, 
Harfang f4* 
Harr 314. 
Herridufva 174, 
Hermeliri p. 
Hiort 3$, 
Hiarpe 170. 
Homaka 1 2f ♦ 
Horngiall 305*. 
Hornoxe 337* 
Hornttggla 47» 
Horsgjok 146. 263. Hug- SVECORUM, 407 Huggorm z6o, 

Humbia 1012. ioif, ioij< 

I^ommer. 1248* 

Hund 12* 

Hutti if/. 

Husiwala 24 f. 

Hwasbuk 316. 

Hwitling 2P4. 

Hager 132. 

Hatgfiuiidra gdii 

H^mpling 2op. 

Harfogel 8f* 

Haft 34* 

Hlflfluga 1043^ 

Haftmyror loip^ 

Hona I6f. 

Hoiis itff* 

Honstjuf 6y. 

JAgthund t% 4 
Ickorri li f 
Id 320. 
Igelkott 16. 

Iller -8. 

Illwarsfogel ip^. 

Jordhumbla 1012* 

Jordkrut i 17P. 

Ifarf 324. 

Isfpiarna 214^ 

Jugas p2, 

Jungfru Marix Hoiia 3pi 

Jarf 6. 

Jarnfparf 223. 

jZAja jz. 

1X Kalkon 164. 

Kanin 20* Kantnahl 21 f. 
Karp 317. 
Katta 3. 
Kattlo j% 
Kikbar iifo^ 
Kjader 166. 
Kjagelrifware 177, 
Kjarrgylta 248. 
Kjorfogel 113, 
Klera i8p, 
Klamafk iip^* 
Klafla 2fo. 
Kladra I8P* 
Knipa 100* 
Knoding 281* 
Knorrhane 281. 
Knott tu8* 
Knahund 12,. 
Ko 44. 

Kohltraft 184. 
Kolja 2P7. 
Kongsfogel 23 f„ 
Kopparorm 2f8. 
Kornlarcka 2o6\ 
Korp dp. 
Korsnaf 177. 
Korsraf 14* 
Kowipa 148. 
Kramsfogel l8g. 
Krauck 11 16. 
Krollhona 16 f. 
Kronhjort 38, 
Kruka 23 3«. 
Kryparc 213, 
Kraka 71, 
Kiifweta 124P. 
Kyrckofalck 6j f Lab 4©8 INDEX NOMINlMVf T Abben i2p. 

Ladufwala 244, 
Lake 2p2> 
Lappikata 1^7« 
Lax 30^ 
Laxoring 30.0* 
Lekatt p. 
Linnare 321«. 
Linahl 274, 
Lomm 121, 
Loppa 1171, 
Lummich z6. 
Lunda n8„ 
Luus 1154» 
Lysmafk 5-84^ 
Lache 121 f, 11 §6, 
Laderlapp i8* 
Larka ipo, 
Loja 330. 
Lopare 20*7,. l\/|Ahl 2pi, z6z. upf, 
1V1 Makrill 287, 
Manett 1287, 
Marfpitt 161. 
Marfvin 166+ 
Mave 125% 
Mefar 228. 
Metmaflc 1271* 
Mockere in8* 
Moiku 313. 
Morkulla 14 r,, 
Moffhumbla 1017, 
Mudd 331. 
Mulhvad 17, 
Mulafna jj\ ' 
Mufla 1332» Muus 31. 
Mygg tu6\ 
Myror 1019* 102}. 
Myrpytta ico\ 
Mard 7. 
Momus 10 12„ 
Mort 32^ 

^FA kenhund 12, 
^y Nattblacka ig. 
Nattfkiarra 248, 
NattfkiifVa 248* 
Neinogon 273. 
Noosmafken 1027* 
Norrquint ip8^ 
Nors 311* 
Nyckelpiga 391. 
Nabbgjadda 505-i 
Nabbmuus 31^ 
Nachtergahl 221* 
Natting 273. 
Not 44. 
Notkraka ff. 
Notpacka 182. 
Notfkrika 74. 
NotWacka yp 182. 

/~\Denfwala 13^ 
W Olycksfogel 187. 
Onda-Betet i26*f* 
Ormila 2f $. 
Orre 168. 
Oilra 1338. ~ « 

DAdda zf 3* 
* Pago ifp. 
Parisfogel 176". 
Pelekan 87,. m* Piffmyror i©2©„ 
Poifa 1 1 3 2* 
Popp 8 r 
Pracka 1 14. 
Pafogel 163. 
Parlemufla 1331, 

QUafter npp. 
*Quidd 331. 
Quidfogel 6f, 

D Acklehane .167* 
Rapphona 172= 
Ratgans <?u 
Raud 310. 
RJien 39^ 
Ringdufva ijf+ 
Ringorm 2fp. 
Ringfwala 246, 
Rifka 204. 
Roka 70. 
Roilare 167. 
Rotgei 22.6* 
Rotta 28. 
Ruda 322. 
Racka 268, 
Radjur 41. 
Raf 14. 
Raka 12^2. 
Roding 310. 
Rodluus 11 ff< 
Rodftjert 224,. 
Rordrum 134» 
Rotfimpa 280* 

CAbelmns 26. 
Sandpiller 733. 
Sarf 324, SUECORUM. 

Siberifk gas 8p„ 
Sidenfwantz 17P. 
Sijk 312. 
Sijkloja 313. 
Silkesmafk 832. 
Sill 315-, 
Sifka 203. . -. 
Siuryggfifk 27;. 
Siutut ijf+ 
Sial 11. 
Siolarcka ip^. 
Siomufla 1332* 
Sioorre 124» 
Skata 76. 
Skialryta 280. 
Skiarflacka 137, 
Skogsdufwa 174. 
Skogsknetter 228. 
Skogsfnigel 1276", 
Skomakare 321. 
Skrabba 280. 
Skraka 113. 
Skrobba fP4» 
Skalla 301. 
Slaggfimpa 27P. 
Slaghok 66. ' 
Slom 311. 
Slattfkiadda 300«. 
Smamyror 1023* 
Smafijk 313^ 
Snigel 1272, 
Snok 2fp. 
Snorgicrs 286*,. 
Snappa 147. 
Snoloppa 1176. 
Snoripa 16$. 
Snofparf ip^, 
Soia 2pp. 
D d. *6f Sol- 4*o 

Solfenfodg 331^ 
Spanfk knika 73. 
Sparfhok 6*8, 

Spjgg «7«. 
Spillkraka 79. 
Spinck 212. 
Spyfluga 1102, 
Stare 183* 
Stenbit 509, 
Stenhumbla iojf^ 
Stenfimpa 279. 
Stenfquatta 2,17. 
Sterlett 272, 
Stiglitza ipf, 
Stingfluga 1042,. 
Stint 313. 
Stork 1 36*. 

Stormwadersfogel 249* 
Storfijk 312. 
Strandpipare if9, 
Strandfkiura 161, 
Strandfwala 247,, 
Strautle i2f. 
Stromming 3 1 f . 
Stugofluga 1106** 
Styng 1024, 
Stam 325-, 
Stor 271* 
Surk 17, 
Sutare 321, 
Swan 88. 
Swartlafle 1 29«. 
Swartmyror 1021. 
Swenfka 202. 
Swenfk Papegoja 176. 
Swerdfifk 288. 
Swidknott 1 1 17. 
Swin 36. INDEX NOMINUM Swarta ioo\ 
Syrmafk I2ff. 
Syrfa 620. 
Sagfifk 270, 
Sadesarla 214. 2ij% 
Saffparf 211. 
Somntorn 938, 

TTAlgoxe 238. 
* Tallbit 176*. 
Tillkraka 79, 
Timberman 480» 
Tobis 303,. 
Tofshons 16 y. 
Tofsmyfia 239^ 
Tofstita 239,, 
Tolk 1 ^4. 
Tomlinge 242«, 
Tomtorm 2fp # 
Torbagge 349. 
Tord 120. 
Tordmule 120. 
Torndyfwel 349, 
Torraka 617, 
Torfik 293. 
Trana 131* 
Traft 184, 
Trompe 1026". 
Tragardsfnacka 1 293 . 
Tumlare 260". 
Tunga 29.9. . 
Tupp ldf* 
Turkifk gaas 89. 
Tweftiert fpcj, 1263. 
Tanglake 333, 
Tafla 2f3- 

Te 
arna 127, 

Tating, 21 2» Uf SUECORUiM. 411 ^ Ulf i?. 

Ulka z8o. 
Utter 10, 

VyAchtel 173. 
1 Y Waldfnappa 143. 
Wargel 181. 
Warg 1 3 . 
Warglo 4. 
Watnbagge. fjt. 
Watnllare zio\ 
Weciknarr 8o # 
Wefpa p8p„ 
Widding zp4„ 
Wigge 99- 
Wiilfwin 3(5. 
Wimba 326. 
Winterand £f« 
Winthund x& 
Wipa 148. 
Woodco&k 141. 
Wrakfogei 113* Wriand 10 f. 
Wartbit 6~zi. 
Waggluus 646. 
Waitrackia Z14. 

A Da P 4 . 
^ SJiI zpo, 
Ahlkufa zpz, 
Akerhona 1 f 7. 171 
Akerhons ijd, 3PI, 
Allenborre 346. 
Xfna 3j% 

Allcrkraka 73* 
Inger 360* 
Angfnarpa 162, 
Arla 214, 

Arta iop, 

/SRlax 308, 

Ornmail $99. 
Orn j-tf. 
=---,